Number of found documents: 451
Published from to

Mesophilous grassland butterflies of European interest under climate changes (Lycaena dispar, Lycaena helle, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Euphydryas aurinia)
Vrba, Pavel; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Hájková, K.; Konvička, Martin
2023 - Czech
Methodological material summarizing variants of the habitat conservation principles for butterflies inhabitting mesophilic and humid grasslands under various scenarios of climate change. The species of interest, protected by the EU Habitats Directive, are Euphydryas aurinia, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Lycaena dispar and Lycaena helle. It includes the predictions of suitable locations for spontaneous or assisted colonization. Metodický materiál shrnující varianty zásad péče o stanoviště motýlů mezofilních a vlhkých nelesních stanovišť při různých predikovaných variantách klimatické změny. Zájmovými druhy, chráněnými Směrnicí o stanovištích EU, je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), modrásek očkovaný (Phengaris teleius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a ohniváček rdesnový (Lycaena helle). Součástí je predikce vhodných lokalit pro spontánní nebo asistovanou kolonizaci. Keywords: climatic modelling; Czech Republic; species conservation Available at various institutes of the ASCR
Mesophilous grassland butterflies of European interest under climate changes (Lycaena dispar, Lycaena helle, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Euphydryas aurinia)

Methodological material summarizing variants of the habitat conservation principles for butterflies inhabitting mesophilic and humid grasslands under various scenarios of climate change. The species ...

Vrba, Pavel; Faltýnek Fric, Zdeněk; Rindoš, Michal; Hájková, K.; Konvička, Martin
Biologické centrum, 2023

Report of the ichthyological survey of the Bagr reservoir in 2023
Blabolil, Petr; Dvořáková, M.
2023 - Czech
The report summarizes the results of a survey of fish in the Bagr reservoir using benthic gillnets and seine. The aim of the survey was to describe the spatial distribution of fish populations in the nearshore and bottom habitats of the reservoir during the day and night. Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru za použití bentických tenatových a zátahových sítí. Cílem průzkumu bylo popsat prostorovou distribuci populací ryb v příbřežních a dnových habitatech nádrže ve dne a v noci. Keywords: fish; community; diversity Available at various institutes of the ASCR
Report of the ichthyological survey of the Bagr reservoir in 2023

The report summarizes the results of a survey of fish in the Bagr reservoir using benthic gillnets and seine. The aim of the survey was to describe the spatial distribution of fish populations in the ...

Blabolil, Petr; Dvořáková, M.
Biologické centrum, 2023

Hydrobiological report on the Vrchlice reservoir focusing on fish and phytoplankton
Čech, Martin; Vejřík, Lukáš; Rychtecký, Pavel; Jezberová, Jitka; Kozlíková, Eliška; Znachor, Petr
2023 - Czech
The report summarizes two first years of the research of Vrchlice Reservoir in a trophic level of fish and phytoplankton Zpráva sumarizuje první dva roky výzkumu nádrže Vrchlice v trofické úrovni ryb a fytoplanktonu. Keywords: diversity; fish; phytoplankton; biomass; abundance; long-lines; electrofishing; gillnets Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiological report on the Vrchlice reservoir focusing on fish and phytoplankton

The report summarizes two first years of the research of Vrchlice Reservoir in a trophic level of fish and phytoplankton

Čech, Martin; Vejřík, Lukáš; Rychtecký, Pavel; Jezberová, Jitka; Kozlíková, Eliška; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2023

Fish stock assessment of Lake Sauka in 2022
Muška, Milan; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Jůza, Tomáš; Soukalová, Kateřina
2023 - Czech
Fish monitoring using trawling, beach seining, electrofishing and hydroacoustic described the spatial and temporal distribution of fish populations in littoral and pelagic habitats in Lake Sauka. Zpráva shrnuje výsledky průzkumu rybích populací jezera Sauka za použití vlečných a zátahových sítí, elekrolovu a hydroakustiky. Cílem průzkumu bylo popsat prostorovou distribuci populací ryb v příbřežních a pelagických habitatech jezera ve dne a v noci. Keywords: fish; community; diversity Available at various institutes of the ASCR
Fish stock assessment of Lake Sauka in 2022

Fish monitoring using trawling, beach seining, electrofishing and hydroacoustic described the spatial and temporal distribution of fish populations in littoral and pelagic habitats in Lake Sauka.

Muška, Milan; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Jůza, Tomáš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2023

Study of the limnological components of the ecosytem of Lake Medard in 2022
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
2023 - Czech
The report summarizes the results of research into the limnological and biological components of the ecosystem of the newly created Medard post-mining lake. The aim of the presented report is to summarize the results achieved for the year 2022 and recommendations for further monitoring. The year 2022 was the fifth year after the lake was completely filled, when water from the Ohře River was no longer added. Only small tributaries flowed into the lake from its own catchment area, and at the same time, water from the lake drained through seeps, which are apparently drained into the nearby rivers, the Ohře and the Svatava. The lake ecosystem reached the final state of its initial phase in terms of hydrological regime and nutrient load. This condition is characterized by very little water exchange and a low nutrient level with low productivity of plankton communities. There is the development of submerged macrovegetation in littoral zone and a specific seasonal change in chemistry and biological parameters. However, the aquatic ecosystem is still far from stabilized and the biological communities of the littoral zone (littoral) and open water (pelagial), including the fish community, still show significant interannual dynamics. Zpráva shrnuje výsledky výzkumu limnologických a biologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard. Cílem předkládané zprávy je sumarizace dosažených výsledků za rok 2022 a doporučení pro další sledování. Rok 2022 byl pátým rokem po úplném naplnění jezera, kdy již nedocházelo k napouštění vody z řeky Ohře. Do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z jeho vlastního povodí a zároveň voda z jezera odtékala průsaky, které jsou zřejmě drénovány do blízkých říčních toků, Ohře a Svatavy. Ekosystém jezera se dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do finálního stavu své iniciální fáze. Pro tento stav je typická velmi malá obměna vody a nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev. Dochází k rozvoji ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a k specifické sezónní změně chemismu i biologických parametrů. Vodní ekosystém však ještě zdaleka není stabilizován a biologická společenstva příbřežní zóny (litorál) i volné vody (pelagiál), včetně společenstva ryb, stále vykazují výraznou meziroční dynamiku. Keywords: fish; diversity; community; nutrients; phytoplankton; zooplankton Available at various institutes of the ASCR
Study of the limnological components of the ecosytem of Lake Medard in 2022

The report summarizes the results of research into the limnological and biological components of the ecosystem of the newly created Medard post-mining lake. The aim of the presented report is to ...

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2023

Assessment of ichtyological survey in selected sites based on citizen science 'Save the Crucian Carp' in Vysocina region, along with genetic analyses of previously recorded populations
Šmejkal, Marek; Thomas, Kiran; Bartoň, Daniel; Gottwald, M.
2023 - Czech
The report summarizes the occurence of crucian carp in Vysocina region Zpráva shrnuje výsledky výzkumu výskytu karase obecného v regionu Vysočina Keywords: crucian carp; cyprinidae; freshwater conservation Available at various institutes of the ASCR
Assessment of ichtyological survey in selected sites based on citizen science 'Save the Crucian Carp' in Vysocina region, along with genetic analyses of previously recorded populations

The report summarizes the occurence of crucian carp in Vysocina region

Šmejkal, Marek; Thomas, Kiran; Bartoň, Daniel; Gottwald, M.
Biologické centrum, 2023

Monitoring of fish stock in Bolevecky pond in 2023
Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr
2023 - Czech
The report summarizes results of fish monitoring in Bolevecky pond using electrofishing device. Simoutaneously, the abundance of unfavorable fish species in terms of water quality were decreased. Futher recommendation for fish management and the need for future surveys were stated. Zpráva shrnuje výsledky průzkumu rybí obsádky Boleveckého rybníka v roce 2023 pomocí elektrického agregátu. Zároveň proběhlo odstranění nežádoucích druhů ryb s ohledem na kvalitu vody v rybníce. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Keywords: Fish management; water quality; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Monitoring of fish stock in Bolevecky pond in 2023

The report summarizes results of fish monitoring in Bolevecky pond using electrofishing device. Simoutaneously, the abundance of unfavorable fish species in terms of water quality were decreased. ...

Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Monitoring of the population of Asp (Leuciscus aspius) in the Želivka Special Area of Conservation
Muška, Milan; Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
2023 - Czech
The aim of the study was to obtain up-to-date information on the number and status of populations of the asp (Leuciscus aspius, L. 1758) in the Special Area of Conservation (SAC) Želivka. Cílem studie bylo získání aktuálních informací o početnosti a stavu populací bolena dravého (Leuciscus aspius, L. 1758) v evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka. Keywords: freshwater conservation; cyprinidae; NATURA 2000 Available at various institutes of the ASCR
Monitoring of the population of Asp (Leuciscus aspius) in the Želivka Special Area of Conservation

The aim of the study was to obtain up-to-date information on the number and status of populations of the asp (Leuciscus aspius, L. 1758) in the Special Area of Conservation (SAC) Želivka.

Muška, Milan; Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2023

Complex survey of the fish community of the Most Lake in 2023
Peterka, Jiří
2023 - Czech
The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of Lake Most in 2022. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the fish population, with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, estimating the risks of further development of the fish population and recommending further management of the lake. A summary of the achieved results and a proposal for recommendations for further monitoring are the contents of the presented report. Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Most v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Complex survey of the fish community of the Most Lake in 2023

The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of Lake Most in 2022. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Optimization of the outflow regime in Římov reservoir from the point of view of water supply
Mercado, Ma. Cristina Paule; Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Porcal, Petr
2023 - English
The best management strategy for the Římov reservoir: (a) discharge from a depth of 3–5 m during the stratified season, (b) without support for SHP and with high reservoir filling, (c) reducing the phosphorus loading of the reservoir as much as possible. The impacts of climate change on water quality are significant, as inflow DOC and P concentrations here increase with temperature and flow variability. The effects of climate change can be mitigated by targeted management of the reservoir, but the quality of water inflow will still deteriorate further. Keywords: water; dissolved organic matter; reservoir Available at various institutes of the ASCR
Optimization of the outflow regime in Římov reservoir from the point of view of water supply

The best management strategy for the Římov reservoir: (a) discharge from a depth of 3–5 m during the stratified season, (b) without support for SHP and with high reservoir filling, (c) reducing the ...

Mercado, Ma. Cristina Paule; Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases