Počet nalezených dokumentů: 267
Publikováno od do

Úvod
Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
2020 - český
Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením tohoto výzkumu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na přeshraniční a transnacionální perspektivy. The introductory chapter of the book presents the history of research into the phenomenon of forced service to the inhabitants of the occupied countries in the German armed forces. The grant project, the output of which is the presented book, is a continuation and deepening of this research. Emphasis is placed on international cooperation and on cross-border and transnational perspectives. Klíčová slova: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úvod

Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením ...

Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Přehled dosavadního výzkumu
Sovilj, Milan
2020 - český
Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované výsledky na toto téma. The study provides an overview of current research of the forcibly mobilised persons of various European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. It also presents the most important published results on this topic. Klíčová slova: forcibly mobilised persons; Second World War; current research Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Přehled dosavadního výzkumu

Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády
Maršálek, Zdenko
2020 - český
Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však byly cíleně marginalizovány význam a konkrétní počty těchto vojáků. Jak ale prokázalo statistické zpracování osobních materiálů, v jednotkách na Východě i na Západě představovali bývalí příslušníci Wehrmachtu jeden z nejdůležitějších rekrutačních zdrojů. Many Czechoslovak citizens forcibly serving with the Wehrmacht fell into captivity or fled directly to the Allies. Subsequently, many of them joined the Czechoslovak army-in-exile. After the war, however, the importance and specific numbers of these soldiers were purposefully marginalized. However, as the statistical processing of personal materials has shown, former Wehrmacht soldiers were one of the most important recruitment sources in units in both the East and the West. Klíčová slova: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády

Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace
Maršálek, Zdenko
2020 - český
Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, byla v tomto obrazu cíleně marginalizována, přestože mnozí z dotyčných po svém zajetí vstoupili do exilových armád. Based on a brief description of the processes of creating collective memory, the author presents the phenomenon of creating the image of resistance during the Second World War. The fact that many citizens of the occupied countries served in the German Wehrmacht was purposefully marginalized in this picture, even though many of them entered the exile armies after their capture. Klíčová slova: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace

Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam
Sovilj, Milan
2020 - český
Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců z Wehrmachtu do spojeneckých armád v závěru druhé světové války. The study deals with the circumstances of implementation and characteristics of the forced mobilization in individual European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. Attention is also paid to the recruitment of the war prisoners from the Wehrmacht to the Allied armies at the end of WWII. Klíčová slova: forced mobilization; Second World War; Wehrmacht Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam

Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968
Hoppe, Jiří
2019 - český
Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde vznikala specifická politická kultura, jež se ale nestačila plně rozvinout. The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its composition was strongly influenced by the Prague Spring 1968, and as a result, a specific political culture emerged, but it was not fully developed. Klíčová slova: Czech National Council; parliamentarism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968

Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa
Gjuričová, Adéla
2019 - český
Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady v politickém systému státu, a ukazuje, že většinu času měly ve složité zastupitelské struktuře pouze reprezentovat český resp. slovenský "lid", avšak jejich "národnost" byla vepsána již ve federáním systému z roku 1968 a ihned v listopadu 1989 se začala ozývat. The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the political system. She argues that they were expected to represent the Czech and Slovak "peoples" in the country's complicated representative structure, but their national(ist) trait was a part of the federalization of 1968 and "woke up" immediately after the Velvet Revolution. Klíčová slova: Czech National Council; parliamentarism; political system Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa

Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992
Zahradníček, Tomáš
2019 - český
Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence československé federace. The study looks at how the Czech Republic's authorities, and in particular the Czech National Council, gradually gained in importance and took over the role of the main political institutions in the last three years of the existence of the Czechoslovak Federation. Klíčová slova: Czech National Council; parliamentarism; 1989-1992 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992

Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence ...

Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
2019 - český
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci. The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference. Klíčová slova: history of parliaments; socialist Czechoslovakia; Czech National Council Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, ...

Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992
Roubal, Petr
2018 - český
Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992. Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992. Klíčová slova: Federal Assembly; parliamentarism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992

Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992....

Roubal, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze