Počet nalezených dokumentů: 99
Publikováno od do

Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť
Hlavica, Michal; Zubalík, J.; Těsnohlídek, J.
2021 - český
Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů. The paper informs about popularization activities of the research team focusing on questions connected to the battlefield and conflict archaeology. Klíčová slova: popularization; battlefield archaeology; online presentation; blog; web; forum Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť

Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů....

Hlavica, Michal; Zubalík, J.; Těsnohlídek, J.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Keltští žoldnéři ve službách mediteránních států a jejich návraty do krajin střední Evropy
Šedo, Ondrej; Knápek, R.
2021 - český
O působení keltských žoldnéřů v mediteránním prostředí se překvapivě často zmiňují antičtí zpravodajové. Objevovali se ve službách tamních států, na Předním Východě, ve Velkém Řecku a v dalších částech jižní Evropy, a také v Egyptě nebo Kartágu. Doplňovali vojska mocností bojujících mezi sebou anebo proti Římské republice v době, kdy se zapojila do zápasů o dominanci v této oblasti, a poslední jednotky byly ve službě ještě v desetiletích před změnou letopočtu. Nálezy získané při archeologických výzkumech, především mince ražené ve Středomoří, které se objevují ve střední Evropě (Roseldorf, Němčice nad Hanou, Nowa Cerekwia) vedly k nastolení hypotézy, že se někteří z žoldnéřů do těchto míst po skončení služby vraceli. V článku jsou uváděny argumenty, které umožňují podpořit takové domněnky. Activities of the Celtic mercenaries in the Mediterranean environment are surprisingly often mentioned by the ancient writers. They used to appear in services for authorities there, in the Near East, “Magna Graecia” and other parts of southern Europe and also in Egypt or Carthage. They completed armies of the states fighting each other or against the Roman republic when they joined the fighting for domination in this area, and the last troops were still in service during the last decades before the change of the era. The findings discovered during the archaeological research, mainly coins that had been produced in the Mediterranean area and which appear in the Middle Europe (Roseldorf, Němčice nad Hanou, Nowa Cerekwia) led to a hypothesis that some of the mercenaries returned to these places after finishing their service. The article comes up with arguments enabling a support for such hypotheses. Klíčová slova: Celtic mercenaries; Germanic tribes; Mediterraneum; Carthage; Central Europe; Celtic minting Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Keltští žoldnéři ve službách mediteránních států a jejich návraty do krajin střední Evropy

O působení keltských žoldnéřů v mediteránním prostředí se překvapivě často zmiňují antičtí zpravodajové. Objevovali se ve službách tamních států, na Předním Východě, ve Velkém Řecku a v dalších ...

Šedo, Ondrej; Knápek, R.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou
Hlavica, Michal; Ostrý, C.
2021 - český
Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně. The paper informs about the background of realization of vernissage and exhibition called “Archeologie v obrazech” (Archaeology in pictures) that took place in 2014 in the foyer of the university cinema Scala at Brno. Klíčová slova: archaeology; popularization; exhibitions; art; visual presentation; gamification Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou

Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně....

Hlavica, Michal; Ostrý, C.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis
Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Ramsl, P. C.
2021 - anglický
The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies published here are revised texts of the lectures given at the conference and bring a comprehensive overview of actual archaeological and numismatic research within the topic of the Celtic development in the Central European Region. For many diverse scientific questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia. Klíčová slova: Celts; proceedings; protohistory; Middle Danube Region; archaeology; numismatics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Proceedings of the 15th International conference of the series „The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia“ („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis

The publication is based on materials from the conference “La Tène period in Bohemia, Moravia and Slovakia” held on 11-13 June 2014 in Klement-Oberleis, Austria. For the most part, the studies ...

Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Ramsl, P. C.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí
Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela; Sedláček, J.
2021 - český
Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících družicových multispektrálních dat spolu s rozvojem multispektrálních senzorů používaných na bezpilotních vzdušných prostředcích. Výsledky multispektrálního zobrazování zprostředkovávají důležitou analytickou dimenzi pro identifikaci a interpretaci znaků archeologických jevů na plochách se zemědělskými monokulturami. Jako součást prospekční činnosti střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., je mezi aktuální cíle řazeno též využití potenciálu tohoto specifického segmentu DPZ (ve spolupráci s Ústavem krajinného plánování Mendelovy univerzity v Brně). Celkovým záměrem je přispět s využitím širokého spektra prospekčních metod k rozšíření archeologické informační základny zejména o protohistorickém segmentu vývoje regionu středního a dolního toku Dyje. The significant expansion of analytical and interpretive possibilities within remote sensing methods in archaeology over the last three decades brings especially the increasing availability of qualitatively adequate satellite multispectral data together with the development of multispectral sensors used on unmanned aerial vehicles. The results of multispectral imaging mediate an important analytical dimension for the identification and interpretation of signs of archaeological contexts in agricultural monocultures. As part of the prospecting activities of the Research Centre for Roman and Great Migration Period of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, current goals also include exploiting the potential of this specific segment of remote sensing (in cooperation with the Institute of Landscape Planning at Mendel University in Brno) and with use of the wide array of prospection methods to broaden the information base of archaeological components, especially the protohistoric segment of the development of the middle and lower Thaya region. Klíčová slova: remote sensing; multispectral imagery; vegetation index; protohistory; Mikulov Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí

Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících ...

Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela; Sedláček, J.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Auf den Spuren der Barbaren - archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015)
Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Trebsche, P.
2019 - německý
Die Publikation ist ein weiterer Teil der Serie von Sammelschriften, die auf der Grundlage der mitteleuropäischen frühgeschichtlichen Konferenzen Archäologie der Barbaren entstehen. Die hier veröffentlichten Studien stellen größtenteils eine umgearbeitete textliche Version der Vorträge, die bei der Konferenz Archäologie der Barbaren 2015 in Räumlichkeiten des MAMUZ Museums Mistelbach in Niederösterreich gehalten wurden. Das Hauptthema der Konferenz waren Kelten und Germanen im Mitteldonaugebiet in archäologischen und numismatischen Quellen (2. Jh. v. Chr. – 2. Jh. n. Chr.). Behandelt wurden jedoch auch weitere Phänomene der frühgeschichtlichen. Intensiv diskutiert wurden unter anderem die thematischen Bereiche der absoluten und relativen Chronologie der Übergangshorizonte, die Fragen der Monetarisierung und Aussage der numismatischen Fundverbände, die militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Interaktionen entlang der nord-südlichen Achse der Region und weitere partielle Themen. Entsprechende Studien zu den meisten dieser Fragen finden die Leser auch in dem vorliegenden Sammelband, der insgesamt 18 Studien von Autoren aus der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Ungarn und Deutschland enthält. The publication is the latest in the series of proceedings based on materials from Central European protohistoric conferences Archaeology of Barbarians. For the most part, the studies published here are a revised text of the lectures given at the 2015 conference Archaeology of Barbarian at the MAMUZ Museum Mistelbach in Lower Austria. The main theme of the conference was the Celts and Germanic tribes in the Middle Danube Region in archaeological and numismatic sources (2nd century BC - 2nd century AD), but space was also given to other phenomena of protohistoric development. Intensive discussions included, among other things, absolute and relative chronology of transitional horizons, issues of monetization and testimony of numismatic groups, military, economic and diplomatic interactions along the north-south axis of the region and other sub-themes. For most of these questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Germany. Klíčová slova: proceedings; protohistory; Middle Danube Region; archaeology; numismatics; Ancient history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Auf den Spuren der Barbaren - archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015)

Die Publikation ist ein weiterer Teil der Serie von Sammelschriften, die auf der Grundlage der mitteleuropäischen frühgeschichtlichen Konferenzen Archäologie der Barbaren entstehen. Die hier ...

Karwowski, M.; Komoróczy, Balázs; Trebsche, P.
Archeologický ústav, Brno, 2019

Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern
Poláček, Lumír; Kouřil, Pavel
2019 - německý
Tagungsband mit 25 der Problematik der Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8.-10. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa gewidmeten Beiträgen. Er eröffnet ein breites Spektrum der Fragen, die von der Typologie und Chronologie über die Produktionstechnologie und praktische Anwendung von Artefakten bis hin zu allgemeinen Problematik des Militärwesens in frühmittelalterlicher Gesellschaft reichen. Neben der vorwiegenden archäologischen Sicht bietet er die Aussage von Historie und anderen Fachbereichen. Es fehlt nicht ein archäologisches Experiment. This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment. Klíčová slova: Early Middle Ages; East and Central Europe; arms; equestrian equipment; grave goods Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern

Tagungsband mit 25 der Problematik der Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8.-10. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa gewidmeten Beiträgen. Er eröffnet ein breites Spektrum der Fragen, die von der ...

Poláček, Lumír; Kouřil, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2019

Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm
Kalhous, David
2019 - anglický
In the following study we analyse the validity of the nowgenerally-accepted view of the beginnings of the Přemyslid realm. Those who established this viewpoint emphasisethe income from selling slaves (and distance trade in general) as the main source the dynasties in Central Europeused to strengthen their economic power, which, in the next stage, enabled them to build powerful cavalry armiesas their “iron fist”. With these armies they were supposed to have built their “states”. In this article, not only is theautomatism of this mechanism brought into question (the prevalence of the cavalry), but also the idea that a statecan be built with an army. The author, on the one hand, points out the predatory character of such a system, and onthe other hand draws attention to the building of hillforts as a mechanism that not only enhanced the protection ofa given area, but also, due to the need for construction and repairs, brought large groups of people together, and thusformed a common identity for them. Klíčová slova: early states; Central Europe; Early Middle Ages; history of power; history of violence Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm

In the following study we analyse the validity of the nowgenerally-accepted view of the beginnings of the Přemyslid realm. Those who established this viewpoint emphasisethe income from selling slaves ...

Kalhous, David
Archeologický ústav, Brno, 2019

Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů
Boriová, Soňa; Novák, Martin; Sázelová, Sandra
2018 - český
Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a interdisciplinárním slova smyslu, ale také z paleolitické archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, ekologie a dalších příbuzných oborů studujících pleistocén a holocén, zejména informace z nových výzkumů, výsledky dílčích analýz, předběžné zprávy nebo nově publikované studie. The volume presents abstracts of the conference lectures from interdisciplinary conference MAM II (Mikulov Anthropology Meeting) - contributions from the field of anthropology (in its widest and interdisciplinary meaning), Paleolithic archaeology, Quaternary geology, paleontology, ecology, and other related disciplines concerning the study of Pleistocene and Holocene, especially news and information based on recent field and laboratory research, results of preliminary analysis and reports or newly published studies. Klíčová slova: anthropology; archaeology; ethnoarchaeology; paleontology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mikulovský antropologický mítink II. 11. a 12. říjen 2018, Mikulov - Pavlov. Sborník abstraktů

Zborník prezentuje abstrakta přednášek z interdisciplinární konference MAM II (Mikulovský Antropologický Mítink) - příspěvky nejen z oblasti antropologie, pokrývající témata v jejím nejširším a ...

Boriová, Soňa; Novák, Martin; Sázelová, Sandra
Archeologický ústav, Brno, 2018

Produzieren - Verzehren - Repräsentieren: Speisen und Getränke römisch-frühmittelalterlicher Eliten im Spiegel archäologischer und archäobiologischer Quellen. 30. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum", Brno, 14.-16.11.2018. Abstracts
Heinrich-Tamáska, O.; Poláček, Lumír
2018 - německý
Im Rahmen der Tagung wurden die Fragen der Ernährung von römisch-frühmittelalterlichen Eliten auf einer breiten Quellengrundlage und aus der Sicht mehrerer Disziplinen beleuchtet und über Zeiten und Räumen hinweg vergleichend diskutiert. The conference focused on the issues of nutrition of Roman and early medieval elites on a broad source basis and from a multi-disciplinary point of view. The problematic was discussed both in diachronic and geographical comparison. Klíčová slova: Roman period; Early Middle Ages; elites; diet; archaeology; bioarchaeology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Produzieren - Verzehren - Repräsentieren: Speisen und Getränke römisch-frühmittelalterlicher Eliten im Spiegel archäologischer und archäobiologischer Quellen. 30. Internationales Symposium "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum", Brno, 14.-16.11.2018. Abstracts

Im Rahmen der Tagung wurden die Fragen der Ernährung von römisch-frühmittelalterlichen Eliten auf einer breiten Quellengrundlage und aus der Sicht mehrerer Disziplinen beleuchtet und über Zeiten und ...

Heinrich-Tamáska, O.; Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze