Počet nalezených dokumentů: 32
Publikováno od do

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě
Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
2020 - český
Klíčová slova: Austria, 20th century; Czechoslovakia, 20th century; history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
Masarykův ústav a Archiv, 2020

War Injuries from Past to Present
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - anglický
The symposium was conceived as a meeting of Ph.D. students studying palaeopathological issues. Due to a great interest in this subject matter it was finály extended by further invited scientific lecturers who are concerned with the history of medicine. The Symposium covered this subject matter not only from the Neolithic Age to the World War I but also to the present days. Klíčová slova: history of medicine; war injuries; symposium Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
War Injuries from Past to Present

The symposium was conceived as a meeting of Ph.D. students studying palaeopathological issues. Due to a great interest in this subject matter it was finály extended by further invited scientific ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce
Mádlová, Vlasta
2013 - český
Klíčová slova: Němec, Bohumil; history of science Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kolokvium o životě a díle Bohumila Němce

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků
Tomeš, Josef; Vašek, Richard
2012 - český
Tato publikace se zabývá problematikou Mnichova 1938 a jeho odrazu v historické paměti české a slovenské společnosti. Podává základní přehled o dosavadní memoárové produkci československé i zahraniční provenience reflektující dění osudového roku 1938 a zvláště věnuje pozornost dosud nepublikovaným pamětem českých i slovenských autorů. The publication deals with the topic of Munich 1938 and its reflection in the historical mind of the Czech and Slovak society. It gives a basic overview of the hitherto memoir production of Czechoslovak and foreign provenience, reflecting the events of the fatal year of 1938. It focuses especifically on yet unpublished memoirs of Czech and Slovak authors. Klíčová slova: Czechoslovakia, history; Munich Agreement, 1938 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

Tato publikace se zabývá problematikou Mnichova 1938 a jeho odrazu v historické paměti české a slovenské společnosti. Podává základní přehled o dosavadní memoárové produkci československé i zahraniční ...

Tomeš, Josef; Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Formování moderních národů ve středních a východní Evropě v 19. a 20. století
Vašek, Richard; Rychlík, Jan
2010 - český
Konferenční sborník obsahuje materiály ze dvou konferencí o formování národní identity národů střední a jihovýchodní Evropy konaných v Sofii (Identity ve střední a jihovýchodní Evropě, 8. 5. 2006) a v Praze (Vznik a formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století, 12. - 13. 5. 2008). Referáty byly publikovány v jazyce, ve kterém byly předneseny, tj. česky, bulharsky či anglicky. The collection of papers contains materials from two conferences on formation of national identity of the nations of Central and South-East Europe held in Sofia (Identities in Central and South-East Europe, 2006) and Prague (The Beginning and Formation of Modern Nations in Central and Eastern Europe in 19th and 20th Centuries, 2008). The papers are published in the language in which they were presented, e.g. in Czech, Bulgarian and English. Klíčová slova: modern nations; Central Europe; South East Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Formování moderních národů ve středních a východní Evropě v 19. a 20. století

Konferenční sborník obsahuje materiály ze dvou konferencí o formování národní identity národů střední a jihovýchodní Evropy konaných v Sofii (Identity ve střední a jihovýchodní Evropě, 8. 5. 2006) a v ...

Vašek, Richard; Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Bohumil Stašek (1886-1948). Život a doba
Kotous, J.; Pehr, Michal
2009 - český
Klíčová slova: Stašek, Bohumil; conference Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bohumil Stašek (1886-1948). Život a doba

Kotous, J.; Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
Stegmann, N.; Bartoňová, L.; Wiglusch, A.; Hatlie, M.; Kostrbová, Lucie
2009 - německý
Mit Polen, der Tschechoslowakei (resp. Tschechien und der Slowakei) und Deutschland (resp. der DDR und der BDR) hat der vorliegende Sammelband Länder im Blick, deren Geschichte in als auch nach den Weltkriegen eng verflochten war. Die einzelnen Studien diskutieren am Beispiel konkreter Forschungsergebnisse die Grenzen nationaler Betrachtungsweisen und die tatsächliche Tragfähigkeit internationaler und europäischer Interpretationen. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die Frage der "Deutungen der Weltkriege" und mithin der symbolischen Aufladung von Kriegserfahrungen und Kriegserinnerungen in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen. Osudy Polska, Československa (resp. České republiky a Slovenska) a Německa (resp. NDR a SRN) byly během světových válek i po nich těsně provázány. Jednotlivé příspěvky se zamýšlejí jednak nad hranicemi nacionálně podmíněných pohledů, jednak nad nosností mezinárodně a evropsky orientovaných interpretací. Pozornost je zaměřena především na otázku "výkladů světových válek", a tím i na symbolickou hodnotu válečných zážitků a válečných vzpomínek v různých významových spojeních a konstruktech. The fates of Poland, Czechoslovakia (or the Czech Republic and Slovakia) and Germany (East and West) were closely intertwined during and after the world wars. These individual papers consider both the boundaries of nationally-conditioned views and the strength of internationally-oriented and Eurocentric interpretations. Attention is focused primarily on the issue of the "interpretations of the world wars" and thus also on the symbolic value of wartime experiences and memories in various meaning constructs and associations. Klíčová slova: World Wars; collective memory; Central Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Mit Polen, der Tschechoslowakei (resp. Tschechien und der Slowakei) und Deutschland (resp. der DDR und der BDR) hat der vorliegende Sammelband Länder im Blick, deren Geschichte in als auch nach den ...

Stegmann, N.; Bartoňová, L.; Wiglusch, A.; Hatlie, M.; Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Kaleta, Petr; Novosad, L.
2008 - český
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Opolské univerzity (Instytut Historii Uniwersitetu Opolskiego). Proceedings from the international conference ordered in co-operation with the Instytut Historii Uniwersitetu Opolskiego, Poland. Klíčová slova: travelling; history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století

Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Opolské univerzity (Instytut Historii Uniwersitetu Opolskiego)....

Kaleta, Petr; Novosad, L.
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Naše nynější modernita. (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)
Tomeš, Josef
2008 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Naše nynější modernita. (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Na pozvání Masarykova ústavu. 5
Broklová, Eva; Pehr, Michal; Vašek, Richard
2007 - český
Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů "Volby 1946: iluze a realita" a "Česká politická pravice a krize demokracie 30. let", pořádaných v roce 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu. Čtenář se v tomto svazku seznámí s problematikou prvních poválečných voleb, které zásadním způsobem ovlivnily další směřování československé společnosti. Jednotlivé příspěvky přibližují mj. předvolební kampaň a různé formy agitace v českých zemích a na Slovensku, dobové volební právo nebo reflexi volebních výsledků v jednotlivých politických stranách. Druhá část sborníku je pak věnována názorům české meziválečné pravice na demokratické uspořádání Československa a na tzv. krizi demokracie. Příspěvky pojednávající o stranách agrární, lidové a národně demokratické a také o působení novináře K. Horkého se zároveň pokoušejí zodpovědět otázku, nakolik se v těchto stranách prosadily antidemokratické síly a jak ovlivnily politický život Československa. This collection includes papers from workshops "Elections 1946: illusion and reality" and "The Czech political right wing and the crisis of democracy in the 1930s" which were given in Prague in 2006 as a part of workshops entitled By Invitation of Masaryk Institute. Some papers focus on the first elections in post-war Czechoslovakia (pre-election campaign; situation in Slovakia; election results, etc.); the second half of papers discusses issues connected with the Czech political right and the crisis of democracy in the 1930s (acitivities of Czech Agrarian Party, Czech People´s Party, Czech National Democracy and also views of journalist Karel Horký). Klíčová slova: Czechoslovakia, history; Election 1946; right wing (1930s) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Na pozvání Masarykova ústavu. 5

Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů "Volby 1946: iluze a realita" a "Česká politická pravice a krize demokracie 30. let", pořádaných v roce 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu. Čtenář ...

Broklová, Eva; Pehr, Michal; Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze