Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt
Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
2022 - český
Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika vychází z dlouholetých zkušeností prof. Ing. Petra Martince, CSc. a doc. Ing. Jiřího Ščučky, Ph.D. v oblasti geomateriálových a stavebně-materiálových analýz, které jsou prováděny v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s odborníky z oborů archeologie a památkové péče. Metodika obsahuje komplexní postup při identifikaci potenciálních původních zdrojů surovin použitých pro výrobu hlavních materiálových komponent historických vápenných malt – kameniva a pojiva. Součástí metodiky jsou zásady odběru vzorků malt a srovnávacích horninových či zeminových vzorků in situ, postupy laboratorní materiálové analýzy kameniva, pojiva a hornin pro určení rozhodných srovnávacích parametrů, a také hlavní informační zdroje, z nichž lze při hledání surovinových zdrojů vycházet. The methodology was developed in the years 2018-2021 as part of the solution of the project Historical landscape on the border of Silesia and Moravia financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic (project No. DG18P02OVV017, NAKI II programme). The methodology is based on the long-term experience of prof. Petr Martinec, Ph.D. and Jiří Ščučka, Ph.D. in the field of geomaterial and building material analyses, which are carried out at the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with experts from the fields of archaeology and monument care. The methodology includes a comprehensive procedure for identifying potential original sources of raw materials used for the production of the main material components of historical lime mortars – aggregate and binder. The methodology also includes: principles of sampling mortars and comparative rocks or soils in situ, procedures for laboratory material analysis of aggregates, binders and rocks to determine relevant comparative parameters, and the main information sources that can be used when searching for sources of raw materials.\n Klíčová slova: lime mortar; aggregate; binder; source of raw materials; archaeology; monument care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt

Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika ...

Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
Ústav geoniky, 2022

Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu
Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
2015 - český
Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů. The proposed methodology allows to obtain full stress tensor of deformation measurements convergence between surveying points two or more parallel sections. Klíčová slova: complete stress tensor; convergences; tunnel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu

Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů....

Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2015

Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN
Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
2015 - český
Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním prostředkem protiotřesové prevence, kterým lze v obtížných geomechanických podmínkách snížit riziko vzniků důlních otřesů. Pro hodnocení jejich účinnosti (velikosti uvolnění napětí) slouží metodika vyvinutá v 90 letech minulého století. Jejím základem je výpočet tzv. seismického efektu jako kvantifikačního parametru uvolnění napětí. Jeho výpočet se provádí na základě velikosti registrované seismické energie jevu odpovídajícího bezvýlomové trhací práci, velikosti odpálené nálože trhaviny a koeficientu charakterizujícího přírodní prostředí horninového masivu. Metodický postupu verifikuje a zpřesňuje dosud používaný postup výpočtu seismického efektu a jeho hodnocení na základě analýzy rozsáhlých soborů dat bezvýlomových trhacích prací realizovaných v letech 2000 až 2013 a dat seismologického monitoringu. Rock bursts are one of the most dangerous phenomena occurring in coal mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. In these terms, destress blastings belong to the most important of prevention measures. Seismic effects (as an indicator of stress release) represent the ratio of seismic energy released in the rock mass when blasting to the considered energy of the particular detonated chargé. The methodology is a result of ananalysis of a large data set of destress blastings from rock mass and seismological monitoring data collected over the period 2000 - 2013. A new, respectively verified rating system for evaluation of the effectiveness of destress blastings using the registered seismic energy is the basement of the methodology. The methodology determines to experts of underground hardcoal mining for procedure of effectiveness evaluation of destress blasting operations carried out in the rockburst prevention. Klíčová slova: destress blasting; evaluation of effectiveness; hardcoal underground mining Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN

Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním ...

Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
Ústav geoniky, 2015

Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách
Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
2014 - český
Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné vysoké teplotní zátěži v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblasti projektování a uplatnění nových hygienických postupů i metodiku posuzování teplotních zátěží při specifických podmínkách velkých hloubek dobývání, které jsou v současnosti v České části hornoslezské pánve dosahovány. Zahrnuje také podrobné pokyny pro práci báňské záchranné služby v takovýchto podmínkách. Methodology provides instructions for safe and economic way for design of mine works at high level of air temperature for miners and mine rescue workers in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Methodology covers areas of design of roadway support and application of the new health limits and thermal loading in specific conditions of great depth in the USCB as well as instructions for mine rescue service. Klíčová slova: rescue service; methodical instructions; difficult microclimatic conditions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách

Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné ...

Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2014

Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat
Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2014 - český
Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D vizualizace vnitřní stavby geomateriálů (např. horniny, zeminy, stavební materiály, geokompozity apod.) a pro potřeby provádění nedestruktivních kvalitativních i kvantitativních materiálových analýz 3D vnitřní stavby studovaných geomateriálů. Získání kvalitních tomografických dat reprezentuje především proces nastavení různých parametrů RTG počítačového tomografu, který je podrobně popsány v textu metodiky. Nespornou výhodu a novost této metodiky představuje její nedestruktivnost a možnost analyzovat vyšetřované geomateriály v trojrozměrném prostoru. Metodika je zpracována a je ji možno použít pro dva typy RTG CT tomografů firmy Nikon Metrology NV XT H 450 2D/3D a XT H 225 ST. Worked out methodology was created for the determination of the basic procedures designed for obtaining the best possible quality tomographic data using X-ray computed tomography. The methodology was created for the needs of 3D visualization of the geomaterials internal structure (eg. rock, soil, building materials, goecomposites etc.) and for the purposes of carrying out qualitative and quantitative non-destructive material analysis of 3D internal structure of investigated geomaterials. Obtaining the high-quality tomographic data represents primarily the process of setting various parameters of X-ray CT scanners, which are described in this methodology. The indisputable advantage and the novelty of this methodology present its non-destructivity and possibility for analysis of investigated geo-materials in three-dimensional space. The methodology has been prepared and it can be used for two types of X-ray CT scanners from Nikon Metrology NV company XT H 450 2D/3D and XT H 225 ST. Klíčová slova: 3D visualisation; X-ray computer tomography; geomaterials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat

Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D ...

Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze