Počet nalezených dokumentů: 611
Publikováno od do

SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
2020 - český
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Klíčová slova: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-52: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu

Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
2020 - český
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Klíčová slova: Art works; ESEM; EDS Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-10: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - český
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Klíčová slova: electron beam welding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-10: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - český
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a technologie skleněných zátavů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints by electron beam welding, vacuum brazing, pressworking and by technology of glass seals. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Klíčová slova: electron beam welding; vacuum brazing; pressworking; glass seals Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-11: Vývoj nerozebíratelných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem, technologie vakuového pájení, technologie lisovaných spojů a ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru
Srnka, Aleš
2020 - český
Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě dvou objednávek ze dne 3.3.2020 (č. obj. 030320-08) a ze dne 30.10.2020 (č. obj. 103020-06)\n The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according two orders, 1st dated 3.3.2020 (No. 030320-08) and the 2nd dated 30.10.2020 (No. 103020-06)\n\n Klíčová slova: liquid nitrogen; transport vessel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-41: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemy 0,07 až 4,0 litru

Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle požadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných nádob z polystyrenu ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit
Mrňa, Libor
2020 - český
Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování. Verification of weldability of supplied assemblies of austenitic and ferritic stainless steels (eg AT-0493-A) using laser welding technology. Klíčová slova: laser welding; weldability of dissimilar steel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit

Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - český
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Klíčová slova: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-47: Konstrukce a depozice interferenčního filtru – laserových brýlí

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků
Mika, Filip
2020 - český
Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou analýzu jednotlivých zrn prášků ze zorných polí širokých až několik centimetrů. We developed the procedure for preparation and imaging of diamond powders in high resolution SEM with out any aditional coating (So we preserve the dimensions). We also developed the procedure for fast chemical analysis from a very large field of wiev (unit of centimeters). Klíčová slova: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy; BSE Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-51: Analýza mikrostruktury a chemického složení syntetických diamantových prášků

Byla vypracována metodika preparace a zobrazení prášků ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení (tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti) a dále metodika pro chemickou ...

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-29: Optický zdroj záření s měnitelnou koherentní délkou
Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
2020 - český
Tento laserový systém kombinující tři světelné zdroje s různými délkami koherence byl vyvinut pro pokročilé interferometrické techniky založené na interferometru Twyman-Green, který kontroluje složité optické sestavy se sekvencí odrážejících optických povrchů. Zavádí jedinečný koncept redukce nežádoucích „mrtvých proužků“ generovaných více odrazy. Do kontroly kvality ji zavádí optická výrobní společnost Meopta-optika a připravuje se výroba několika dalších. This laser system combining three light sources with various coherence lengths has been developed for advanced interferometry techniques based on Twyman-Green interferometer inspecting complex optical setups with a sequence of reflecting optical surfaces. It introduces a unique concept of reduction of unwanted “dead fringes” generated by multiple reflections. It is introduced into quality control by an optical manufacturing company Meopta-optika and production of a few more is being prepared. Klíčová slova: metrology; interferometry; laser technology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-29: Optický zdroj záření s měnitelnou koherentní délkou

Tento laserový systém kombinující tři světelné zdroje s různými délkami koherence byl vyvinut pro pokročilé interferometrické techniky založené na interferometru Twyman-Green, který kontroluje složité ...

Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Pikálek, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-04: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - český
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of the mechanical assemblies by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by tests. Klíčová slova: electron beam welding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2020-04: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů mechanických sestav s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze