Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Variace geoidu detekované z družicové mise GRACE
Kostelecký, J.; Bezděk, Aleš; Klokočník, Jaroslav
2014 - český
Časově proměnné gravitační pole, získané z pozorování mise GRACE od roku 2002, je v tomto příspěvku založené na transformaci měsíčních gravitačních polích na výšku geoidu. Ukážeme gravitační změny působené globálním hydrologickým cyklem a hydrologií na pevninách. Time variability of the gravity field, provided by the GRACE mission since 2002, presented here is based on the transformation of monthly gravity field models to the geoid. We show the changes caused by the global water cycle and land hydrology. Klíčová slova: GRACE mission; geoid; gravimetry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Variace geoidu detekované z družicové mise GRACE

Časově proměnné gravitační pole, získané z pozorování mise GRACE od roku 2002, je v tomto příspěvku založené na transformaci měsíčních gravitačních polích na výšku geoidu. Ukážeme gravitační změny ...

Kostelecký, J.; Bezděk, Aleš; Klokočník, Jaroslav
Astronomický ústav, 2014

Kosmologie, čísla a Platonova duše světa
Rajchl, Jaroslav
2011 - český
Současná kosmologie se vyznačuje velkým množstvím nejrůznějších modelů. Bližší pohled ukazuje, že všechny oplývají určitým typem dualnosti, a sice propojením dynamické a formativní podoby, jejichž společným zdrojem je známý Velký třesk (BB). Abychom zpřehlednili onen složitý obraz, vybrali jsme jako určitý sjednocující symbol tzv. Platonův model duše světa (PDS), který vychází z Pythagorova postřehu, že analogickou dualností se vyznačují i čísla. The present status of cosmology is characterized by a variety of many different models. Nevertheless, it shows that some type of duality of both dynamical and the structural nature is typical. Its common source is the Big Bang (BB). To reconcile this very rich manifold we use the Plato’s model „of the World Soul”. Its main idea is the Pythagoras’ one of the role of numbers as fundamental elements of all the things in the World. Klíčová slova: cosmology models; numbers; Plato's model Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kosmologie, čísla a Platonova duše světa

Současná kosmologie se vyznačuje velkým množstvím nejrůznějších modelů. Bližší pohled ukazuje, že všechny oplývají určitým typem dualnosti, a sice propojením dynamické a formativní podoby, jejichž ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2011

Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase
Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav
2009 - český
Sluneční pozaďová (slabá) magnetická pole jsou na povrchu Slunce rozdělena velmi pravidelně. Tyto pravidelnosti se mění s rozsahem heliografických šířek a jsou pozorovatelné v celém rozsahu více než čtyř slunečních cyklů. Solar background (weak) magnetic fields are very regularly distributed on the solar surface. These regularities change with the range of heliographic latitudes ant they are observable during more than four solar cycles. Klíčová slova: solar magnetic fields; activity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase

Sluneční pozaďová (slabá) magnetická pole jsou na povrchu Slunce rozdělena velmi pravidelně. Tyto pravidelnosti se mění s rozsahem heliografických šířek a jsou pozorovatelné v celém rozsahu více než ...

Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav
Astronomický ústav, 2009

Posuvy dopplerovského rychlostního pole ve skvrnách
Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav
2009 - český
Střední hodnota dopplerovského rychlostního pole v oblastech vyplněných magnetickým polem vykazuje systematický rudý posuv vůči sousedním oblastem bez magnetického pole v rozmezí 37 – 191 m/s. Analyzujeme změny v morfologii Evershedova efektu. The mean value of Doppler velocity field in magnetized regions shows a sytematic redshift compared to the neighbouring non-magnetic regions in the range 37 – 191 m/s. Changes in the morphology of the Evershed effect are analyzed. Klíčová slova: solar velocity fields; sunspots Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Posuvy dopplerovského rychlostního pole ve skvrnách

Střední hodnota dopplerovského rychlostního pole v oblastech vyplněných magnetickým polem vykazuje systematický rudý posuv vůči sousedním oblastem bez magnetického pole v rozmezí 37 – 191 m/s. ...

Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav
Astronomický ústav, 2009

Helioseismologie – od oscilací k vnitřní struktuře
Švanda, Michal
2009 - český
Sluneční oscilace umožňují konstrukci podrobného modelu Slunce a mapování detailů slunečního nitra. Stručný nástin metod globální a lokální helioseismologie. Solar oscillations make it possible to construct a detailed model od the Sun and to map details of the solar interior. A brief outline of methods of the global and local helioseismology. Klíčová slova: solar oscillations; helioseismology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Helioseismologie – od oscilací k vnitřní struktuře

Sluneční oscilace umožňují konstrukci podrobného modelu Slunce a mapování detailů slunečního nitra. Stručný nástin metod globální a lokální helioseismologie....

Švanda, Michal
Astronomický ústav, 2009

Součinnost komplementárního , Cardanův svět a neúplnost
Rajchl, Jaroslav
2008 - český
Cardanuv svet muže být charakterizován oním dobre známým rcením: „do tretice všeho dobrého i zlého“. Je nelineární (NL) s dimensí 3 a tím i relativne stabilní. Obsahuje v sobe navíc ješte linearitu i kvadratickou nelinearitu (tj. obsahuje ono dobré a zlé jako kladné a záporné), ale i soucinnost komplementárního jako bi-linearitu. Ve vztahu kvadratického a kubického (jak jsme ukázali již loni) je i paradoxní, což zakládá navíc i jeho dynamicnost. Je však, jak se ukazuje ( The Cardano’s world (CW) is characterized by the well known phrase about the triadicity of all the good and bad! It contains a cubic nonlinearity (NL) as its mainbase, together with the linear, bilinear and quadratic components (i.e. the positive and negative solutions). All these components are fundamental for its dynamical cooperative and relative stability as a system. But, the relation between its quadratic and cubic (NL) is, as has been shown previously, of paradoxical nature (Rajchl 2006), which is the source of dynamical evolution of (CW). It is shown that such a system is incomplete in the sense, that it evolves behind its relative stability state (dimension 3) to the deterministic chaos. Klíčová slova: complementary cooperation; Cardano's world Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Součinnost komplementárního , Cardanův svět a neúplnost

Cardanuv svet muže být charakterizován oním dobre známým rcením: „do tretice všeho dobrého i zlého“. Je nelineární (NL) s dimensí 3 a tím i relativne stabilní. Obsahuje v sobe navíc ješte linearitu i ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2008

Vývoj a čísla
Rajchl, Jaroslav
2006 - český
Klíčová slova: evolution; numbers; dynamical systems Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vývoj a čísla

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2006

Virtuální trojrozměrný prostor
Klvaňa, Miroslav
2005 - český
Práce se věnuje možnosti přímého vizuálního pozorování dvou barevných stereosko-pických obrazů, vedoucí k vyvolání prostorového vjemu, bez použití dalších technických pomůcek. Tento způsob vzniku trojdimenzionálního (3D) efektu je znám již z minulosti, informace o něm jsou však řídké a většinou povrchní. We investigate the possibility of a direct visual observation of two color stereoscopic images in order to perceive these images spatially without the use of further technical aids. Such a method of the 3D effect evoking is known since a long time ago, but there are not many information concerning it, and they are mostly very inaccurate. Klíčová slova: 3D imaging; 3D effect; three-dimensional effect Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Virtuální trojrozměrný prostor

Práce se věnuje možnosti přímého vizuálního pozorování dvou barevných stereosko-pických obrazů, vedoucí k vyvolání prostorového vjemu, bez použití dalších technických pomůcek. Tento způsob vzniku ...

Klvaňa, Miroslav
Astronomický ústav, 2005

Sluneční činnost a její stopy
Klimeš, J.; Rajchl, Jaroslav
2005 - český
Je podrobněji sledován vliv sluneční činnosti ve formě sudých a lichých cyklů na různé typy stop po této činnosti. Solar activity in the form of even and odd cycles as the process influencing various types of trains is discussed. Klíčová slova: solar activity; even and odd cycles; trains Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sluneční činnost a její stopy

Je podrobněji sledován vliv sluneční činnosti ve formě sudých a lichých cyklů na různé typy stop po této činnosti....

Klimeš, J.; Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2005

Stopy v našem světě
Rajchl, Jaroslav
2005 - český
Již Tomáš Akvinský si všiml, že historie lidstva je těsně spojata s chováním lidí. Toto chování je ve stati spojeno s vlivem sluneční činnosti a její 500letou periodičností. Ta se v různých historických etapách projevuje ve formě stop, různých tvrů a trvání odpovídajících různým dějinným procesům. According to e.g. St. Thomas the human history is connected with the mankind behaviour which is well known is tighly connected with the solar activity during its 500 year periodicity. Owing to this activity trains of various shapes and duration are induced; they are in an interesting correspondence to different typical processes in the mankind history. Klíčová slova: solar activity; shape and duration of trains; historical etaps Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stopy v našem světě

Již Tomáš Akvinský si všiml, že historie lidstva je těsně spojata s chováním lidí. Toto chování je ve stati spojeno s vlivem sluneční činnosti a její 500letou periodičností. Ta se v různých ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze