Počet nalezených dokumentů: 67
Publikováno od do

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2021
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2022 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projects; research institutions; transport; transport research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2021

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2022

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2020
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2021 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projects; research institutions; transport; transport research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2020

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2021

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2019
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2020 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projects; research institutions; transport research; transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2019

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2020

Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Stryk, Josef; Březina, Ilja; Matula, Radek; Grošek, Jiří; Janků, Michal
2019 - český
V rámci provádění diagnostického průzkumu vozovek se čím dál častěji uplatňuje kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD, které se používá pro účely hodnocení únosnosti vozovek, a georadaru, který se využívá ke zjišťování tlouštěk konstrukčních vrstev, k identifikaci nehomogenit, skrytých vad a poruch. Účelem metodiky je upřesnit postup pro provádění měření kombinací těchto dvou zařízení, v kontextu provádění diagnostického průzkumu vozovek pozemních komunikací. Upozorňuje na přínosy, které plynou ze zpracování dat naměřených oběma zařízeními a jejich využití při tvorbě homogenních sekcí, které slouží jako podklad pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro zpracovatele diagnostického průzkumu vozovek. The combination of two non-destructive diagnostic devices – the Falling Weight Deflectometer (FWD) used to assess the bearing capacity of pavements and the Ground Penetrating Radar (GPR) used to determine the thickness of structural layers, to identify inhomogeneities, hidden defects and failures are increasingly being used in pavement diagnostics. The purpose of the methodology is to specify the procedure for performing measurements of combinations of these two devices, in the context of conducting a diagnostic survey of pavements. It draws attention to the benefits of processing data measured by both devices and their use in creating homogeneous sections, which serve as a basis for planning of maintenance, repair and reconstruction of roads. The presented methodology was prepared within project TE01020168 – Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI), with state support of the Czech Technology Agency within the Centre of Competence Program. This methodology is intended primarily for companies dealing with pavement diagnostic surveys Klíčová slova: nedestruktivní diagnostické metody; vozovka; FWD; georadar; diagnostický průzkum; non-destructive diagnostic method; GPR; diagnostic survey; pavement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru

V rámci provádění diagnostického průzkumu vozovek se čím dál častěji uplatňuje kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD, které se používá pro účely hodnocení ...

Stryk, Josef; Březina, Ilja; Matula, Radek; Grošek, Jiří; Janků, Michal
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2019

Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury
Macan, Tomáš; Zedník, Petr; Stryk, Josef; Vodáček, Ondřej; Kašpar, Martin; Hubík, Petr
2019 - český
Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury. Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Drenážní geokompozit je geosyntetikum s funkcí odvodňování, schopné díky své kompozitní skladbě odvádět vodu v rovině, ve které je pro tento účel osazené. Tvoří ho drenážní jádro a ochrana jádra. V českých normách i technických předpisech je drenážním geokompozitům věnováno pouze velmi málo prostoru. Proto se tato metodika zabývá podrobněji návrhem a uplatněním drenážních geokompozitů, shrnuje poznatky a postupy z různých, především zahraničních, zdrojů a má napomoci jejich širšímu a technicky správnému použití v praxi. Uvádí detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení, které doplňují informace uvedené v technických předpisech zaměřených na odvodnění. Metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro vlastníky a správce dopravní infrastruktury, projektanty a zhotovitele dopravních staveb. This methodology describes in detail the design, dimensioning and application of geocomposite drainage for the purpose of drainage on transport infrastructure objects. In addition to conventional systems, such as drainage layers made up of unbound, permeable materials, geocomposites are increasingly encountered on construction sites. Drainage geocomposite is a geosynthetic with drainage function, able to drain water in the plane in which it is installed for this purpose due to its composite structure. It consists of a drainage core and core protection. Very little space is devoted to drainage geocomposites in Czech standards and technical regulations. Therefore, this methodology deals in more detail with the design and application of drainage geocomposites, summarizes knowledge and procedures from various, mainly foreign, sources and is intended to help their wider and technically correct use in practice. It gives details, sample sheets and specific examples of implementation that supplement the information given in the technical regulations for drainage. The methodology was prepared within project TE01020168 - Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI), with state support of the Czech Technology Agency within the Centre of Competence Program. This methodology is intended primarily for the transport infrastructure owners and administrators, designers and contractors of transport infrastructure objects. Klíčová slova: geokompozitní drenáž; geosyntetikum; odvodnění; dimenzování; geocomposite drainage; geosynthetic; drainage; dimensioning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury

Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury. Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní ...

Macan, Tomáš; Zedník, Petr; Stryk, Josef; Vodáček, Ondřej; Kašpar, Martin; Hubík, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2019

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2018
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2019 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projects; research institutions; transport; transport research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2018

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2019

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe
Styk, Josef; Březina, Ilja; Matula, Radek; Janků, Michal; Grošek, Jiří
2018 - český
Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní diagnostické metody (NDT). Účelem předkládané metodiky je upřesnit postup pro zavádění nových nedestruktivních diagnostických metod do praxe, aby mohl být využit jejich potenciál a nahrazeny, či vhodným způsobem doplněny stávající používané metody. Jsou zde prezentovány vybrané NDT metody a možnosti jejich uplatnění na vybraných objektech dopravní infrastruktury, včetně přínosu provádění srovnávacích měření a tvorby vzorových příkladů uplatnění nových NDT metod. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro státní správu, správce dopravní infrastruktury a zpracovatele diagnostického průzkumu staveb. In order to maintain the proper condition of buildings, bridges, roads and other structures, their regular maintenance is essential. Often, if the distress is detected at the beginning of the disorder, the cost of removing it is far lower than after months of uncontrolled degradation. Locating a distress in time, often means detecting it before it is visible to the naked eye. A key means of detecting hidden distresses is non-destructive diagnostic methods (NDT). The purpose of the proposed methodology is to clarify the procedure for introducing new non-destructive diagnostic methods into practice in order to exploit their potential and to replace them or to suitably complement the existing methods. There are presented selected NDT methods and possibilities of their application on selected transport infrastructure objects, including the contribution of comparative measurements (round robin tests) and the creation of illustrative cases of the application of new NDT methods. The presented methodology was prepared within project TE01020168 - Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI), with financial support of the Czech Technology Agency within the Centre of Competence Program. This methodology is intended primarily for the state authorities, the transport infrastructure administrators and companies dealing with diagnostic surveys. Klíčová slova: nedestruktivní diagnostické metody; NDT; srovnávací měření; vzorové příklady uplatnění; non-destructive diagnostic methods; comparative measurement; round robin test; illustrative cases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury - postup při zavádění do praxe

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na ...

Styk, Josef; Březina, Ilja; Matula, Radek; Janků, Michal; Grošek, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2018

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
Janků, Michal; Stryk, Josef
2018 - český
Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní diagnostické metody, mezi něž patří i termografické zkoušení. Účelem předkládané metodiky je poskytnutí efektivního nástroje, který umožní rychlé zhodnocení stavu objektů dopravní infrastruktury a pomůže s určením míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku. Měření je bezkontaktní a lze jej provádět bez nutnosti vyloučení provozu na pozemní komunikaci. Metodika popisuje možné způsoby použití infračervené termografie, zejména při diagnostice stavu mostů, vozovek a tunelů. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického měření. In order to maintain the proper condition of buildings, bridges, roads and other structures, their regular maintenance is essential. Often, if the distress is detected at the beginning of the disorder, the cost of removing it is far lower than after months of uncontrolled degradation. Locating a distress in time, often means detecting it before it is visible to the naked eye. A key means of detecting hidden distresses is non-destructive diagnostic methods (NDT), including thermographic testing. The purpose of the presented methodology is to provide an efficient tool that will allow a rapid assessment of the state of the transport infrastructure objects and help with the identification of the locations where visual inspection or detailed diagnosis is required. The thermographic measurement is non-contact and can be carried out without the need to exclude traffic on the road. The methodology describes possible ways of using infrared thermography, especially in diagnosis of bridges, roads and tunnels. The presented methodology was prepared within project TE01020168 - Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI), with financial support of the Czech Technology Agency within the Centre of Competence Program. This methodology is intended for road managers at all levels (state, county, city), designers, construction companies and other entities that can use data and processed outputs from thermographic measurements. Klíčová slova: infračervená termografie; měření teploty; most; vozovka; tunel; infrared thermography; temperature measurement; bridge; tunnel; pavement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na ...

Janků, Michal; Stryk, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2018

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2017
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2018 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projects; research institutions; transport; transporst research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2017

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2018

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Hegrová, Jitka
2017 - český
Znečištění ovzduší emisemi je jedním z nejzávažnějších problémů dopravy, a to zejména v důsledku významného rizika pro zdraví člověka. Příčinou emisí škodlivin do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot v motorech automobilů. Jsou to komplexní směsi, obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích, přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu", nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Jejím cílem je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodonocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren. Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich správcům (ŘSD, státní správě a samosprávě) jako efektivní nástroj pro kontrolu jak dlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření, a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti. Emissions of pollutants are one of the most serious problems of transportation, particularly as a result of a significant risk to human health. The causes of emissions of pollutants to ambient air are the exhaust gases generated by the combustion of fuel in motor vehicles. They are complex mixtures containing hundreds of chemical substances at different concentrations contributing to long-term warming of the atmosphere, the so-called "greenhouse effect" or often with toxic, mutagenic and carcinogenic properties for humans. The presented methodology was developed within project TE01020168 - Center for effective and sustainable transport infrastructure (CESTI) with the financial support of the Technological Agency of the Czech Republic within the Competence Centres Programme. Its aim is to unify the procedures for the implementation and evaluation of air quality monitoring in order to provide objective information on the actual status and development of air quality in areas with intensive transport. It summarizes the legislatively defined requirements for air quality monitoring and at the same time defines the pollutants whose very important source is transport and which should be monitored when assessing the impact of transport on air quality: nitrogen dioxide, (nano)particles, benzene, or platinum group elements and benzo[a]pyrene. The methodology can be used by the Ministry of Transport, road owners or their managers (ŘSD, regions and municipalities) as an effective tool for controlling both long-term monitoring and indicative measurements of air quality in the vicinity of roadways. At the same time, it will find application to metering processors and organizations providing their own air quality measurement to provide a standardized procedure to ensure a precise air quality assessment based on real data. The methodology will also help to deepen the knowledge of the staff of all the mentioned institutions and provide a standardized procedure for which, for example, contracting authorities may refer to public procurement. Klíčová slova: kvalita ovzduší; benzo[a]pyren; (nano)částice; oxid dusičitý; benzen; platinové kovy; air quality; (nano)particles; nitrogen dioxide; benzene; platinum group elements; benzo[a]pyren Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží

Znečištění ovzduší emisemi je jedním z nejzávažnějších problémů dopravy, a to zejména v důsledku významného rizika pro zdraví člověka. Příčinou emisí škodlivin do volného ovzduší jsou výfukové plyny ...

Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Hegrová, Jitka
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze