Počet nalezených dokumentů: 10
Publikováno od do

Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění
Velebil Jiří; Bulíř Pavel ml.; Vrabec Vladimír; Andreas Michal; Businský Roman; Tábor Ivo
2016 - český
Cílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo docíleno co nejdelší doby jejich existence na stanovišti při zachování všech požadovaných funkcí. Cílem je také zohlednit různé, často protichůdné aspekty péče o dřeviny, diskutované na teoretické i praktické úrovni. Metodika může být použita jako metodická podpora jak pracovníků péče o památkové objekty, tak praktiků vykonávajících pravidelnou údržbu a péči o dřeviny v památkách zahradního umění i v jiných objektech zahradní a krajinářské tvorby. Lze ji využít i jako předlohový materiál pro pracovníky odborů životního prostředí příslušných správních orgánů. Tato metodika najde využití také jako příručka pro výuku speciálních předmětů na odborných středních nebo vysokých školách či jako praktický návod pro zájemce z řad široké veřejnosti. Klíčová slova: dřevinné vegetační prvky; pěstební opatření; výsadba; památky zahradního umění; woody vegetation components; growing measures; plantation; garden art monuments; dřeviny; technologie; výsadba; památková péče; zahradní architektura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění

Cílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo docíleno co nejdelší doby jejich existence na stanovišti při zachování všech ...

Velebil Jiří; Bulíř Pavel ml.; Vrabec Vladimír; Andreas Michal; Businský Roman; Tábor Ivo
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2016

Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin
Hendrych, J.; Borský, J.; Jech, D.; Létal, A.; Malá, E.; Obdržálek, J.; Vorel, I.; Žlebčík, J.
2015 - český
Práce zahrnuje úvodní obecnou analytickou část, jejímž účelem je stručné informativní shrnutí současného poznání a komplexní podstaty řešené alejové problematiky. Na tuto část navazují konkrétní kapitoly v rámci odborné aplikované části: Mapování a dokumentace alejí (popisující stanovené a odzkoušené metody mapování, dokumentace a evidence sledovaných jevů a prvků významných alejových linií a stromořadí v krajině), Množení alejových dřevin (kde jsou rozebrány vhodné metody přemnožení vybraných alejových dřevin, péče o ně a jejich další pěstování) a Obnova a management historických alejí (kde jsou popsány jak současné postupy a principy péče a ochrany alejí a jejich dřevin, tak i používané metody (včetně zahraničních) revitalizací a obnov, které jsou významné z hlediska současné praxe). Klíčová slova: aleje; alejové dřeviny; mapování; dokumentace; evidence; péče; ochrana; množení; avenues; trees in avenues; identification; mapping; documentation; care; protection; management; propagation; aleje; dřeviny; dokumentace; svědectví; rozmnožování rostlin; rozmnožovací materiál rostlinný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin

Práce zahrnuje úvodní obecnou analytickou část, jejímž účelem je stručné informativní shrnutí současného poznání a komplexní podstaty řešené alejové problematiky. Na tuto část navazují konkrétní ...

Hendrych, J.; Borský, J.; Jech, D.; Létal, A.; Malá, E.; Obdržálek, J.; Vorel, I.; Žlebčík, J.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2015

Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón
Sojková, Eva; Šiřina, Petr
2015 - český
Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu nástrojů v rámci územně plánovací dokumentace – určení podmínek pro ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technologie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně a sortimentní výběr dřevin. Management zeleně je vypracován ve vazbě na diferenciaci MPZ (městských památkových zón) podle významu pro utvářené území. Metodika navazuje na metodický postup Hodnocení zeleně městských památkových zón (Sojková, Šiřina 2014). The methodology establishes principles for the protection, restoration and care of greenery in specific areas with cultural and historical values –- urban conservation zones. Attention is therefore focused partly on the development of instruments in the context of urban planning documentation – determination of the conditions for the protection of the heritage value and character of the territory, partly on the technologies of restoration, development and maintenance care for the various types of greenery areas and a choice of oody plant assortment. Management of the greenery is developed in relation to differentiation of urban conservation zones according to their importance for the composed territory. This methodology follows the methodology Evaluation of greenery in urban conservation zones (Sojková, Širina 2014). Klíčová slova: zeleň městských památkových zón; památkové hodnoty; management zeleně; územní plán; greenery of urban conservation zones; historical values; management of vegetation; local plan; městská zeleň; památkové rezervace městské; veřejná prostranství; kulturní hodnoty; management; územně plánovací dokumentace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón

Metodika stanovuje zásady pro ochranu, obnovu a péči o zeleň ve specifických územích s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zónách. Pozornost je proto zaměřena jednak na tvorbu ...

Sojková, Eva; Šiřina, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2015

Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocenı́ stavebnı́ch, technických a uměleckých objektů v památkách zahradnı́ho uměnı́
Pešta, Jan; Janál, Jiří; Malina, Ondřej; Šantrůčková, Markéta; Tišerová, Renata; Weber, Martin
2015 - český
Cílem metodiky je vytvoření široce použitelného standardu na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění. Jedná se o řadu typů průzkumů, a to jak průzkumů stavebněhistorických (různé stupně podrobnosti, od plošného stavebněhistorického průzkumu, standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum až po operativní průzkumovou dokumentaci) a dále průzkumy archeologické apod. Metodika se zabývá definováním pojmů, stanovením klasifikační škály jednotlivých objektů v památkách zahradního umění a základním přehledem odkazů na pramennou základnu pro studium objektů v památkách zahradního umění. Představuje podrobný návod (včetně vzorů) na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění, všech druhů a stupňů. Metodika vychází z praxe stavebněhistorických průzkumů v podobě, jak je po mnoho desetiletí uplatňována v prostředí České republiky, dříve Československa. Archeologická část metodiky včetně uplatnění moderních nedestruktivních metod v zahraniční archeologii představuje ukotvení zahradní archeologie v mezinárodních standardech. Klíčová slova: památky zahradního umění; stavebněhistorický průzkum; historical gardens and parks; architectural and historical survey; památkové objekty; zahradní architektura; archeologický průzkum; historický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocenı́ stavebnı́ch, technických a uměleckých objektů v památkách zahradnı́ho uměnı́

Cílem metodiky je vytvoření široce použitelného standardu na realizaci průzkumů stavebních, uměleckých a technických objektů v památkách zahradního umění. Jedná se o řadu typů průzkumů, a to jak ...

Pešta, Jan; Janál, Jiří; Malina, Ondřej; Šantrůčková, Markéta; Tišerová, Renata; Weber, Martin
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2015

Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění
Weber, Martin; Sojková, Eva; Šantrůčková, Markéta; Bendíková, Lucia; Šiřina, Petr
2015 - český
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci. Klíčová slova: zahradní umění; památka zahradního umění; kompozice; garden art; garden art monument; design; památkové objekty; zahradní architektura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění

Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto ...

Weber, Martin; Sojková, Eva; Šantrůčková, Markéta; Bendíková, Lucia; Šiřina, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2015

Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění
Baroš, Adam; Barošová, Ivana; Bulíř, Pavel; Dostálek, Jiří
2015 - český
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace. Klíčová slova: zahradní umění; památka zahradního umění; bylinná vegetace; management; historie; garden art; garden art monument; herb vegetation; management; history; rostliny; památkové objekty; památková péče; zahradní architektura; technologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění

Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv ...

Baroš, Adam; Barošová, Ivana; Bulíř, Pavel; Dostálek, Jiří
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2015

Metodika generativního a vegetativního množení dubu (Quercus L.) a lípy (Tilia L.) a její uplatnění při záchraně vzácných a ohrožených taxonů listnatých stromů
Obdržálek, Jiří
2014 - český
Klíčová slova: listnaté dřeviny; ohrožené taxony; množení dřevin; záchrana genofondu; Quercus; Tilia; broadleaved trees; endangered taxa; woody plant propagation; gene pool preservation; Quercus; Tilia; školkařství; dřeviny; listnaté stromy; rozmnožování rostlin; genofond Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika generativního a vegetativního množení dubu (Quercus L.) a lípy (Tilia L.) a její uplatnění při záchraně vzácných a ohrožených taxonů listnatých stromů

Obdržálek, Jiří
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2014

Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění
Bulíř, P.; Barošová, I.; Baroš, A.
2014 - český
Klíčová slova: památky zahradního umění; hodnocení dřevin; evidence dřevin; hodnocení bylin; evidence bylin; krajinářská architektura; zahradnictví; dřeviny; rostliny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění

Bulíř, P.; Barošová, I.; Baroš, A.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2014

Hodnocení zeleně městských památkových zón
Sojková, Eva; Šiřina, Petr
2014 - český
Metodika stanovuje kritéria, klasifikátory a postup kvalitativního hodnocení zeleně v městských památkových zónách jako východisek pro její ochranu či obnovu. Je metodickou podporou jednotné systematické dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón v jednotlivých krajích včetně návrhu mapové databáze v programu ArcGIS s možností využití v informačním systému Národního památkového ústavu. The methodology sets out the criteria, descriptors and the procedure of the qualitative evaluation of greenery in urban conservation zones as background for its protection or restoration. It is a methodological support of the unified systematic documentation of the current state of greenery in urban conservation zones in each of the regions, including the design of a map database in the program ArcGIS with the option to use it in the information system of the National Heritage Institute. Klíčová slova: zeleň městských památkových zón; hodnocení zeleně; historický vývoj městské zeleně; typologie veřejných prostranství; green areas in urban conservation areas; evaluation of green areas; historical development of urban green areas; typology of open spaces; městská zeleň; hodnocení; historický vývoj; veřejná prostranství; památkové rezervace městské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení zeleně městských památkových zón

Metodika stanovuje kritéria, klasifikátory a postup kvalitativního hodnocení zeleně v městských památkových zónách jako východisek pro její ochranu či obnovu. Je metodickou podporou jednotné ...

Sojková, Eva; Šiřina, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2014

Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
Bulíř, Pavel
2013 - český
Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích. Klíčová slova: okrasné rostliny; veřejná zeleň; krajinná zeleň; oceňování; ornamental plants; public greenery; landscape vegetation; valuation; okrasné rostliny; oceňování majetku; městská zeleň Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti

Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, ...

Bulíř, Pavel
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze