Počet nalezených dokumentů: 146
Publikováno od do

Monitorování struktury textilních útvarů
2011 -
Práce je zaměřena na monitorování struktury textilních útvarů, ať plošných nebo lineárních, a to především s ohledem na kvalitu těchto útvarů. Práce je předložena ve formě souhrnu vědeckých a odborných prací doplněných komentářem. Obsah práce je rozdělen do oblasti směrové orientace vlákenných systémů, detekce defektů v plošných textilií, automatického odhadu dostavy tkaniny, monitorování kvality žinylkové příze a simulace deformace textilní výztuže. Většina z publikovaných prací je založena na použití metod obrazové analýzy pro monitorování sruktury textilních útvarů. Habilitation thesis is focused on monitoring of structure of textile materials, either or linear, with regard to the quality of such materials. Thesis is a submited in a from of summary of scientific papers completed with comments. Content of the thesis is divided into areas of directional orientation of fiber systems, defect detection in fabrics, automatic assessing of weaving density, quality monitoring of chenille yarns and simulation of deformation of textile reinforcement. Most of papers are based on application of image analysis methods for monitoring of structure of textile materials. Klíčová slova: plošné textilie; textilní materiály; struktura textilií Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Monitorování struktury textilních útvarů

Práce je zaměřena na monitorování struktury textilních útvarů, ať plošných nebo lineárních, a to především s ohledem na kvalitu těchto útvarů. Práce je předložena ve formě souhrnu vědeckých a ...

Technická univerzita v Liberci, 2011

Management rizika komplexních systémů
Pavel Fuchs
2010 - český
Práce se věnuje managementu rizika jako mezioborové problematice. Je soustředěna na tu část managementu rizika, která se týká posuzování rizika v souvislosti s technickými systémy. Obsahuje rešerši prací různých oborů věnovaných problematice rizika a identifikuje stávající nedostatky v oblasti pojmů a definice. Jako závažný a nevyřešený problém pak identifikuje verifikaci a validaci posuzování rizika. This document elaborates on risk management from the perspective of a multidisciplinary topic. It aims on part of risk management which addresses in the context of technical systems. This document furthermore contains research of these and other documents from several disciplines dedicated to risk related topics, and it also identifies current shortcomings amongst terms and definitions. Verification and validation of risk is identified as a serious and unresolved problem. Klíčová slova: rizikový management Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Management rizika komplexních systémů

Práce se věnuje managementu rizika jako mezioborové problematice. Je soustředěna na tu část managementu rizika, která se týká posuzování rizika v souvislosti s technickými systémy. Obsahuje rešerši ...

Pavel Fuchs
Technická univerzita v Liberci, 2010

Výzkum a optimalizace proudění v ejektorech
Václav Dvořák
2010 -
Práce se zabývá výzkumem (numerickým, experimentálním a teoretickým) proudění ve vzduchových podzvukových ejektorech. V práci je rovněž provedena optimalizace tvaru ejektoru a tvaru vstupních trysek. Klíčová slova: aerodynamika; aplikovaná mechanika; mechanika tekutin Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Výzkum a optimalizace proudění v ejektorech

Práce se zabývá výzkumem (numerickým, experimentálním a teoretickým) proudění ve vzduchových podzvukových ejektorech. V práci je rovněž provedena optimalizace tvaru ejektoru a tvaru vstupních trysek.

Václav Dvořák
Technická univerzita v Liberci, 2010

Možnosti využití vizuální informace v hlasových technologiích
Josef Chaloupka
2010 - český
Práce pojednává o různých možnostech využití vizuální informace získané z vizuální segmentace video signálu, z detekované oblasti obličeje a z automatického odezírání ze rtů v moderních hlasových technologiích. This habilitation thesis deals with various possibilities of the use of visual information which was obtained from visual segmentation of video signal, from an area of a detection human face and from automatic lip reading in modern voice technologies. Klíčová slova: vizualizace (počítačová grafika); rozpoznávání řeči; počítačové zpracování řeči Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Možnosti využití vizuální informace v hlasových technologiích

Práce pojednává o různých možnostech využití vizuální informace získané z vizuální segmentace video signálu, z detekované oblasti obličeje a z automatického odezírání ze rtů v moderních hlasových ...

Josef Chaloupka
Technická univerzita v Liberci, 2010

Outsourcing jako organizační inovace v podmínkách malého a středního podnikání
Petra Rydvalová
2010 -
Práce se zabývá výzkumem uplatňování outsourcingových principů v českých malých a sředních podnicích jako možnosti inovace organizační struktury. Práce je zpracována v devíti kapitolách, které lze rozdělit do pěti ucelených částí. Šestou část pak tvoří přílohy, které jsou nedílnou součástí práce. Inaugural dissertation deals with the application of outsourcing principles in Czech small and medium-sized enterprises as the instrument of the organization structure innovation. Publication is elaborated in nine chapters divided among five compact sections. Sixth part consists of attachments being the integral part of the publication. Klíčová slova: projektový management; podniková ekonomika; malé a střední podnikání; outsourcing Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Outsourcing jako organizační inovace v podmínkách malého a středního podnikání

Práce se zabývá výzkumem uplatňování outsourcingových principů v českých malých a sředních podnicích jako možnosti inovace organizační struktury. Práce je zpracována v devíti kapitolách, které lze ...

Petra Rydvalová
Technická univerzita v Liberci, 2010

Architektura a návrh FPGA obvodů
Milan Kolář
2010 - český
Práce se zabývá oblastí programovatelných hradlových polí. V úvodní části jsou shrnuty charakteristické vlastnosti zakázkových integrovaných obvodů a zdůrazněny přednosti a nedostatky programovatelných obvodů. Následuje rozbor základních i speciálních architektonických prvků FPGA obvodů, stručně jsou zmíněny možnosti těchto prvků. Dále je popisována kompletní metodika návrhu FPGA od specifikace funkce systému až po implementaci obvodu. V práci je podrobně rozebrán postup systémového návrhu, kritéria posuzování jeho kvality a pravidla návrhu spolehlivých synchronních systémů. v závěru jsou diskutovány možnosti realizace artimetických operací v FPGA obvodech, jak v pevné, tak v pohyblivé řádové čárce. The inaugural dissertation deals with the sphere of programmable gate arrays. In the preliminary part characteristic features of custom integrated circuits are summarized and preferences and disadvantages of programmable circuits are underlined. FPGA basic and special architectural elements analysis follows, there are presented options of these elements in brief. Subsequently there is a complex methodology of FPGA design described from system fznction specification up to the circuit implementation. In the dissertation system design procedure, criterions of this quality and rules of the reliable synchronous systems design are analysed. Finally, variants of the arithmetic operations realization on FPGA circuits are discussed, both fixed and floating point. Klíčová slova: informatika; mechatronika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Architektura a návrh FPGA obvodů

Práce se zabývá oblastí programovatelných hradlových polí. V úvodní části jsou shrnuty charakteristické vlastnosti zakázkových integrovaných obvodů a zdůrazněny přednosti a nedostatky ...

Milan Kolář
Technická univerzita v Liberci, 2010

Mechanické vlastnosti pryží
Iva Petríková
2010 -
V práci je uveden komplexní přehled mechanických vlastností pryží a jsou vypracovány metodiky experimentů. Těžiště je v navržení a ověření metodiky experimentu a jeho numerického zpracování při stanovení hyperelastických vlastností pryží a určení parametrů vhodných modelů. The work contains a complex experimental research of mechanical properties of two types of isotropic rubberlike materials. Several kinds of quasistatic loading (aniaxial and multiaxial) were used, dynamical and tribological experimental measurements were effectuated in order to determine parameters of hyperelastic and viscoelastic material models.The used material models are based on the theory of nonlinear elasticity and viscoelasticity with finite strains. Klíčová slova: makromolekulární látky; pryž Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Mechanické vlastnosti pryží

V práci je uveden komplexní přehled mechanických vlastností pryží a jsou vypracovány metodiky experimentů. Těžiště je v navržení a ověření metodiky experimentu a jeho numerického zpracování při ...

Iva Petríková
Technická univerzita v Liberci, 2010

Metody hodnocení plošné nestejnoměrnosti netkaných textilií
Václav Klička
2009 -
Hlavním cílem práce je snaha popsat plošnou nestejnoměrnost struktury nekaných textilií založenou na takzvané kvadrantové metodě a další metody prop popis plošné anizotropie a dalších strukturálních charakteristik netkaných textilií. The main aim of this work is an attempt to describe a surface irregularity of nonwoven textile structure based on the so-called quadrat methods and a lot of methods for description of planar anisotropy and other structural characteristics of nonwovens. Klíčová slova: vlastnosti textilií; netkané textilie; plošné textilie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Metody hodnocení plošné nestejnoměrnosti netkaných textilií

Hlavním cílem práce je snaha popsat plošnou nestejnoměrnost struktury nekaných textilií založenou na takzvané kvadrantové metodě a další metody prop popis plošné anizotropie a dalších strukturálních ...

Václav Klička
Technická univerzita v Liberci, 2009

Oceňování podniku a standardy hodnoty
Tomáš Krabec
2009 - český
Cílem práce je ověřit stav uplatňování outsourcingových principů v českých malých a středních firmách a zasadit tuto organizační inovaci do rámce podnikatelské strategie. Klíčová slova: ekonomie; oceňování podniků Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Oceňování podniku a standardy hodnoty

Cílem práce je ověřit stav uplatňování outsourcingových principů v českých malých a středních firmách a zasadit tuto organizační inovaci do rámce podnikatelské strategie.

Tomáš Krabec
Technická univerzita v Liberci, 2009

Nitěnka tkacího stroje
Martin Bílek
2009 -
Hlavní cíl práce je zaměřen na posouzení stávajícího konstrukčního řešení uchycení nitěnky do brdového listu a zkoumání jejího chování během pracovního cyklu. Výsledkem práce je nalezení cesty ke zvýšení životnosti nitěnky změnou její konstrukce a jejího uložení. V práci je kladen důraz na ověření výsledků matematických modelů realizací experimentů. Důležitým aspektem práce je návrh vhodné metodiky při realizaci těchto experimentů. Klíčová slova: jednoúčelové stroje; textilní stroje; strojní mechanismy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Nitěnka tkacího stroje

Hlavní cíl práce je zaměřen na posouzení stávajícího konstrukčního řešení uchycení nitěnky do brdového listu a zkoumání jejího chování během pracovního cyklu. Výsledkem práce je nalezení cesty ke ...

Martin Bílek
Technická univerzita v Liberci, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze