Počet nalezených dokumentů: 27
Publikováno od do

Utváření ruské slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu
Stankiewiczová, Jana
2013 - ruský
Diplomové práce pojednává o utváření slovní zásoby z oblasti cestovního ruchu. První část popisuje objasnění termínu turizmus. Tato část rozkrývá slovní zásobu z oblasti historie, infrastruktury, současných a tradičních druhů turizmu. Druhá část diplomové práce charakterizuje vlastnosti učebnic ??????? ?? - ???????. Tato část obsahuje materiály, které je možné zahrnout do vyučovacích hodin ruského jazyka. Část obsahuje různorodá cvičení s obsahem slovní zásoby z cestovního ruchu. Dále obsahuje práci s textem, přiřazování slovíček k obrázkům, práci s mapou, překlad a porozumění textu. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují tématický slovník turistické terminologie a slovní zásobu z oblasti cestovního ruchu. This thesis deals with the vocabulary formation in the field of tourism. The first part describes the clarification of the term tourism, uncovers the vocabulary in the field of history, infrastructure, current and traditional types of tourism. In the second part of thesis are described the characteristics of the collection of books ??????? ?? - ???????. It contains materials which can be included into the Russian language lessons. It also consists of diverse exercises with the tourism vocabulary, work with text and maps, assign vocabulary to pictures, translation and understanding the text. Another important part of the work are attachments which contain thematic vocabulary of the tourist terminology and vocabulary related to tourism. Klíčová slova: obecné pojetí cestovního ruchu; historie cestovního ruchu; diferenciace slovní zásoby; analýza učebnic ruského jazyka; rozšiřující materiál do výuky ruského jazyka; slovník cestovního ruchu; general concept of tourism; history of tourism; differentiation of vocabulary; analysis of russian language textbooks; extending teaching material of russian language; tourism vocabulary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Utváření ruské slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu

Diplomové práce pojednává o utváření slovní zásoby z oblasti cestovního ruchu. První část popisuje objasnění termínu turizmus. Tato část rozkrývá slovní zásobu z oblasti historie, infrastruktury, ...

Stankiewiczová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)
Šichulová, Zuzana
2013 - ruský
Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a právě výškové budovy jakožto ruské mrakodrapy měly být hlavním symbolem moderního města. Mezi nejznámější architektonické počiny tohoto období řadíme sedm stalinských výškových budov, přezdívaných také jako "sedm sester" nebo pouze "vysotki". Všechny tyto budovy byly postaveny v letech 1947-1957 a doposud je můžeme najít v Moskvě v téměř původním provedení. Patří mezi ně Lomonosova Moskevská státní univerzita, ministerstvo zahraničních věcí, hotel Ukrajina, hotel Leningradská, budova u Červené brány, dům na Kotelničeském náměstí a dům na Kudrinském náměstí. Stalinist architecture left memorable traces on the appearance of Moscow and other cities in the form of unique and monumental buildings. Stalin's intention was to show Moscow like a modern city with the Russian "skycrapers". Among the most famous architectural achievements of this period belong seven Stalinist skyscrapers, dubbed as the "seven sisters" or simply "vysotki". All of these buildings were built from 1947 to 1957 and now we can find them in Moscow in almost original design. "Seven sisters" include the Lomonosov Moscow State University, Ministry of Foreign Affairs, the Hotel Ukraina, the Hotel Leningradskaya, Red Gates Administrative Building, Kotelnicheskaya Embankment Apartmenst and the Kudrinskaya Square Building. Klíčová slova: architektura; výškové budovy; výuka; ruský jazyk; architecture; skyscrapers; teaching; russian language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)

Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a ...

Šichulová, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Porovnání mentality Čechů a Rusů
Zeykan, Valeriya
2013 - ruský
Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické údaje, které pomáhají vytvořit celkový obraz o mentalitách těchto národů a porovnat je. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se vysvětluje pojem mentalita. Druha kapitola vymezuje hlavní pojmy, jako jsou například národ, národní identita a národní charakter. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají samotným popisem mentality Rusů a Čechů. Pátá kapitola obsahuje porovnání těchto mentalit. The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of specific attitudes. Thesis also contains statistical data that help to create an overall view of mentalities of these nations and compare them. The work is divided into five chapters. The first chapter explains the concept of mentality. The second chapter defines the main concepts such as nation, national identity and national character. The third and the fourth chapters deal with the the actual description of the the mentality of Russians and Czechs. The fifth chapter contains a comparison of these mentalities. Klíčová slova: mentalita; Rusové; Češi; národ; národní identita; národní charakter; národní hrdost; vlastenectví; mentality; Russians; Czechs; nation; national identity; national character; national pride; patriotism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Porovnání mentality Čechů a Rusů

Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické ...

Zeykan, Valeriya
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Michail Vasiljevič Lomonosov
Drábková, Markéta
2013 - ruský
Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova. This thesis describes the important events and people who are closely connected with the person of Mikhail Vasilyevich Lomonosov. Klíčová slova: Christian Wolff; Ivan Ivanovič Šuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petrohradská Akademie věd; rétorika; ruská gramatika; slovansko-řecko-latinská akademie; Univerzita M. V. Lomonosova; Christian Wolff; Ivan Ivanovich Shuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petersburg Academy of sciences; rhetoric; russian grammar; Slavic-greek-latin academy; M. V. Lomonosov university Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Michail Vasiljevič Lomonosov

Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova....

Drábková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Tvorba Anatolie Jegina
Řezníčková, Anna
2013 - ruský
Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora. The thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style. Klíčová slova: současná ruská literatura; literární tvorba; planetární systém; Anatolij Jegin; lexikální rozbor; ruské archaizmy; ruské historizmy; mystické povídky; contemporary russian literature; literary work; planetary system; Anatolij Jegin; linguistic analysis; russian archaism; mysterious stories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Tvorba Anatolie Jegina

Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se ...

Řezníčková, Anna
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova
Vakhrusheva, Oxana
2012 - ruský
Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova životopisná fakta a nastíněna jeho tvůrčí evoluce, ve třetí a čtvrté kapitole jsou analyzována jeho některá díla (román Popraviště, novely Sbohem trpký živote, Strakatý pes na břehu moře a Bílá loď). Hlavním cílem práce je ukázat, že v umělecké struktuře sledovaných textů hrají důležitou roli obrazy zvířat, což svědčí o těsném propojení Ajtmatovovy tvorby s mytologií a folklórem. This thesis is dedicated to the works of remarkable Kirghiz writer Chinghiz Aitmatov from second half of 20th century. The thesis consists of four chapters; the first one provides the information about his life and his creative evolution, in the third and the fours chapters some of his writings (novel "The Scaffold" (1986), stories "Farewell, Gulsary!" (1966), "Spotted Dog Running On Seashore" (1977), "The White Steamboat" (1970) are being analyzed. The main objective of the thesis is to show that in art structures of the writings, mentioned above, animal images play important role which testifies close connection of Aitmatov?s work with folklore and mythology. Klíčová slova: Čingiz Ajtmatov; obrazy zvířat; mytologie; Chinghiz Aitmatov; animal images; mythology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova

Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova ...

Vakhrusheva, Oxana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.
Petridesová, Ria
2012 - ruský
Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie. The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs. Klíčová slova: překlad; překladatelský postup; překladatelské transformace; teorie překladu; ekvivalence; slovník; věznice; analýza výchozího textu; lexika; morfologie; syntax; translation; translation process; translation procedures; translation theory; equivalence; dictionary; prison; analysis of source text; lexicon; morphology; syntax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.

Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího ...

Petridesová, Ria
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi
Legezová, Ksenija
2012 - ruský
V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde specifika jazyka dětské literatury, která se výrazně liší od literatury pro dospělé. Můžeme říct, že pro dílo je příznačné použití pohádkových vzorců, slov se zdrobnělinami, inverze, které odráží dětské myšlení a pohled na svět, dětskou řeč a dětské hodnoty. Tyto vlastnosti přibližují dílo Uspěnského k folklóru, čímž ho dělá zajímavým a pochopitelným pro děti. Děti vcházejí prostřednictvím pohádek do světa literatury. Zvláštní místo v pověsti ? pohádce mají alogismy, které jsou používané v textu s cílem poukázat na zvláštnosti dětského myšlení a dětských hodnot a také pro komický efekt. Významnou roli v díle Uspěnského hraje opakování, které plní většinou funkci retardace (prodloužení děje) a funkci gradace. Při rozboru pověsti ? pohádky nacházíme přítomnost autorských komentářů, které významně rozšiřují dětský obzor. Při čtení, dílo působí dojmem přítomnosti autora - člověka znalého, hodného, ironického a zároveň chápajícího dětskou duši. Velmi častým jevem v současné literatuře je používání úryvků existujících textů a začleňování jich do vlastního ? intertextualita, kterou zajímavým způsobem interpretuje i E. N. Uspěnský ve svém díle. Pro zvýraznění, používá E. Uspěnský v pověsti ? pohádce zvláštnosti, určující specifiku dětské literatury a její jazykové prostředky: 1. fonetické prostředky zdůraznění (rým, odrážení zvukových zvláštností dětské řeči v textu, napodobování dětských zvuků) 2. lexické prostředky (tropy: metafora, hyperbola, metonymie) 3. výrazné prostředky slovotvorby a morfologie (autorovy vlastní fráze ? neologismy, které odráží dětskou řeč a schopnost dítěte vytvářet nová slova) 4. grafické prostředky uměleckého projevu (poloha a sklon písma, zdůraznění začátečních písmen, roztažení textu) 5. prostředky syntaxu ke zvýraznění (převažující dialog, neúplné věty) Veškeré výše uvedené jazykové prostředky dělají text pověsti ? pohádky E. N. Uspěnského velmi výrazným, názorným, metaforovým, emočním, zajímavým, dostupným a blízkým dětem. Důkazem toho je stalý zajem dětí o díla Uspěnského. Texty většiny jeho pověstí ? pohádek (také Krokodýl Gena a jeho kamarádi) jsou zfilmovány. In this submitted bachelor work there are elaborated mean aspects of E.N. Uspienski´s work ?Crocodile Gena and his friends?. It contains all levels of language, from phonetics to syntax. The specificity of the literature for children, which is very different from the adult one, reflects here. We can say, that for this work is typical using fairy tale forms, diminutives, inversions, which reflect children thought and look at the world, children speech and values. These features put Uspienski´s work nearer to folklore and it makes the story interesting and understandable for children. Children enter by reading fairy tales into the world of literature. A special place in this tale have illogisms, which are used here to point out the children thought and children values and for comic effect, too. A significant role in Uspienski´s work plays repetition, which serves a function of retardation(extension of the story) and function of gradation. During analysis of the tale we can find a presence of author´s comments which increase children´s horizon. During reading, the work impresses a presence of the author ? a knowing, kind, ironic and understandable of children´s soul man. A very usual phenomenon in the recent literature is using of fragments of known texts to include them into own work ? intertextuality, which Uspienski uses in an interesting way in his tale. E. Uspienski uses in his tale specialnesses, which define a specificity of the literature for children and its linguistic means: 1. phonetic means of emphasis ( rhyme, reflecting of acoustic specificities of children´s speech in the text, imitation of children´s sounds) 2. lexical means (poetic tropes: metaphor, hyperbole, metonymy) 3. expressive means of derivation and morphology (author´s own phrases ? neologisms, which reflect children´s speech and an ability of children to make new words) 4. graphic means of art expression (position and inclination of letters, emphasising of initials, expansibility of the text) 5. means of syntax for emphasis ( predominance of a dialog, incomplete sentences) All of these above-mentioned linguistic means make the text of the tale of E.N.Uspienski very expressive, visual, metaphorical, emotional, understandable and close to children. A continuous interest of children in Uspienski´s works is a proof of it. More texts of his tales are cinematized. Klíčová slova: specifika jazyka; hlavní aspekt; dětská literatura; pohádkový vzorec; dětské myšlení; dětská řeč; dětské hodnoty; specifics language; key aspect; literature for children; fairytale formula; children's thinking; children´s speech; children´s values Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi

V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde ...

Legezová, Ksenija
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností
Gulázsiová, Nikola
2012 - ruský
Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se sníženou konotací. Rozhodující pro jejich použití je vždy kontext, který může ovlivnit i jejich původní význam. The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words and words with reduced connotations are taken into account. The deciding factor for their use is always context, which can affect their original meaning. Klíčová slova: synonymie; synonymum; synonymická řada; dominanta; slovník; synonymický slovník; lexém; slovní zásoba; záporné vlastnosti; charakter; synonymy; synonym; synonymic series; dominant; dictionary; thesaurus; lexeme; vocabulary; negative quality; character Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností

Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se ...

Gulázsiová, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku
Petráčková, Olga
2012 - ruský
Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy často přistupují k prezentaci svých služeb a produktů právě prostřednictvím celosvětové sítě. Jednou z nich je také společnost ALTAN, jež sdružuje velké podniky na území Altajského kraje. Svou působnost chtěla ovšem rozšířit i do České republiky, a proto zadala v dubnu 2011 poptávku na server Businessinfo.cz, kde hledala nové odběratele pro své produkty. Internetová prezentace je ovšem dodnes pouze v ruském jazyce. Z toho důvodu vznikla i tato bakalářská práce, jejímž cílem je přeložit nejdůležitější části a nabídnout firmě překlady, aby mohla efektivněji oslovit české zákazníky. Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach their potential customers via worldwide web. One of them is the company ALTAN, which brings together large companies in region near the city Barnaul. It wanted to expand to the Czech Republic too, however, their website is still in Russian. This thesis aims to translate the most important parts of the presentation in order to approach Czech customers closer. Klíčová slova: překlad; ALTAN; výrobce těstovin; těstoviny; pasta; pasta factory; translation; ALTAN Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku

Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy ...

Petráčková, Olga
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze