Počet nalezených dokumentů: 852
Publikováno od do

Open Access at Charles University: opportunities and challenges
Římanová, Radka; Panchártek-Suchá, Lucie; Konvalinka, Jan
2019 - anglický
Conference paper about current state of Open Access at Charles University, Action Plan for OA and possible OA models. Klíčová slova: Univerzita Karlova; Charles University; gold open access; otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Open Access at Charles University: opportunities and challenges

Conference paper about current state of Open Access at Charles University, Action Plan for OA and possible OA models.

Římanová, Radka; Panchártek-Suchá, Lucie; Konvalinka, Jan
Národní technická knihovna, 2019

Open Access - Seeking balance: summary of day one
Hnátková, Eva
2019 - anglický
Konferenční příspěvek rekapitulující aktivity iniciativy Open Science, organizace Eurodoc, přístup Open Science na Karlově univerzitě a plán S. Klíčová slova: otevřený přístup Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Open Access - Seeking balance: summary of day one

Konferenční příspěvek rekapitulující aktivity iniciativy Open Science, organizace Eurodoc, přístup Open Science na Karlově univerzitě a plán S.

Hnátková, Eva
Národní technická knihovna, 2019

Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to
Horová, Iva; Malinová, Iva
2019 - český
Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy. The presentation brings basic information about the history of audio documents, the current situation in terms of processing and care in the Czech Republic. It introduces the main current projects - the portal Virtual National Phonoteque and the New Phonograph and grant programs usabel for libraries. Klíčová slova: zvukové dokumenty; projekty; historie nahrávání zvuku; průzkumy; audio documents; projects; audio recording history; surveys; grants Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to

Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem ...

Horová, Iva; Malinová, Iva
Národní technická knihovna, 2019

abART, NK, VIAF a zemětřesení
Hůla, Jiří
2019 - anglický
Archiv výtvarného umění vyvíjí a provozuje vlastní informační systém – abART, databázi českého a slovenského umění, která je založena na atomizaci vkládaných dat a na jejich propojení. Rozlišuje 200 typů dokumentů, řada z nich (tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, letáky apod.) patří do šedé literatury. V abART lze definovat kromě dokumentů, výtvarných či kulturních akcí (koncert, dražba, křest knihy) i jakékoli jiné děje či události, např. sokolské slety nebo požáry. Pro zpracování tak odlehlých oblastí, jako je např. zemětřesení, by ale bylo třeba vytvořit širokou informační základnu a vkládané prvky (např. osoby) ztotožnit se záznamy v Národní knihovně (NK). Co ale se 46 746 osobami, které NK neuvádí? The Archive of Fine Art operates its own information system – abART, a comprehensive database of Czech and Slovak art that is based on data atomization and link data principles. It distinguishes two hundred document types, some of them belong to grey literature (press releases, theses, bibliographies, handouts, etc.). Moreover, AbART can define also any other events. For the processing of remote areas such as earthquakes, it would be necessary to create a broad information base, inserting elements to identify records in the National Library (NK). But what about 46,746 people not listed by the NK? Klíčová slova: otevřenost; nevýběrovost; openness; non-selectivity; šedá literatura; databázové systémy; informační systémy; výtvarné umění Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
abART, NK, VIAF a zemětřesení

Archiv výtvarného umění vyvíjí a provozuje vlastní informační systém – abART, databázi českého a slovenského umění, která je založena na atomizaci vkládaných dat a na jejich propojení. Rozlišuje ...

Hůla, Jiří
Národní technická knihovna, 2019

Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů
Míšek, Jakub
2019 - anglický
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. Příspěvek se bude zabývat jejím článkem 3, který zavádí povinnou výjimku z autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze umožňující vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu. Příspěvek v první části představí tento nový institut a kontext jeho přijetí. Druhá část se zaměří na možnosti a úskalí národní implementace a část třetí jej vztáhne na činnosti knihoven a repozitářů. Directive on copyright in the Digital Single Market aims to update copyright legislation to meet the needs of the information society. The paper focuses on Article 3, which introduces a mandatory exemption from the copyright and sui generis database right for extraction of texts and data for scientific research purposes. The first part of the paper presents the exception. The second part focuses on the possibilities and pitfalls of national implementation. The third part relates the exception to the activities of libraries and repositories. Klíčová slova: vytěžování dat; vytěžování textů; informace veřejného sektoru; ochrana databází; data mining; text mining; public sector information; database protection; šedá literatura; autorské právo Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. Příspěvek se bude zabývat jejím článkem 3, ...

Míšek, Jakub
Národní technická knihovna, 2019

Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Koščík, Michal; Myška, Matěj
2019 - anglický
Dne 17. dubna 2019 vstoupila v platnost směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice dle vlastních slov reaguje na rozvoj digitálních technologií, které umožnily nové druhy užití autorsky chráněných děl. Příspěvek se zaměří na dva právní instituty, jež jsou pro instituce kulturního dědictví asi nejvýznamnější. Jedná se o výjimku pro pořizování kopií děl institucemi kulturního dědictví (čl. 6) a pravidla pro užití a zpřístupnění děl nedostupných na trhu (čl. 8). Článek naváže na příspěvek autora z minulého ročníku. On the 17th of April 2019, the EU Directive 2019/760 on copyright in the digital single market entered into force. The directive responds to the development of digital technology that enabled new uses of copyrighted works. The paper focuses on the exception for making copies of works by cultural heritage institutions (introduced it the Art. 6) and rules for using available out-of-commerce works (described in the Art. 8). The two legal concepts described above are selected for further analysis due to their relevance for the day-to-day operation of every library, archive or repository. Klíčová slova: kulturní dědictví; jednotný digitální trh; právo EU; cultural heritage; Digital Single Market; EU law; šedá literatura Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Dne 17. dubna 2019 vstoupila v platnost směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice dle vlastních slov reaguje na rozvoj digitálních technologií, které umožnily nové ...

Koščík, Michal; Myška, Matěj
Národní technická knihovna, 2019

Out of Scope? Open science monitoring and grey literature
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
2019 - anglický
Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, working papers nebo preprinty. Jak je šedá literatura zahrnuta ve zdrojích dat, v metodice a ukazatelích, v publikovaných průzkumech a případových studiích? Autoři zkontaktovali projektové týmy Monitoru, aby se dozvěděli více o jejich budoucích projektech a zda zamýšlejí věnovat větší pozornost nekomerční oblasti akademické komunikace. The paper will assess if and how the EU and the French Open Science Monitors provide qualitative and quantitative data on grey literature such as conference papers, theses and dissertations, reports, working papers or preprints. How is grey literature included in their data sources, in the methodology and indicators, in published surveys and case studies? The authors will contact the Monitor project teams to learn more about their future projects and if they intend to give more importance to the non-commercial part of academic communication. Klíčová slova: otevřená věda; open science; Open Science Monitor; šedá literatura; hodnocení; monitoring Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Out of Scope? Open science monitoring and grey literature

Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační ...

Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
Národní technická knihovna, 2019

Šedá literatura a Národní archiv
Šimůnková, Karolína; Kunt, Miroslav
2019 - anglický
Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. V archiváliích se tak nacházejí všechny typy šedé literatury – výzkumné zprávy, cestovní zprávy, dříve utajované tisky, digitální věstníky, mapy, studie aj. Specifickým příkladem jsou internetové a intranetové stránky. Příspěvek na příkladech ukazuje nakládání s šedou literaturou, která v archivnictví není odlišována od jiné (úřední) produkce. Seznámí posluchače také s možnostmi Národního archivního portálu při popisu a ukládání jednotlivých datových souborů určených k trvalému uchování. National Archives selects the archival records from a various range of creators – from central agencies of the state administration and research institutions to individuals. All types of grey literature are present in the archives – research reports, travel reports, originally secret prints, digital journals, maps and studies etc. Internet and intranet websites are specific example. The paper on examples shows handling with the grey literature, which is not distinguished from other (official) production in the archival practice. The paper also introduces the National Archival Portal and its options for description and submission of the individual data files designated for long term preservation. Klíčová slova: Národní digitální archiv; Národní archivní portál; National Archives Portal; šedá literatura; archivy; archiválie Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Šedá literatura a Národní archiv

Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. V archiváliích se tak nacházejí všechny typy šedé ...

Šimůnková, Karolína; Kunt, Miroslav
Národní technická knihovna, 2019

The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform
Reece, Alistair
2019 - anglický
GeoScienceWorld kromě stávající sbírky tradičních publikací (recenzované časopisy a knihy z oblasti geověd) plánuje také shromažďování velkého množství šedé literatury a její začlenění do svého úložiště. Co se stane, když se poskytovatel tradičního vědeckého obsahu rozhodne začlenit šedou literaturu do své online platformy? Jaké se objevují výzvy při přípravě šedé literatury pro její zveřejnění a dobrou vyhledatelnost? Jak ovlivňuje přítomnost šedé literatury v databázi proces křížového vyhledávání? Bude možné sladit různé obchodní modely a sloučit různé typy publikací v jednotné platformě pro zpřístupnění uživatelům? GeoScienceWorld are in the process of acquiring, converting, and loading a major content repository with a significant amount of grey literature, to be hosted alongside our existing collection of peer-reviewed journals and books in the geosciences. What happens when a traditionally scholarly content provider decides to incorporate grey literature into their online content platform? What are the challenges of preparing the content for publication and discoverability? How does the presence of grey literature in the database affect cross search? How do differing business models find a common home in a unified content platform? Klíčová slova: vědy o Zemi; obchodní model; publikační platforma; geosciences; business model; publishing platform; šedá literatura; projektový management; XML; vyhledávání informací Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform

GeoScienceWorld kromě stávající sbírky tradičních publikací (recenzované časopisy a knihy z oblasti geověd) plánuje také shromažďování velkého množství šedé literatury a její začlenění do svého ...

Reece, Alistair
Národní technická knihovna, 2019

Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study
Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
2019 - anglický
V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě. Alžírsko se umístilo na prvním místě mezi arabskými zeměmi s 15 digitálními repozitáři. Elektronické vysokoškolské závěrečné práce představují velké procento obsahu těchto úložišť. Ve 14 z nich jsou shromažďovány i vysokoškolské závěrečné práce, včetně disertačních, stejně tak i jiné typy dokumentů, jako články, zprávy atd., které jsou nadefinovány v obsahových politikách (content policies). Využívanost závěrečných prací vysokoškoláky stále exponenciálně roste. Tato studie se zaměřuje na nástroje užívané k měření využívanosti závěrečných prací uložených v digitálních repozitářích, zhodnocení jejich dostupnosti a zjištění dalších informací o využívání závěrečných prací a jejich uživatelích. Over the past years, grey literature in general and ETDs in particular has been growing more and more digitally. Algeria ranked first among Arab countries with 15 digital repositories. Electronic Digital Theses (EDTs) represent a huge percentage of the repositories content. There are 14 repositories in which their content policies collect theses and dissertations as well as other types of documents such as articles, reports, etc. The usage of ETDs by undergraduates has been exponentially increased. The study aims to highlight and evaluate the tools for measuring the usage of ETDs in the digital repositories and their availability, the extent of using ETDs by users and evaluation methodology. Klíčová slova: hodnocení VŠKP; statistika využití; ETDs; University of Constantine 2; usage statistics; valorization of ETDs; šedá literatura; otevřený přístup; vysokoškolské práce; digitální knihovny; statistika Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study

V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě. Alžírsko se umístilo na prvním místě mezi arabskými zeměmi s 15 digitálními ...

Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
Národní technická knihovna, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze