Počet nalezených dokumentů: 116
Publikováno od do

Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
Veselý, J.; Majer, V.; Kopáček, Jiří
2004 - český
Klíčová slova: acidification; aluminium; silica; jezera; chemie Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer

Veselý, J.; Majer, V.; Kopáček, Jiří
Hydrobiologický ústav, 2004

Rybářství v nádržích s rozdílným ekohydrologickým režimem
Draštík, Vladislav; Kubečka, Jan; Šovčík, P.
2004 - český
Rybí obsádka je hodnocena v několika typech přehradních nádrží na území ČR. Druhové složení, početnost a biomasa, získané z úlovků sportovních rybářů, byly srovnávány pomocí mnohorozměrných analýz. Hydrologický režim výrazně ovlivňuje ichtyofaunu nádrže, naproti tomu umělé vysazování ryb do nádrže může uvedené změny zvrátit. Fish stocks of some Czech reservoirs were evaluated according to their hydrological regime. Ordination analysis were performed on species composition data, abundance and biomass obtained from Czech Fishing Union to evaluate influence of hydrological regime. Artificial stocking may hide changes in fish stock made by hydrological regime. Klíčová slova: anglers catch; fish species composition; bream/perch ratio; rybářství; nádrže Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rybářství v nádržích s rozdílným ekohydrologickým režimem

Rybí obsádka je hodnocena v několika typech přehradních nádrží na území ČR. Druhové složení, početnost a biomasa, získané z úlovků sportovních rybářů, byly srovnávány pomocí mnohorozměrných analýz. ...

Draštík, Vladislav; Kubečka, Jan; Šovčík, P.
Hydrobiologický ústav, 2004

Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy
Kratochvíl, M.; Kubečka, Jan; Matěna, Josef
2004 - český
Plůdková rybí společenstva Slapské údolní nádrže byla studována během května a června 2002. Účelem této studie bylo odhadnout druhové složení a distribuci plůdku ve třech habitatech – epipelagiálu (hloubka 0 – 4 m), bathypelagiálu (hloubka 10 – 16 m) a litorálu. Okounovité ryby byli přítomny v obou pelagických habitatech, zatímco ryby kaprovité upřednostňovaly svrchní vrstvy vodního sloupce. Během stmívání, bathypelagické ryby započaly migraci směrem k povrchovým vrstvám, během svítání se vracely zpět do hlubších vrstev. Nejvyšší hustoty plůdku byly zaznamenány v epipelagiálu v nočních hodinách. Plůdek okouna byl shledán nejhojnějším druhem Slapské nádrže, candát byl poměrně hojně zastoupen v pelagiálu nádrže. Během dne i noci, okoun byl nejběžnějším druhem ve všech habitatech, pouze v litorálu dominovaly během květnových odběrů kaprovité ryby. Plůdek candáta nebyl v litorálu zaznamenán. The fish fry assemblages of the Slapy reservoir (Czech Republic) were studied in May and June 2002. The aim of this study was to estimate diversity and distribution of fish fry in three habitats – epipelagic (depth 0 – 4 m), bathypelagic (depth 10 – 16 m) and littoral areas. Percids were present both in epipelagic and bathypelagic areas, while cyprinids preferred living in upper layers of the water column. During the dusk, bathypelagic fish started migration towards surface layers, throughout the dawn they returned back to the deeper layers. The highest densities of fish fry were observed in epipelagic zone during nighttime. Perch was revealed as the dominant fry species in Slapy reservoir, pikeperch was also abundant in the open water. Both during day and night, perch was usually the most common species in all habitats, cyprinids were most abundant in the littoral zone in May, only. Klíčová slova: reservoir; fry; migration; migrace Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy

Plůdková rybí společenstva Slapské údolní nádrže byla studována během května a června 2002. Účelem této studie bylo odhadnout druhové složení a distribuci plůdku ve třech habitatech – epipelagiálu ...

Kratochvíl, M.; Kubečka, Jan; Matěna, Josef
Hydrobiologický ústav, 2004

Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
Vrba, Jaroslav; Fott, J.; Kopáček, Jiří; Kohout, L.
2004 - český
V několika z osmi šumavských ledovcových jezer jsme pozorovali první známky zotavení zooplanktonu z acidifikace. Zotavení odráží pokles atmosférické depozice síry a dusíku a následné změny chemismu jezerní vody v poslední dekádě. V soušasnosti se vrátily stabilní populace Ceriodaphnia quadrangula do Černého a Prášilského jezera, a dva cirkumneutrální vířníci se nyní objevili v jezerech s kladnou alkalitou: Laka, Malé a Velké javorské. V mezotrofním, silně acidifikovaném Plešném jezeře během 90. let narostl fytoplankton i planktonní vířníci. Statistické srovnání sezónních dat ukázalo významný nárůst pH, pokles celkového reaktivního hliníku, nárůst koncentrace chlorofylu a i letní abundance planktonních vířníků. In some of the eight glacial lakes in the Bohemian Forest we have observed first signs of zooplankton recovery from acidity. The recovery has followed a drop in atmospheric sulphur and nitrogen deposition and consequent reversal in water chemistry of the lakes during the last decade. At present, stable populations of Ceriodaphnia quadrangula have returned to Lake Černé and Prášilské, and two circumneutral rotifers have recently occurred in the lakes with positive alkalinity: Laka, Großer and Kleiner Arbersee. Moreover, in the mesotrophic, strongly acidified Lake Plešné, we documented increase in both phytoplankton and planktonic rotifers during the 1990s. A statistical comparison of seasonal data showed a significant increase in pH, a significant drop in total reactive aluminium, a significant increase in chlorophyll a concentration as well as in summer abundance of planktonic rotifers. Klíčová slova: lake acidification; zooplankton recovery; jezera; zotavení Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

V několika z osmi šumavských ledovcových jezer jsme pozorovali první známky zotavení zooplanktonu z acidifikace. Zotavení odráží pokles atmosférické depozice síry a dusíku a následné změny chemismu ...

Vrba, Jaroslav; Fott, J.; Kopáček, Jiří; Kohout, L.
Hydrobiologický ústav, 2004

Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Maršálek, Blahoslav
2004 - český
Koncentrace fosforu v odtoku z povodí představují výslednici působení komplexu faktorů od geologie, přes klimatické poměry, vegetační pokryv, charakter toků v povodí až po atmosférický transport látek v globálním měřítku. Výběr zásahů a jejich optimalizace je odvislá od lokálních podmínek toho kterého případu, avšak společnou myšlenkou péče o povodí i nádrže by mělo být přiblížení se přirozeným procesům a trvalá udržitelnost využívání krajiny. Z hlediska managementu nádrží je vždy jednodušší předcházet jejich nadměrnému obohacování fosforem. Uvažujeme-li o snížení množství P v nádrži není jiná možnost, než odstranění sedimentů jakožto hlavního úložiště fosforu. Pokud je ovšem naším cílem snížení množství P ve vodě, tj. dostupného pro řasy, existuje mnoho jiných způsobů řízení nádrže, jak toho dosáhnout. P concentrations in the outflow from the watershed result from the group of factors including geology, climate, vegetation cover, morphology of streams and others. Selection of the watershed restoration strategy and its optimalisation depends on the regional, but the common idea for management of both watershed and reservoir should be the recovery to natural processes of nutrient retention together with the idea of sustainable development of the landscape. For the reservoirs, it is always lucrative to precede their overloading by phosphorus. Thinking about the decrease of P in the reservoir, the only possibility is to remove the sediments as the final deposition pool in the P-cycle. In case of the decrease of P in the water column, i.e. available for algae, another procedures of reservoir management can be used. Klíčová slova: watershed management; P-retention; restoration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži

Koncentrace fosforu v odtoku z povodí představují výslednici působení komplexu faktorů od geologie, přes klimatické poměry, vegetační pokryv, charakter toků v povodí až po atmosférický transport látek ...

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Maršálek, Blahoslav
Hydrobiologický ústav, 2004

Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002
Hejzlar, Josef; Kaštovská, Klára; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr; Jarošík, Jiří; Haider, Z.
2004 - český
Extrémní povodeň v povodí Malše v srpnu 2002 výrazně změnila hydrodynamiku nádrže Římov (destratifikace a zkrácení doby zdržení vody z několika měsíců na jednotky dnů) a způsobila problémy ve vodárenské úpravě následným dlouhodobým zvýšením koncentrací rozpuštěných organických látek, biocenózu vodního ekosystému však ovlivnila relativně málo. Došlo sice k vyplavení značné části biomasy fytoplanktonu i zooplanktonu z nádrže, po povodni se však původní dominantní druhy obnovily během méně než jednoho měsíce. Společenstvo ryb nebylo ovlivněno téměř vůbec, kromě dočasného obohacení druhy z toků a rybníků v povodí. Tyto výsledky ukazují, že nádržový ekosystém je vzhledem ke kolísání hydrologických podmínek velmi stabilní. The extreme flood event in the catchment of the Malše River in August 2002 markedly changed hydrodynamics of Římov Reservoir (loss of thermal stratification; water residence time dropped from months to single days) and caused problems in water treatment due to a long-lasting increase in concentrations of dissolved organic matter. However, biota of the aquatic ecosystem was influences relatively little. Although large proportions of phytoplankton and zooplankton biomasses were flushed out of the reservoirs the originally dominant species re-established in their original size of biomass within less than one month. The fish community was influenced almost negligibly except for a temporal enrichment by species from streams and fishponds. These results evidence that the reservoir ecosystem is very stable towards fluctuations of hydrologic conditions. Klíčová slova: flood hydrodynamics; phytoplankton; zooplankton Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002

Extrémní povodeň v povodí Malše v srpnu 2002 výrazně změnila hydrodynamiku nádrže Římov (destratifikace a zkrácení doby zdržení vody z několika měsíců na jednotky dnů) a způsobila problémy ve ...

Hejzlar, Josef; Kaštovská, Klára; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr; Jarošík, Jiří; Haider, Z.
Hydrobiologický ústav, 2004

Ichtyofauna hraničního úseku řeky Malše
Matěnová, V.; Matěna, Josef
2004 - český
V létech 2002 a 2003 proběhl ichtyologický průzkum hraniční Malše. V první sezóně bylo sledování zaměřeno na rybí společenstva v podélném profilu celého hraničního toku. Byla zjištěna přítomnost larev mihule potoční, pěti reofilních druhů ryb - pstruh obecný, vranka obecná, lipan podhorní, mník jednovousý, mřenka mramorovaná a ojediněle okoun říční a kapr obecný. Směrem po proudu se počet druhů postupně zvyšoval ze dvou na sedm. Na všech lokalitách početně dominoval pstruh. Populace pstruha měla harmonické složení. Délková a věková analýza prokázala nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou tohoročků jeho přirozenou reprodukci v toku. Totéž platí i pro vranku, lipana a mníka. Následný průzkum v roce 2003 zaměřený speciálně na mihuli pod obcí Leopoldschlag prokázal, že populace zde nebyla zásadně negativně ovlivněna povodní. Hraniční Malše představuje antropogenně málo ovlivněný tok, který poskytuje podmínky pro přirozenou reprodukci druhů, které byly nalezeny během průzkumu. Ichthyological investigation of the border section of the Malše River was performed in 2002 and 2003. The occurrence of brook lamprey larvae and five rheophilous fish species was confirmed – brown trout, common sculpin, grayling, burbot, stoneloach. Species escaping from fishponds – perch and common carp were found in negligible numbers. The brown trout dominated in numbers at all investigated profiles. The length and age analysis of the brown trout population showed the dominance of YOY fish, the population exhibited a harmonical age class composition. Results confirmed successful natural reproduction of trout, grayling, burbot and bullhead. The following investigation in 2003 oriented specially on the occurrence of brook lamprey proved that the population remained unaffected by the floods in 2002. The border Malše River represents an athropogenically slightly affected watercourse with suitable conditions for natural reproduction of all indigenous species found during the study. Klíčová slova: fish communities; South Bohemia; vodní toky; věkové skupiny Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyofauna hraničního úseku řeky Malše

V létech 2002 a 2003 proběhl ichtyologický průzkum hraniční Malše. V první sezóně bylo sledování zaměřeno na rybí společenstva v podélném profilu celého hraničního toku. Byla zjištěna přítomnost larev ...

Matěnová, V.; Matěna, Josef
Hydrobiologický ústav, 2004

Vývoj rybího společenstva v říčním rameni po jeho revitalizaci
Hohausová, Eva
2004 - český
Revitalizace Kurfürstova ramene proběhla v období prosinec 1993 - listopad 1994. Již v jejím průběhu vzrostl počet druhů (>1+ ryby) zjištěných v rameni na 12, ve srovnání s 9 druhy nalezenými před revitalizací. Následný monitoring v letech 1995-96 a 1999 odhalil další nárůst počtu druhů až o 17. Struktura společenstva se co do skladby hlavních druhů, zastoupení reprodukčních a ekologických skupin mezi roky, mimo sezónní kolísání, významně nelišila. Po revitalizace bylo v rameni nově zjištěno 6 druhů. Většina druhů byla zastoupena jak dospělými tak 0+ jedinci, neboť mnohé druhy se pravděpodobně v rameni třely nebo jej využívaly jako školku pro 0+ ryby. Struktura 0+ společenstva před a po revitalizaci se příliš nelišila. Po 6-letém monitorování lze shrnout, že revitalizace byla pro společenstvo ryb v rameni přínosem. Nyní bude záležet na dalším vývoji ramene (zazemňování, zarůstání vegetací), zda bude nadále úspěšně sloužit lokálním rybím populacím. The restoration of the Kurfürst backwater was undertaken between December 1993 and November 1994. Already during the restoration, the number of fish species (>1+ fish) increased to 12, compared to 9 recorded before it. The following monitoring programme (1995-99) revealed further increases, up to 17 species. The structure of the fish assemblage, in terms of main species, reproductive and ecological groups, did not differ substantially between years, regardless of seasonal changes. Six species were newly recorded after restoration. Most species were found as both, 0+ and older fish, as many species probably spawned in or used the backwater as a nursery. The structure of the 0+ fish assemblage was also similar both before and after the restoration. After the 6-year monitoring, the restoration of the backwater can be considered as of benefit for the fish assemblage. Now, much will depend on the following development of the backwater, if it can further serve for local fish populations. Klíčová slova: colonisation; river floodplain; river Morava; druhy; revitalizace Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vývoj rybího společenstva v říčním rameni po jeho revitalizaci

Revitalizace Kurfürstova ramene proběhla v období prosinec 1993 - listopad 1994. Již v jejím průběhu vzrostl počet druhů (>1+ ryby) zjištěných v rameni na 12, ve srovnání s 9 druhy nalezenými před ...

Hohausová, Eva
Hydrobiologický ústav, 2004

Modelling of hydrodynamics and water quality in a dimictic reservoir - Jordán Reservoir, Czech Republic
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Borovec, Jakub; Růžička, Martin
2004 - anglický
The two-dimensional, dynamic model CE-QUAL-W2 was used to model water quality of a small, highly eutrophic reservoir with intensive nutrient cycling between the water column and bottom sediment. The model was calibrated and evaluated for a 4-year, hydrologically variable period and used in a scenario simulation study to analyse effects of the changing external and internal phosphorus loading and depth of outflow to trophic conditions and water quality. The reservoir hydrodynamics were simulated with good precision in all parts of the seasonal cycle and during the whole period. Water quality and nutrient cycling could be calibrated and simulated with satisfactory results for individual years, however, an extrapolation of model to conditions with different nutrient loading was problematic. It spite of this partial limitation, the model was found appropriate for water quality evaluation and prediction in Jordan Reservoir. Dvojrozměrný dynamický model CE-QUAL-W2 byl použit pro simulaci kvality vody v malé, vysoce eutrofní nádrži s intenzivním koloběhem živin mezi vodním sloupcem a dnovými sedimenty. Model byl kalibrována a hodnocen pro čtyřleté, hydrologicky variabilní období a použit pro scénářovou simulační studii, ve které se analyzovaly vlivy vnějšího a vnitřního zatížení fosforem a dopady hloubky vypouštění na trofické podmínky a kvalitu vody. Nádržová hydrodynamika byla simulována s dobrou přesností během celého studovaného období ve všech fázích sezónního cyklu. Kvalitu vody a koloběh živin bylo možné zkalibrovat s uspokojivými výsledky pro jednotlivé roky, ale extrapolace modelu do podmínek s jiným zatížením živinami byla problematická. Navzdory této částečné limitaci byl model shledán vhodným pro hodnocení a predikci kvality vody v nádrži Jordán. Klíčová slova: coupled hydrodynamics-water quality model; phytoplankton; nutrients Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Modelling of hydrodynamics and water quality in a dimictic reservoir - Jordán Reservoir, Czech Republic

The two-dimensional, dynamic model CE-QUAL-W2 was used to model water quality of a small, highly eutrophic reservoir with intensive nutrient cycling between the water column and bottom sediment. The ...

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Borovec, Jakub; Růžička, Martin
Hydrobiologický ústav, 2004

Jak ovlivnil silný průtok plankton Slapské nádrže?
Hrbáček, Jaroslav
2003 - český
V srpnu 2002 došlo k tak silnému průtoku, že veškerá voda nádrže Slapské nádrže byla vyměněna v průběhu několika dnů. Bezprostřední vliv se projevil na snížení průhlednosti, pH snížením četnosti planktonních korýšů a zvýšením velkých nálevníků (Codonella). Ve srovnání s předchozími léty došlo v následujících týdnech po povodni k neobvyklé četnosti sinic především Microcystis a rozsivky Melosira a naopak k poklesu rozsivky Fragillaria a dvojčatkovité Staurastrum. Jako možná příčina přichází v úvahu snížené pH a zvýšená koncentrace celkového fosforu. U zooplanktonu je nejnápadnější snížení četnosti perloočky Diaphanosoma a zvýšení perlooček rodů Daphnia a Bosmina. Jako příčina přichází v úvahu buď pokles intenzity predace zooplanktonu v důsledku vyplavení potěru ryb, nebo zvýšení potravní základny zooplanktonu v důsledku intenzivnějšího rozvoje fytoplanktonu. Celkově je vliv mimořádně intenzivního průtoku na rozvoj planktonu nevýrazný. In August 2003 an extraordinary intensive trough-flow has replaced the volume of water in the Slapy Reservoir in few days. Immediately a decrease of the transparency pH, frequency of planktonic crustaceans and an increase. In comparison with the previous years in the weeks following the flood an unusual increase of the frequency of blue greens mainly Microcystis and the diatoms Melosira a decrease of the diatom Fragillaria, and desmid Staurastrum was observed. As a possible cause decrease of pH and increase of total phosphorus has to be considered. As a possible cause of the decrease of the cladoceran Diaphanosoma and increase of species of Daphnia and Bosmina either the decrease of predation pressure by the export of fry due to the flood or the increase of food basis due to more intensive development of phytoplankton has to be considered. The effect of an exceptionally high through-flow on plankton is far from a dramatic one. Klíčová slova: plankton; reservoir; flood; plankton Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jak ovlivnil silný průtok plankton Slapské nádrže?

V srpnu 2002 došlo k tak silnému průtoku, že veškerá voda nádrže Slapské nádrže byla vyměněna v průběhu několika dnů. Bezprostřední vliv se projevil na snížení průhlednosti, pH snížením četnosti ...

Hrbáček, Jaroslav
Hydrobiologický ústav, 2003

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze