Počet nalezených dokumentů: 775
Publikováno od do

Dikobraz a buvol 200 let po Preslovi – výzkum aktuální výslovnosti dvou apelativ
Štěpánová, Veronika; Novák, J.
2023 - český
V rámci středoškolské studentské stáže realizované v roce 2021 v Ústavu pro jazyk český AV ČR byl mj. zkoumán aktuální výslovnostní úzus výrazů dikobraz a buvol, které byly spolu s mnoha dalšími v 1. polovině 19. století navrženy J. S. Preslem coby oficiální české zoologické názvy. Obě tato pojmenování jsou pozoruhodná z fonetického hlediska. U slova dikobraz dosavadní výkladové slovníky češtiny připouštěly výslovnostní dubletu [dɪkobras] i [ďɪkobras]. Analýzou zvukových dokladů pocházejících z on-line archivů českých veřejnoprávních médií bylo prokázáno, že u reprezentativního vzorku profesionálních i neprofesionálních mluvčích se varianta [ďɪkobras], reflektující etymologický původ daného rusismu, vůbec neobjevila. Neformální průzkum dále ukázal, že pro většinu uživatelů češtiny by její výskyt byl překvapivý či rušivý. U druhého výrazu bylo naopak zjištěno, že více než jedna třetina zkoumaných českých mluvčích užívá zvukovou variantu [buːvol], přičemž žádná zvuková (ani grafická) dubleta v současnosti kodifikována není (J. S. Presl však původně navrhl podobu zapisovanou jako bůvol). Výsledky výzkumu mohou posloužit i jako podklad pro vznikající Akademický slovník současné češtiny, pro Internetovou jazykovou příručku atp. Within a scientific internship for high school students realized in 2021 in the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, besides other things, the current pronunciation usage of the expressions dikobraz ‚porcupine‘ and buvol ‚buffalo‘, both proposed by J. S. Presl as official Czech zoological terms, has been investigated. Both of these designations are remarkable from the phonetic point of view. In case of dikobraz, the existing monolingual dictionaries of Czech have so far admitted the pronunciation variants [dɪkobras] and [ɟɪkobras]. The analysis of sound records from the online archives of Czech public media has proved that the variant [ɟɪkobras], reflecting the etymological origin of this Russianism, has not appeared in a representative sample of both professional and non‑professional speakers. An informal survey has discovered that its occurrence would be surprising or disturbing for a majority of the users of Czech. On the other hand, in case of the second analysed expression buvol, it has been proved that more than one third of the investigated Czech speakers use the sound variant [buːvol], whereas no such sound (or graphical) variant is codified at present (however, J. S. Presl originally proposed a form written bůvol). The results of this research may serve also as important data for the arising Academic Dictionary of Contemporary Czech, for the Internet Language Reference Book etc. Klíčová slova: pronunciation; Czech language; variant; porcupine; buffalo; J. S. Presl; codification; terminology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dikobraz a buvol 200 let po Preslovi – výzkum aktuální výslovnosti dvou apelativ

V rámci středoškolské studentské stáže realizované v roce 2021 v Ústavu pro jazyk český AV ČR byl mj. zkoumán aktuální výslovnostní úzus výrazů dikobraz a buvol, které byly spolu s mnoha dalšími v 1. ...

Štěpánová, Veronika; Novák, J.
Ústav pro jazyk český, 2023

Paměť stolové hory Bor ve světle pomístních jmen
Ptáčníková, Martina
2023 - český
Stolová hora Bor tvoří spolu se sousední Hejšovinou součást pohraničního pásma hor, obklopujících území Čech. V onomastických výzkumech se jí dosud nedostalo přílišné pozornosti a tuto mezeru se pokusí zaplnit předkládaná studie. Upozorníme v ní na známé i méně známé varianty názvu hory, které vznikly jak v českém, tak i v německém prostředí. Zvláštní pozornost věnujeme jménům pro pískovcový skalní labyrint nacházející se na hřebeni Boru. Jeho nejstarší název Divoké ďoury, stejně jako i nejstarší pojmenování jednotlivých skalních útvarů vytvořil Daniel Ducháč, obyvatel obce Bukovina, která náležela k tzv. Českému koutku v Kladsku. V závěru studie odpovíme na otázku, zda lze prvotní české expresivní jméno skalního labyrintu v současné době ještě stále najít v jazykové krajině sledované oblasti, nebo už nikoliv. Table mountain Bor forms part of the border zone of mountains surrounding Bohemia together with the neighbouring Hejšovina. Bor has not received much attention in onomastic research and this study attempts to fill this gap. It will highlight the well-known and lesser-known variants of the name of mountain, which originated in both Czech and German environments. We pay special attention to the names for the sandstone rock labyrinth situated on the edge of Bor. The oldest name of the labyrinth, Divoké ďoury (EN: Wild Holes, GER: Wilde Löcher), as well as the oldest names of individual rock formations were created by Daniel Ducháč, a resident of the village of Bukovina, which belonged to the so-called Czech Corner in Kłodzko Land. In the conclusion of the study we will answer the question whether the original Czech name of the rock labyrinth, i.e. Divoké ďoury, can still be found in the linguistic landscape of the area today or not. Klíčová slova: toponymy; Czech Corner; Kłodzko Land Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Paměť stolové hory Bor ve světle pomístních jmen

Stolová hora Bor tvoří spolu se sousední Hejšovinou součást pohraničního pásma hor, obklopujících území Čech. V onomastických výzkumech se jí dosud nedostalo přílišné pozornosti a tuto mezeru se ...

Ptáčníková, Martina
Ústav pro jazyk český, 2023

Účetní Veselý na dovolené v Žítkové nešetřil na spropitném: o českých substantivech s adjektivní formou
Spinková, Stanislava
2023 - český
Přednáška se zabývá užíváním adjektiv, substantivy v adjektivní formě a formálními adjektivy mezi proprii. The lecture deals with the use of adjectives, nouns in adjective form and formal adjectives between propria. Klíčová slova: Czech language; nouns; adjectives; propria; folded declination; appellative Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Účetní Veselý na dovolené v Žítkové nešetřil na spropitném: o českých substantivech s adjektivní formou

Přednáška se zabývá užíváním adjektiv, substantivy v adjektivní formě a formálními adjektivy mezi proprii....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2023

Ostrov nad Ohří a Tajanov u Tupadel. K nejasnostem v toponymech
Štěpán, Pavel
2023 - český
Kapitola se zabývá „vícekolejností“ pojmenování jednotlivých sídelních lokalit v Česku, konkrétně pak případy, kdy železniční stanice, pošta a/nebo katastrální území má odlišné pojmenování než daná obec, případně její část. Autor upozorňuje, že zvláště názvy železničních stanic nebo pošt jsou často mylně ztotožňovány s oficiálními standardizovanými názvy obcí. Nezřídka pak může docházet k omylům a komunikačním problémům. Odstranění vícekolejnosti je obtížné kvůli značné roztříštěnosti pravomocí institucí, které jednotlivé názvy schvalují. Druhá část textu se věnuje názvům katastrálních území. Tato pojmenování se někdy od názvů obcí odlišují z toho důvodu, že obec byla oficiálně přejmenována, avšak k odpovídající změně názvu katastrálního území již nedošlo. The chapter deals with the disunity in naming the individual inhabited localities in Czechia, namely with the cases when the railway station, post office and/or cadastral area has\na name different from the municipality (or municipality part) name. It is noted that especially railway station or post office names are often mistakenly identified with the official standardized municipality names. This may lead to misunderstanding and problems in communication. Removing this disunity is difficult due to considerable fragmentation of powers of the individual authorities responsible for the individual names. The second part of the paper investigates the names of cadastral areas. In some cases, these names differ from the municipality names just because the municipality had been officially renamed, but the corresponding change of the cadastral area name did not take place. Klíčová slova: oikonyms; railway station and post office names; cadastral area names Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ostrov nad Ohří a Tajanov u Tupadel. K nejasnostem v toponymech

Kapitola se zabývá „vícekolejností“ pojmenování jednotlivých sídelních lokalit v Česku, konkrétně pak případy, kdy železniční stanice, pošta a/nebo katastrální území má odlišné pojmenování než daná ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2023

České názvy obydlí a jejich původ
Karlíková, Helena
2022 - český
Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.). The article etymologically analyzes the origin of some names for dwellings in Czech (e.g. byt, dům, chýše, chalupa etc.). Klíčová slova: Czech; dwellings; etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
České názvy obydlí a jejich původ

Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.)....

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2022

Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
2022 - český
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky. The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork. Klíčová slova: etymology; Czech; spoon; knife; fork Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička

Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.


The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2022

Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
2022 - český
Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. Původní latinské verše byly od středověku překládány do národních jazyků. Zabýváme se otázkou, zda jeden z českých překladů pořídil Daniel Adam z Veleslavína a jaký je vztah překladu z roku 1587 ke staršímu překladu z roku 1584. Zvláštní pozornost věnujeme charakteristice češtiny Veleslavínova vydání. The article is devoted to a medical didactic poem on the preservation of health Regimen sanitatis Salernitanum, which is known as Salerno verses, published by Daniel Adam of Veleslavín in 1587. The original Latin verses were translated into national languages from the Middle Ages. We deal with the question of whether one of the Czech translations was prepared by Daniel Adam of Veleslavín and what is the relation of the translation from 1587 to the older translation from 1584. We lay special attention to the characteristics of the Czech language of Veleslavín's edition. Klíčová slova: humanistic literature; Humanistic Czech; medical literature; Daniel Adam of Veleslavín Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína

Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2022

Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného
Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
2022 - český
Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho pravopis. The paper focuses on a manuscript songbook of folk songs by (miller) Antonín Francl from the second half of the 18th century. It presents the origin of the edition of the text, also it concentrates on the description of the manuscript and its orthography. Klíčová slova: Antonín Francl; folklor studies; manuscript; songbook; description of the manuscript; ortography; 18th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného

Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho ...

Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
Ústav pro jazyk český, 2022

Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví
Vykypělová, Taťána
2022 - český
Klíčová slova: linguistics; Cyril and Methodius Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2022

Jazykový odraz iroskotské misie na Velké Moravě
Vykypěl, Bohumil
2022 - český
Klíčová slova: linguistics; Old Church Slavonic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jazykový odraz iroskotské misie na Velké Moravě

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze