Počet nalezených dokumentů: 162
Publikováno od do

Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer
Komínek, Petr a kolektiv
2021 - český
Tato metodika je dokumentem především pro potřeby Národního programu konzervace genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM). Její vypracování bylo zadáno na začátku aktuálního pětiletého období řešení NPGZM v roce 2018. Metodika popisuje postupy posuzování zaměření jednotlivých sbírek mikroorganismů z hlediska variability genetický zdrojů uchovávaných v nich s cílem trvalého vylepšování a usměrňování náplně práce jednotlivých sbírek. The methodology was created under the National programme on conservation of microbial genetic resources of economical imortance. Its preparation was planned in the beginning of a current period of solving the National programme (2018-2022). The methodology describe procedures for the evaluation of specialization of individual collections from the point of view variability of genetic resources held on the collections. The goal of the methodology is to improve the work of microbial collections for the sustainable conservation of microbial genetic resources. Klíčová slova: genetické zdroje; sbírka mikroorganismů; viry; houby; bakterie; řasy; kvasinky; hmyz; genetic resources; microbial collection; viruses; fungi; bacteria; algae; yeasts; insects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer

Tato metodika je dokumentem především pro potřeby Národního programu konzervace genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM). Její vypracování bylo zadáno na ...

Komínek, Petr a kolektiv
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy
Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
2021 - český
V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy vhodné způsoby hnojení, a to i s ohledem na dostupnost živin pro následující plodiny včetně optimálních dávek N na podporu rozkladu slámy v případech, kdy je dodání N nezbytné. Předkládaná doporučení jsou výsledkem polních pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách včetně provozních pokusů v zemědělských podnicích, kdy byla na slámu pšenice ozimé aplikována různá dusíkatá hnojiva. Výsledky ukázaly, že v letním a podzimním období se po hnojení dusíkem rozloží podle průběhu počasí v daném roce 30-50 % slámy, bez hnojení pak 25-30 %. Na základě dosažených výsledků je proto doporučeno snížení hnojení dusíkatými minerálními hnojivy na 4-5 kg N/t slámy, Pokud následuje ozimá řepka nebo meziplodina s vyššími nároky na výživu dusíkem, je možné zvýšit dávku N na 6-10 kg N/t slámy. Toto doporučení pro vyšší dávku dusíku se týká také statkových a organických hnojiv, u nichž část dusíku je v organické formě. Přitom nižší dávky výše uvedeného rozmezí se doporučují, jestliže následně není zaseta žádná plodina, vyšší je možné aplikovat před setím ozimů nebo meziplodin. Celkový rozklad slámy byl vyšší při aplikaci hnojiv na slámu, která byla 3 týdny ponechaná na povrchu půdy. Sláma na povrchu půdy omezuje ztráty vody z půdy a její prohřívání v teplém letním období, což zlepšuje zadržení vody, uhlíku a živin v půdě. The methodology evaluates the benefits and risks of generally used nitrogen application to support cereal straw decomposition. The possibilities of reduction of the commonly recommended nitrogen doses were verified. The appropriate fertilization manners are suggested with regard to nutrient availability for following crops including optimal N doses in cases when the N supply is necessary. The recommendations represent the result of field trials in different soil-climatic conditions and also on farms, where different nitrogen fertilizers have been applied to winter wheat straw. The results showed that depending on the weather, the fertilization with nitrogen in the summer and autumn period decomposes 30-50% of the straw in the given year, and without fertilizing then 25-30%. Based on the obtained results, there is recommended to reduce fertilization with nitrogen mineral fertilizers to 4-5 kg N/t of straw If the following crop id the oilseed rape or intercrop with higher nitrogen nutrition demands, there is possible to increase N dose to 6-10 kg N/t straw. This recommendation is related also on liquid manure and organic fertilizers containing nitrogen also in organic form. Lower doses of above mentioned range are recommended if no following crop is sown, higher does if possible to apply before sowing of winter crops or intercrops. Overall straw decomposition was higher after application of fertilizers on straw leaved 3 weeks on soil surface. Straw on soil surface reduces water losses from soil and warming in warm summer period, which improves water, carbon and nutrient retention in a soil. Klíčová slova: sláma obilnin; rozklad slámy; hnojení slámou; dusíkatá hnojiva; cereal straw; straw decomposition; fertilization with straw; nitrogen fertilizers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

V metodice jsou vyhodnoceny přínosy a rizika v praxi dosud používané aplikace dusíku na podporu rozkladu slámy obilnin. Byly ověřeny možnosti snížení běžně doporučovaných dávek dusíku. Jsou navrženy ...

Mühlbachová, Gabriela; Růžek, Pavel; Kusá, Helena; Vavera, Radek; Káš, Martin; Watzlová, Elizaveta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 
Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
2021 - český
V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. V metodice jsou hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro oužívání technologických vod na zemědělské půdě. The production of technological waters from stables is evaluated in the methodology for the use of technological waters in agriculture. The corresponding legislation amended in 2021 is described. Attention is focused on technological waters from livestock breeding and simple processing of plant products. The production of technological waters is evaluated from the point of view of individual operations in which the technological waters are produces, particularly in milking and cooling equipment. THe characteristics of technological waters, particuarly the nutrient contents and potential risks of their use on the agricultural land are also evaluated in the methodology. the influence of tehcnological eaters on the growth of plants and microbial biomass content and activity in the soil was experimentally verified. The methodology contains the recommendation for the application of technological waters on the agricultural land. Klíčová slova: technologické vody; produkce; hospodářská zvířata; stáje; živiny; aplikace na půdu; Technological waters; Production; Livestock; Stables; Nutrients; Application on the land Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 

V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané ...

Mühlbachová, Gabriela; Svoboda, Pavel; Klír, Jan; Vegricht, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)
Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
2021 - český
Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Metodika uvádí biologické informace a technické specifikace týkající se použití speciálních aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako inertního propelentu k ošetření sklizeného dřeva jehličnanů. Metodika je založená na originálních experimentálních datech. Obecným cílem metodiky bylo napomoci mitigaci aktuální kůrovcové kalamity v České republice. Specifickými cíli metodiky bylo poskytnutí (i) objektivní a originální informace pro účely profesionálních pracovníků aplikující přípravky (POR) proti škůdcům a pracovníků dozorových orgánů (zejména ÚKZÚZ) o metodě a postupu k ošetřování dřeva pomocí přípravku EDN(R); (ii) metodické podklady nutné pro opakovanou rychlou přípravu nařízení ÚKZÚZ k použití EDN k ošetření skládek dřeva pod plachtou; a (iii) podat krátký přehled publikovaných vědeckých informací a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus) ve srovnání s novým postupem uvedeným v této metodice (t. j. s fumigací skládek dřeva pod plachtou pomocí EDN). The methodology describes the effective application of EDN(R) in the treatment of unprocessed wooden logs on heaps in forest. This methodology provides the technical and biological information regarding effective application of EDN(R) with the active substance ethanedinitrile in the treatment of harvested spruce logs in order to reduce the risk of spreading European spruce bark beetle (Ips typographus). The methodology describes technical specifications and the use of special application equipment for the application of the liquefied EDN from cylinders using nitrogen as an inert drive to treat harvested coniferous wood. The methodology is based on original experimental data. The general goal of the methodology was to help mitigate the current bark beetle calamity in the Czech Republic. The specific objectives of the methodology were to provide (i) objective and original information for the purposes of professional pest control staff and supervisory authorities (especially CISTA) on the method and procedure for treating wood using the EDN(R) product; ii) methodological documents necessary for repeated rapid preparation of the CISTA regulation for the use of EDN for the treatment of landfills under tarpaulin; and (iii) to provide a brief overview of published scientific information and an evaluation of the methods and preparations used for phyto-quarantine treatment of wood against European spruce bark beetle (Ips typographus) in comparison with the new procedure described in this methodology (i.e. EDN-fumigation of piles of spruce-logs under a plastic sheet). Klíčová slova: lýkožrout; smrk; fumiogace; EDN; bark beetle; spruce; EDN Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)

Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového ...

Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé
Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2021 - český
Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na vybrané druhy škůdců, poskytnout návod jak je rozeznat, v některých případech zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. Dalším cílem je rekapitulace možností ochrany s důrazem na využití přirozených nepřátel. Třetí cíl je osvětový. Metodika umožňuje přístupným způsobem porozumět biologii a procesům populačního vývoje škůdců obilnin (především mšic) tak, aby čtenář nezůstal jen slepým uživatelem nezdůvodněných praktických návodů, ale sám se mohl rozhodovat podle okamžité situace. The methodology mainly summarizes the new results and experiences of the author's team, which has been studying the biology of some cereal pests and their natural enemies for a long time. The aim is to draw attention to selected species of pests, to provide instructions on how to recognize them, in some cases to find out their current numbers in cereal stands and within the possibilities of current knowledge to predict further development of their abundance in a given stand and estimate yield reduction. Another goal is to recapitulate protection options with an emphasis on the use of natural enemies. The third goal is enlightenment. The methodology provides an accessible way to understand the biology and population development processes of cereal pests (especially aphids) so that the reader does not remain a blind user of unwarranted practical instructions, but can decide for himself according to the immediate situation. Klíčová slova: škůdci; přirození nepřátelé; obilniny; pests; natural enemies; cereals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Škůdci na obilninách a jejich přirození nepřátelé

Metodika shrnuje především nové výsledky a zkušenosti autorského kolektivu, který dlouhodobě studuje biologii některých škůdců obilnin a jejich přirozených nepřátel. Cílem metodiky je upozornit na ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdena; Platková, Hana; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Janovská, Dagmar; Papoušková, Ludmila
2020 - český
V metodice jsou definovány základní pojmy týkající se on-farm konzervace, jsou zde uvedeny odkazy na mezinárodní dohody a právní dokumenty, dále jsou vymezeni účastníci on-farm konzervace, presentovány možné postupy konzervace vycházející ze zkušeností v Evropě v rámci ECPGR, FAO a v rámci mezinárodních projektů na toto téma zaměřených. Je navržen systém konzervace metodou on-farm v České republice a možnosti jeho zapojení do systému mezinárodních sítí. This methodology defines basic terminology connected to on-farm conservation, presents links to international agreements and legal documents and describes its participants. There are presented possible practices of conservation based on experience in Europe, especially ECPGR, FAO and international projects focused on this topic. It proposes the system of on-farm conservation in the conditions of the Czech Republic as well as possibilities of its integration to international/European networks. Klíčová slova: genetické zdroje; konzervace; on farm; krajové formy; lokální odrůdy; genetic resources; conservation; on farm; landraces; obsolete cultivars Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin

V metodice jsou definovány základní pojmy týkající se on-farm konzervace, jsou zde uvedeny odkazy na mezinárodní dohody a právní dokumenty, dále jsou vymezeni účastníci on-farm konzervace, ...

Holubec, Vojtěch; Janovská, Dagmar; Papoušková, Ludmila
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2020

Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin
Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
2020 - český
Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně a účinně kryokonzervovat genetické zdroje vybraných ovocných dřevin. Metodika přináší nově definované enkapsulačně dehydratační postupy kryoprezervace optimalizované pomocí termické metody diferenční skenovací kalorimetrie. The purpose of the methodology is to store selected genotypes of fruit trees, especially apple and pear trees, in conditions of cryogenic temperatures within the National Program. The newly created methodology will enable efficient and effective cryopreservation of genetic resources of selected fruit trees. The methodology brings newly defined encapsulation dehydration procedures of cryopreservation optimized using the thermal method of differential scanning calorimetry. Klíčová slova: ovocné dřeviny; bezpečné uchování; ultranízké teploty; fruit trees; safe storage; ultra-low temperatures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin

Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně ...

Bilavčík, Alois; Faltus, Miloš; Zámečník, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2020

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Salava, Jaroslav; Novotný, David
2018 - český
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů. The aim of this methodology was to describe a protocol for the rapid and reliable detection of microscopic fungi from the genusPenicillium and Aspergillus capable of producing mycotoxins ochratoxin A and citrinin in cereals, preferably prior to their production and accumulation, using polymerase chain reaction (PCR) and their use, e.g. for the evaluation of health and hygienic safety of plant products. Klíčová slova: Aspergillus; Aspergillus; mykotoxiny; houby; penicillium; bezpečnost potravin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR

Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin ...

Salava, Jaroslav; Novotný, David
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Klír, Jan; Haberle, Jan; Růžek, Pavel; Šimon, Tomáš; Svoboda, Pavel
2018 - český
Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na půdě, plodině, dosahu kořenů, systému pěstovaní, závlaze a povětrnostních podmínkách. V návaznosti na to jsou navrženy vhodné postupy zpracování půdy a hnojení zlepšující využití dusíku i rovnoměrnost zasakování vody. The methodology describes the main risks of nitrogen losses and recommended practices for their reduction. Practically applicable methods for the evaluation of the nitrate leaching risk depending on the soil, crop, root range, croping system, irrigation and weather conditions are described in detail. Consequently, suitable soil treatments and fertilization are proposed to improve the utilization of the nitrogen and uniformity of the water soaking. Klíčová slova: vyplavení dusíku; nitrogen leaching; dusík; dusičnany; agrotechnika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát

Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na ...

Klír, Jan; Haberle, Jan; Růžek, Pavel; Šimon, Tomáš; Svoboda, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin
Prášil, Ilja Tom; Klíma, Miroslav; Musilová, Jana; Kosová, Klára; Vítámvás, Pavel
2018 - český
Metodika je zaměřena na podrobný popis stanovení mrazuvzdornosti odrůd, šlechtitelských materiálů a genových zdrojů řepek v raných fázích růstu rostlin pomocí přímého mrazového testu. Rostliny řepek jsou pěstovány a otužovány v květináčích umístěných venku v přirozených podmínkách. Výsev naklíčených semen řepek se provádí během října tak, aby do konce listopadu rostliny dosáhly fáze prvního pravého listu. Rostliny jsou vystaveny mrazovému testu v květináčích v průběhu prosince až února podle popsaných postupů. The methodology is focused on the determination of frost tolerance of varieties, breeding materials and gene sources of rapeseed in the early stages of plant development using a direct frost test. Rapeseed plants grow in pots located outdoors under natural conditions. The sowing of germinated rapeseed seeds is carried out during October so that until the end of November the plants reach the first leaf stage. The plants are exposed to a frost test in pots from December to February according to the described procedures. Klíčová slova: mrazuvzdornost; vývoj rostlin; frost tolerance; plant development; řepka; rostlinné odrůdy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin

Metodika je zaměřena na podrobný popis stanovení mrazuvzdornosti odrůd, šlechtitelských materiálů a genových zdrojů řepek v raných fázích růstu rostlin pomocí přímého mrazového testu. Rostliny řepek ...

Prášil, Ilja Tom; Klíma, Miroslav; Musilová, Jana; Kosová, Klára; Vítámvás, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze