Number of found documents: 22
Published from to

Bank lending survey April 2013
Česká národní banka
2013 - Czech
The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. The fourth round of the survey, the results of which are summarised in this document, covers the evolution of the above aspects of the credit market from banks’ perspective in 2013 Q1 and banks’ expectations in these areas for 2013 Q2. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey. Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Čtvrté kolo šetření, jehož výsledky shrnuje tento dokument, časově pokrývá vývoj uvedených aspektů úvěrového trhu z pohledu bank v prvním čtvrtletí 2013 a očekávání bank v těchto oblastech pro druhé čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. Keywords: banky; úvěry; finanční trh; průzkumy Available in a digital repository NRGL
Bank lending survey April 2013

The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Analyses of the Czech Republic's current economic alignment with the euro area
Česká národní banka
2013 - Czech
The analyses of the Cze ch econom y’s alignment with the euro area in 2013 assess the current state of economic alignment in terms of long - term economic trends, the medium - term evolution of economic activity, the structural si milarity of the Czech economy to the euro area economy, and the economy’s ability to absorb and adjust flexibly to asymmetric shocks. These analyses are aimed at assessing the evolution of the alignment indicators over time and in comparison with selected countries. The se countries either are euro area members already (A ustria, Germany, Portugal, Slovakia and Slovenia) or aspire to such membership (Hungary and Poland). A nalýz y stupně ekonomické sladěnosti Če ské republiky s eurozónou 2013 hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi. Srovnávané země jsou buď již nyní členy eurozóny (Německo, Portugalsko, Ra kousko, Slovensko a Slovinsko), nebo na toto členství do budoucna aspirují (Maďarsko, Polsko). Keywords: monetární politika; Evropská unie; hospodářské unie; měna Available in a digital repository NRGL
Analyses of the Czech Republic's current economic alignment with the euro area

The analyses of the Cze ch econom y’s alignment with the euro area in 2013 assess the current state of economic alignment in terms of long - term economic trends, the medium - term evolution of ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Bank lending survey January 2013
Česká národní banka
2013 - Czech
The quarterly CNB survey of credit terms and conditions (Bank Lending Survey) captures banks’ perceptions about credit standards, terms and conditions for approving loans, and non-financial corporations’ and households’ demand for loans, including the main underlying factors. The third round of the survey, the results of which are summarised in this document, covers the evolution of the above aspects of the credit market from banks’ perspective in 2012 Q4 and banks’ expectations in these areas for 2013 Q1. The third round was conducted at the end of November. Eighteen banks, accounting for more than 90% of the bank credit market, took part in the survey. Čtvrtletní šetření ČNB o úvěrových podmínkách zachycuje vnímání bank ohledně úvěrových standardů, podmínek při schvalování úvěrů a poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností včetně hlavních ovlivňujících faktorů. Třetí kolo šetření, jehož výsledky shrnuje tento dokument, časově pokrývá uplynulý vývoj výše uvedených aspektů úvěrového trhu z pohledu bank za čtvrté čtvrtletí 2012 a očekávání bank v těchto oblastech pro první čtvrtletí 2013. Třetí kolo šetření bylo provedeno na začátku listopadu a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají více než 90% podíl na bankovním úvěrovém trhu. Keywords: financial market; banks; bank loans; survey; finanční trh; průzkumy; banky; úvěry Available in a digital repository NRGL
Bank lending survey January 2013

The quarterly CNB survey of credit terms and conditions (Bank Lending Survey) captures banks’ perceptions about credit standards, terms and conditions for approving loans, and non-financial ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Bank lending survey October 2013
Česká národní banka
2013 - Czech
The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the sixth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2013 Q3 and their expectations in these areas for 2013 Q4. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky šestého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek ve třetím čtvrtletí 2013 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. Keywords: bank loans; banks; financial market; survey; banky; úvěry; průzkumy; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Bank lending survey October 2013

The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2012
Česká národní banka
2012 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2012 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2007 a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Keywords: European Union; economic integration; fiscal policy; European integration; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2012

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2012 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2007 a hodnotí současný stav ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2012

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2011
Česká národní banka
2011 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2011 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Analýza má dvě části „Cyklická a strukturální sladěnost“ a „Přizpůsobovací mechanismy“. Keywords: European union; European integration; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; ekonomická integrace Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2011

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2011 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2011

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2010
Česká národní banka
2010 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2010 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Výjimkou je vývoj fiskálních proměnných, kde je hodnocen i výhled do budoucnosti, který je však do jisté míry současným stavem předurčen. Obsah tohoto souboru analýz navazuje na stejnojmenné dokumenty publikované ČNB v předchozích letech. Letošní dokument obsahuje nad rámec obvyklého textu také dva boxy. První z nich se podrobně věnuje aktuálnímu tématu fiskální krize v zemích eurozóny a nastiňuje možné implikace pro přijetí eura v České republice. Druhý box popisuje poslední poznatky České národní banky o úrokovém kanálu transmise měnové politiky v České republice a zhodnocení vlivu globální finanční a ekonomické krize na jeho fungování. Keywords: European union; European integration; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2010

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2010 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2010

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2009
Česká národní banka
2009 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2009 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Výjimkou je vývoj fiskálních proměnných, kde je hodnocen i výhled do budoucnosti, který je však do jisté míry současným stavem předurčen. Obsah tohoto souboru analýz navazuje na stejnojmenné dokumenty publikované ČNB v předchozích letech. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi. Keywords: European union; European integration; fiscal policy; analysis; Evropská unie; evropská integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2009

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2009 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2009

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2007
Česká národní banka
2008 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2007 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2007

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2007 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2008

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2008
Česká národní banka
2008 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2008 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech.Analýzy jsou rozděleny do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídá o velikosti rizika rozdílného ekonomického vývoje v České republice vůči eurozóně a tedy rizika, že jednotná měnová politika by byla pro českou ekonomiku výrazně suboptimální. Část „Přizpůsobovací mechanismy“ odpovídá na otázku, do jaké míry je česká ekonomika schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků prostřednictvím vlastních přizpůsobovacích mechanismů. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2008

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2008 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases