Počet nalezených dokumentů: 4303
Publikováno od do

Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období
Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
2018 - český
Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to pomocí analýzy jeho Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola, která je rozdělena do dvou podkapitol, shrnuje jak život a dílo Bohuslava Martinů, tak přehled jeho komorní tvorby v pařížském období. Každá další kapitola obsahuje harmonickou a tektonickou analýzu jednotlivé věty Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Tyto kapitoly jsou opět rozděleny na podkapitoly (první podkapitola je vždy obecná charakteristika, která poskytuje základní informace o určité větě) a každá z nich obsahuje analýzu velkých dílů jednotlivých vět ze sonáty. This bachelor thesis mainly should help to examinate the compositional style of Bohuslav Martinů by analyzing his Sonata for flute, violin and piano, but also to orientate in Bohuslav Martinů chamber music written during his Paris period. The thesis is divided into five chapters. The first chapter, which is divided into two subchapters, summarizes live and work of Bohuslav Martinů and his chamber music during his Paris period. Each following chapter contains harmonical and tectonic analysis of individual sonata movements. These chapters are also divided into subchapters (the first subchapter is always providing general characteristic and basic information about particular movement). Each of subchapters brings the analysis of selected big parts of sonata movements. Klíčová slova: sonáta; komorní tvorba; Martinů, Bohuslav, 1890-1959 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období

Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to ...

Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy
Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
2018 - český
Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona vnitřní energie to, co nás na hercích baví? Nakolik je to zdařilé předstírání, nebo herec jakožto člověk v situaci „sám za sebe“. Ale proč nás baví herce sledovat, zatímco je skutečně jen sledujeme a posloucháme, tedy nahlížíme na ně pouze z vnější perspektivy? To vše se snažím rozebrat přes můj vlastní přístup k hereckým úkolům a také skrze zkušenosti nabyté během zkoušení a reprízování absolventských inscenací v divadle DISK, tedy poslední možnosti zkoušet divadlo v „mírném bezpečí“ školních zdí. Goal of my thesis is to find a balance between inner and outer diskurse during forming a dramatic figure. Is it possible to stand during forming a dramatic figure only on pedestal of outer acting without an inner contribution? How complicated is to distinguish between succesful pretending and being on stage as an individual actor/figure. But what is the magic? Why we are satisfied only by viewing and listennig actors from outer perspective? These are questions. I am asking myself during whole thesis. I am finding the answers using my experiences gained during my last year when have created several dramatic figures on stage in Disk theatre, the last place when I could feel protected from outer theatre space. Keywords: Inner, outer, understatemant, forming, mask, mustre, charakter, acting Klíčová slova: prožitek; představivost; masky Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy

Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona ...

Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88
Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
2018 - český
Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti různých nahrávek tohoto díla. Nahrávky jsou zvoleny tak, aby reprezentovaly nejen jednotlivé epochy 20. století, ale i současnou estetiku uvádění této symfonie. Porovnávám zde nahrávky Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Libora Peška, Vladimíra Válka a Jiřího Bělohlávka. Pro tyto dirigenty byla v době nahrávání Dvořákova symfonie jedním ze základních děl v repertoáru. To stejné ale neplatilo pro všechny orchestry, některé z nich hrály skladbu vůbec poprvé. U každé nahrávky jsou posouzeny její zvukové vlastnosti s přihlédnutím k dobovým možnostem. Nahrávacím týmům se i v dobách dřívějších podařilo dosáhnout pozoruhodných snímků, na kterých měly samozřejmě svůj nemalý podíl i velké dirigentské osobnosti, na něž dodnes v interpretaci stěžejních českých symfonických děl navazujeme. Následují dynamické, tempové či agogické rozdíly, a to včetně působnosti díla a hudební logičnosti. Opakovaným poslechem jsem docházela ke stále větším detailům a ke zjištění, že jedna a tatáž skladba se dá interpretovat zcela odlišně, aniž bychom ale některou z interpretací museli označit za nejzdařilejší. Je také nutné poukázat na to, že ne zcela stejné hudební prostředky ocení posluchač na živém koncertě a na studiové nahrávce. Zajímavou kategorií jsou proto tzv. live nahrávky z koncertů. The Eighth Symphony written by Antonín Dvořák with the often referenced subtitle “English” and opus number 88, is one of the core pieces not only of the Czech symphonic repertoire. In this work I deal with the comparison of five different recordings of this work. Recordings are chosen to represent not only the individual epochs of the 20th century, but also the contemporary aesthetics of this symphony. I compare the recordings of Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Libor Pešek, Vladimír Válek and Jiří Bělohlávek. For these conductors, at the time of recording, this piece was one of the basic works in their repertoire. We cannot apply the same thing to all orchestras; some of them played the song for the first time. For each recording, its sound properties are assessed, taking into account the time options. Recording teams have achieved remarkable recordings even in earlier times on which, of course, their great share also had great conductors, who we follow in the interpretation of the main Czech symphonic works until today. Then there are dynamic, tempo or agogic differences, including the scope of work and musical logic. By repeated listening, I was getting more and more detail and finding that one and the same symphony could be interpreted quite differently without having to designate one of the interpretations as the most successful. It is also necessary to point out that not the same musical means will be appreciated by the listener at a live concert or studio recording. An interesting category is so-called live recordings from concerts. Klíčová slova: nahrávky; symfonie; interpretace; Dvořák, Antonín, 1841-1904. symfonie, č. 8 (4) op. 88, G dur Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88

Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti ...

Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nahota v současném tanci
Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - český
V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na jevišti. Dále jsem taneční analýze podrobila inscenace dvou významných choreografek a dvě svoje díla. Na základě analýzy jsem se snažila každou choreografii zařadit do jedné z vymezených kategorií a postihnout její znakovost. Zaobírala jsem se nahotou na jevišti nejen z významového hlediska, ale i z hlediska kontextu, ve kterém vzniká. In my bachelor's thesis titled "Nudity in Contemporary Dance", I was concerned with symbolic of nudity in performing arts in recent years. Firstly, I defined the semiotic terms and also categories of using nudity on the stage. After, I analyzed performances of two important recent choreographers and two of my works. According to the analysis I tried to place each choreography into one of the defined categories and express its significance. I looked at nudity on stage not only from the point of view of meaning, but also from the point of view of the context in which it arises. Klíčová slova: tanec; taneční inscenace; nahota na jevišti Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nahota v současném tanci

V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na ...

Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanec a móda
Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - český
V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi tancem a módou a dopátrat se toho, z jak velké části se tyto dva rozdílné obory navzájem ovlivňují. V práci čerpám především z odborné literatury, módních médií, ale také z rozhovorů, které jsem vedl s předními tanečními tvůrci. Během výzkumu jsem dospěl k závěru, že ačkoliv jsou tyto dva obory zcela nezávislé, je mezi nimi propojení, které pozměnilo vývoj každého z nich. In my bachelor’s thesis I deal with the evolution of dance from the period of ballets de cours during the reign of Louis XIV and of fashion from the birth of fashion industry until today. I searched for a connection between dance and fashion so that it was apparent how these two different fields influence each other. The main sources for this thesis were professional literature, fashion media, but also interviews I did with leading dance creators. During my research I came to a conclusion that even though these two fields are completely independent on each other, there is a connection between them which is responsible for their specific evolutions. Klíčová slova: tanec; dějiny tance; balet; móda; Balanchine, George, 1904-1983; Bausch, Pina, 1940-2009 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tanec a móda

V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi ...

Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu
Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
2018 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy nahrávacího řetězce a odůvodňuje konkrétně použitý záznamový hardware. Zaměřuje se také na následné číslicové zpracování zvukového signálu. Následně se věnuje výběru vhodných akustických charakteristik ve spektrální i časové oblasti a ozřejmuje způsob jejich výpočtu. Na základě těchto charakteristik dochází k závěru, že klobouk ovlivňuje pěvcův tón z hlediska hlasitosti, barvy i nosnosti. This bachelor thesis deals with the objectification of acoustic changes in singing with the cover of the head. Shows the sound material used for the measurement, analyzes in detail the parts of the recording system and justifies used recording hardware. It also focuses on the subsequent digital processing of the audio signal. Subsequently, focuses on the selection of suitable acoustic characteristics in the spectral and time domains and explains how they are calculated. Based on these characteristics, it concludes that the hat influences the singer's tone in terms of volume, color and vigour. Klíčová slova: zpěv; akustická analýza Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Vliv klobouku na akustické charakteristiky zpěvního hlasu

Předkládaná bakalářská práce se zabývá objektivizací akustických změn při zpěvu s pokrývkou hlavy. Nejprve představuje zvukový materiál použitý pro měření, detailně rozebírá jednotlivé členy ...

Janda, Jan; JANÁL, Roman; KAUPOVÁ, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Financování hudebního školství v České republice
Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
2018 - český
V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání kopírující všeobecné vzdělávání, které je tvořeno třemi stupni, a to základní, střední a vyšší odborné a vysoké vzdělávání. Práce vychází z analýz a databází Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z výročních zpráv o činnosti a hospodaření vzdělávacích institucí. Tuto skutečnost pak dokládám jednotlivými tabulkami o hospodaření (rozpočty), počtu zařízení a počtů studentů jednotlivých stupňů vzdělávání. The thesis deals with the issues of financing music education in the Czech Republic. The education field is analysed and linked to finance. Music education copying general education is characterised. It consists of three stages – elementary, middle and higher specialised education.The thesis draws from analyses of the Ministry of Education and annual reports on the economic mangement of educational organisations. This is supported by charts containing budget data, numbers of facilities and numbers of students at individual education stages. Klíčová slova: hudební školy; finanční zdroje Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Financování hudebního školství v České republice

V bakalářské práci se zabývám tématem financování hudebního školství v České republice. Tento výsek vzdělávání analyzuji a dávám do souvislostí s financováním. Charakterizuji hudební vzdělávání ...

Piatková, Patricie; RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho
Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
2018 - český
Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem osmi skladatelů. Jsou to Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu a Peter Dayton. Dále se práce zaměřuje se na motivaci, která autory vedla k napsání díla pro hoboj a kytaru. Zkoumá souvislosti vzniku a hledá konkrétního hobojistu/konkrétní hobojistku či kytaristu/kytaristku, kterým mohla být skladba věnována. Abstract Bachelor theses is focused on compositions originaly written for oboe and guitar in period from the middle of 19th century to the 10s of 21st century. The research introduces life and work of eight composers. There are Napoleon Coste, Ferdinand Rebay, Karl Pilss, Barna Kováts, Bruno Bartolozzi, Tom Eastwood, Toru Takemitsu and Peter Dayton in the selection. The bachelor theses looks for what motivates composers to compose for oboe and guitar. There is imporatant question of dedication to concrete oboe player or guitar player, which bachelor theses tries to answer. Klíčová slova: hudba pro hoboj; hudba pro kytaru; hudební skladatelé; Coste, Napoléon, 1806-1883; Rebay, Ferdinand, 1880-1953; Kováts, Barna, 1920-; Pilss, Karl, 1902-1979; Bartolozzi, Bruno, 1911-1980; Eastwood, Tom; Dayton, Peter, 1990- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Původní skladby pro hoboj a kytaru se zaměřením na dílo Napoleona Costeho

Abstrakt Bakalářská práce představuje výběr skladeb originálně napsaných pro hoboj a kytaru v období od poloviny 19. století do druhé dekády 21. století. Formou rešerše seznamuje s životem a dílem ...

Klárová, Magdaléna; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Slavní tenoristé 20. století
Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
2018 - český
Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. Ve druhé kapitole jsou zmíněni tenoristé ze začátku 20. století, které známe už jen z vyprávění a starých gramofonových desek. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) The work briefly describes the life and artistic career of the 20th century's most famous tenors. Among them are Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. The second chapter discusses the tenors of the beginning of the 20th century which we now know only from stories or old vinyl recordings. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) Klíčová slova: tenoristé; 20. století; pěvecký vývoj Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Slavní tenoristé 20. století

Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, ...

Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír
Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
2018 - český
Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude skládat ze šesti částí. Jsou jimi úvod, životopis, dílo, charakteristika děl, hudební analýza a závěr. V teoretické části bude představen skladatelův životopis, filosofie a jeho dílo. V praktické části bude analyzována skladba Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. The aim of this master’s thesis is to present the composer Toru Takemitsu, the composer of Japanese classical music and to understand connection between analyzed music, composer’s life and his philosophy. Thesis consists of six parts. Namely introduction, biography, musical works, characteristics of compositions, musical analysis and conclusion. Musical analysis will be performed on his composition called Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. Klíčová slova: klavírní tvorba; hudební analýza Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír

Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude ...

Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze