Počet nalezených dokumentů: 32
Publikováno od do

Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)
Kosička, Tomáš
2013 - český
Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými nemocemi. V poslední době začaly stoupat čísla mortality a incidence různých civilizačních nemocí.Ve své práci budu rozebírat Grossmanův model, který se možná jako jediný touto tématikou zabývá. Tento model byl často doplňován a vylepšován, nicméně jeho podstata zůstala stejná. Chtěl bych se pokusit o nový pohled na tento model a jeho interpretaci. Klíčová slova: Grossmanův model; behaviorální ekonomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)

Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými ...

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty
Legierská, Yvona
2013 - český
Klíčová slova: zdaňování pojišťovací činnosti; zdaňování finanční činnosti; daň z přidané hodnoty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty

Legierská, Yvona
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy
Emmer, Jan
2013 - český
Klíčová slova: knihovny vysokých škol; soukromé vysoké školy; knihovnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy

Emmer, Jan
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Německá důchodová reforma z roku 2001
HEIDU, Rudolf F.
2013 - český
Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. Současný stav je ovlivněn reformou z roku 1972, která učinila německé důchodové pojištění globálně nejdražším. Přitom poměr výše sociálních odvodů a hrubé mzdy dosáhl v roce 2003 19.5 % a koncem osmdesátých let byla vypracovaná prognóza vývoje odvodů až 40 % hrubého příjmu přistárnutí společnosti a stejném náhradovém poměru. Článek se snaží popsat skutečnost, kdy indikace finančních deficitů v důsledku demografických změn je nadhodnocená, a dále popsat problémy soukromé správy fondů Riesterova důchodu. Důchodová reforma z roku 2001 bude popsána z pohledu ryze ekonomického jako nevyhovující. Závěr odpoví na otázku, jak dalece participují na třetím pilíři pojištěnci s nižšími příjmy, aby mohl tento pilíř pokrýt pokles důchodových dávek z pilíře prvního a sloužit tím jako důležitý prvek prevence chudoby ve stáří právě u této cílové skupiny. In the Federal Republic of Germany, the prevailing opinion is that due to the demographic development the pay as you go system needs partial substitution by private pension funds with state subsidies. The retirement behavior virble in current data is mainly influencend by the 1972 reform which made the German pension system the most generous in the Word The German social security contribution rate, in 2003 at 19.5 % of gross income, was projected at the end of the 1980s to exceed 40 percent of gross income at the peak of population ageing if the accustomed replacement rates and the indication of pensions to gross income were maintained. The article describes the situation when indications of financial deficits due to demographic changes are overestimated and describes the problems of private management of suplementary funded private pension funds as a component of Riester reform. Conclusion answers the question of how far do lower income persons participate in the third pillar and what the expected financial results of their participation achieves in order to meet this first pillar pension deficite as an important element in preventing poverty in old age. Klíčová slova: Průběžné financování; Generační smlouva; Fondové financování; Riesterův důchod; PAYG; Generation treaty; Founded financed; Riester pension Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Německá důchodová reforma z roku 2001

Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. ...

HEIDU, Rudolf F.
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu
BLAHOUT, Michal
2013 - český
Klíčová slova: Dunnig-Krugerův efekt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu

BLAHOUT, Michal
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Památky v médiích
Krejčí, Aleš
2012 - český
Klíčová slova: cestovní ruch; marketing služeb; mediální komunikace památkových objektů; tourism; marketing services; medial communication of monuments; památkové objekty; cestovní ruch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Památky v médiích

Krejčí, Aleš
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese
Čejka, Robin
2012 - český
Klíčová slova: sociální politika; hospodářská recese; social policies; economic recession; sociální politika; recese Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese

Čejka, Robin
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti
Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
2011 - český
Klíčová slova: vzdělanostní společnost; knowledge society; společnost; věda Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti

Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Význam devizových rezerv v globální finanční krizi
Benecká, Soňa
2011 - český
Klíčová slova: devizové rezervy; globální finanční krize; exchange reserves; global financial crisis; finanční trh; krize Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi

Benecká, Soňa
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru
Šumná, Petra
2011 - český
Klíčová slova: měnová krize; finanční regulace; finanční dohled; G20; makroekonomické prostředí; currency crisis; financial regulation; financial supervision; G 20; macroeconomic environment; finanční trh; krize Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru

Šumná, Petra
Vysoká škola finanční a správní, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze