Počet nalezených dokumentů: 22973
Publikováno od do

Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy
Hospodka Jakub; Kateřina Sklenářová; Duša Tomáš
2022 -
Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních příkladech spolu s jejich spotřebou emisí. Tím bude možné stanovit predikci spotřeby emisí a porovnat budoucí provoz letadel na fosilní paliva vs. udržitelná letecká paliva. Výsledkem provedení analýz bude implementace nejvhodnější alternativy do reálného provozu, výpočet finanční stránky a spotřebu emisí v rámci konkrétních příkladů a jejich možné zavedení do leteckého provozu.The aim of the diploma thesis is to determine alternative fuels suitable for use in air transport and to determine the impact on the future of air transport and CO2 emissions. The impact will be determined based on a financial analysis performed on specific examples together with their emission consumption. This will make it possible to predict emissions and compare the future operation of fossil fuel aircraft vs. sustainable aviation fuels. The result of the analyses will be the implementation of the most suitable alternative into real operation, the calculation of the financial side and the consumption of emissions within specific examples and their possible introduction into aviation. Klíčová slova: Udržitelná letecká paliva; fosilní paliva; emise; CO2; alternativní letecká paliva; konvenční petrolejová paliva; Sustainable aviation fuels; fossil fuels; emissions; CO2; alternative aviation fuels; conventional kerosene fuels Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy

Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy ...

Hospodka Jakub; Kateřina Sklenářová; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou
Týfa Lukáš; Martin Marek; Štajner Filip
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani systémovou jízdní dobu, což se projevuje v dlouhých pobytech při křižování, nepravidelném intervalu a špatné vazbě na přípoje. V prvních dvou kapitolách je analyzován význam trati v železniční síti, v rámci regionu a současný stav infrastruktury. Třetí kapitola představuje možná opatření pro zlepšení stavu, která jsou ve čtvrté kapitole aplikována. Zároveň je posuzován jejich přínos a opodstatněnost pro potřeby fungování konceptu. Poslední kapitola navrhuje dva nové koncepty provozu, které lze pomocí popsaných úprav zajistit.This bachelor’s thesis focuses on improvement of regional railway connection Kutná Hora hl.n. – Zruč and Sázavou. Stations’ locations and organization of operation does not offer attractive travel times and /or regular headways which leads to long waiting times at crossing loops, irregular timetable, and bad connections. First two chapters analyses significance of the line for railway network and whole region and describes condition of current infrastructure. Third chapter introduces actions to improve the line which are then used and considered in the next chapter. Last part suggests two versions of new timetable that can be applied with designed changes. Klíčová slova: železniční doprava; taktový provoz; integrální taktový grafikon; křižování; přípoje; regionální dráha; Kutná Hora; Zruč nad Sázavou; railway transport; clock-face scheduling; integrated schedule; passing loop; connections; branch line; Kutná Hora; Zruč nad Sázavou Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou

Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani ...

Týfa Lukáš; Martin Marek; Štajner Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel
Líkař Petr; Petr Had; Špák Miroslav
2022 -
Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu provozu letadel na infrastruktuře severní části Letiště Václava Havla Praha a následně za jeho využití ohodnotit propustnost vytvořeného systému a způsobená zpoždění letadel. V první části práce byla provedena analýza současného stavu letištní infrastruktury, stejně tak jako způsobů tvorby simulačních modelů. S těmito vědomostmi byl metodou multiagentního modelování vytvořen model, který splňuje veškeré kladené požadavky. Po jeho dokončení byla provedena validace pro ověření správného fungování celého systému. Nakonec byl nástroj použit ke zhodnocení propustnosti zadané infrastruktury a zpoždění letadel pro dvě nezávislé datové sady. Výsledkem hodnocení propustnosti a vzniklých zpoždění jsou matice průměrných zpoždění letadel oproti standardnímu času mezi stanovenými body infrastruktury a jejich vliv na ostatní provoz v pojezdovém systému.The main motivation for this thesis is to create a basic element of a simulation platform which may be subsequently developed and applied in further research. The aim of the work is to create a model of aircraft operation in the infrastructure of the northern part of the Prague Airport and apply it for the evaluation of throughput in the generated system and of the aircraft delays. The first part of the thesis depicts the analysis of the current state of the Prague Airport infrastructure and the means of creating simulation models. With the aid of such knowledge, a model fulfilling all the requirements was created with the method of multiagent modeling. Upon finishing the simulation model, validation for confirming the correct operation of the system was carried out. Lastly, the implementation was used for the evaluation of throughput of the determined infrastructure and of aircraft delays for two independent data sets. The evaluation of throughput and delays results in a matrix of average delays of aircraft compared to a standard time between set points of infrastructure and their influence on the remaining operations in the carriage system. Klíčová slova: pohybové plochy; zpoždění; propustnost; simulace; simulační model; movement area; delay; throughput; simulation; simulation model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel

Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové ...

Líkař Petr; Petr Had; Špák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení
Šleichrt Jan; Bohumil Hora; Krčmář Michal
2022 -
Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním algoritmem v programu ANSYS APDL a zároveň jako dynamický problém s rychlostí deformace odpovídající kvazi-statickému experimentu explicitním algoritmem v programu LS-DYNA. V práci jsou sestaveny dva modely struktury a výsledky simulací jsou porovnávány s daty ze skutečného experimentu.The work deals with an analysis of the response of 3D-reentrant honeycomb lattice subjected to quasi-static uni-axial loading using finite element method-based parametric simulations. The problem is defined and solved both as static using the implicit algorithm in Ansys APDL and as dynamic with a strain-rate equivalent to the strain-rate of the quasi-static experiment using the explicit algorithm in LS-DYNA. Two models of the structure are presented, and the results of the simulations are then compared with the results of the real experiments. Klíčová slova: metoda konečných prvků; kvazi-statický jednoosý tlak; implicitní a explicitní formulace; homogenní a porézní materiál; auxetická struktura; Finite Element Method; Quasi-Static Uni-Axial Compression; Implicit and Explicit Formulation; Homogeneous and Porous Solid; Auxetic Lattice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení

Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický ...

Šleichrt Jan; Bohumil Hora; Krčmář Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize
Pilmannová Terézia; Fanglin Wang; Topková Tereza
2022 -
Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se autor zabývá návrhem metodiky, na základě, které je možné stávající situaci analyzovat a následně navrhnout nové klíčové ukazatele výkonnosti. Dále, autor v rámci práce popisuje současný vývoj v evropském letectví a dopad krize na všechny zúčastněné strany, zejména na poskytovatele letových navigačních služeb. Poté autor představí současnou evropskou politiku pro hodnocení výkonnosti. Na základě analýzy stávajících výkonnostních indikátorů jsou dále stanoveny limitace současného hodnocení výkonnosti. Nakonec jsou na základě analýzy navrženy nové klíčové indikátory pro měření výkonnosti poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Tato práce navrhuje 10 nových klíčových ukazatelů výkonnosti pokrývajících 4 klíčové oblasti výkonu a navrhuje způsob jejich vyhodnocování. V poslední kapitole autor diskutuje možnosti jejich aplikace v souvislosti se zavedením iniciativy Single European Sky 2+.The main purpose of this thesis is to propose new Key Performance Indicators (KPIs) based on the research of current European policies and the limitations of performance assessment. This thesis will first introduce the methodology that is a way how to propose new KPIs based on analysis. Then, it will describe the current development in European aviation and its impact on all stakeholders, especially Air Navigation Service Providers (ANSPs). After that, the current European policy and performance assessment will be described. Then it will enumerate the limitations of current performance assessment. Finally, new KPIs are proposed according to analysis. This thesis proposes 10 new KPIs covering 4 Key Performance Areas (KPAs) and describes how to evaluate them. Also, in the last chapter there will be a discussion on their application with regards to the introduction of the Single European Sky 2+ initiative. Klíčová slova: klíčový ukazatel výkonu; klíčová oblast výkonu; poskytovatel letových navigačních služeb; hodnocení výkonu; politika; Key Performance Indicator; Key Performance Area; Air Navigation Service Provider; performance assessment; policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize

Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V ...

Pilmannová Terézia; Fanglin Wang; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR
Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
2022 -
Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch a funkčných parametroch sekundárneho prehľadového radaru, lietadlových odpovedačoch a o záťažových parametroch týkajúcich sa odpovedačov a frekvenčného pásma, ktoré je pre prenos prehľadových informácii využívané. Spomína javy, na ktoré je náchylný lietadlový odpovedač pri vysokom vyťažení frekvencií 1030 a 1090 MHz a intenzity dotazovania. Kladie do súvisu popísané vlastnosti s vzdušným priestorom Českej republiky.The work discoveres average reply rates in time sent out by SSR transponders in each element of an airspace of the Czech Republic, received by ADS-B receivers of the CTU. It deals with the principles and functional parameters of the secondary surveillance radar, aircraft transponders and the load parameters related to the transponders and the frequency band that is used for the transmission of surveillance information. It mentions the phenomena to which the aircraft transponder is prone at high load of frequencies 1030 and 1090 MHz and interrogation rates. It relates the described properties to the airspace of the Czech Republic. Klíčová slova: odpovedač; vzdušný priestor; prehľadové systémy; obsadenosť odpovedača; módy odpovedača; prevádzkové postupy; ADS-B; transponder; airspace; surveillance systems; transponder occupancy; transponder modes; operating procedures; ADS-B Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR

Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. ...

Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách
Pleninger Stanislav; Adam Pethö; Steiner Jakub
2022 -
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity k detekci rušení GNSS. Popisuje metody detekce rušení a celkově představí problematiku detekce rušení GNSS pomocí parametrů kvality polohové informace obsažených v ADS-B zprávách.This bachelor thesis introduces the topic of GNSS interference and ADS-B technology to the reader. It produces a statistic on position quality parameters NIC, NACp, SIL and SDA, which are then used to detect GNSS interference. It describes methods of interference detection and overall presents the topic of detection of GNSS interference by position quality parameters contained within ADS-B messages. Klíčová slova: GNSS; rušení GNSS; ADS-B; NIC; NACp; SIL; SDA; detekce rušení GNSS; GNSS; GNSS inteference; ADS-B; NIC; NACp; SIL; SDA; GNSS interference detection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách

Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které ...

Pleninger Stanislav; Adam Pethö; Steiner Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR
Kraus Jakub; Sabina Vitová; Matějka Lukáš
2022 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace o prostorech, heliportech a o využití PinS přiblížení. V další kapitole jsou popsány vybrané překážky a vytvořen návrh konceptu pro jejich odstranění. Následně je popsáno začlenění PinS přiblížení do současného fungování a navrhnuto, jak by mohlo fungovat do budoucna. Na závěr je zhodnocena bezpečnost z pohledu vybraných překážek, jejich odstranění a řešení jejich implementace.This bachelor thesis is focused on Pins issue (Point in Space). Aim of the thesis is to propose safe and possible method of the Pins approach for the heliports in the Czech Republic. Firstly, I state general information about airspace, heliports and a usage of PinS. Secondly, I mention some of the obstacles that could occur and I attempt to propose suggestions on how to eliminate them. I also describe how PinS approach is integrating into contemporary practice and how it could possibly function in the future. In the end, the safety of the PinS is reconsidered, regarding already proposed issues and their elimination and an overall implementation of Points in Space and Pins approach. Klíčová slova: PinS; HEMS; heliport; vrtulník; letecká záchranná služba; překážky; přiblížení; Pins; HEMS; helikopter; heliport; Air Medical Services; Obstacles; Approach Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR

Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou ...

Kraus Jakub; Sabina Vitová; Matějka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury
Lališ Andrej; Jiaxing Wang; Matyáš Roman
2022 -
Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato práce analyzuje pět nehod/incidentů vybraného typu letounu Piper PA44 a propojuje analýzu s letovými postupy. Práce ve svém závěru stanovuje, že pokud letový postup má přímý nebo nepřímý vliv na nehodu, lze variabilitu v nehodě utlumit úpravou a doplněním letového postupu.The objective of this bachelor thesis is to use the FRAM method for accident analysis and to link to flight procedures. The first chapter introduces the working principle of FRAM method and related literatures. Based on the four steps of the FRAM method, this paper analyzes the five accidents/incidents of the selected model Piper PA44 and links the analysis to the flight procedures. The thesis suggests when the flight procedure directly or indirectly affects the accident, the variability in the accident can be damped by modifying and supplementing the flight procedure. Klíčová slova: Metoda funkční rezonanční analýzy; funkční rezonance; letový postup; Piper PA-44; analýza nehod; Functional Resonance Analysis Method; functional resonance; flight procedure; Piper PA-44; accident analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury

Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř ...

Lališ Andrej; Jiaxing Wang; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru
Stojić Slobodan; Adam Leng; Líkař Petr
2022 -
Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby takéhoto modelu, historický vývoj dráhového systému, detailne popisuje proces modelácie a limitácie tohto modelu a navrhuje možné experimenty v leteckom simulátore. Táto reprezentácia je využiteľná pre štúdie bezpečnosti a optimalizácie nie len v kontexte projektu výstavby tejto dráhy ale aj po samotnom spustení prevádzky a to formou letovej simulácie v simulátore.The subject of this thesis is to create a virtual 3D representation of a new parallel runway at the Václav Havel airport in Prague, on a chosen platform of a flight simulator. This thesis describes the reasoning behind creating such a representation, historical development of runway infrastructure, describes in detail the creation of this model and its limitations, and it suggests possible experiments that can be carried out in a flight simulator. This representation can be used for safety studies in context with project and construction of this runway as well as optimalization after initiation into operation, in form of flight simulation in a simulator. Klíčová slova: 3D reprezentácia; model; letecký simulátor; projekt; limity; experimenty; paralelná dráha; 3D representation; model; flight simulator; project; limits; experiments; parallel runway Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru

Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby ...

Stojić Slobodan; Adam Leng; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze