Počet nalezených dokumentů: 16774
Publikováno od do

Výběr vhodné právní formy podnikání v obchodní činnosti ve vazbě na odvodové povinnosti
Čerteková, Kateřina
2024 - český
Bakalářská práce se zabývá povinnými odvody do státního rozpočtu České republiky z příjmů z podílů na zisku společníka a ze samostatně výdělečné činnosti. Literární rešerše specifikuje a vymezuje druhy podnikání v České republice s hlavním zaměřením na společnost s ručením omezeným a podnikající fyzickou osobu. V praktické části jsou vytvořeny modelové příklady na daňové zatížení OSVČ a společníka společnosti s ručením omezeným. Na základě těchto modelů je vytvořena komparace a následně je vyhodnoceno v jakých případech by bylo vhodné podnikat jako fyzická osoba a kdy jako společník ve společnosti s ručením omezeným. The bachelor thesis deals with mandatory contributions to the state budget of the Czech Republic from income derived from a partner's share in profits and from self-employment. The literature review specifies and defines types of busi-ness in the Czech Republic, with a primary focus on a limited liability company and an individual entrepreneur. In the practical part, model examples of the tax burden on self-employed individuals and partners in a limited liability company are creat-ed. Based on these models, a comparison is made, and subsequently, an evaluation is conducted to determine under which circumstances it would be suitable to op-erate as an individual entrepreneur and when as a partner in a limited liability company. Klíčová slova: daň; daňové zatížení; OSVČ; podnikání; pojištění na sociální zabezpečení; příjem; společník; společnost s ručením omezeným; zdravotní pojištění; business; health insurance; income; limited liability company; partner; self-employed person; social insurance; tax; tax burden Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Výběr vhodné právní formy podnikání v obchodní činnosti ve vazbě na odvodové povinnosti

Bakalářská práce se zabývá povinnými odvody do státního rozpočtu České republiky z příjmů z podílů na zisku společníka a ze samostatně výdělečné činnosti. Literární rešerše specifikuje a vymezuje ...

Čerteková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2024

GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022
Elias Oluwasegun, Emmanuel
2024 - anglický
Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). Základem byla kritická revize literatury, která prozkoumala stávající výzkumy s cílem dosáhnout úplného pochopení teoretických základů a empirických důkazů souvisejících s hospodářským růstem a blahobytem. Zvolená metodika zahrnovala analýzu trendů růstu HDP a ukazatelů blahobytu pomocí sekundárních dat získaných z renomovaných zdrojů. Vícerozměrná regresní analýza provedená pomocí softwaru STATA umožnila simultánně zkoumat dopady růstu HDP na klíčové ukazatele, jako je nerovnost, chudoba, nezaměstnanost a průměrná délka života. Cílem studie bylo poskytnout cenné poznatky o ekonomické dynamice Nigérie a jejích dopadech na společenský blahobyt. Zkoumáním nuancí vztahů mezi růstem HDP a různými metrikami blahobytu přispívá výzkum nejen k akademickému stipendiu, ale také informuje o formulaci politiky. Očekává se, že výsledky této analýzy budou vodítkem pro tvůrce politik a zúčastněné strany při vytváření strategií, které podporují udržitelný hospodářský růst, a tím pozitivně ovlivní nerovnost, míru chudoby, nezaměstnanost a celkovou délku života. Tato práce v podstatě představuje systematické úsilí o odhalení složitosti ekonomicko-sociálního propojení v Nigérii a nabízí holistický pohled na důsledky ekonomického růstu v širším prostředí blahobytu. This dissertation sought to assess the impact of economic growth, particularly measured by GDP growth, on various welfare indicators within the framework of Nigeria's economy over the past two decades (2002-2022). A critical literature review laid the groundwork, surveying existing research to establish a comprehensive understanding of the theoretical underpinnings and empirical evidence related to economic growth and welfare. The chosen methodology involved the analysis of trends in GDP growth and welfare indicators using secondary data collected from reputable sources. Multivariate regression analysis, executed with the STATA software, enabled a simultaneous examination of the effects of GDP growth on key indicators such as inequality, poverty, unemployment, and life expectancy. The study aimed to provide valuable insights into Nigeria's economic dynamics and their repercussions on societal well-being. By scrutinizing the nuanced relationships between GDP growth and various welfare metrics, the research contributes not only to academic scholarship but also informs policy formulation. The outcomes of this analysis are expected to guide policymakers and stakeholders in shaping strategies that promote sustainable economic growth, thereby positively impacting inequality, poverty rates, unemployment, and overall life expectancy. In essence, this thesis represents a systematic effort to unravel the complexities of the economic-social nexus in Nigeria, offering a holistic perspective on the ramifications of economic growth on the broader welfare landscape. Klíčová slova: blahobytu; délka života; chudoba; nerovnost; nezaměstnanost; růst HDP; GPT growth; inequality; life expectancy; poverty; unemployment; welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022

Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). ...

Elias Oluwasegun, Emmanuel
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - český
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Klíčová slova: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj
Ostřanská, Simona
2023 - český
Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a socio-ekonomického vývoje a jejich vliv na epidemiologický a demografický vývoj Vietnamu. V této části je dále popsáno regionální a etnické členění. Navazuje část zabývající se epidemiologickým přechodem a obdobím uvedení reforem Đổi Mới a jejich dopadem na zdravotnictví. Hlavní část je poté zaměřena na epidemiologickou situaci po sjednocení Vietnamu a analýzu eliminace tuberkulózy a spalniček, kde jsou detailněji rozebrány implementované kampaně a překážky procesu eliminace. Na základě této části je vybráno téma pro poslední kapitolu, které se týká nerovnosti ve společnosti a problematice etnických menšin. The topic of the bachelor's thesis is the political and socio-economic development of Vietnam and its impact on the epidemiological situation. The first part of the thesis describes the key determinants of political and socio-economic development and their influence on the epidemiological and demographic trends in Vietnam. This section also provides an overview of the regional and ethnic divisions within the country. The thesis then focuses on the epidemiological transition and the period of the Đổi Mới reforms and their effects on the healthcare system. The main section is dedicated to the epidemiological situation after the reunification of Vietnam and the analysis of the efforts to eliminate tuberculosis and measles, with a detailed examination of the implemented campaigns and obstacles for the process of elimination. Based on this section, the final chapter explores the theme of social inequality and the challenges faced by ethnic minorities in Vietnamese society. Klíčová slova: epidemiologie; etnické menšiny; nerovnost; spalničky; tuberkulóza; vakcinace; Vietnam; epidemiology; ethnic minorities; inequality; measles; tuberculosis; vaccination Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj

Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a ...

Ostřanská, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Marketingová a komunikační strategie Cyklo Čermák
Čermák, Marek
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingové a komunikační strategie podnikatelského subjektu Cyklo Čermák pro druhou polovinu roku 2023. Výsledný plán je šitý na míru konkrétní situaci subjektu. Vychází z analýzy současné situace subjektu. Aktuální data doplňuje o předpokládané trendy. Výzkumná část práce se opírá o dotazníkové šetření zaměřené na chování spotřebitelů. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, metodologii a praktickou část. Teoretická část je tvořena literární rešerší, metodologie popisuje použité metody a praktická část se věnuje konkrétní situaci podnikatelského subjektu. V závěru bakalářské práce jsou obsaženy tipy na zlepšení současné situace. The aim of this bachelor thesis is to create a marketing and communication strategy of the business entity Cyklo Čermák for the second half of 2023. The creation of plans exactly corresponds to the specific situation of the subject. It is based on an analysis of the current situation of the subject. It complements the current data with expected trends. The research part of the thesis is based on a questionnaire survey focused on consumer behavior. The bachelor thesis is divided into a theo-retical part, methodology and a practical part. The theoretical part consists of lit-erature research, the methodology describes the methods used and the practical part deals with the specific situation of the business entity. At the end of the bach-elor thesis, there are tips for improving the current situation. Klíčová slova: Cyklo Čermák; cyklo obchod; cyklo servis; chování spotřebitele; komunikace; marketing; podnikání; půjčovna kol; bike rental; bike service; bike shop; communication; consumer behaviour; entrepreneurship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Marketingová a komunikační strategie Cyklo Čermák

Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingové a komunikační strategie podnikatelského subjektu Cyklo Čermák pro druhou polovinu roku 2023. Výsledný plán je šitý na míru konkrétní situaci ...

Čermák, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu
Peter, Jiří
2023 - český
Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat skupiny používaných obalových materiálů a podložit je aktuálními legislativními požadavky. Zvýšené pozornosti se dostává aktivním, inteligentním a jedlým obalům. Rešerše je uzavřena informacemi o bezpečnosti obalů a vlivu do potravin migrujících látek na zdraví spotřebitele. Během posledních let dostaly svá omezení látky bisfenol A, melamin, formaldehyd nebo ftaláty. Bezpečnost obalů je v tomto směru omezena množstvím toxikologických dat a migračních studií. Jedlé obaly nabízejí řešení zejména v prodloužení údržnosti potravin, slibných výsledků dosahuje oddalování mikrobiální zkázy a zachování senzorických vlastností po delší dobu. Praktické aplikace zatím brzdí chybějící evropská legislativa. Conventional food packaging materials face incoming innovations with intention to increase the sustainability of packaging industry a to extend the shelf life of food. Theoretical thesis focuses on describing all the possible groups of packaging materials and the current legislation required. Special attention is given to active, intelligent and edible packaging. The review concludes with information about food packaging safety and its impact on consumer health. Bisphenol A, melamine, formaldehyde or phthalates belong to the substances restricted in recent years. In this point of view the food packaging safety is limited by the amount of toxicological data and migration studies. Edible packaging brings solution for extending shelf life of food, most promising results have been found in delaying microbial spoilage and maintaining sensory properties of foodstuff for longer period of time. For practical applications European union still lacks any regulations. Klíčová slova: aktivní; bezpečnost; inteligentní; jedlé; legislativa; materiál; obal; potraviny; active; edible; food; intelligent; legislation; material; packaging; safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu

Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat ...

Peter, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu
Nováková, Viktória
2023 - slovenský
Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. Nejčastěji postihující onemocnění gastrointestinálního traktu jsou septikemická koliinfekce, diarhoický syndrom a infekční enterotoxémie. Dýchací soustavu postihuje nejčastěji respirační syndrom, který jako komplex onemocnění zahrnuje infekční bovinní rinotracheitidu, parainfluézu 3, bovinní respirační syncytiální virus a pasteurelózu. Na onemocnění telat se vztahují různé faktory a příčiny, které ovlivňují jejich zdraví. Zdraví podmiňuje z velké části kolostrální a mléčná výživa. Je-li narušen jeden z faktorů ovlivňujících zdraví, může to mít dopad na chov. Praktická část se zabývá sledováním respiračních, průjmových onemocnění a jejich léčbou v podniku na Slovensku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že v daném chovu je nemocnost 86,26 % z celkového počtu telat do odstavu. Nejvíce převažovaly průjmová onemocnění 48,07% a respirační onemocnění 36,05%. Doporučením je poučení zaměstnanců o technologických a zoohygienických zásadách chovu. The bachelor’s thesis Diseases and deaths of dairy cattle calves in the period until weaning describes an overview of the most common diseases of calves from birth to weaning and the causes of their death in this time period. The most common diseases affecting the gastrointestinal tract are septicemic coli infection, diarrhoic syndrome and infectious enterotoxemia. The respiratory system is most often affected by the respiratory syndrome, which as a complex of diseases includes infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza 3, bovine respiratory syncytial virus and pasteurellosis. Calves diseases are affected by various factors that affect their health. Health is conditioned to a large extent by colostral and milk nutrition, the principles of witch are based on we will discuss. If one of the factors affecting health is disturbed, it can have impact on breeding. Practical part with the most common diseases and their treatment in a company in Slovakia. Based on the results, it was found that in the given farm, the morbidity rate is 86.26% of the total number of calves until weaning. The most prevalent were diarrheal diseases 48.07% and respiratory diseases 36.05%. The recommendation is to educate employees about the technological and animal hygiene principles of husbandry. Klíčová slova: kráva; onemocnění; tele; výživa; calf; cow; disease; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu

Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. ...

Nováková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů
Vodová, Veronika
2023 - český
Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou révová vína, džusy nebo čaje. KK vykazuje velmi zajímavé fotochemické chování, které je ovlivněno prostředím, ve kterém se KK nachází. Bude-li se měnit kvalita nápoje například z pohledu pančování, zákonitě se bude měnit i koncentrace KK i reakční podmínky. Jestliže takovéto vzorky vystavíme UV záření (spustíme fotochemické reakce) a následně zaznamenáme fluorescenční spektra pomocí, kterých půjde vzorky od sebe rozlišit. Vzhledem ke složitosti této problematiky je tato práce rozdělena na dvě části. První (přehledová) část této práce obsahuje důležité informace o KK z různých pohledů (výskyt, metabolismus, účinky a pod). Druhá (praktická) část této práce je zaměřena na fluorescenční monitorování standardu KK při různých podmínkách po UV ozáření (vliv doby působení UV záření, vliv pH prostředí a vliv koncentrace fosfátového pufru). Na základě výsledků bylo jednoznačně prokázáno, že fluorescenční vlastnosti (fotochemické chování) KK jsou striktně závislé na pH, době působení UV záření, použité koncentraci KK a chemické složení nápoje. Uvedené výsledky naznačují, že KK lze považovat za fluorescenční marker kvality nápojů. Pro ověření této hypotézy bude zapotřebí analyzovat větší množství reálných vzorků a statisticky vyhodnotit. The work was focused on the study of the photochemical behaviour of caffeic acid (KK) with focus on the evaluation of quality of beverages. This organic acid is found in various beverages of natural origin, such as grape wines, juices, or teas. KK shows a very interesting photochemical behaviour, which is influenced by the environment in which it is found. If the quality of drinks changes, for example from the point of view of punching, the concentration of KK and the reaction conditions will naturally change as well. If such samples are exposed to UV radiation (starting photochemical reactions) and then is recorded fluorescence, which can be used to distinguish the sample from each other. Due to the complexity of this issue, this work is divided into two parts. The first (overview) part of this work contains important information about KK from different perspectives (occurrence, metabolism, effects etc.). The second (practical) part this work focused on fluorescence monitoring of KK standard under different conditions after UV irradiation (effect of UV exposure time, effect of pH of the environment and effect of phosphate buffer concentration). Based on the results, it was clearly demonstrated that the fluorescence properties of KK (photochemical behaviour) are strictly dependent on the pH, UV radiation time, the concentration of KK used and the chemical composition of the drink. These results suggest that KK can be considered as a fluorescent marker of beverage quality. To test this hypothesis will need to be analysed a larger number of real samples and statistically evaluated. Klíčová slova: antioxidant; fluorescenční marker; kyselina kávová; minerální vody; UV otisk prstu; caffeic acid; fluorescent marker; mineral water; UV–Fingerprint Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů

Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou ...

Vodová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu
Špaček, Filip
2023 - český
V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby odkládacího prostoru pro hudební nástroj, ale i zajímavého dekoračního prvku interiéru, případně pódia. Autor popisuje ranné fáze vývoje, úskalí spojená s návrhy prvních tvarů, úpravy a adaptace až po výsledný tvar kytarového stojanu a proces samotné výroby, při kterém rovněž došlo k odklonu od návrhu a následným úpravám. Výsledným řešením této práce se stala konstrukce spojující lamelový prvek s masivním dřevem doplněná o prvky vzniklé technologií 3D tisku. This theses describes creation and fabrication of a custom guitar stand in a prototype phase with lamellar element used in its frame. The main aim was to create a functional product that can be used both as a place for musical instrument and also as an interesting interior or stage element. Author describes early phases of development, problems detected on early shapes of the guitar stand and their alterations during fabrication up to the final design. The final solution was wooden construction with lamellar element which was supplemented with 3D-printed supports. Klíčová slova: hudba; kytara; lamelový prvek; stojan; 3D tisk; guitar; lammellar element; music; stand; 3D print Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu

V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby ...

Špaček, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol
Čabanová, Lenka
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu vyhoření, prevencí proti syndromu vyhoření a pedagogické profesy. Praktická část je věnovaná vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům. Bachelor thesis deals with the burnout syndrome of teachers at high school. The work is devided into two parts, teoretical part and practical part. The teoretical part deals wit the concept of burnout syndrome, prevention against burnout syn-drome, and teaching profession. The practical part is dedicated to my own re-search and results of the research. Klíčová slova: MBI; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; anxiety; burnout syndrome; prevention; teacher Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu ...

Čabanová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze