Počet nalezených dokumentů: 74086
Publikováno od do

Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice
Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
2024 - český
Klíčová slova: Ostrava; historie házené; TJ Sokol Poruba; rozhovor; vzpomínky; Ostrava; history of hanfball; TJ Sokol Poruba; interview; memories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dějiny sportovního oddílu TJ Sokol Poruba a osudy jeho hráček. Na pozadí dějin mezinárodní házené v České republice

Piatková, Lucie; Soukupová, Blanka; Šalanda, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2024

Příčiny partnerské nevěry v heterosexuálních vztazích
Štolová, Kateřina; Potyszová, Kateřina; Poláčková Šolcová, Iva
2024 - český
Klíčová slova: nevěra; partnerský vztah; spokojenost ve vztahu; příčiny nevěry; emoční a sexuální nevěra; infidelity; romantic relationship; relationship satisfaction; causes of infidelity; emotional and sexual infidelity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příčiny partnerské nevěry v heterosexuálních vztazích

Štolová, Kateřina; Potyszová, Kateřina; Poláčková Šolcová, Iva
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století
Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
2024 - český
Klíčová slova: upír; literatura; Polidori; le Fanu; Stoker; vampire; literature; Polidori; le Fanu; Stoker Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání upírské postavy v anglické literatuře 19. století

Adamírová, Anna; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2024

Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu
Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
2024 - český
Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Department of Inorganic Chemistry Advisors: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D., De- partment of Inorganic Chemistry Abstract: Nonlinear optics is currently an important field for the development of areas such as laser physics or telecommunications, and its understanding is essen- tial for development of new technologies. Its development can also be aided by the investigation of various crystalline materials, such as salts containing cations and anions derived from polarizable organic molecules, exhibiting essential properties for nonlinear optics. This bachelor thesis is focused on preparation of crystalline forms of these compounds. These are salts of simple, nitrogen-rich bases with 5- aminotetrazole. Bigunidium 5-aminotetrazolate, guanidinium 5-aminotetrazolate and aminoguanidium 5-aminotetrazolate were prepared and further characteri- zed. The structures of the latter salts were solved from X-ray di raction data. The methods of spectral vibrational analysis supplemented with nuclear magne- tic resonance and powder di raction were applied to these prepared compounds.... Název práce: Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a stu- dium solí 5-aminotetrazolu Autor: Stanislav Pospíöil Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Martin Zábransk˝, Ph.D., Katedra anorga- nické chemie Konzultanti: Prof. RNDr. Ivan N mec, Ph.D., RNDr. Irena Matulková, Ph.D. Abstrakt: Nelineární optika je v sou asnosti d leûit˝m oborem pro rozvoj oblastí jako je nap íklad laserová fyzika nebo telekomunikace, jejíû pochopení je zásad- ní pro v˝voj nov˝ch technologií. K jejímu rozvoji m ûe napomoci i zkoumání vybran˝ch krystalick˝ch materiál , jako jsou nap íklad soli obsahující kationty a anionty odvozené od polarizovateln˝ch organick˝ch molekul, které mohou vykazo- vat zásadní vlastnosti pro nelineární optiku. Tato bakalá ská práce je na p ípravu krystalick˝ch forem t chto slou enin zam ena. Jedná se o soli 5-aminotetrazolu s jednoduch˝mi, na dusík bohat˝mi bázemi. Biguanidium 5-aminotetrazolát, gua- nidinium 5-aminotetrazolát a aminoguanidinium 5-aminotetrazolát byly p ipra- veny a dále charakterizovány. Na tyto slou eniny, jiû d íve popsané v literatu e, byly aplikovány metody vibra ní spektroskopie dopln né o nukleární magnetic- kou rezonanci a práökovou difrakci. Pro dv posledn jmenované soli, byla nov vy eöena jejich struktura z dat difrakce rtg. zá ení... Klíčová slova: nelineární optika; krystalová struktura; vibrační spektroskopie; nonlinear optics; crystal structure; vibrational spectroscopy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu

Title: Novel Molecular Materials for Optics - Synthesis and Characterization of 5-aminotetrazole Salts Author: Stanislav Pospíöil Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: Mgr. Martin ...

Pospíšil, Stanislav; Zábranský, Martin; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena
Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
2024 - český
Klíčová slova: Tolkien; smrtelnost; nesmrtelnost; stvoření; křesťanství; krása; zlo; lidské bytí; láska; Tolkien; mortality; immortality; creation; Christianity; beauty; evil; human existence; love Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smrtelnost v díle J. R. R. Tolkiena

Rajmont, Matěj; Zika, Richard; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra
Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra

Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
Univerzita Karlova, 2024

Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem
Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
2024 - český
Klíčová slova: Aspergerův syndrom; autismus; dítě; emoce; komunikace; narativ; jazyk; řeč; vývoj; Asperger syndrome; autism; communication; child; development; emotions; language narrative; speech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem

Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
Univerzita Karlova, 2024

Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit
Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
2024 - český
Klíčová slova: feminismus; muži; gender; genderové stereotypy; feminism; men; gender; gender stereotypes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit

Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu
Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
2024 - anglický
Klíčová slova: aktivismus; hnutí za práva zvířat; práva zvířat; welfare zvířat; nový welfare; activism; animal advocacy movement; animal rights; animal welfare; new welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu

Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho
Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
2024 - český
Klíčová slova: zlo; zločin; vůle k moci; sériový vrah; nadčlověk; evil; crime; will to power; serial killer; superman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho

Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze