Počet nalezených dokumentů: 28
Publikováno od do

Historik v proměnách doby a prostředí
Vlček, Radomír; Hanuš, J.
2007 - český
Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ideologiemi 19. století, zejména s nacionalismem, ale i otázkami politickými, společenskými a kulturními. Trends in historiography undergoing professionalization in Western and Eastern Europe and the USA. The role of interaction between a historian and the period in which they live; the formation of historiographic streams related to ideologies of the 19th century, especially nationalism, and political, social and cultural issues. Klíčová slova: historiography; 19th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Historik v proměnách doby a prostředí

Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ...

Vlček, Radomír; Hanuš, J.
Historický ústav, 2007

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005
2006 - český
Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století. The conference was devoted to the impact of French revolutionary Enlightenment on the European development in politics, ideology, economy, society, and culture. Klíčová slova: history; modern Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005

Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století....

Historický ústav, 2006

Pozdně středověké testamenty v českých zemích. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky
2006 - český
Sborník předkládá příspěvky z kolokvia „Pozdně středověké testamenty v českých zemích“ konaného 30. listopadu 2005 v Historickém ústavu AV ČR. Příspěvky zachycující zejména současný stav bádání o středověké testamentární praxi v Českých zemích. Proceedings of colloquium on “Late medieval testaments in the Czech Lands” which took place on 30 November 2005 in the Institute of History of the Academy of Sciences. The papers report on today's research of the practice of medieval last wills in the Czech Lands. Klíčová slova: history; prosopography; last will Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pozdně středověké testamenty v českých zemích. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky

Sborník předkládá příspěvky z kolokvia „Pozdně středověké testamenty v českých zemích“ konaného 30. listopadu 2005 v Historickém ústavu AV ČR. Příspěvky zachycující zejména současný stav bádání o ...

Historický ústav, 2006

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005
2006 - český
Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Bulharska, kteří reprezentovali několik vědních oborů – historiografii, politologii, etnologii, literární vědu, kulturologii a jazykovědu. The collection includes 103 conference contributions presented at the 6th International Symposium of Balkan Studies held in Brno in April 2005. 115 researchers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria attended the symposium; the researchers represented several scientific disciplines – historiography, political science, ethnology, literary science, cultural science and linguistics. Klíčová slova: Balkans studies sympozium Brno 2005; history, political science; etnography, literary science; culturology, linguistic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005

Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, ...

Historický ústav, 2006

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005
2006 - český
Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Bulharska, kteří reprezentovali několik vědních oborů – historiografii, politologii, etnologii, literární vědu, kulturologii a jazykovědu. The collection includes 103 conference contributions presented at the 6th International Symposium of Balkan Studies held in Brno in April 2005. 115 researchers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria attended the symposium; the researchers represented several scientific disciplines – historiography, political science, ethnology, literary science, cultural science and linguistics. Klíčová slova: Balkans studies sympozium Brno 2005; history, political science; etnography, literary science; culturology, linguistic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. - 27. dubna 2005

Sborník obsahuje 103 konferenčních příspěvků přednesených v dubnu 2005 na 6. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně. Sympozia se zúčastnilo 115 badatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, ...

Historický ústav, 2006

Dvory a rezidence ve středověku
2006 - český
Sborník příspěvků ze zasedání na téma dvory a rezidence ve středověku. Sympozium of articles from conference with main theme Courts and residences during middle ages. Klíčová slova: history; courts; residences Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dvory a rezidence ve středověku

Sborník příspěvků ze zasedání na téma dvory a rezidence ve středověku.


Sympozium of articles from conference with main theme Courts and residences during middle ages.

Historický ústav, 2006

Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
2006 - český
Ve sborníku jsou prezentovány materiály z konference, zabývající se současnými trendy výzkumu na poli historické geografie, kartografie a environmentálních dějin. The issue presents materials from the workshop dealing with nowadays trends of research on the field of historical geography, cartography and environmental history Klíčová slova: historical geography; cartography; environmental history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006

Ve sborníku jsou prezentovány materiály z konference, zabývající se současnými trendy výzkumu na poli historické geografie, kartografie a environmentálních dějin....

Historický ústav, 2006

Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny
2005 - český
Sborník referátů z konference Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny. The collections of works from the conference The Heart of Jesus. Theology - symbol - history. Klíčová slova: theology; conferences Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny

Sborník referátů z konference Srdce Ježíšovo. Teologie - symbol - dějiny.


The collections of works from the conference The Heart of Jesus. Theology - symbol - history.

Historický ústav, 2005

Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part I: Middle Ages and Early Modern Era
2005 - anglický
A collection of studies on history of political culture in the kingdoms of Bohemia, Poland and Hungary and in the Habsburg Monarchy in the 10th to 18th century. Soubor studií o dějinách politické kultury v Českém, Polském a Uherském království a v Habsburské monarchii v rozpětí od 10. do 18. století. Klíčová slova: History; Political Culture; Central Europe Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part I: Middle Ages and Early Modern Era

A collection of studies on history of political culture in the kingdoms of Bohemia, Poland and Hungary and in the Habsburg Monarchy in the 10th to 18th century....

Historický ústav, 2005

Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze
Pánek, Jaroslav; Janiš, Dalibor; Malý, K.
2001 - český
24 studií napsaných 21 českými, rakouskými, německými, polskými a slovenskými historiky k dějinám ústavního vývoje Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Litvy a Maďarska v raném novověku. Hlavními tematy jsou společnost a právo; ústavní záruky "bonum commune", sociální pořádek a církevní svoboda; česká konfederace z r. 1619 a politický systém Střední Evropy v 17. století. Twenty-four studies written by twenty-one Czech, Austrian, German, Polish and Slovak historians on the history of constitutional development of Bohemia, Moravia, Silesia, Lusatia, Austria, Bavaria, Saxony, Poland, Lithuania and Hungary in the early modern period. The main problems are society and law; constitutional guarantees of the "bonum commune", social order and religious liberty; the Bohemian Confederation of 1619 and the political system of Central Europe in the 17th century. Klíčová slova: history; 1500-1619; constitutionalism; law history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích (1500-1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. prosince 2000 v Praze

24 studií napsaných 21 českými, rakouskými, německými, polskými a slovenskými historiky k dějinám ústavního vývoje Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Litvy a Maďarska v raném ...

Pánek, Jaroslav; Janiš, Dalibor; Malý, K.
Historický ústav, 2001

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze