Počet nalezených dokumentů: 36
Publikováno od do

Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie
Janošová, Pavlína
2005 - český
Výzkum spirituality byl zaměřen na studenty českých vysokých škol různých oborů. Za tímto účelem byl vytvořen originální dotazník spirituality (Říčan, Janošová). Faktorová analýza naznačila přítomnost pěti nezávislých faktorů, jež byly označeny jako faktor transcendentálně monoteistický, mystický, eko-spirituální, faktor sounáležitosti a morálního entuziasmu. Analýza variance naznačila, že muži a ženy jsou spirituálně oslovováni odlišnými tématy a že jejich spirituální zkušenost je různě situačně determinována. An investigation of spirituality was focused on students of Czech universities of different specializations. To this aim, an original questionnaire of spirituality (Říčan, Janošová) was constructed. Factor analysis indicated five independent factors that were labeled as factor of transcendental monotheism, mysticism, ecological, factor of connectedness and of moral enthusiasm. Analysis of variance indicated that men and women are spiritually affected with different subjects and their spiritual experience is determined with different contexts. Klíčová slova: spirituality; transcendental monotheism; ecologic spirituality; connectedness; morality Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie

Výzkum spirituality byl zaměřen na studenty českých vysokých škol různých oborů. Za tímto účelem byl vytvořen originální dotazník spirituality (Říčan, Janošová). Faktorová analýza naznačila přítomnost ...

Janošová, Pavlína
Psychologický ústav, 2005

Oční pohyby při získávání informací - metodologický přístup
Lukavský, Jiří
2005 - český
Většina informací, se kterými pracujeme, byla nejdříve získána zrakem. Je známo, že zrak není pasivní receptor, který zaznamenává vše v okolí, ale již při vnímání dochází k selekci informací. Současné metody sledování očních pohybů nám dovolují tyto procesy sledovat a odhadovat, které informace pozorovatel znal a které jej zaujaly. Příspěvek představuje možnosti využití těchto metod v kognitivní psychologii. Most information, which we use in our lives, was first acquired by vision. The vision is not a passive receptor simply registering the pieces of information in the environment, but it also involves a selection mechanism. We can investigate this process with eye trackers and estimate, which pieces of information the subject knew and which attracted him. This report introduces these methods and their possibilities in cognitive psychology. Klíčová slova: Eye movements; methodology; attention; cognitive research Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Oční pohyby při získávání informací - metodologický přístup

Většina informací, se kterými pracujeme, byla nejdříve získána zrakem. Je známo, že zrak není pasivní receptor, který zaznamenává vše v okolí, ale již při vnímání dochází k selekci informací. Současné ...

Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2005

Ženská a mužská spiritualita v pohledu hlubinné psychologie
Říčan, Pavel
2005 - český
Specifičnost ženské a mužské spirituality může být z hlediska hlubinné psychologie analyzována na základě archetypálně zakotvených variant vzájemného vztahu, jak se jeví například v příběhu Amora a Psyché. Referát analyzuje několik takových možností. Specifity of the spirituality of men and womwn may be - from the standpoint of depth psychology - analyzed on the basis of archetypically anchored versions of mutual relationship as it appears, e.g., in the story of Amor and Psyche. The study analyses several such possibilities. Klíčová slova: Gender; Spirituality; Depth psychology; Mythology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ženská a mužská spiritualita v pohledu hlubinné psychologie

Specifičnost ženské a mužské spirituality může být z hlediska hlubinné psychologie analyzována na základě archetypálně zakotvených variant vzájemného vztahu, jak se jeví například v příběhu Amora a ...

Říčan, Pavel
Psychologický ústav, 2005

Psychologické dny 2004 „Svět mužů a svět žen. Polarita a vzájemné obohacování “ Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004
2005 - český
Sborník z konference „Psychologické dny 2004“, konané ve dnech 9.-11.9.2004 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Proceedings from the conference „Psychological days 2004 “, held in September, 9th - 11th, 2004, at Palacký University in Olomouc. Klíčová slova: psychology; world of men; world of women; polarity; mutual enrichment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Psychologické dny 2004 „Svět mužů a svět žen. Polarita a vzájemné obohacování “ Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004

Sborník z konference „Psychologické dny 2004“, konané ve dnech 9.-11.9.2004 na Univerzitě Palackého v Olomouci....

Psychologický ústav, 2005

Výzkum jako narativní konstrukce
Chrz, Vladimír
2004 - český
Příspěvek je pokusem reflektovat \\"co děláme v narativním výzkumu\\". Za tímto účelem je nejprve tematizována narativní perspektiva, spočívající v chápání narativní konstrukce jako způsobu \\"dávání významu\\" zkušenosti.Poté jsou specifikována data narativní povahy(především autobiografické rozhovory), jako určitý, kontextuální výraz strukturace zkušeností. Dále je charakterizován postup narativního výzkumu spočívající v rekonstrukci způsobu vytváření významu narativními prostředky. V rámci tohoto postupu se výzkumník snaží uchopit, předvést a zvýraznit struktury \\"dávání významu\\" zkušenosti, jako struktury narativně konstruované. V takto nastoleném teoreticko-metodologickém rámci je pojednána řada kategorií, které mohou sloužit jako pojmová osnova při narativní rekonstrukci významu. Contribution represents an attempt to reflect!what we do in narrative research\\". For this aim, narrative pespective, which consists in comprehension of narrative construction as a mode of giving the meaning to experience, is discussed. After this, narrative data(first of all the autobiographical interviews) are specified as a partial, contextual expression of structuring tje experience. Futher, the mthod of narrative research, which consists of reconstructing the making of the meaning by narrative means, is characterized. In frame of this process, researcher attempts to grasp, reveal and acent the structures of giving the meaning to experience as the structures constructed by narrative means. In this theoretical and methodological frame of reference, a set of categories, which can serve as a conceptual schema in the process of narrative reconstruction of meaning, are discussed. Klíčová slova: story; narrative research; autobiographical interview Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výzkum jako narativní konstrukce

Příspěvek je pokusem reflektovat \\"co děláme v narativním výzkumu\\". Za tímto účelem je nejprve tematizována narativní perspektiva, spočívající v chápání narativní konstrukce jako způsobu \\"dávání ...

Chrz, Vladimír
Psychologický ústav, 2004

Prague Civility - A working Conference. "Proceedings" - program and Pre-Conference Frameworks
2004 - anglický
"Předkonferenční materiál" poskytuje základní informace účastníkům pracovní konference "Prague civility": nárys programu, základní definice a teoretické rámce, analýzy pojmů občanské slušnosti, občanské kultury a občanství, ukázky z praktických diagnostických technik a statˇ D.Oestereicha o demokratické kompetenci. Conference "proceedings" provide the basic information for the participansts of the "Prague Civility working conference": the progam outline, basic definitions and theoretical framework, analyses of the concepts of civility, civic culture, and citizenship, samples of practical assessment techniques,and an article on the significance of democratic competence by D.Oesterreich. Klíčová slova: psychology; civility; democratic ethos; psychologie Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Prague Civility - A working Conference. "Proceedings" - program and Pre-Conference Frameworks

"Předkonferenční materiál" poskytuje základní informace účastníkům pracovní konference "Prague civility": nárys programu, základní definice a teoretické rámce, analýzy pojmů občanské slušnosti, ...

Psychologický ústav, 2004

Některé perspektivy kvalitativního výzkumu: sofware pro analýzu kvalitativních dat
Heller, Daniel
2004 - český
Autor se zabývá problémy výběru a užívání počítačových programů pro analýzu kvalitativních dat. Zmiňuje se o nadějích, obavách i nereálných představách spojených s novými technologiemi, probírá způsoby využití výpočetní techniky v kvalitativním výzkumu a důvody pro užívání počítačových programů pro analýzu kvalitativních dat. Uvádí typy počítačových programů(software) pro analýzu kvalitativních dat, včetně konkrétních příkladů. Shrnuje doporučení pro užívání počítačových programů v kvalitativním výzkumu. Závěrem klade otázku vlivu těchto programů na kvalitativní výzkum a uvádí některé příklady z této oblasti. The author deals with problems of choosing and using software for analysing qualitative data. He mentions the hopes, fears and fantasies connected with new technologies, the ways of using computers in qualitative research, and the reasons for using software for analysing qualitative data. He presents the types of software for analysing qualitative data including some examples. He sums up the recommendations for using software in qualitative research. In the conclusion, the author asks the question of the impact of software on qualitative research and brings some examples in this field. Klíčová slova: qualitative research; analysing qualitative data; software for analysing qualitative data Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Některé perspektivy kvalitativního výzkumu: sofware pro analýzu kvalitativních dat

Autor se zabývá problémy výběru a užívání počítačových programů pro analýzu kvalitativních dat. Zmiňuje se o nadějích, obavách i nereálných představách spojených s novými technologiemi, probírá ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2004

Teachers and Health 6
Řehulka, Evžen
2004 - anglický
Konference UČITELÉ A ZDRAVÍ 6 se konala v září roku 2004 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují k problematice zdraví učitelů a jsou zarámovány studiemi, které buď ukazují obecně stav vědy v bádání o zdraví z jedné strany, anebo ukazují některé důsledky související s našimi hlavními otázkami, které mohou být cenné pro hlubší pochopení základního problému. The conference Teachers and Health 6 was in September 2004 in Brno with our specialists and foreign scientists. The accounts are describing all of problems of teachers health are complete study. The study produce state of science health or produce record be connected with our head questions, that they could be valuable for better understanding elementary problem. Klíčová slova: teacher; gender; teacher stress; pohlaví Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Teachers and Health 6

Konference UČITELÉ A ZDRAVÍ 6 se konala v září roku 2004 v Brně a vedle našich odborníků se jí zúčastnili také zahraniční vědečtí pracovníci. Základem sborníku jsou příspěvky, které se přímo vztahují ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2004

Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí
Čermák, Ivo; Miovský, Michal
2002 - český
Sborník je v pořadí druhou publikací příspěvků z konference o kvalitativním výzkumu. Tato konference (2002) byla současně prvním ročníkem a navázala na úspěšný přípravný ročník 1999. Organizátoři plánují udržet tradici dvouletého setkávání odborníků v oblasti kvalitativního přístupu a s těmito setkáními spojovat také uvedené sborníky. Publication is the second in sequence of publications from conference about qualitative research in social sciences. This conference (in 2002) was organized according to first conference organized in 1999. The organizers of the conferences plan to hold this short tradition of meeting for professionals in the field of qualitative research with biennial frequencies. Klíčová slova: Qualitative research ů qualitative methods Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí

Sborník je v pořadí druhou publikací příspěvků z konference o kvalitativním výzkumu. Tato konference (2002) byla současně prvním ročníkem a navázala na úspěšný přípravný ročník 1999. Organizátoři ...

Čermák, Ivo; Miovský, Michal
Psychologický ústav, 2002

Sociální procesy a osobnost 2001
Blatný, Marek; Svoboda, M.; Ruisel, I.; Výrost, J.
2002 - český
Sborník obsahuje 29 příspěvků prezentovaných na konferenci Sociální procesy a osobnost, která se uskutečnila v roce 2001 v Brně. Collection contains 29 contributions presented on the conference Social Processes and Personality held in Brno 2001. Klíčová slova: social psychology; personality psychology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sociální procesy a osobnost 2001

Sborník obsahuje 29 příspěvků prezentovaných na konferenci Sociální procesy a osobnost, která se uskutečnila v roce 2001 v Brně....

Blatný, Marek; Svoboda, M.; Ruisel, I.; Výrost, J.
Psychologický ústav, 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze