Počet nalezených dokumentů: 11427
Publikováno od do

Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze
Kumpošt Petr; Iaroslav Gedyma; Čepa Miroslav
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze“ je analýza současného stavebního uspořádaní včetně zpracování dat o nehodovosti, realizace dopravního průzkumu a návrhu nového řešení zadané lokality. Cílem je vypracování návrhu stavebních úprav řešené lokality s přihlédnutím na budoucí rozvoj území.The subject of the bachelor thesis "Design of Intersection Atletická and Vaníčkova Streets in Prague" is the analysis of the current construction layout including the processing of accident data, the implementation of a traffic survey and the design of a new solution for the specified location. The aim is to develop a proposal for the construction modifications of the area in question, taking into account the future development of the district. Klíčová slova: Praha 6; křižovatka; dopravní průzkum; okružní křižovatka; stavební úpravy; Prague 6; intersection; traffic survey; roundabout; design of Intersection Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze

Předmětem bakalářské práce „Návrh úprav na křižovatce ulic Atletická a Vaníčkova v Praze“ je analýza současného stavebního uspořádaní včetně zpracování dat o nehodovosti, realizace dopravního průzkumu ...

Kumpošt Petr; Iaroslav Gedyma; Čepa Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel
Hospodka Jakub; Georg Václav Potzner; Topková Tereza
2022 -
Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti vytvořit ICAO seznam letadel, která vysílají ve zprávách BDS registry 4,4 a 4,5.The subject of the bachelor thesis is to optimalize the collection of meteorological data, which are transmitted at the request of mode S, it is about filtering and subsequent decoding of meteorological data, and with the gained experience to create ICAO list of aircraft transmitting in BDS registers 4,4 and 4,5. Klíčová slova: Sekundární přehledový radar; Mód S; ADS-B; ICAO adresa; BDS registry; MRAR; MHR; Secondary surveillance radar; mode – S; ADS-B; BDS register; ICAO adress; MRAR; MHR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel

Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti ...

Hospodka Jakub; Georg Václav Potzner; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice
Vittek Peter; Alan Ráček; Červinka Michal
2022 -
V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy a odborné literatury, na což bylo navázáno vytvořením modelu ziskovosti pro vybraná letiště, který hrubě aproximuje vliv jednotlivých ukazatelů na ziskovostThis thesis describes the profitability of selected regional airports in the Czech Republic together with a comparison with selected foreign airports. The comparison and analysis of airports was based on the findings of financial analysis and literature, which was then followed by the development of a profitability model for the selected airports, which roughly approximates the impact of individual indicators on profitability. Klíčová slova: letiště; letecká doprava; regionální letiště v ČR; regionální letiště v EU; finanční analýza; model ziskovosti; airports; air transport; financial analysis; profitability model; regional airports in EU; regional airports in Czechia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice

V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity ...

Vittek Peter; Alan Ráček; Červinka Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101
Kocourek Josef; František Hruban; Lohniský Tomáš
2022 -
Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu spolu s vytipováním nebezpečných úseků na komunikacích v předmětné oblasti. Dalším cílem práce je doporučení opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v řešeném území a návrh řešení organizace dopravy se zaměřením na těžkou nákladní dopravu doplněný itinerářem dopravních značek.The subject of the thesis titled “Study of traffic defined by roads I/9, II/608 and I/9“ is to analyse current organisation of traffic, transportation related attributes and road safety in the area along with identification of potentially dangerous sections of the roads in the concerned region. Another goal of the thesis is recommendation of the measures providing more safety on the roads in the area and proposal of the concept of traffic focused on heavy freight transport complemented by a list of traffic signs. Klíčová slova: Těžká nákladní doprava; tranzitní nákladní doprava; průtah; svislé dopravní značení; nehodová lokalita; nebezpečný úsek; intenzita dopravy; Heavy freight transport; transit freight transport; through road; traffic signs; sections with high accident rate; dangerous section; traffic intensity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101

Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza ...

Kocourek Josef; František Hruban; Lohniský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze
Filip Josef; Jakub Povolný; Tichý Tomáš
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze“ je popis a zhodnocení oblastí a nově navržených projektů, popis ekonomických analýz, aplikace analýz na obě oblasti, vytvoření parametrů pěší dostupnosti, aplikace parametrů pěší dostupnosti na obě lokality.Subject of this bachelor thesis „Evaluation of the suibility of selected public spaces in Prague“ is description and evaluation of areas and newly proposed projcts, description of economic analysis, application analysis for both areas, creation new parameters of walking availability, aplication parameters of walking availability for both areas. Klíčová slova: Lokalita Výtoň; lokalita Hlávkův most; ekonomické hodnocení; pěší dostupnost; CBA; MKA; SWOT; analýza; Location Výtoň; location Hlávkův most; economic evaluation; walking availability; CBA; MKA; SWOT; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze

Předmětem bakalářské práce „Hodnocení vhodnosti vybraných staveb veřejných prostranství v Praze“ je popis a zhodnocení oblastí a nově navržených projektů, popis ekonomických analýz, aplikace analýz na ...

Filip Josef; Jakub Povolný; Tichý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Parkovací dům P+R Podbaba
Novotný Václav; Daria Sotnikova; Kácovský Jaroslav
2022 -
Předmětem bakalářské práce Parkovací dům P+R Podbaba je zpracovaní rešerší územně plánovací dokumentace, strategických a urbanistických dokumentů souvisejících s řešenou oblastí. Jedná se zejména o: důkladnou analýzu území včetně dopravních vazeb a zdůvodněném záměru, navrhovaní typu parkovacího domu včetně typového podlaží a začlenění parkovacího domu do dopravního systému hl. m. Prahy.The subject of the bachelor thesis Park and Ride Facility in Prague - Podbaba is the elaboration of a search of spatial planning documentation, strategic and urban documents related to the area. The main part of this thesis includes a thorough analysis of the area, including transport links and a justified intention, designing the type of parking house, including the type of floor, and the integration of the parking house into the transport system of the capital of Prague. Klíčová slova: Praha; parkoviště; parkovací dům; analýza; projektovaní; Prague; parking; parking facility; analysis; design Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Parkovací dům P+R Podbaba

Předmětem bakalářské práce Parkovací dům P+R Podbaba je zpracovaní rešerší územně plánovací dokumentace, strategických a urbanistických dokumentů souvisejících s řešenou oblastí. Jedná se zejména o: ...

Novotný Václav; Daria Sotnikova; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce
Hajzler Ota; Pavel Mašinda; Richtárová Zuzana
2022 -
Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního programu leteckého dopravce a jako nástroj pro zajištění bezpečné letové trasy.The aim of this thesis is to analyze the airline operator security manual and the associated analysis of risks to the aircraft and its passengers and to create a database of hazardous areas that can serve as an annex to this plan and as a tool to ensure a safe flight route. Klíčová slova: Letecká security; bezpečnostní program; matice rizik; analýza rizik; Aviation security; security manual; risk assessment matrix; risk analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce

Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako ...

Hajzler Ota; Pavel Mašinda; Richtárová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Analýza parkovacích domů
Faifrová Veronika; Jan Sochor; Zabilanský Zdeněk
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat management parkování ve městech, v praktické části jsou prezentovaná data poskytnutá provozovateli parkovacích domů, návrh zlepšení pro parkovací dům.The subject of the bachelor thesis is static transport called „Analysis of parking garages“. The theoretical part describes how car park works, how it is affected by legislation and standards, and what the city parking management should do correctly. In the practical part I present data provided by car parks operators and a proposal for improvement for the car parks. Klíčová slova: Parkovací dům; statická doprava; ČSN; obsazenost; krátkodobé parkování; dlouhodobé parkování; Car park; static transport; ČSN; occupancy; short-term parking; long-term parking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza parkovacích domů

Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat ...

Faifrová Veronika; Jan Sochor; Zabilanský Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS
Purkrábková Zuzana; Barbora Goláňová; Pinkas Jaroslav
2022 -
Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích vozidel od integrovaných záchranných systémů a způsob jejich zpracování. Dále se v práci nachází výčet způsobů preference IZS a popis aplikace QGIS. Z těchto poznatků je navržena metodika, pomocí které byly identifikovány problémové lokality v infrastruktuře. Lokality, kde dochází ke zdržení vozidel IZS. Výsledné lokality byly porovnány s veřejnými daty zprostředkovanými Ředitelstvím silnic a dálnic. Na několika vybraných lokalitách navržené řešení k zefektivnění průjezdu vozidel IZS.The work deals with the use of floating car data to optimize the travel of integrated rescue systems. In this context, it is possible to find how data from floating vehicles were obtained from integrated rescue systems and how they were processed. Furthermore, a list of IRS preferences and a description of the QGIS application. From this knowledge, a methodology is proposed, which was used to identify problem areas in the infrastructure. Locations where IRS vehicles are detained. The resulting sites were compared with public data provided by the Directorate of Roads and Motorways. At several selected localities, a solution was proposed to streamline the passage of IRS vehicles. Klíčová slova: data z plovoucích vozidel (FCD); integrovaný záchranný systém (IZS); omtimalizace; preference; floating car data; integrated rescue system; optimization; preferences Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití dat z plovoucích vozidel pro optimalizaci jízd vozidel IZS

Práce pojednává o využití dat z plovoucích vozidel k optimalizaci jízd vozidel integrovaného záchranného systému. V této souvislosti je zde možné nalézt, jakým způsobem byla získaná data z plovoucích ...

Purkrábková Zuzana; Barbora Goláňová; Pinkas Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků
Fiala Roman; Lukáš Vaculík; Dubau Martin
2022 -
Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného zařízení a snížit jeho hmotnost. Velice zajímavě se jeví použití palivového článku v letadlech. Práce se bude zabývat studiem existujících e-letadel, možnosti a efektivity nahrazení části baterií palivovým článkem. Cílem práce je teoretická aplikace technologie palivových článků do již existujícího letadla. Výstupem práce bude navržení teoretických řešení a jejich zhodnocení z pohledu doletu a hmotnosti přepravovaného nákladu ale i bezpečnosti.The fuel cell is an alternative power source for mobile and stationary devices. The development of electromobility reaches battery limits, and it is the hydrogen cell that can replace the battery in the system in order to increase the life of the device and reduce its weight. Very interesting seems to use a fuel cell in aircraft. The work is going to study existing e-aircraft and the possibilities and efficiency of replacing a part of batteries with a fuel cell. The aim of the work is the theoretical application of fuel cell technology to an existing aircraft. The outcome of the work is supposed be the design of theoretical solutions and their evaluation in terms of range and weight of the cargo, but also safety. Klíčová slova: Alternativní pohon; palivový článek; elektro letadlo; elektro letoun; hybridní systém; alternativní palivo; Alternative propulsion; fuel cell; electro aircraft; electro airplane; hybrid systém; alternative fuel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků

Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a ...

Fiala Roman; Lukáš Vaculík; Dubau Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze