Počet nalezených dokumentů: 7854
Publikováno od do

Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace
Musil Roman; Pekárek Jakub; Nigoš Martin
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.The bachelor thesis deals with the building facility located in Velké Popovice. The main activity is the solution of design of the internal water supply and sewerage of the object. Klíčová slova: Kanalizace,vodovod,dešťová kanalizace,splašková kanalizace,potrubí,rozvod,voda; Sewerage,water supply,rainfall sewerage,sewerage systém,conduit,divorce,water Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace

Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.The bachelor thesis deals with the ...

Musil Roman; Pekárek Jakub; Nigoš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu
Veverková Zuzana; Suchánek Lukáš; Brotánek Tomáš
2019 - český
V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je dále rozvinuta koncepce větrání. Tato koncepce je následně využita pro projekt vytápění objektu. Projekt vytápění obsahuje výpočet tepelné ztráty budovy, následné navržení topných rozvodů, návrhů těles a výpočtu hydrauliky. Výstupem je projekt na vytápění včetně dimenzí a předregulování ventilů na tělesech.This bachelor thesis deals with the issue of ventilation and heating of operating facility of the local airport with year-round operation. This project has a theoretical part concerning the issue of ventilation and continues with outlining the conception of ventilation which is used for the project of heating of this facility. The heating part of the project contains; calculation of the heat loss of the building, heating distribution designing, radiator design and a calculation of the hydraulics. The result is a project of heating including dimensions and pre-regulation of valves on the radiators. Klíčová slova: větrání,tepelná bilance,vytápění,PROTECH; ventilation,heat balance,heating,PROTECH Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu

V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je ...

Veverková Zuzana; Suchánek Lukáš; Brotánek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytápění a větrání rodinného domu
Frolík Stanislav; Kupková Klára; Bureš Petr
2019 - český
Cílem bakalářské práce je návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt se střešní nástavbou. Součástí této práce je seznámení s možnostmi vytápění a volba zdroje tepla. Projekt zahrnuje návrh plynové kotelny, návrh zásobníku teplé vody a výpočet roční potřeby tepla. Druhá část popisuje systémy větrání a následný koncepční návrh včetně stanovení množství větracího vzduchu.The aim of this bachelor thesis is the design of heating and ventilation of a family house. It is a two-storey building with a roof superstructure. Part of this work is familiarization with the possibilities of heating and choice of heat source. The project involves designing a gas boiler room, designing a DHW cylinder and calculating the annual heat demand. The second part describes ventilation systems and subsequent conceptual design including determining the amount of ventilation air. Klíčová slova: Vytápění,zdroj tepla,podlahové vytápění,větrání,podtlakové větrání; Heating,heating sources,floor heating,ventilation,vakuum ventilation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vytápění a větrání rodinného domu

Cílem bakalářské práce je návrh vytápění a větrání rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt se střešní nástavbou. Součástí této práce je seznámení s možnostmi vytápění a volba zdroje tepla. ...

Frolík Stanislav; Kupková Klára; Bureš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze
Šafář Roman; Kolářová Zuzana; Hrdoušek Vladislav
2019 - český
Cílem této bakalářské práce je stanovení zatížitelnosti železobetonového rámového mostu v Praze v Chotkově ulici a následný návrh zesílení. Zatížitelnost rámu je vypočtena dle ČSN 73 6222, dále je most posouzen podle původní normy ČSN 73 6202 a podle aktuální normy a ČSN EN 1991-2. Konstrukce je zesílena pomocí dodatečně vkládaných helikálních výztuží.The aim of this Bachelor's thesis is to determine the load-bearing capacity of the reinforced concrete frame bridge in Prague in Chotkova Street and the subsequent reinforcement design. Frame load is calculated according to ČSN 73 6222, the bridge is assessed according to the original standard ČSN 73 6202 and according to the current standard and ČSN EN 1991-2. The construction is reinforced with additional helical reinforcements. Klíčová slova: rámový most,beton,zatížitelnost; frame bridge,concrete,load-bearing capacity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze

Cílem této bakalářské práce je stanovení zatížitelnosti železobetonového rámového mostu v Praze v Chotkově ulici a následný návrh zesílení. Zatížitelnost rámu je vypočtena dle ČSN 73 6222, dále je ...

Šafář Roman; Kolářová Zuzana; Hrdoušek Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem
Papež Karel; Tuháček Tomáš; Výborný Jaroslav
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a větracích zařízení. Druhá část práce je samotný návrh větracích a otopných zařízení v rodinném domě. Tato část obsahuje výkresovou dokumentaci.This Bachelor thesis deals with ventilation and heating systems of a house with an indoor swimming pool. The first part of thesis focuses on the theory associated with the issue. There are mentioned suggestions of heating and ventilation equipment. The second part of the thesis is the design of ventilation and heating devices in a family house. This section contains drawing documentation. Klíčová slova: Větrání,vytápění,bazén; Ventilation,heating,swimming pool Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Větrání a vytápění rodinného domu s bazénem

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou větrání a vytápění rodinného domu s bazénem. První část této práce je zaměřená na teorii spojenou s touto problematikou. Jsou zde zmíněny návrhy topných a ...

Papež Karel; Tuháček Tomáš; Výborný Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák"
Ryjáček Pavel; Luongová Ngoc Anh; Rotter Tomáš
2019 - český
Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen celkový stavební stav nosné konstrukce a spodní stavby. Pro stanovení zatížitelnosti Z_{LM71}byl vytvořen 3D výpočetní model. Pro rozhodující zatížitelnost byla nakonec vyhodnocena přechodnost..The subject of this bachelor thesis is comprehensive inspection and recalculation of the existing railway bridge in Praha-Zbraslav. The bridge inspection was performed in order to capture the real condition of the bridge construction. The classification decision was based on conditions of individual bridge components. To simulate the behaviour of the bridge and carry out capacity assessment a 3D model was developed. The bridge load capacity analysis and load rating results were used for transience assessment. Klíčová slova: prohlídka mostu,most,železniční,ocelový,nýtovaný,zatížitelnost,přechodnost; bridge inspection,bridge,railway,steel,riveted,load capacity,transience Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák"

Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných ...

Ryjáček Pavel; Luongová Ngoc Anh; Rotter Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Android aplikace DayWork.cz: návrh UI a aplikace pro firmy
Pergl Robert; Novotný Kryštof; Blizničenko Jan
2019 - český
První část mojí práce se zabývá návrhem UI pro Android aplikaci Daywork.cz a obecnými návrhovými doporučeními pro system Android. V další části mé práce se zabývám vývojem aplikace Daywork.cz pro firemní klienty. Zde krátce pojednávám o vývoji pro Android a seznámím čtenáře se zvolenou architekturou kterou využívá implementační část mé práce.First part of my thesis is about developing UI for Daywork.cz Android application and general Android UI development principles. In the second part I describe development of the Daywork.cz Android application bussiness module. I also refer briefly about the development for Android in general in this part and I make reader familiar with the architecture used in my application. Klíčová slova: Android,UI,grafickýnávrh,MVVM,Java,Daywork,práce; Android,UI,graphical design,MVVM,Java,Daywork,jobs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Android aplikace DayWork.cz: návrh UI a aplikace pro firmy

První část mojí práce se zabývá návrhem UI pro Android aplikaci Daywork.cz a obecnými návrhovými doporučeními pro system Android. V další části mé práce se zabývám vývojem aplikace Daywork.cz pro ...

Pergl Robert; Novotný Kryštof; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukce výklopného držáku rezervního kola
Dub Martin; Snášel Pavel; Flégl Jaromír
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní hmotu.This bachelors thesis addresses the issue of spare wheel storage for trucks. It contains an overview of possible wheel storage solutions and a custom design of an angled bracket for a timber cyrrying semi-trailer. Klíčová slova: výklopný držák,rezervní kolo,nosník,čep,aretace,návěs; tilling holder,spare wheel,beam,pin,arrestment device Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Konstrukce výklopného držáku rezervního kola

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uložení rezervního kola u nákladních automobilů. Obsahuje přehled možných řešení uložení kola a vlastní návrh výklopného držáku pro návěs na dřevní ...

Dub Martin; Snášel Pavel; Flégl Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vizualizační aerodynamický tunel
Klesa Jan; Stibůrek Jan; Čenský Tomáš
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamických tunelů. Úvodní část práce obsahuje rešerši na toto téma, popisuje historii a různé druhy tunelů. Další části práce jsou zaměřeny na tvorbu vlastního tunelu, které se konkrétně skládá z konstrukčního návrhu, výběru komponent a ze stavby. Práci završí poznámky a poznatky z testu funkčnosti navrženého a postaveného vizualizačního aerodynamického tunelu.This bachelor thesis deals with the issue of aerodynamic tunnels. The introductory part consists of research of this topic, a bit of history and describes different types of tunnels. Other parts of the thesis are focused on construction of own tunnel, which consists of the constructional plan, component selection and construction itself. Thesis is finalised with notes and findings about functionality of the projected and constructed visualised aerodynamic tunnel. Klíčová slova: Vizualizační aerodynamický tunel,aerodynamika,kouřový tunel,návrh,konstrukce; Vizualization aerodynamic tunnel,aerodynamics,smoke tunnel,design,construction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vizualizační aerodynamický tunel

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamických tunelů. Úvodní část práce obsahuje rešerši na toto téma, popisuje historii a různé druhy tunelů. Další části práce jsou zaměřeny na tvorbu ...

Klesa Jan; Stibůrek Jan; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů
Muzikář Zdeněk; Borský Jiří; Průša Jakub
2019 - český
Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V této práci je popsáno, jaké jsou nároky na takovýto generátor a jsou v ní uvedena současná volně dostupná řešení. Dále práce popisuje návrhové vzory a návrh možného zapojení generátoru do projektu. Na to navazuje implementační část, kde je popsána implementace generátoru. V závěru této práce je uvedeno, jaké existují možnosti testování a které z těchto možností byly použity k testování generátoru.This bachelor thesis describes the development of input data generator for validation of Bash scripts. This generator is part of the newly revised Learnshell project, which will be used to improve teaching at the FIT of CTU in Prague. This thesis describes the demands of such a generator and describes the current freely available solution. Further, the thesis describes the design patterns and the design of the possible connection of the generator to the project. This is followed by the implementation part describing the implementation of the generator. At the end of this thesis, there is a description of what testing options exist and which of these options have been used to test the generator. Klíčová slova: generátor dat,Bash,Learnshell,Python,testování znalostí,výuka předmětu Programování v Shellu; data generator,Bash,Learnshell,Python,testing of knowledge,learning of Programing in Shell Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů

Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na ...

Muzikář Zdeněk; Borský Jiří; Průša Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze