Počet nalezených dokumentů: 510
Publikováno od do

Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie
Hlavnička Jan; Tran Duc Minh; Lustyk Tomáš
2019 - anglický
Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem vzniku neurodegenerativních onemocnění a následné vzdálené pozorování progrese a účinnosti léčby. Pro vývoj prediktivních modelů je třeba velká databáze lidí postižených neurodegenerací. Bohužel komplikace v získávání nových pacientů a omezení jazyka činí tuto možnost získávání nedostupnou. Tato bakalářská práce zkoumá myšlenku využití rozpoznávání modelu pouze na pacienty bez záznamu komunikačních a neurologických onemocnění, tedy zdravá skupina lidí (HC), kterou lze snadno získat. Práce navrhuje kritéria výběru přízaků vhodných pro diferenciální diagnostiku disartrie, zkoumá různé jednotřídní klasifikační metody, porovnává výkonnost jednotřídních a vícetřídních klasifikátorů, a nakonec diskutuje možnost využití klasifikátorů v klinické praxi. Databáze v této práci se skládala z 48 pacientů PD, 43 pacientů HD a 65 HC. Nikdo z pacientů netrpěl nemocí, která by mohla negativně ovlivnit průběh jejich testů. Každý z pacientů provedl rytmický test, úlohu prodloužené fonace hlásky /A/ a /I/, čtení textu, monolog a diadochokinetický test, z nichž byly zaznamenány akustické signály pomocí standardizovaného postupu a poté zcela zpracovány automatizovanými metodami. Příznaky byly vybrány pomocí série testů, které zahrnovaly korelaci, Bartlettův test homogenity odchylek, následovaný Anova1 testem a Kruskal-Wallisovým testem. Vybrané příznaky zdravých pacientů byly hodnoceny jednotřídními klasifikátory trénované na skupinu HC. Dosažené výsledky byly následně porovnávány s výsledky klasifikátorů vícetřídních, které byly naučeny jak na zdravý pacienty, tak na pacienty s dysartrií. Výsledky jednotřídních klasifikátorů dosahovaly až 84 procent přesnosti, což bylo téměř srovnatelné s výsledky vícetřídních klasifikátorů v kategorii obsahující PD i HD. Bohužel jednotřídní klasifikátory ve srovnání s vícetřídními klasifikátory nedosahovaly konzistentních výsledků pro individuální kategorie PD a HD. Nicméně naše výsledky ukázaly, že myšlenka využití modelu rozpoznávání založeného pouze na zdravých pacientech má potenciální využití v klinické praxi.Speech analysis of neurodegenerative diseases such as Parkinson’s disease (PD) and Huntington’s disease (HD) yields tremendous potential for high-throughput screening in the population under the risk of developing neurodegenerative disorders and remote monitoring of progression and treatment efficacy. Big databases of speakers affected by neurodegeneration are necessary for development of predictive models. Unfortunately, difficulties in recruitment of new patients and limitations of the language make the big databases unavailable. This Bachelor's thesis examines the idea that a recognition model can be trained only on speakers with no history of communication or neurological disorder hereby healthy controls (HC) that can be recruited easily. The thesis proposes the criteria of feature selection for differentiation of dysarthria, reviews various one-class classification methods, compares the performance of one-class and multiclass classifiers on this task, and discusses the suitability of one-class classification in the clinical context. The database used in this thesis consisted of 48 subjects with PD, 43 subjects with HD, and 65 HC subjects. None of the subjects suffered from any additional disease that could negatively influence the speech performance. Each participant performed rhythm task, sustained phonation of vowels /A/ and /I/, monologue, reading passage and diadochokinetic task, of which acoustic signals were recorded using a standardized procedure and then processed by fully automated methods. The features were selected using series of tests that involved correlation, Bartlett's test of homogeneity of variances, followed with Anova1 test and Kruskal-Wallis test. Selected features of healthy controls were evaluated with one-class classifiers trained on HC and compared with multi-class classifiers trained on both HC and patients with dysarthria. The result of one-class classifiers reached up to 84 percent of accuracy, which was almost comparable outcome with multi-class classifiers for category containing both PD and HD. Unfortunately, one-class classifiers compared to multi-class classifiers performed inconsistently for individual categories of detection PD and HD. Nevertheless, our results suggest that the idea of using the one-class models have potential utilization in clinical practice. Klíčová slova: Rozpoznávání řečových vzorů,Jednotřídní klasifikátor,Vícetřídní klasifikátor,Parkinsonova nemoc,Huntingtonova nemoc,Hypokinetická dysartrie,Hyperkinetická dysartrie; Speech pattern recognition,One-class classifier,Multi-class classifier,Parkinson's disease,Huntington's disease,Hypokinetic dysarthria,Hyperkinetic dysarthria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie

Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem ...

Hlavnička Jan; Tran Duc Minh; Lustyk Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací
Lisý Viliam; Foret Vojtěch; Komenda Antonín
2019 - anglický
Tématem této bakalářské práce jsou algoritmy pro hry s neúplnou informací. Tato práce si bere za cíl implementovat některé z již existujících algoritmů používaných na hry s neúplnou informací a testovat jejich použitelnost na hře Kriegspiel, verzi známe hry šachy. Zvládnutí neúplné informace v této hře je velká výzva, jelikož hráč dostává o stavu hry jen opravdu velmi málo informací a informace se velmi rychle stávají zastaralými.Topic of this thesis are algorithms for games with imperfect information. This thesis’s goal is to implement some of the existing algorithms used in games with imperfect information and test their use fulness on the game of kriegspiel, a version of a well known game of chess. Handling the imperfect information in this game is a great challenge because the player recieves only very little information about state of the game and the information also ages very quickly. Klíčová slova: Hry s neúplnou informací,Šachy,Kriegspiel,Monte Carlo Tree Search,Perfect Information Monte Carlo; Games with imperfect information,Chess,Kriegspiel,Monte Carlo Tree Search,Perfect Information Monte Carlo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací

Tématem této bakalářské práce jsou algoritmy pro hry s neúplnou informací. Tato práce si bere za cíl implementovat některé z již existujících algoritmů používaných na hry s neúplnou informací a ...

Lisý Viliam; Foret Vojtěch; Komenda Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů
Genyk-Berezovskyj Marko; Hořovský Tomáš; Průša Daniel
2019 - anglický
Cílem tohoto projektu bylo dokončení knihovny \textbf{JAutomata} pro operace s automaty, vývoj nového skriptovacího jazyka \textbf{JASL}, který popisuje automaty a operace s těmito automaty a implementace interaktivního konzolového prostředí pro spouštění příkazů tohoto jazyka, které používá knihovnu JAutomata. Skriptovací jazyk JASL měl umožňovat export automatů v různých formátech, včetně kódu pro jazyk \TeX, pro kreslení jejich stavových diagramů.The goal of this project was to develop new scripting language for describing automata and operations with them, implement interactive shell interface for executing the commands and finalize the \textbf{JAutomata} library for operations on automata. The interpreter operates the \textbf{JAutomata} library and implements export of automata to various output formats including \TeX code to display the automaton. Klíčová slova: Java,Teorie automatů,Regulární automat,Regulární výraz,Graphviz,JAutomata; Java,Automata theory,Regular automaton,Regular expression,Graphviz,JAutomata Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů

Cílem tohoto projektu bylo dokončení knihovny \textbf{JAutomata} pro operace s automaty, vývoj nového skriptovacího jazyka \textbf{JASL}, který popisuje automaty a operace s těmito automaty a ...

Genyk-Berezovskyj Marko; Hořovský Tomáš; Průša Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium elektropermanentního magnetu
Kobrle Pavel; Mártonová Veronika; Báča Tomáš
2019 - anglický
Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a věnují se možným použitím EPM v praxi. Odvození matematicko-fyzikálních vztahů pro návrh EPM, návrh konkrétního zařízení s funkcí EPM a simulace ověřující teoretické principy jeho provozních stavů jsou obsaženy ve výpočetní části. Pro simulaci bylo zvoleno prostředí ANSYS Maxwell. V experimentální části jsou pak uvedeny a diskutovány výsledky měření, které dokládají správnost návrhu, spolu s porovnáním mezi teoretickým výpočtem, simulací a praktickým experimentem.This thesis focuses on the principle of operation, description and experimental verification of the electropermanent magnet (EPM), which is a solid-state device whose external magnetic flux can be stably switched on and off by a discrete electrical pulse. The thesis is divided into the theoretical, computational and experimental parts. The theoretical part describes the EPM principle of operation and lists its advantages, disadvantages and application potentials. Next, a mathematical-physical model of the EPM device is derived in the computational part. The computational part also contains the specifications for the design of a real EPM device and simulations, carried out in the realistic simulator ANSYS Maxwell, that verify the EPM functionality and support the derived theoretical relations. Finally, the experimental part reports on the experimental evaluation with a real EPM device, made according to the presented specifications, together with the description and comparison to the theoretical and simulated results. Klíčová slova: magnetismus,permanentnı́ magnet,elektromagnet,elektropermanentnı́ magnet (EPM),princip EPM,ANSYS Maxwell; magnetism,permanent magnet,electromagnet,electropermanent magnet (EPM),EPM principle,ANSYS Maxwell Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studium elektropermanentního magnetu

Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho ...

Kobrle Pavel; Mártonová Veronika; Báča Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití moderních zobrazovacích metod v pilotních kabinách dopravních letadel
Vecko Martin; Spitsyn Yegor; Pružina Vladislav
2019 - anglický
Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s moderními zobrazovacími technologiemi založenými na projekci letových parametrů a zvýšené vizuální informace na průhledových displejích v kabinách dopravních letadel. Dále je cílem odůvodnit další rozšiřování těchto technologii v letecké dopravě.The goal of this bachelor's thesis is to familiarize the reader with technologies based of the projection of flight parameters and enhanced visual information on head-up displays in transport aircraft cockpits. Next goal is to justify the further spreading of such technologies in transport aviation. Klíčová slova: Průhledový displej,HUD,EVS,SVS,moderní avionika; Head-up display,HUD,EVS,SVS,modern avionics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití moderních zobrazovacích metod v pilotních kabinách dopravních letadel

Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s moderními zobrazovacími technologiemi založenými na projekci letových parametrů a zvýšené vizuální informace na průhledových displejích v kabinách ...

Vecko Martin; Spitsyn Yegor; Pružina Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

3D tištěné zrno hybridního raketového motoru
Kousal Jaroslav; Šonka Ivan; Václavík Michal
2018 - anglický
Cílem této bakalářské práce je zjistit je-li možné použít 3D tištěné palivové zrno v malém hybridním raketovém motoru s N2O jako okysličovadlem. Navrhnout zrno a zjistit tah a využití zrna. Připravit testovací exemplář a charakterizovat jej.Goal of this bachelor thesis is to find out if 3D printed plastic fuel grain can be used in small hybrid rocket engine with N2O oxidizer. Design its internal structure and develop a rough model of thrust profile and grain utilization. Prepare a demonstrator of the grain and characterize it. Klíčová slova: Palivové zrno,3D tisk,hybridní raketový motor; Fuel grain,3D print,hybrid rocket engine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
3D tištěné zrno hybridního raketového motoru

Cílem této bakalářské práce je zjistit je-li možné použít 3D tištěné palivové zrno v malém hybridním raketovém motoru s N2O jako okysličovadlem. Navrhnout zrno a zjistit tah a využití zrna. Připravit ...

Kousal Jaroslav; Šonka Ivan; Václavík Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příkonové charakteristiky míchadel
Moravec Jiří; Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Skočilas Jan
2018 - anglický
Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, vodu a glycerin.The thesis deals to experimentally evaluate power number dependence on Reynolds number for mechanically agitated systems with central mixing systems without baffles for various types of impellers, their geometrical set- up and for two different liquids, i.e. water and glycerine. Klíčová slova: Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Renolad Number,power number,Viscosity; Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Renolad Number,power number,Viscosi Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Viscosity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Příkonové charakteristiky míchadel

Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a ...

Moravec Jiří; Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Skočilas Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
2018 - anglický
V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického programování, přičemž pro model s neznámými parametry je k odhadům parametrů užito principů bayesovské statistiky. Práce se zabývá studiem rozvažovacího úsilí v modelu vícerukého bandity, přičemž naráží i na známý problém poznávání versus využití. Práce dále řeší exponenciální složitost algoritmu pro zisk optimální strategie pro proces s neznámými parametry metodou "m-krokové aproximace". Experimenty ukazují, že průměrnou střední hodnotu celkové odměny lze, při únosném nárůstu složitosti, vylepšit o jednotky procent.This bachelor’s thesis studies the optimal policy for processes that can be described as discrete Markov decision processes. The optimal strategy is obtained through the dynamic programming, while for the processes with unknown parameters the Bayesian statistics is used in addition. This work studies the role of deliberation eort in the multi-armed bandit optimisation problem and also tries to challenge the exploration vs exploitation problem. It copes with the problem of exponential complexity of the algorithm via a theory of "certainty equivalence" and "m-Step approximation". The experiments show that the expected reward can be increased by several percent, while sustaining reasonable requirements on the computing power. Klíčová slova: Bayesovské odhadování,Dynamické programování,Diskrétní markovské rozhodovací procesy,Poznávání vs. využití,Rozvažovací úsilí,Víceruký bandita; Bayesian estimation,Deliberation eort,Discrete Markov decision processes,Dynamic programming,Exploration vs exploitation,Multi-armed bandit Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity

V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického ...

Kárný Miroslav; Rolenec Filip; Derakhshan Siavash Fakhimi
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatické označování měřených časových řad
Oswald Cyril; Shetty Suraj Balakrishna; Cejnek Matouš
2018 - anglický
Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci představen postup návrhu a implementace programu s využitím dat poskytnutých našim partnerem - Energocentrum pro označení časových řad měřených teplot. Analýza, návrh a implementace jsou prováděny pomocí programu Python 3.7.This bachelor work aims to conduct a survey of the academic and industrial practices surrounding automatic labelling of measured time series data and further study and classify the different approaches used. Then, the thesis proposes a design and mplementation of a program using the data provided by our partner – Energocentrum to label time series temperatures. The analysis, design and implementation are done using Python 3.7. Klíčová slova: Data labelling,Python,Časové řady,Filtrace dat; Data labelling,Python,Time series,Data filtering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Automatické označování měřených časových řad

Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité ...

Oswald Cyril; Shetty Suraj Balakrishna; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
2018 - anglický
Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ze dvou členů: ekonomického a emočního. První člen znázorňuje čistý peněžní zisk hráče, druhý znázorňuje jeho emoční stav. Navržený model je testován na simulovaných experimentech. K tomuto účelu jsou navrženy dva modely protihráčů. Výsledky simulací částečně potvrzují některá psychologická pozorování.The project focuses on normative decision-making in the Ultimatum Game (UG) that considers influence of emotions. One of the players (so-called responder) is modelled via Markov decision process. The introduced reward function is a weighted combination of two components: economic and emotional one. The former reflects pure monetary profit while the second one reflects emotional state of the responder. The proposed model is tested on simulated data. For this objective two models of co-players are developed. The simulation results obtained partially confirm observations realised by psychologists. Klíčová slova: emoce v ekonomické hře,Markovský rozhodovací proces,rozhodování,ultimátní hra; decision-making,emotions in an economic game,Markov Decision Process,Ultimatum Game Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí

Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ...

Guy Tatiana Valentine; Černecka Anastasija; Homolová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze