Počet nalezených dokumentů: 440
Publikováno od do

eSports and its role in employer branding
Vu, Nghi Duy
2023 - anglický
This study investigates the impact on the Employer Branding of one company with the involvement in eSports. By understand the connection between eSports and em- ployer branding, company provides suitable strategy accordingly to increase their inner employer branding amongst the current employees, as well as increase the possibility to approach the potential talents. The investigated objectives of the study are rewritten to following research questions: (1) Do eSports fans prefer to work in company with involvement in eSports? and (2) What is the impact of eSports on Em- ployer Branding of one company? To achieve the objectives, the study released a practical survey towards eSports fans on social media platforms, and by applying statistical test: Chi-squared test of independence and analyzing the responded data, the answers are drawn. It is expected that through the study, company see the po- tential of eSports in the context of enhancing its employer branding strategy both internally and externally. This study investigates the impact on the Employer Branding of one company with the involvement in eSports. By understand the connection between eSports and em- ployer branding, company provides suitable strategy accordingly to increase their inner employer branding amongst the current employees, as well as increase the possibility to approach the potential talents. The investigated objectives of the study are rewritten to following research questions: (1) Do eSports fans prefer to work in company with involvement in eSports? and (2) What is the impact of eSports on Em- ployer Branding of one company? To achieve the objectives, the study released a practical survey towards eSports fans on social media platforms, and by applying statistical test: Chi-squared test of independence and analyzing the responded data, the answers are drawn. It is expected that through the study, company see the po- tential of eSports in the context of enhancing its employer branding strategy both internally and externally. Klíčová slova: videohry; turnaje; eSport; competitive video games; electronic game competition; eSports Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
eSports and its role in employer branding

This study investigates the impact on the Employer Branding of one company with the involvement in eSports. By understand the connection between eSports and em- ployer branding, company provides ...

Vu, Nghi Duy
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Intercultural competence: a solution to employee engagement in multinational companies
Nguyen, Trang Thi Thu
2023 - anglický
This thesis centers on evaluating the influence of intercultural competence on employee engagement levels within the international work environment of multinational corporations. The primary objective is to assess the extent to which intercultural competence can impact employee engagement. A secondary objective is to examine the significance of intercultural competence in cultivating a robust, positive, and supportive workplace atmosphere. Additionally, the study aims to draw the attention of both managers and employees to the profound impact of cultural factors on work performance and engagement. Consequently, practical recommendations are provided to enhance intercultural competence and, consequently, elevate employee engagement levels. To establish the correlation between intercultural competence and employee engagement, a quantitative approach is employed, analyzing data obtained from an online survey involving 187 participants. The thesis employs regression analysis and hypothesis testing to establish the mathematical relationship between these two variables. Qualitative methods are also utilized to compare and analyze perspectives gathered from interviews, offering practical suggestions to employees, managers, and organizations to improve intercultural competence and simultaneously boost engagement levels. This thesis centers on evaluating the influence of intercultural competence on employee engagement levels within the international work environment of multinational corporations. The primary objective is to assess the extent to which intercultural competence can impact employee engagement. A secondary objective is to examine the significance of intercultural competence in cultivating a robust, positive, and supportive workplace atmosphere. Additionally, the study aims to draw the attention of both managers and employees to the profound impact of cultural factors on work performance and engagement. Consequently, practical recommendations are provided to enhance intercultural competence and, consequently, elevate employee engagement levels. To establish the correlation between intercultural competence and employee engagement, a quantitative approach is employed, analyzing data obtained from an online survey involving 187 participants. The thesis employs regression analysis and hypothesis testing to establish the mathematical relationship between these two variables. Qualitative methods are also utilized to compare and analyze perspectives gathered from interviews, offering practical suggestions to employees, managers, and organizations to improve intercultural competence and simultaneously boost engagement levels. Klíčová slova: interkulutní kompetence; kultura; zapojení zaměstnanců; culture; employee engagement; intercultural competence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Intercultural competence: a solution to employee engagement in multinational companies

This thesis centers on evaluating the influence of intercultural competence on employee engagement levels within the international work environment of multinational corporations. The primary objective ...

Nguyen, Trang Thi Thu
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Factors that influence the unemployment rate in Ukraine
Ilienko, Alisa
2023 - anglický
Ilienko, A. Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti na Ukrajině. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti na Ukrajině. Tyto faktory jsou identifikovány na základě teoretických znalostí a zkušeností z jiných zemí, zejména zemí s transformující se ekonomikou. Dále je zkoumán trh práce na Ukrajině, stav ekonomiky a faktory, které mohou ovlivnit míru nezaměstnanosti. V práci jsou zohledněny také zvláštnosti ukrajinského trhu práce, jako je vysoká míra korupce, velká část stínové ekonomiky, regionální nezaměstnanost a migrace pracovní síly. Pro naplnění stanoveného cíle se použil vícerozměrný regresní model. Byl testován vliv několika faktorů, jako je průměrná výše podpory v nezaměstnanosti, index korupce, populace ve věku 15-70 let zaměstnaná v neformálním sektoru, minimální mzda, růst HDP, příchozí zahraniční investice a index inflace, na míru nezaměstnanosti na Ukrajině. Statisticky významnými faktory se staly index korupce, populace zaměstnaná v neformálním sektoru, minimální mzda a příchozí zahraniční investice. Dále je v práci vysvětlen vliv těchto faktorů na ukrajinský trh práce. Ilienko, A. Factors that influence unemployment rate in Ukraine. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The aim of the bachelor thesis was to identify the factors affecting the unemploy-ment rate in Ukraine. The factors are identified based on theoretical knowledges and experience of other countries, mainly those with economies in transition. Next, the labor market in Ukraine, the state of the economy and factors that may affect the unemployment rate are investigated. The peculiarities of the Ukrainian labor market are also taken into account, such as a large part of the shadow economy, a high level of corruption, regional unemployment and labor forces migration. To achieve this goal, multiple regression analysis is used to build an appropriate model. The influence of the average amount of unemployment benefits, corruption index, population aged 15-70 employed in the informal sector, minimum wage, GDP growth, FDI incoming, inflation index on the unemployment rate in Ukraine was tested. Statistically significant turned to be such factors as Corruption Index, Popu-lation employed in the informal sector, Minimum wage, and incoming FDI. Further, the influence of the factors was explained from the point of view of the Ukrainian labor market. Klíčová slova: minimální mzda; míra nezaměstnanosti; politika zaměstnanosti; Ukrajina; zaměstnanost; employment; employment policies; minimum wage; Ukraine; unemployment rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Factors that influence the unemployment rate in Ukraine

Ilienko, A. Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti na Ukrajině. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023. Cílem bakalářské práce je identifikovat faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti ...

Ilienko, Alisa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The implications of China’s aging population to the nation and the world
Lashkova, Ekaterina
2023 - anglický
Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají nárust porodnosti. Tento problém se stal čínským problémem pravděpodobně v druhé polovině dvacátého století. Na základě uvedených kritérií se tato bakalářská práce snaží zhodnotit dynamiku a implikace velikosti a věkové struktury Čínské populace v rámci země a v rámci světa. Sekundární data pro analýzu byla získána z věrohodných a renomovaných zdrojů. Pomocí popisného přístupu nám výsledky ukazují, že stárnutí Čínského obyvatelstva přináší zemi i celému světu jak příležitosti, tak i obtíže. Jsou zde šance pro inovaci a růst v odvětvích jako je péče o seniory a technologie, byť jsou zde značné ekonomické a společenské výzvy, jako je klesající pracovní síla nebo rostoucí náklady na zdravotní péči. Demografické trendy v Číně ovlivňují také zbytek světa, zejména východní Asii, kde stárnutí populace je stálým problémem. Ve výsledku nám tato práce pomáhá lépe pochopit, jak stárnutí populace Číny ovlivňuje jak samotnou zemi, tak zbytek světa. Zdůrazňuje potřebu legislativních opatření k řešení problémů a k zavedení změn skrze demografický vývoj. Population changes have been identified as among the global challenges in recent decades. While advanced economies have experienced an ageing population, underdeveloped economies have witnessed a surge in the birth rate. Arguably, this issue has been a Chinese issue since the second half of the twentieth century. Against this backdrop, this bachelor thesis tries to assess the dynamics and implications of the size and age structure of the Chinese population within the country and the World. Secondary data was obtained from reputable sources for the analysis. Using a descriptive approach, the findings show that China's ageing population brings opportunities and difficulties for the country and the rest of the world. There are chances for innovation and growth in industries like elder care and technology, although there are enormous economic and societal challenges, such as a diminishing workforce and growing healthcare expenditures. The demographic trends in China also affect the rest of the world, especially in East Asia, where ageing populations are a common worry. Ultimately, this thesis helps us better comprehend how China's ageing population affects the country and the rest of the world. It emphasizes the requirement for legislative actions to address the problems and seize the changes by demographic shifts. Klíčová slova: Čína; demografie; politika; populace; sociální; stárnutí; svět; ageing; demography; China; policy; population; social; world Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The implications of China’s aging population to the nation and the world

Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají ...

Lashkova, Ekaterina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The importance of knowledge of cross-cultural differences in managing intercultural teams
Pinterová, Natália
2023 - anglický
Cieľom a zameraním bakalárskej práce sú rôzne pohľady manažérov na riešenie problémov kultúrnych rozdielov v rôznorodých tímoch medzinárodnej spoločnosti XY. Hlavným cieľom práce je identifikovať dôležité faktory a kľúčové aspekty kultúrnych rozdielov a manažérskej práce v rôznorodom prostredí pre manažérov. Parciálnym cieľom je identifikácia prekážok a bariér, ktorým musia manažéri čeliť a prekonávať ich v multikultúrnom prostredí. Ciele sú dosahované pomocou kvalitatívneho výskumu formou individuálnych online rozhovorov so spolumajiteľmi, manažérmi a zamestnancami vybranej spoločnosti. Na získanie údajov pre túto bakalársku prácu bola použitá kvalitatívna výskumná metóda kvalitatívnych rozhovorov (primárne dáta). Analýza na nájdenie hlavných problémov a rozdielov v interkultúrnych tímoch z rozhovorov bola vykonaná v programe MAXQDA. V práci sa identifikujú potreby komunikácie a spolupráce medzi ľuďmi rôznych kultúr ako najdôležitejšie faktory pre riadenie interkultúrnych tímov. Kľúčové aspekty pre manažéra sú sa naučiť, prispôsobiť, pochopiť a ovládať rôzne komunikačné štýly, uprednostniť spoluprácu pred konkurenciou; a zlepšiť jazykové schopnosti. Manažér sa najčastejšie dostáva do kontaktu s jazykovými prekážkami a bariérami, ktoré spôsobujú nedorozumenia kvôli rozdielnym názorom. Odporúčania sú zlepšiť znalosti o jazykových a kultúrnych rozdieloch (zoznam kultúrnych rozdielov je priložený v prílohe), zlepšiť efektívnu komunikáciu v tímoch, učiť sa a snažiť sa porozumieť iným kultúram, prispôsobovať sa a nie posudzovať a uprednostňovať spoluprácu pred súťažou. Interkultúrne tímy sú efektívnejšie a kreatívnejšie, pretože ľudia majú rôzne spôsoby riešenia problémov a prinášajú nové riešenia. The aim and focus of the bachelor's thesis are different managers’ perspectives on solving the problems of cultural differences in the diverse teams of an international XY company. The thesis' major goal is to identify important factors and key aspects of cultural differences and management work in a diverse environment for managers. The partial goal is the identification of the obstacles and barriers managers need to face and overcome in a multicultural environment. The goals are achieved using qualitative research in the form of individual online interviews with co-owners, managers, and employees of a selected company. The qualitative research method of qualitative interviews (primary data) was used to obtain data for this bachelor thesis. The analysis for finding the main problems and differences in intercultural teams from the interviews was done in the MAXQDA program. In this thesis, are identify the necessity of communication and cooperation among people of different cultures as the most important factors for managing intercultural teams. Key aspects for manager are to learn, adapt, understand, control different communication styles, put cooperation ahead of competition; and improve language skills. The manager gets in touch the most frequently with language obstacles and barriers, which cause misunderstandings due to different views. The recommendations are to improve knowledge of language and cultural differences (a list of cultural differences is attached in the appendix), improve effective communication in teams, learn and try to understand, adapt rather than judge, and prioritize cooperation over competition. Intercultural teams are more effective and creative because people have various ways of solving problems and bring new solutions. Klíčová slova: dimenze interkulturní společnosti; firemní kultura; interkulturní týmy; interkulturní management; jazyk; komunikace; kultura; kulturní rozdíly; manažeři; řízení interkulturních týmů; communication; company's culture; cultural differences; culture; dimensions of intercultural company; intercultural management; intercultural teams; language; managers; managing intercultural teams Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The importance of knowledge of cross-cultural differences in managing intercultural teams

Cieľom a zameraním bakalárskej práce sú rôzne pohľady manažérov na riešenie problémov kultúrnych rozdielov v rôznorodých tímoch medzinárodnej spoločnosti XY. Hlavným cieľom práce je identifikovať ...

Pinterová, Natália
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Intercultural diversity in an organization
Cherednichenko, Kristina
2023 - anglický
Cherednichenko, K. Interkulturní rozmanitost v organizaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá interkulturní diverzitou v organizaci. Práce je zaměřena na řešení problematiky řízení interkulturně různorodých skupin zaměstnanců AT&T. Je strukturována na základě výzkumných otázek týkajících se způsobů, které má AT&T k dispozici pro řízení zahraničních pracovníků. Cílem práce je zlepšit interakci a komunikaci na pracovišti v multikulturním prostředí a rozvíjet potenciál těchto týmů. Bakalářská práce využívá Hofstedeho dimenze, jejichž prostřednictvím jsou identifikovány hlavní výsledky práce. Práce obsahuje přehled získaných výsledků, porovnání silných a slabých stránek organizace a poté doporučení pro zlepšení řízení společnosti. Cherednichenko, K. Intercultural diversity in an organization. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The Bachelor thesis deals with intercultural diversity in an organization. The work is aimed at solving the problem of managing the interculturally diverse groups of AT&T employees. The course is structured around research questions about the ways AT&T has for managing foreign workers. The objectives of the thesis are to improve interaction and communication in the workplace in a multicultural environment and to develop the potential of these teams. The bachelor thesis uses Hofstede's dimensions, through which the main results of the work are identified. This is followed by a review of the collected results, a comparison of the strengths and weaknesses of the organization, and then recommendations for improving the management of the company. Klíčová slova: Hofstedeho dimenze; interkulturní komunikace; interkulturní management; management diverzity; diversity management; Hofstede dimensions; intercultural communication; intercultural management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Intercultural diversity in an organization

Cherednichenko, K. Interkulturní rozmanitost v organizaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá interkulturní diverzitou v organizaci. Práce je ...

Cherednichenko, Kristina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Serbia's accession to the EU – economic aspects of preparing for membership
Spasojević, Dunja
2023 - anglický
Srbsko je již 11 let oficiální kandidátskou zemí na členství v Evropské unii. Jako takové je povinno splnit kodaňská kritéria, aby získalo status člena. Klíčovým aspektem těchto kritérií je konkurenceschopnost potenciálních členů, která zahrnuje jejich schopnost konkurovat na vnitřním trhu EU. Proto se tato práce zaměřuje na určení faktorů konkurenceschopnosti členských států a pak i hodnocení národní konkurenceschopnosti Srbska. Empirická část představuje komparativní analýzu ukazatelů, relevantních pro toto téma, mezi Srbskem a Chorvatskem, členským státem EU, který je Srbsku historicky a geograficky nejblíže. Výzkum zahrnuje modelování a analýzu časových řad dat pokrývajících období přibližně od roku 2000. Výsledky ukazují, že Srbsko zaostává za Chorvatskem především v makroekonomických ukazatelích, jako je HDP, míra nezaměstnanosti a inflace. Pokud jde o investice do výzkumu a vývoje (VaV) a počet studentů terciárního vzdělávání, nejsou mezi dvěma zeměmi významné rozdíly. Srbsko však má před sebou ještě dlouhou cestu, aby dosáhlo průměru EU ve všech analyzovaných ukazatelích. For the past 11 years, Serbia has been an official candidate country for membership in the European Union. As such, it is obligated to meet the Copenhagen criteria, in order to obtain the membership status. A crucial aspect of this criteria is competitiveness of the potential members, which includes their ability to compete within the EU‘s internal market. Hence, this thesis focuses on determining the competitiveness drivers of the member states and evaluating Serbia’s national competitiveness. The empirical part represents a comparative analysis of indicators relevant to this topic between Serbia and Croatia, the EU member state that is historically and geographically closest to Serbia. The research involves modeling and analyzing time series data covering the period from approximately the year 2000. The results indicate that Serbia lags behind Croatia primarily in macroeconomic indicators, such as GDP, unemployment rate, and inflation. In terms of investments in research and development (R&D) and enrollment in tertiary education, the two countries have no significant differences. However, Serbia has a long way to go in order to reach the EU average in all indicators analyzed. Klíčová slova: kodaňská kritéria; národní konkurenceschopnost; Srbsko; Copenhagen criteria; national competitiveness; Serbia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Serbia's accession to the EU – economic aspects of preparing for membership

Srbsko je již 11 let oficiální kandidátskou zemí na členství v Evropské unii. Jako takové je povinno splnit kodaňská kritéria, aby získalo status člena. Klíčovým aspektem těchto kritérií je ...

Spasojević, Dunja
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The leadership training effectiveness for the company
Mashkantseva, Karina
2023 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vzdělávacího programu Essentials of Leadership (EoL) v nadnárodní společnosti a návrh modelu ROI s využitím metodiky Phillips ROI. Primární cíle jsou dvojí: (1) měřit efektivitu programu EoL pomocí aktuálních kvalitativních ukazatelů společnosti a (2) vyvinout přizpůsobený model ROI, který hodnotí peněžní přínosy programu. K dosažení stanovených cílů jsou v práci využity metody včetně popisné statistiky, kontingenčních tabulek, Pearsonových Chi-squared testů a analýzy trend. Pomocí metod je zkoumán vliv dopadu vzdělávacího programu na změnu pracovních pozic zaměstnanců a vyhodnocena jeho efektivita. Zjištění budou použita k vytvoření komplexního modelu ROI, který zohlední hmotné i nehmotné přínosy, přímé a nepřímé náklady a způsoby, jak snížit investice při zachování dopadu, a rovněž poskytne doporučení ke zlepšení současného stavu metody hodnocení programu EoL. The bachelor thesis focuses on evaluating the Essentials of Leadership (EoL) training programme at a multinational company and proposing a ROI model using the Phillips ROI methodology. The primary objectives are twofold: (1) to measure the effectiveness of the EoL programme using the company’s current qualitative indicators , and (2) to develop a customised ROI model that evaluates the monetary benefits of the programme. To achieve these objectives, the study will employ various techniques, including descriptive statistics, contingency tables, Pearson Chi-squared tests, and trend analysis, to understand the programme's impact on employee job movement and evaluate its effectiveness. The findings will be used to develop a comprehensive ROI model that considers tangible and intangible benefits, direct and indirect costs, and ways to reduce investment while maintaining impact, providing recommendations to improve the current state of the EoL programme's evaluation method. Klíčová slova: efektivita; hodnocení školení; investice; lidský kapitál; metodika Phillips ROI; model ROI; tréninkový program pro vedení; effectiveness; human capital; investment; leadership training programme; Phillips ROI methodology; ROI model; training evaluation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
The leadership training effectiveness for the company

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vzdělávacího programu Essentials of Leadership (EoL) v nadnárodní společnosti a návrh modelu ROI s využitím metodiky Phillips ROI. Primární cíle jsou dvojí: ...

Mashkantseva, Karina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Technological industrial development zones and their economic impact in North Macedonia
Malovčev, Stefan
2023 - anglický
Tato diplomová práce přináší důkladné zkoumání role a efektivity technolog-ických průmyslových rozvojových zón (TIDZ) v Severní Makedonii s důrazem na jejich makroekonomické dopady od jejich vzniku. Zkoumá jejich vliv na důležité ekonomické proměnné, jako jsou přímé zahraniční investice, otevřenost obchodu, zaměstnanost a tvorba hrubého fixního kapitálu. Studie využívá smíšený přístup, který integruje kvantitativní analýzu s kvalitativními poznatky získanými z hod-nocení politiky a případových studií. Tato studie zkoumá kromě přímých ekonomických dopadů TIDZ i širší socioekonomické a geografické důsledky. Zkoumá účinnost vládních iniciativ při rozvoji těchto zón a jejich začlenění do národních hospodářských strategií. Zjištění nabízejí podrobné poznatky o úloze TIDZ v ekonomické transformaci a rozvoji, jakož i politická doporučení pro maxi-malizaci výhod a zmírnění problémů. Tato práce přispívá k širší diskusi o strate-gickém využívání zvláštních ekonomických zón v rozvíjejících se ekonomikách a přináší konkrétní poznatky relevantní pro Severní Makedonii. This thesis provides a thorough examination of the role and effectiveness of Technological Industrial Development Zones (TIDZs) in North Macedonia, with an emphasis on their macroeconomic effects since their creation. It investigates their impact on important economic variables such as FDI, trade openness, employment, and gross fixed capital formation. The study takes a mixed-methods approach, integrating quantitative analysis with qualitative insights gleaned from policy assessments and case studies. This study examines the broader socioeconomic and geographical ramifications of TIDZs in addition to their direct economic effects. It investigates the efficiency of government initiatives in developing these zones and incorporating them into national economic strategies. The findings offer a detailed knowledge of the role of TIDZs in economic transformation and development, as well as policy recommendations for maximising advantages and mitigating problems. This thesis adds to the larger discussion on the strategic use of special economic zones in emerging economies, with specific insights pertinent to North Macedonia. Klíčová slova: ekonomický dopad; otevřenost obchodu; přímé zahraniční investice; Severní Makedonie; technologické průmyslové rozvojové zóny; tvorba hrubého fixního kapitálu; účast pracovní síly; economic impact; foreign direct investment; gross fixed capital formation; labour force participation; North Macedonia; technological industrial development zones; trade openness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Technological industrial development zones and their economic impact in North Macedonia

Tato diplomová práce přináší důkladné zkoumání role a efektivity technolog-ických průmyslových rozvojových zón (TIDZ) v Severní Makedonii s důrazem na jejich makroekonomické dopady od jejich vzniku. ...

Malovčev, Stefan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Refactoring the Frontend of the DNA Analyser web application
Skvortsov, Mikhail
2023 - anglický
Tato práce zkoumá refaktoring stávajícího kódu do modernějšího frameworku, přičemž hlavním cílem je přechod starého projektu z Vue 2 na Vue 3 s využitím Vuetify. Zdůrazňuje význam předběžných kroků a metodologických strategií v softwarovém inženýrství a zabývá se praktickými aspekty použití technologie Docker a integrací CI/CD pipeline. Práce metodicky popisuje postupný proces refaktoringu, začínající aktualizací knihoven, pokračující různými fázemi restrukturalizace kódu a konče testováním, aby se zajistila funkčnost a spolehlivost. Tento komplexní přístup nejen aktualizuje technologický stack, ale také vylepšuje celkovou strukturu projektu. This thesis explores the refactoring of an existing codebase into a more modern framework, with the primary goal of transitioning an old project from Vue 2 to Vue 3, utilizing Vuetify. Highlighting the significance of preliminary steps and methodological strategies in software engineering, it delves into the practicalities of applying Docker technology and integrating a Continuous Integration/Continuous Deployment pipeline. The work methodically describes the step-by-step process of refactoring, beginning with the updating of libraries, moving through the various stages of code restructuring, and culminating in testing to ensure functionality and reliability. This comprehensive approach not only updates the technology stack but also enhances the overall structure of the project. Klíčová slova: CI/CD pipelines; DNA; docker; javascript; refaktoring; vue.js; vuetify; refactoring Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Refactoring the Frontend of the DNA Analyser web application

Tato práce zkoumá refaktoring stávajícího kódu do modernějšího frameworku, přičemž hlavním cílem je přechod starého projektu z Vue 2 na Vue 3 s využitím Vuetify. Zdůrazňuje význam předběžných kroků a ...

Skvortsov, Mikhail
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze