Počet nalezených dokumentů: 24225
Publikováno od do

Využití fyziotréninku u mladých tenistů
POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat hluboký stabilizační systém a navrhnout zásobník cviků. Na základě testové baterie, která obsahovala 5 testů, bylo vyšetřeno 20 mladých tenistů. Hlavním zjištěním práce je, že kvalita funkce svalové souhry dolní části trupu u dětí hrajících tenis není optimální. Objevují se zde kompenzační mechanismy a asymetrické zapojení svalstva podílejícího se na stabilitě zkoumané oblasti. Hluboký stabilizační systém není připraven na zátěž, kterou tenis přináší. The bachelor thesis deals with the use of physiotraining in young tennis players. Here you can find information about the physical demands, whichtennis brings and about children training. The main goal was to analyze the deep stabilization system and design a stack of exercises. On the basic of the test batteries containing 5 test, 20 young tennis playes were examined. The main finding of the work is that the qualityof the muscular interplay of the lower torso in children playing tennis is not optimal. There are compensatory mechanism and asymmetric muscle involvement, wchich participate in stability of the examined area. The deep stabilization systém is not ready for the tennis load. Klíčová slova: Klíčová slova: fyziotrénink; tenis; hluboký stabilizační systém; trénink; trénink mládeže; physiotraining; tennis; deep stabilization system; training; youth training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Využití fyziotréninku u mladých tenistů

Bakalářská práce se zabývá možností využití fyziotréninku u mladých hráčů tenisu. Nalezneme zde informace o fyzických nárocích, které tenis přináší i o tréninku dětí. Hlavním cílem bylo analyzovat ...

POSPÍŠIL, Jan; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny
HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových plaveckých metod. Nejprve se věnuje základním poznatkům plavání, poté pracuje s články z databází zaměřující se na plavce krátkých disciplín. This bachelor thesis focuses on a research of professional literature targeted on training of swimmers of sprinter disciplines. It gives an overview of theory of sprint discipline and other training methods. It summarises the main facts as well as professional articles related to swimmers of short disciplines. Klíčová slova: plavání; plavecké způsoby; dospívající plavci; plavci na krátké vzdálenosti; plavecký sprint; swimming; swimming styles; adolescent swimmers; short distance swimmers; sprint discipline Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rešerše odborné literatury zabývající se přípravou plavců se zaměřením na sprinterské disciplíny

Tato bakalářská práce se zabývá rešerší odborné literatury zaměřující se přípravou plavců, kteří se specializují na sprinterské disciplíny. Snaží se nastínit teorii plaveckého sprintu a tréninkových ...

HÁJKOVÁ, Marie; VIKTORJENÍK, Dušan; DUB, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace
LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
2019 - český
V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto záměrem bakalářské práce bylo pilotně ověřit, zda dotazník ADC, který je používán v zahraničí, je vhodný pro hodnocení každodenních aktivit adolescentů. Výzkumu se zúčastnilo 160 studentů ve věku 17-21 roků ze 4 středních škol. Výsledky výzkumu potvrdili srozumitelnost dotazníku pro českou populaci a naznačily, že dotazník ADC je schopen určit, zda se jedinec nachází v rizikové skupině vývojové poruchy koordinace či nikoliv. In Czech republic does not exist validated and standardized checklist, which would assess the problems of daily life activities in adolescents and help identify the developmental coordination disorder. The aim of this thesis was to verificate the ADC checklist, which is being used abroad for the evaluation of daily activities in adolescent. The research involved 160 students aged 17-21 years from four high schools. The results of the research confirmed the clarify of the checklist for the Czech population and indicated that the ADC Checklist is able to determine whether adolescents are in a risk group of developmental coordination disorder or not. Klíčová slova: jemná a hrubá motorika; vývojová porucha koordinace; adolescenti; dotazník ADC; fine and gross motor; developmental coordination disorder; adolescents; ADC Checklist Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace

V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto ...

LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů
VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
2019 - český
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou účastnicemi nejvyšší dorostenecké soutěţe v České republice. Data jsem získávala pomocí monitorů srdeční frekvence Team? Polar Pro. Měření se zúčastnilo osm probandů. Sestavila jsem zásobník 3 průpravných her. Nejvyšší intenzity bylo dosáhnuto při hře 4x4 se zkráceným limitem na útok 8s. Následovala hra 4x4 bez úpravy pravidel a nejniţší intenzita byla dosáhnuta při hře 4x4 bez moţnosti pouţití driblinku. The main target of this bachelor thesis is to analyse the workload of small-sided games during basketball game. This piece of work focuses mainly on the intensity levels of the workload on the highest junior league´s players in age 16-18. These data are collected from sporttesters Team? Polar Pro. There were eight participants in there search. I set up bin of 3 small-sided games The highest intensity was achieved on the game 4x4 game a reduced limit to 8s attack. Followed game 4x4 without edit rules and the lowest intensity was achieved on the game 4x4 without the posibility of using dribling. Klíčová slova: basketbal; intenzita zatížení; průpravné hry; srdeční frekvence; basketball; workload;small-sided games; heart rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou ...

VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky
URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a historii pistolí, samopalů i útočných pušek české výroby, českému zbrojnímu průmyslu i vývozu českých zbraní a český konstruktérům, typům českých zbraní ve výzbroji Vězeňské služby České republiky a jejich využití v rámci v rámci výkonu služby. Bachelor thesis is focused on a history and development of hand firearms in Czech Republic. In each chapter i will pay attention to the evolution and history of pistols, submachine guns and assault rifles made in Czech Republic, weapon industry, export of Czech guns and czech weapon designers, types of czech weapon used by Czech prison service and their usage in specific occassions within the prison service. Klíčová slova: pistole; samopal; puška; vězeňská služba; eskorta.; pistol; submachine gun; assault rifle; prison service; escort. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Československé ruční palné zbraně od historie po současnost a jejich využití Vězeňskou službou České republiky

Bakalářská práce je zaměřena na historii a vývoj ručních palných zbraní v České republice a jejich využití v rámci Vězeňské služby České republiky. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat vývoji a ...

URBÁŠEK, Martin; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol
KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se na celkové využití volného času a míru zapojení pohybových aktivit. Zmiňuje pozitivní a negativní vlivy počítačových her na člověka. Cílem práce bylo přehledně sjednotit dostupné informace o problematice závislosti na počítačových hrách u dětí. Výzkum zjišťuje, kolik času děti tráví na počítači a co nejčastěji na počítači dělají. Dále jak děti tráví svůj volný čas mimo počítač a kolik času věnují pohybové aktivitě. Thesis handle a problem about computer games addiction of pupils. The main group were children from second level of primary school. The thesis finds out a relationship of pupils to computer games, focuses on their using of leisure time and spending time with physical activities. Mentions positive and negative effect of computer games to human. Goal of the thesis was to unify every available information about computer games addiction of pupils. A research finds out, how much time pupils are spending on computer and what kind of work they are doing most often. How they are spending leisure time out of computer and how much time they are spending with physical activity. Klíčová slova: Závislost; počítačové hry; pohybová aktivita; volný čas; Addiction; computer games; physical activity; leisure time Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se ...

KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.
KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - český
Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení výsledků testů s doporučením Českého Svazu ledního hokeje. Testování podstoupili hráči dorostu HC Olomouc, kteří hrají nejvyšší dorosteneckou soutěž v Čechách. Testování proběhlo na konci letních příprav před sezónami 2018/2019 a 2019/2020. Průměrný věk skupiny hráčů před sezónou 2018/2019 byl 15,21 let, průměrná hmotnost byla 67,04 kg a průměrná výška byla 174,67 cm. U skupiny hráčů před sezónou 2019/2020 byl průměrný věk 15,10 let, průměrná hmotnost byla 67,52 kg a průměrná výška byla 173,67 cm. Testování proběhlo prostřednictvím 4 disciplín. Výsledky ukazují, že sledované skupiny dorostenců v průměru vykazují nižší úroveň fyzické zdatnosti ve srovnání s předepsanými hodnotami ČSLH. Výsledky testování se v závislosti na odlišné letní přípravě znatelně liší pouze v běhu na 1500 m a v 5ti skoku. The aim of this bachelor thesis was characteristics of summer practises in two different seasons, under leadership of two different coaches with two different approaches in the same club. Evaluation of results of the tests with a recommendation of Czech Ice Hockey Association (ČSLH). The testing was performed at the end of the summer practises before the main seasons 2018/2019 and 2019/2020. The average age of the group of players before season 2018/2019 was 15,21 years, the average weight was 67,04 kg and the average height was 174,67 cm. The average age of the other group of players before season 2019/2020 was 15,10 years, the average weight was 67,52 kg and the average height was 173,67 cm. The testing was done through 4 disciplines. The results are showing that tested groups of young players (average age ?15 years) report on average a lower level of fitness/physical ability compared to prescribed values by ČSLH. The results of the testing, given the different summer practise, noticeably differ only in tests 1500 metres run and '5-jump'. Klíčová slova: letní příprava; kondiční příprava; lední hokej; testový profil; summer practise; physical preparation; ice hockey; testing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.

Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení ...

KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen
KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, které vznikají nadměrným a jednostranným přetěžováním. Nejvyšší procento zkrácení bylo zjištěno u dolních končetin, především u m. rectus femoris a mm. flexores genu. Stejně tak v oblasti trupu u m. erector spinae. Nejvíce oslabenu částí byly mm. fixatores scapulae inferiores. Na základě výsledků vytvořit zásobník kompenzačních cviků, vhodných k protažení a posílení zkrácených a oslabených svalů. Kompenzační cviky zahrnuly hráčky do tréninkové jednotky individuálně podle výsledných hodnot. Testováno bylo celkem 14 hráček týmu VK Austin Vsetín ve věku 2535 let. The bachelor thesis deals with a muscle imbalance problems and injuries in second-league volleyball players. The aim of the bachelor thesis was to analyze a current state of movement apparatus and the motive stereotypes that arise from excess and one-side strain. The highest percentage of muscular curtailment was found in lower limbs mainly in m. rectus femoris a mm. flexores genu and also around the trunk area in mm. erector spinae. Among the most weakened parts belong mm. fixatores scapulae inferiores. According to results was made a file of compensatory exercises which are suitable for stretching and impowerment of weakened muscles. The compensatory exercises were involved individually in players training. The measurement consists of 14 players between 2535 years, playing in VK Austin Vsetín. Klíčová slova: volejbal; pohybový stereotyp; hypermobilita; hypomobilita; zranění; regenerace; kompenzační cvičení; volleyball; motion stereotype; hypermobility; hypomobility; injuries; regeneration; compensation exercises Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen

Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, ...

KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky
MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
2019 - český
Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci vybrány box, smíšená bojová umění a karate. U každého z úderů byly analyzovány rychlost a zrychlení. Dále byly hodnoceny rotace trupu a pánve. K záznamu pohybu byl využit kinematický systém VICON s osmi kamerami, které snímaly pohyb 35 značek, umístěných na různých segmentech těla testované osoby. Každá technika byla měřena šestkrát. Úder byl proveden třikrát maximální silou a rychlostí a třikrát pomaleji s ohledem na správné technické provedení. Ze všech těchto měření bylo poté pro každou techniku vybráno jedno nejlepší provedení. Výsledky ukázaly, že boxerská technika úderu se vyznačovala úderem s nejvyšší rychlostí, zrychlením i největším rozsahem pohybu sledovaných segmentů, přes které se přenáší síla z dolních končetin do ruky. Front punch is one of the most common technique in martial arts. Its technique differs in many ways because in each martial art there are different rules, aims and features. For the comparison there were chosen boxing, Mixed Martial Arts and karate. In every technique we analysed speed and acceleration of punch. In next step we evaluated the rotation of pelvic and trunk. For the capturing of movement there was used kinematic system VICON with eight cameras, which recorded the movement of 35 marks that were placed on different parts of test subjects body. Every technique was measured six times. Front punch was performed three times with maximum strength and speed and three times with slower execution and with aim on precision of technique. From all measurements there was finally chosen one best for each technique. Results indicated that the boxing technique of the front punch was the one with the highest speed, acceleration and with the largest range of movement among the body segments which transfer the force from legs to hands. Klíčová slova: přímý úder; bojová umění; box; karate; MMA; rotace; rychlost úderu; zrychlení úderu; Front punch; martial arts; boxing; karate; MMA; rotation; speed of punch; acceleration of punch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky

Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci ...

MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obouvání u dětí mladšího školního věku
PRCHALOVÁ, Kateřina; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - český
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení znalostí rodičů v oblasti výběru správné a kvalitní obuvi pro děti mladšího školního věku. V rámci výzkumu proběhlo měření somatických parametrů, kterými byli tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI a délka chodidel. This bachleor thesis was focused on the assessment of parent´s knowledge in the area of choosing the right and quality shoes for young-school aged children. The research included the measurement of somatic parameters such as body height, body weight, BMI and foot length. Klíčová slova: obouvání; mladší školní věk; chodidlo; tělesná výška; tělesná hmotnost; BMI; deformity nohy; zdravotně nezávadná obuv; footwear; young-school aged children; foot; height; weight; BMI; foot deformities; healthy footwear Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Obouvání u dětí mladšího školního věku

Bakalářská práce je zaměřena na posouzení znalostí rodičů v oblasti výběru správné a kvalitní obuvi pro děti mladšího školního věku. V rámci výzkumu proběhlo měření somatických parametrů, kterými byli ...

PRCHALOVÁ, Kateřina; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze