Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Die Rolle des Dolmetschens beim Nürnberger Prozess
STŘELCOVÁ, Lucie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá Norimberským procesem s hlavními válečnými zločinci. Zejména se práce chronologicky věnuje období před zahájením Norimberského procesu, následně obžalovanými a průběhu procesu. Třetí část práce se zabývá Následnými Norimberskými procesy a dopady Norimberského procesu. Všechny tyto tři části se zaměřují také na roli tlumočníků při tomto procesu. Práce si klade za cíl poukázat na významnost této role, a to především pro tento proces. Tato práce potvrzuje, že role tlumočníků byla pro tento proces naprosto klíčová. This bachelor thesis deals with the Nuremberg trial of the Major War Criminals. In particular, the work contains the time period before the Nuremberg trial, followed by the fates of the accused and the course of the criminal proceedings. The third part of this thesis follows up the Subsequent Nuremberg trials and the consequences of the Nuremberg trials. All three parts also focus on the role of translating at the Nuremberg trial. The aim of this work is to point out the importance of this role, especially for this trial. This thesis confirms that the role of translating at the Nuremberg trial was absolutely crucial. Klíčová slova: Nuremberg trial; court proceeding; simultaneous interpreting; an interpreter; interpreting technology; the accused Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Die Rolle des Dolmetschens beim Nürnberger Prozess

Tato bakalářská práce se zabývá Norimberským procesem s hlavními válečnými zločinci. Zejména se práce chronologicky věnuje období před zahájením Norimberského procesu, následně obžalovanými a průběhu ...

STŘELCOVÁ, Lucie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Assoziation als Bild der Männlichkeit und der Weiblichkeit
DOŠLÍKOVÁ, Nikola; KOLEK, Vít; KAŇOVSKÁ, Michaela
2019 - německý
Bakalářská práce se zabývá asociačním experimentem, který tvoří obraz mužství a ženství na základě získaných asociací. První část tvoří teoretická část, kde je popsána historie, dělení asociací a první asociační experimenty, dále je vysvětlen pojem gender a jsou ukázány stereotypní obrazy mužství a ženství. V praktické části je potom už představen samotný asociační experiment, členění získaných asociací na stereotypní a nestereotypní obrazy mužství a ženství. Asociace jsou porovnány mezi muži a ženami, dále potom i mezi Rakouskem a Německem navzájem. The thesis deals with the association experiment, which forms the associations as a picture of masculinity and femininity. The first part of thesis explains the history of associations experiment and division of associations. The practical part presented then association experiment itself, the division of acquired associations into stereotypical and non-stereotypical picture of masculinity and femininity. The associations are compared between men and women, then between Austria and Germany as well. Klíčová slova: association; association experiment; gender; picture of masculinity; picture of femininity; Czech; German Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Assoziation als Bild der Männlichkeit und der Weiblichkeit

Bakalářská práce se zabývá asociačním experimentem, který tvoří obraz mužství a ženství na základě získaných asociací. První část tvoří teoretická část, kde je popsána historie, dělení asociací a ...

DOŠLÍKOVÁ, Nikola; KOLEK, Vít; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historisch-objektive Wahrnehmung vs. politische Manipulation: König Friedrich II. im Propaganda-Film "Der große König" (1942)
KRAMOLIŠOVÁ, Dana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá propagandistickým filmem "Der große König" (Velký král) o pruském králi Fridrichovi II. v době celoevropského válečného konfliktu známého jako sedmiletá válka. Film byl dokončen a poprvé promítán roku 1942, režíroval jej Veit Harlan známý jako jeden z nejčinnějších režisérů nacistické éry. V této práci je film analyzován a je studována nejen jeho historická přesnost, ale také podmínky vzniku. Cílem práce je zodpovědět následující otázky: Byla historická fakta zmanipulována tak, aby vytvářela jiný celek? Snaží se film ovlivnit divákovo vnímání také podprahově? Co je poselstvím tohoto filmu? Nakolik byla tvorba a obsah tohoto snímku ovlivněna tehdejší politickou situací a nacistickou ideologií? This bachelor thesis deals with a propaganda film "Der große König" (The Great King) about a Prussian king Friedrich (Frederick) II. during an European armed conflict known as the Seven Years' War. The film was completed in 1942 and directed by Veit Harlan, who is known as a prominent director from the Nazi era. This thesis analyses the chosen film and studies its' historical verity and the circumstances under which the film was created. The aim of this thesis is to answer following questions: Were the historical facts manipulated to create a different image? Does the movie also try to influence the viewers' opinion in a subliminal way? What is the message of this film? How much was the making and contents of the film affected by a political situation and Nazi ideology? Klíčová slova: Friedrich II.; Friedrich the Great; Seven Years' War; Prussia; The Third Reich; Veit Harlan; Propaganda; Propaganda film Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Historisch-objektive Wahrnehmung vs. politische Manipulation: König Friedrich II. im Propaganda-Film "Der große König" (1942)

Tato bakalářská práce se zabývá propagandistickým filmem "Der große König" (Velký král) o pruském králi Fridrichovi II. v době celoevropského válečného konfliktu známého jako sedmiletá válka. Film byl ...

KRAMOLIŠOVÁ, Dana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Systém primární prevence na základních školách v Rožnově pod Radhoštěm
KAVANOVÁ, Kristýna; PITNEROVÁ, Dagmar; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2019 - německý
Práce se zabývá problematikou primární prevence na základních školách se zaměřením na základní školy v Rožnově pod Radhoštěm. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů týkajících se tématu - rizikové chování a jeho formy, rizikové faktory a prevenci, její dělení a detailní popis primární prevence, její legislativní ukotvení definuje realizátory prevence na základních školách. Součástí teoretické části práce je také charakteristika období školního věku, města Rožnov pod Radhoštěm a seznámení s projektem, který se jmenuje Revolution train. Empirická část je složena z kvantitativního výzkumu v podobě strukturovaného dotazníku a kvalitativního stylu výzkumu v podobě strukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumu bylo charakterizovat systém primární prevence na vybraných základních školách v Rožnově pod Radhoštěm a zjistit aktuální míru zkušeností žáků 6.-8. tříd s vybranými návykovými látkami. The thesis deals with the issue of primary prevention at primary schools with a focus on primary schools in Rožnov pod Radhoštěm. The theoretical part contains definitions of basic concepts related to the topic - risk behavior and its forms, risk factors and prevention, its division and detailed description of primary prevention, its legislative anchorage defines the implementers of prevention at primary schools. The theoretical part of the thesis also includes the characteristics of the school age, the town of Rožnov pod Radhoštěm and the project called Revolution train. The empirical part consists of quantitative research in the form of structured questionnaire and qualitative research style in the form of structured interview. The aim of the research was to characterize the system of primary prevention at selected elementary schools in Rožnov pod Radhoštěm and to find out the current level of pupils' experience 6.-8. classes with selected addictive substances. Klíčová slova: Primary prevention; prevention program; school; pupil; risk behavio Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Systém primární prevence na základních školách v Rožnově pod Radhoštěm

Práce se zabývá problematikou primární prevence na základních školách se zaměřením na základní školy v Rožnově pod Radhoštěm. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů týkajících se tématu - ...

KAVANOVÁ, Kristýna; PITNEROVÁ, Dagmar; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Vergleiche aus der Kategorie der Tiere im Deutschen und Tschechischen
KLAUSOVÁ, Veronika; VOMÁČKOVÁ, Olga; SITTOVÁ, Barbora
2019 - německý
Práce je rozdělena do tří částí. V první části se zabývám teorií, a to historií frazeologismů, terminologií, znaky a kritérii, možnostmi klasifikace frazeologismů a symbolikou zvířat. Druhá část je zaměřena prakticky. S pomocí dvou slovníků Slovník české frazeologie a idiomatiky a Deutsch-tschechisches Wörterbuch von Phraseologismen und festgeprägten Wendungen zkoumám, jak moc se dané zdroje shodují či liší. Ve třetí části je celá bakalářská práce shrnuta. This thesis is divided into three parts. The first part deals with the theory, namely with the history of idioms, terminology, signs and criteria, possibilities of classification of idioms and symbolism of animals. The second part is focused practically. With the help of two dictionaries Slovník české frazeologie a idiomatiky and Deutsch-tschechisches Wörterbuch von Phraseologismen und festgeprägten Wendungen I examine how much these sources match or differ. In the third part the whole bachelor thesis is summarized. Klíčová slova: Phraseology; lexicology; vocabulary; symbolism with animals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Vergleiche aus der Kategorie der Tiere im Deutschen und Tschechischen

Práce je rozdělena do tří částí. V první části se zabývám teorií, a to historií frazeologismů, terminologií, znaky a kritérii, možnostmi klasifikace frazeologismů a symbolikou zvířat. Druhá část je ...

KLAUSOVÁ, Veronika; VOMÁČKOVÁ, Olga; SITTOVÁ, Barbora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metaphern in der deutschen Literatur
STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2019 - německý
Tato bakalářská práce se zaměřuje na metafory v Německém jazyce. Na jejich charakteristiku a klasifikaci. This thesis focuses on metaphors in German literature. The thesis is divided into two parts. The analysis is focused on metaphors and their classification. Klíčová slova: Metaphors; Phraseology; Tropes; German language; Classification; Metaphoric Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Metaphern in der deutschen Literatur

Tato bakalářská práce se zaměřuje na metafory v Německém jazyce. Na jejich charakteristiku a klasifikaci....

STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Das Leben und das Werk von Lilli Recht im Kontext der Neuen Sachlichkeit
KAMENSKÁ, Markéta; FIALOVÁ, Ingeborg; PEŠTOVÁ, Alžběta
2019 - německý
Práce si klade za cíl zmapovat život a dílo Lilli Recht, dnes téměř zapomenuté autorky narozené v Olomouci. Součástí práce je i pojednání o nové věcnosti, uměleckém směru, pod který můžeme tvorbu Lilli Recht zařadit. Další součástí je překlad některých autorčiných básní. The aim of this work is to map a life and art of Lilli Recht nowadays almost forgotten author born in Olomouc. The work involves the description of the New Objectivity, an art direction, under which we can classify Lilli Recht. Work also involves translation of some author´s poems. Klíčová slova: Lilli Recht; The New Objectivity; The German Moravian Literature; The Literature Of The New Objectivity; The Poetry Of The New Objectivity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Das Leben und das Werk von Lilli Recht im Kontext der Neuen Sachlichkeit

Práce si klade za cíl zmapovat život a dílo Lilli Recht, dnes téměř zapomenuté autorky narozené v Olomouci. Součástí práce je i pojednání o nové věcnosti, uměleckém směru, pod který můžeme tvorbu ...

KAMENSKÁ, Markéta; FIALOVÁ, Ingeborg; PEŠTOVÁ, Alžběta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Volnočasové aktivity dívek ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí
LIMLOVÁ, Radka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; ČECH, Tomáš
2019 - německý
Bakalářská práce s názvem "Volnočasové aktivity dívek ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí" se zabývá trávením a využíváním volného času a aktivit, které jsou dívkám v ústavu nabízeny. Cílovou skupinou této práce jsou dívky ve věku od 15 do 18 let, které jsou umístěny v již zmíněném ústavu na základě rozhodnutí soudu. Teoretická část je věnována čtyřem kapitolám. První kapitola se zabývá pojmem volný čas a jeho definicí, funkcemi volného času, faktorům, které ovlivňují volný čas a výchovou ve volném čase se zásadami pro výchovu ve volném čase. Druhá kapitola se věnuje rizikovému trávení volného času a prevenci sociálně patologických jevů. Další kapitola je věnována období adolescence, jelikož je průzkum této práce zaměřen na toto období. Poslední kapitola teoretické části je věnována zařízením, která se podílejí na výchově ve volném čase, právům a povinnostem dětí umístěných v těchto zařízeních a právům a povinnostem osob, které jsou odpovědné za výchovu těchto dětí a výchovnému ústavu ve Velkém Meziříčí, kde se bude konat i průzkum. Průzkumná část obsahuje teorii průzkumu, kvantitativní průzkum v podobě dotazníku a následné vyhodnocení dotazníků pomocí grafů. The bachelor thesis called "Leisure activities of girls in the educational institution in Velké Meziříčí" deals with the spending and use of leisure time and activities that are offered to girls in the institute. The target group of this work are girls aged 15 to 18 who are placed in the aforementioned institute on the basis of a court decision. The theoretical part is devoted to four chapters. The first chapter deals with the concept of leisure time and its definition, with free-time functions, with factors that influence leisure and free-time education with the principles of leisure-time education. The second chapter is devoted to risk spending of free time and prevention of socially pathological phenomena. The next chapter is devoted to the period of adolescence, as the research of this work is focused on this period. The last chapter of the theoretical part is devoted to facilities that participate in education in leisure time, rights and duties of children placed in these facilities and the rights and duties of persons who are responsible for the education of these children and the educational institution in Velké Meziříčí, where will be held research. The research part includes research theory, quantitative research in the form of questionnaire and subsequent evaluation of questionnaires using graphs. Klíčová slova: Leisure time; leisure time functions; factors influencing leisure time; free time education; principles for leisure time education; risk behavior and leisure time; adolescence; educational facilities involved in leisure time education; educational institution. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Volnočasové aktivity dívek ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí

Bakalářská práce s názvem "Volnočasové aktivity dívek ve výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí" se zabývá trávením a využíváním volného času a aktivit, které jsou dívkám v ústavu nabízeny. Cílovou ...

LIMLOVÁ, Radka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla; ČECH, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dveře
BALAJKOVÁ, Kateřina; MICHÁLEK, Ondřej
2019 - německý
Tato bakalářská práce je zaměřená na velkoformátovou kresbu třech dveří mého života. This bachelor thesis is focused on the large-format drawing of the three doors of my life. Klíčová slova: Door; drawing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dveře

Tato bakalářská práce je zaměřená na velkoformátovou kresbu třech dveří mého života.


This bachelor thesis is focused on the large-format drawing of the three doors of my life.

BALAJKOVÁ, Kateřina; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Fräulein Susannens Weihnachtsabend"
KORKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
2019 - německý
Bakalářská práce se zabývá překladem frazémů v povídce "Štědrý večer slečny Zuzanky" od Marie von Ebner-Eschenbach. Teoretická část je věnovaná základním pojmům frazeologie, klasifikaci frazému podle Haralda Burgera, kontrastivní frazeologii, konotacím, modifikacím, ekvivalencím a v neposlední řadě je charakterizován život autorky a rozebíraná povídka. Praktická část se zabývá kontrastivní analýzou originálu povídky a jeho českého překladu, kde jsou určovány denotativní význam, konotativní význam, způsob použití, ekvivalence a třída frazémů. The bachelor diploma thesis concerns with the translations of idioms in the short story "Fräulein Susannne Weihnachtsabend" by Marie von Ebner-Eschenbach. The theoretical part is focused on the basic terms of phraseology, the classification by Harald Burger, contrastive phraseology, connotations, modifications, equivalences and finally the life and the analyzed short story is described. The practical part consists of the contrastive analysis of idioms with focus on denotative meaning, connotative meaning, the manner of use, the degree of equivalency and the phraseological category. Klíčová slova: phrasem; phraseology; characteristics of phrasems; modification; contrastive phraseology; equivalency; translations of phrasems; Marie von Ebner-Eschenbach; Fräulein Susannens Weihnachtsabend; phraseological analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Übersetzung von Phrasemen in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung "Fräulein Susannens Weihnachtsabend"

Bakalářská práce se zabývá překladem frazémů v povídce "Štědrý večer slečny Zuzanky" od Marie von Ebner-Eschenbach. Teoretická část je věnovaná základním pojmům frazeologie, klasifikaci frazému ...

KORKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze