Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Russko-češskij slovar' muzykal'noj terminologii
FAJČÁKOVÁ, Kristýna; MACHALOVÁ, Milena; FOJTŮ, Petra
2011 - ruský
Hlavním cílem práce bylo sestavení dvoujazyčného rusko-českého slovníku hudební terminologie. Jednalo se o slovník tematický, který obsahoval základní pojmy z oblasti hudební terminologie, dále názvy a části hudebních nástrojů, názvy moderních a standardních tanců a další části. Rozsah slovníku je přes 1000 slov a slovních spojení. K slovníku vznikla teoretická část, popisující terminologii, neologii, slang a frazeologii a krátký závěr, který shrnoval základní postřehy z tvorby uvedeného slovníku. A praktická část skládající se z rozboru slovníku. The goal of this thesis was to create a bilingual Russian-Czech dictionary of musical terminology. It is a thematic dictionary and consists of basic terms from the field of musical terminology, names and parts of musical instruments, names of both modern and standard dances, and others. The dictionary consists of 1000 words and phrases. Alongside the dictionary, there is a theoretical part of the thesis, which describes the terminology, neology, slang and phraseology, and a conclusion, in which the crucial observation done during creating the dictionary are summarized. Klíčová slova: terminology; term; neology; slang; phraseology; dictionary; music; general musical terms; musical instruments; Italian musical nomenclature; music genres; styles; dances Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Russko-češskij slovar' muzykal'noj terminologii

Hlavním cílem práce bylo sestavení dvoujazyčného rusko-českého slovníku hudební terminologie. Jednalo se o slovník tematický, který obsahoval základní pojmy z oblasti hudební terminologie, dále názvy ...

FAJČÁKOVÁ, Kristýna; MACHALOVÁ, Milena; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)
BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2011 - ruský
Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V teoretické části jsme se zabývali stavem současné ruštiny, procesům přejímání nových slov z cizích jazyků, obohacování slovní zásoby a současným tendencím ruského jazyka. V praktické části jsem analyzovala hovorové výrazy, jejich významy a použiti. Bachelor´s thesis "The new lexicon in russian modern prose (informal phrases in D. Dontsova´s detective novels)" it´s focused on using informal phrases and new lexicon in russian modern prose. In theoretical part we focused on stadium of current russian language, process of acception words from foreign languages,enrichment of lexicon and current trends in russian language. In practical part I analysed informal phrases, their meanings and using. Klíčová slova: biography; lexicon; neologisms;accepted word; jargon;language trends; informal phrases; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D.Doncovové)

Bakalářská práce "Nová slovní zásoba v současné ruské próze (hovorové výrazy v detektivních románech D. Doncovové)" se zaměřuje na používání hovorových a nových výrazů v současné ruské próze. V ...

BLAŠKEVIČOVÁ, Anastasie; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Názvy ruských mytologických bytostí.
RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
2011 - ruský
Tato práce je zaměřená na zkoumání názvů ruských mytologických bytostí a zjištění frekvence jejich použití v současné ruštině. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem slovanské mytologie jako celku, jejích představitelů a bytostí a ukazuje na rozdělení těchto bytostí do několika skupin mytologické hierarchie. V praktické části jsou popsány na konkrétních příkladech tyto názvy, jejich charakteristika, etymologie a způsoby používání jak v přímém tak i v přeneseném významu. This bachelor thesis is focused on researching the names of the Russian mythological beings and discovering the frequence its usage in modern Russian language. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains the characteristics of Slavonic mythology, its representatives and beings and shows the dividing of these beings into several groups of mythological hierarchy. The practical part contains the examples of these names, their charakteristics, etymology and the way of using them in straight and extended meanings. Klíčová slova: Mythology; God; heathenism; Christianity; orthodox; faith; being; spirit; hierarchy. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Názvy ruských mytologických bytostí.

Tato práce je zaměřená na zkoumání názvů ruských mytologických bytostí a zjištění frekvence jejich použití v současné ruštině. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická ...

RYBAK, Olga; STĚPANOVA, Ludmila; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Rusko-český slovník železničářských termínů s komentářem
ZORNYSHKO, Pavlo; TILKERIDIS, Petr; VOBOŘIL, Ladislav
2011 - ruský
Bakalářská práce "Rusko-český slovník železničářských terminů s komentářem" je zaměřena na zpracování železničářských termínů excerpovaných z dostupných polytechnických rusko-českých a česko-ruských slovníků a ruskojazyčných příruček, které jsou určeny především zaměstnancům drah, a následné vytvoření zkušebního slovníku. Hlavním cílem této práce je příprava autora na sestavení komplexního terminologického překladového slovníku. Teoretická část práce je zasvěcená popisu oborů lexikolografie a lexikologie, dále pak popisu pojmu "termín" a jeho vlastností. V praktické části se pomoci využití poznatků z části teoretické přistoupilo k excerpování termínů a jejích následnému uspořádání do slovníku. Po překladu se uvádí analýza lexikálního materiálu. Získané údaje posloužily k určení nejproblematičtějších fází sestavování slovníku a napomohly zformulování dalších cílů budoucí práce. Bachelor thesis "Russian-Czech Dictionary of Railway Terms with Comments" is focused on working with railway terms extracted from available polytechnic russian-czech and czech russian dictionaries and russian handbooks for railway personnel.The next goal of this thesis is to create trial dictionary, because the main goal is to prepare the author of this thesis for making following-up comprehensive translating dictionary of railway terms. The theoretic part of the thesis is focused on describing lexicography and its specialization and lexicology, describing the thought of term and its nature. Gained pieces of knowledge are used in the following practical part of the thesis, which is aimed to extracting terms and their following ordering into the dictionary. After the dictionary the analysis of lexical materials is placed. Gained pieces of knowledge served to determinate the most problematic stages of making dictionary and helped to formulate the main goals of the following work. Klíčová slova: dictionary; railways; Russia; terminology; lexicography; terms translation; typology of dictionaries; hostory of the russian railways Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rusko-český slovník železničářských termínů s komentářem

Bakalářská práce "Rusko-český slovník železničářských terminů s komentářem" je zaměřena na zpracování železničářských termínů excerpovaných z dostupných polytechnických rusko-českých a česko-ruských ...

ZORNYSHKO, Pavlo; TILKERIDIS, Petr; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"
GORBUNOV, Mikhail; PECHAL, Zdeněk; AGAPOV, Alexandr
2011 - ruský
Cílem diplomové práce "Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"" je sběr informací o tomto filmu k tomu, aby se dospělo k obecné charakteristice. Hlavní důraz bude kladen na srovnání s filmem "12 rozhněvaných mužů". Přitom bude provedena podrobná analýza osnovy obou filmů. The aim of graduation theses "Directional working of conflict in Nikita Mikhalkov´s movie "12"" is a collection of information on this film, to make out a common characteristic. The main emphasis will be placed on confrontation with film "12 angry men". In this case, there will be accomplished the basis of both movies. Klíčová slova: "12"; "12 angry men"; Nikita Mikhalkov; Sydney Lumet; film; movie; actor; film director Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"

Cílem diplomové práce "Režijní zpracování konfliktu ve filmu Nikity Michalkova "12"" je sběr informací o tomto filmu k tomu, aby se dospělo k obecné charakteristice. Hlavní důraz bude kladen na ...

GORBUNOV, Mikhail; PECHAL, Zdeněk; AGAPOV, Alexandr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkoj nauchnoj rechi i ih cheshskie ekvivalenty
ZELINSKA, Maryna; FLÍDROVÁ, Helena; ARKHANHELSKA, Alla
2011 - ruský
Práce se zabývá tématem neurčitých zájmen v odborné ruštině a jejich srovnáním s českými ekvivalenty v překladech odborných textů. Předkládá základní definice zájmen, jejich klasifikace v ruské a české gramatické tradici, problematiku odborného funkčního stylu a výskytu neurčitých zájmen v odborných ruských textech a jejich překladech. Praktická část práce je věnována zejména analýze ruských neurčitých zájmen a jejich českých ekvivalentů v odborných pracích, mimo jiné nabízí i příklady nepřímých ekvivalentů. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy sledovaného jevu, které mohou posloužit jako teoretický podklad a výstup pro překladatelskou praxi. This theses deals with a theme of indefinite pronouns in specialized Russian language in comparison with their Czech equivalents in translations of specialized texts. It presents basic definitions of pronouns, their classification in Russian and Czech grammatical tradition, problems of specialized functional style and occurrence of indefinite pronouns in specialized Russian texts and their translations. Practical part of the theses is devoted in particular to analysis of Russian indefinite pronouns and their Czech equivalents in specialized works. Furthermore it also presents examples of indirect equivalents. In conclusion results of observed feature analysis which can serve as theoretical base and outcome for translation practice are summarized. Klíčová slova: definition of pronouns; indefinite pronouns; technical purposes in Russian text; technical functional style; translation of technical texts; Czech equivalents; analysis and description of indefinite pronouns. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkoj nauchnoj rechi i ih cheshskie ekvivalenty

Práce se zabývá tématem neurčitých zájmen v odborné ruštině a jejich srovnáním s českými ekvivalenty v překladech odborných textů. Předkládá základní definice zájmen, jejich klasifikace v ruské a ...

ZELINSKA, Maryna; FLÍDROVÁ, Helena; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Obraz Nataši Rostovové z románu Vojna a mír L. N. Tostlého
FICO, Adriana; PECHAL, Zdeněk; SHVEDYUK, Natalia
2011 - ruský
Náplní této práce je literárněvědná analýza obrazu Nataši Rostovové, jedné z hlavních postav z románu Vojna a Mír L. N. Tolstého. Analýza vychází z principů autorova portrétování a zároveň poukazuje na specifičnost daného portrétu. Obraz Nataši Rostovové je komplexní soubor několika metod, které se odrážejí ve vnější statické i dynamické charakteristice, psychologické charakteristice, idiolektu, a především ve vztazích s okolním prostředím, tedy s jejím sociálním prostředím v úzkém i širokém smyslu, ve vztahu sama k sobě i k ideálům. Na základě těchto vztahů lze této postavě přisoudit specifickou kompoziční a především estetickou roli. Svůj význam má též role ideová, s níž jsou spojeny polemické tendence románu a některé interpretačně sporné momenty. Cílem této práce je poukázat na logickou provázanost všech aspektů portrétu této postavy. In my thesis I present a literary analysis of Natasha Rostova, a protagost form the novel War and Peace by L. N. Tolstoy. The analysis is based on the general principles of Tolstoy's portraying his charecters, but mainly accentuates the specific features of this particular portrait. The portrait is a complex of several methods, which are reflected in the physical characteristics, both static and dynamic, psychological characteristics, idiolect and mainly in her relationships with her surrounding reality, that is with her social environment, relationship with herself and with her ideals. Based on these relationships we can attribute a specific compositional and especially aesthetical role. Ideological role is also important, as it is connected to polemic tendencies of the novel and some interpretation disagreements. The aim of this thesis is to demonstrate the logic cohesion of all aspects of the portrait. Klíčová slova: Natasha Rostova; War and Peace; L. N. Tolostoy; portrait in literature; outer portrait; dynamic portrait; psychological characteristics; idiolect; compositional role; aesthetical role; ideological role; polemics in the novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Obraz Nataši Rostovové z románu Vojna a mír L. N. Tostlého

Náplní této práce je literárněvědná analýza obrazu Nataši Rostovové, jedné z hlavních postav z románu Vojna a Mír L. N. Tolstého. Analýza vychází z principů autorova portrétování a zároveň poukazuje ...

FICO, Adriana; PECHAL, Zdeněk; SHVEDYUK, Natalia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Frazeologizmy iz oblasti odeždy, obuvi i predmetov byta v russko-češskom sopostavitelnom plane.
VANČATOVÁ, Larisa; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
2010 - ruský
Práce se zabývá frazeologickými jednotkami, které ve svém komponentovém složení obsahují pojmy z oblasti vybraných ruských reálií: konkrétně zkoumá ruské frazeologické jednotky z oblasti oblékání, obuvi a bydlení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními problémy frazeologie, spojenými se srovnávacími aspekty - teorií ekvivalence ve frazeologii apod. Praktická část se zabývá konkrétním srovnáním a klasifikací materiálu. The work is dealing with the phraseology of the clothing, footwear and housing in the russian-czech comparison plan.. The work is dividet into theoretical and practical parts, in the first part there are mentioned the important questions of the theory of phraseology. In the second parts there are analysed the concred phraseological units wiht the aim to find out the type of their equivalents. Klíčová slova: phraseology; phraseological units;clothes; footwear; housing; comparise; folklor; equivalents; non-equivalent units; nacional specification; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Frazeologizmy iz oblasti odeždy, obuvi i predmetov byta v russko-češskom sopostavitelnom plane.

Práce se zabývá frazeologickými jednotkami, které ve svém komponentovém složení obsahují pojmy z oblasti vybraných ruských reálií: konkrétně zkoumá ruské frazeologické jednotky z oblasti oblékání, ...

VANČATOVÁ, Larisa; STĚPANOVA, Ludmila; FOJTŮ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Symbolistické motivy v poezii A.Bloka
STETSENKO, Jekaterina; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
2010 - ruský
Cílem práce je prozkoumat typologii symbolů v poezii A.A.Bloka z hlediska barev, zvuku, synestezie, vizuálnosti a dalších zřetelů a nakonec vymezit specifičnost blokovského symbolu pro interpretace poezie symbolismu. The work presents tpology of symbols in the potry of A. Blok in light of colour, tones, synesthesia and other aspects. Klíčová slova: symbolism; symbol; imeage; synesthesia; symbology of colours and notes; poetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Symbolistické motivy v poezii A.Bloka

Cílem práce je prozkoumat typologii symbolů v poezii A.A.Bloka z hlediska barev, zvuku, synestezie, vizuálnosti a dalších zřetelů a nakonec vymezit specifičnost blokovského symbolu pro interpretace ...

STETSENKO, Jekaterina; PECHAL, Zdeněk; ZAHRÁDKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Sémantické derivace jako slovotvorný postup v ruském žargonu a slangu
FÁBELOVÁ, Zuzana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2010 - ruský
Tématem naší práce je posouzení role sémantické derivace v ruském žargonu a slangu. V teoretické části se věnujeme definování pojmu žargon a slang a vysvětlujeme zde především oblast slovotvorby ruského slangu a podrobněji probíráme metaforu a metonymii. Součástí práce je i praktická část, ve které se snažíme analyzovat slangové výrazy, které jsme zpracovali na základě klasifikace uvedené v teoretické části. The theme of our Bachelor thesis is an assesment of the semantic derivation as a means of wordformation in Russian slang. In the theoretical part of the thesis we put our minds to the definiton of slang and jargon. We then we explain the wordformation of Russian slang and enlarge the topics of metaphor and metonymy. The integral part of the thesis is also the practical part, in which we attempt to analyse slang idioms that we have elaborated on the basis of the classification introduced in the theoretical part. Klíčová slova: slang; jargon; social dialects; slang used by young people; worformation of Russian slang; semantic derivation; metaphor; metonymy; analysis of slang idioms; motivated translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sémantické derivace jako slovotvorný postup v ruském žargonu a slangu

Tématem naší práce je posouzení role sémantické derivace v ruském žargonu a slangu. V teoretické části se věnujeme definování pojmu žargon a slang a vysvětlujeme zde především oblast slovotvorby ...

FÁBELOVÁ, Zuzana; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze