Počet nalezených dokumentů: 674
Publikováno od do

Gaussovská vnitřní kvantová provázanost
BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav; LACHMAN, Lukáš
2019 - anglický
Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou teorii gaussovské vnitřní kvantové provázanosti. Gaussovská vnitřní kvantová provázanost byla analyticky spočtena pro dvoumódové gaussovské stavy zahrnující všechny symetrické stavy s částečnou minimální neurčitostí, slabě smíšené asymetrické stlačené termální stavy s částečnou minimální neurčitostí a slabě smíšené symetrické stlačené termální stavy. Tuto teorii jsme rozšířili o analytické výpočty pro třídu gaussovských stavů s minimální negativitou pro fixované globální a lokální purity a spočetli gaussovskou vnitřní kvantovou provázanost pro konkrétní příklady těchto stavů. Dále jsme naše výsledky porovnali s jinou mírou kvantové provázanosti nazvanou Gaussian Rényi-2 entanglement of formation a tím posílili hypotézu ekvivalence těchto dvou měr. The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the theory of GIE itself. GIE had been analytically calculated for two-mode Gaussian states including all symmetric partial minimum uncertainty states, weakly mixed asymmetric squeezed thermal states with partial minimum uncertainty, and weakly mixed symmetric squeezed thermal states. We extend the theory of GIE by analytical formulas for the class of Gaussian states with minimum negativity for fixed global and local purities (GLEMS) \cite{glems} and we calculate the GIE for special examples of these states. Further, we compare our results with another entanglement measure called Gaussian Rényi-2 entanglement of formation (GR2EoF) \cite{gr2eof} and strengthen the hypothesis of equivalence of these entanglement measures. Klíčová slova: kvantová fyzika; provázanost; gaussovská vnitřní kvantová provázanost; gaussovské stavy; míra provázanosti; quantum physics; entanglement; Gaussian intrinsic entanglement; Gaussian states; entanglement measure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Gaussovská vnitřní kvantová provázanost

Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou ...

BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav; LACHMAN, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vizualizace třídicích algoritmů
KLUNKO, Mykhailo; KÜHR, Tomáš
2019 - anglický
Cílem práce bylo vytvořit software pro podporu výuky třídících algoritmů pomocí vizualizace průběhu třídění nejznámějšími algoritmy a jejich variantami. Program podporuje názornou vizualizaci vybraných algoritmů na zadaném či vygenerovaném vstupním poli a krokování průběhu výpočtu se souběžným zobrazením pseudokódu použitého algoritmu a aktuálních hodnot použitých proměnných. The main goal of the thesis was to create a teaching support software with visualization of the most known sorting algorithms and their variations. The application supports a graphic visualization of selected algorithms on randomly generated or manually created array, step-by-step execution possibility, pseudocode and current state of variables. Klíčová slova: třídící algoritmus; třídění; vizualizace; výukový program; sorting algorithm; sorting; visualization; educational software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vizualizace třídicích algoritmů

Cílem práce bylo vytvořit software pro podporu výuky třídících algoritmů pomocí vizualizace průběhu třídění nejznámějšími algoritmy a jejich variantami. Program podporuje názornou vizualizaci ...

KLUNKO, Mykhailo; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching English as a Foreign Language to Pupils with Learning Disabilities
NWAUKWA, Ngozi; JEŘÁBKOVÁ, Kateřina
2019 - anglický
The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with learning disabilities. It is believed that every child is teachable despite the degree of their special needs. There are methods or approaches that are designed to suit a child with disability. The main focus in this thesis is to explore strategies and tools that facilitate the teaching of English as a foreign language to children with learning disabilities. An online questionnaire was designed for this study and was distributed via email to English teachers of primary schools in Olomouc region of Czech Republic. Out of 72 schools that were contacted via email, 41 teachers answered the questionnaire items. The study used four hypothesis based on the theoretical standpoints, and data was analyzed using simple percentage. The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with learning disabilities. It is believed that every child is teachable despite the degree of their special needs. There are methods or approaches that are designed to suit a child with disability. The main focus in this thesis is to explore strategies and tools that facilitate the teaching of English as a foreign language to children with learning disabilities. An online questionnaire was designed for this study and was distributed via email to English teachers of primary schools in Olomouc region of Czech Republic. Out of 72 schools that were contacted via email, 41 teachers answered the questionnaire items. The study used four hypothesis based on the theoretical standpoints, and data was analyzed using simple percentage. Klíčová slova: Teaching foreign languages; English language; pupils with specific learning disabilities; strategies; methods; approaches; primary school; Teaching foreign languages; English language; pupils with specific learning disabilities; strategies; methods; approaches; primary school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Teaching English as a Foreign Language to Pupils with Learning Disabilities

The purpose of this bachelor thesis is to consider methods and approaches used by elementary school teachers to improve and encourage the mastery of English as a foreign language to children with ...

NWAUKWA, Ngozi; JEŘÁBKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

DIDS-sensitive anion channels and their role in plant photomorphogenesis
DOSTÁLOVÁ, Kateřina; FELLNER, Martin; KOCÁBEK, Tomáš
2019 - anglický
Předložená bakalářská práce měla za hlavní cíl zjistit, zda jsou DIDS-sensitivní aniontové kanály v rostlině Solanum lycopersicum L. zapojeny ve fotomorfogenezi a zda mohou být tyto kanály ovlivněny vlnovou délkou světla. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky v rámci fotomorfogeneze rostlin, aniontových kanálů a jejich inhibitorů. V experimentální části byl využit kultivar MoneyMaker a od něj odvození mutanti cry1-1 a cry1-2 s mutací v genu CRY1, který je zapojený ve vnímání modrého světla. Druhým kultivarem byl kultivar GT a od něj odvozený mutant tri1 s defektem ve fytochromu B1. V podmínkách in vitro byly sledovány reakce semen rostliny rajčete jednak k inhibitoru DIDS, a jednak k modrému, červenému světlu a ke tmě. Z výsledků je bylo vyvozeno, že DIDS-sensitivní aniontové kanály jsou pozitivně zapojeny v růstu kořenů rajčete. Výsledky rovněž naznačují, že fotoreceptor CRY1 zprostředkuje zeslabující účinek modrého světla na inhibici prodlužování kořenů vlivem DIDS. The main aim of presented bachelor thesis was to find out whether the DIDS-sensitive anion channels in Solanum lycopersicum L. are involved in the hotomorphogenesis and whether they could be influenced by different light wavelength. In the theoretical part, the most important knowledge about the plant photomorphogenesis, anion channels and their inhibitors are summarized. In the experimental part, the cultivar MoneyMaker and its mutants cry1-1 and cry1-2 with the mutations in CRY1 gene, which is involved in the perception of blue light, were used. Second used cultivar was GT and derived tri1 mutant with the defect in the phytochrome B1. In conditions in vitro, responses of tomato seeds not only to the inhibitor DIDS but also to the blue, red light and dark were investigated. From the results, it was deduced that DIDS-sensitive anion channels are positively involved to tomato root growth. The results also suggest that photoreceptor CRY1 mediates reducing effect of blue light on DIDS-induced inhibition of root elongation. Klíčová slova: Fotomorfogeneze; aniontové kanály; DIDS; rajče (Solanum lycopersicum L.); kořeny; modré světlo; kryptochromy; Photomorphogenesis; anion channels; DIDS; tomato (Solanum lycopersicum L.); roots; blue light; cryptochromes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
DIDS-sensitive anion channels and their role in plant photomorphogenesis

Předložená bakalářská práce měla za hlavní cíl zjistit, zda jsou DIDS-sensitivní aniontové kanály v rostlině Solanum lycopersicum L. zapojeny ve fotomorfogenezi a zda mohou být tyto kanály ovlivněny ...

DOSTÁLOVÁ, Kateřina; FELLNER, Martin; KOCÁBEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Evolution of Ecofeminist Discourse
MIKLÍKOVÁ, Veronika; DANĚK, Tomáš
2019 - anglický
Bakalářská práce se zabývá ekofeminismem, různorodým sociálním, akademickým, aktivistickým a politickým hnutím, poukazujícím na analogii mezi útiskem a vykořisťováním přírody a žen, snažícím se o znovuvytvoření rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Práce, pro zasazení ekofeminismu do kontextu, nejprve shrnuje historii feminismu a poté představuje základní prvky ekofeministické teorie a to, jak ekofeminismus vnímají vybrané ekofeministky Carolyn Merchant, Karen Warren, Val Plumwood a Vandana Shiva. Poté se práce zaměřuje na představení a shrnutí myšlenek a teorie v rámci specifických témat, kterými se vybrané ekofeministky zaobírají, a která jsou dle nich důvodem dnešní environmentální a sociální krize. Probíranými tématy jsou konceptuální spojení mezi ženou a přírodou a pod ně spadající koncepty jinakosti, opresivního konceptuálního rámce, hodnotového dualismu a užívání kontrolujících představ a metafor zobrazujících a spojujících přírodu s femininními prvky a ženy s prvky přírody. Kritika ekofeminsmu, obsažená v diskuzi a směřující z vnějšku hnutí, nabízí kritické zamyšlení se nad významem ekofeminismu a nad jeho možnými nedostatky. This bachelor thesis focuses on ecofeminism, a diverse social, academic, activist and political movement that shows the parallels between the exploitation and oppression of nature and women and seeks for recreation of harmony between nature and humankind. Firstly, to put ecofeminism into context, this thesis summarizes history of feminism and then presents the main points and tenets of the ecofeminist theory and how is ecofeminism perceived by chosen ecofeminists, namely Carolyn Merchant, Karen Warren, Val Plumwood, and Vandana Shiva. Afterwards, the thesis focuses on presenting and summarizing the ideas and theory within specific topics that chosen ecofeminists focus on in their work and which, according to them, are the reason of the current environmental and social crisis. The topics discussed in the thesis are the conceptual connections between women and nature and the concepts falling within them - concept of the Other, oppressive conceptual framework, value dualism, use of controlling imagery that naturalizes women and feminizes nature. Critique of ecofeminism, also included in discussion, offers a critical reflection from outside the movement on the meaning and possible weaknesses of the ecofeminist movement. Klíčová slova: ekofeminismus; feminismus; environmentalismus; příroda; žena; etika; hnutí; Carolyn Mer-chant; Karen Warren; Val Plumwood; Vandana Shiva; ecofeminism; feminism; environmentalism; nature; woman; ethics; movement; Carolyn Merchant; Karen Warren; Val Plumwood; Vandana Shiva Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Evolution of Ecofeminist Discourse

Bakalářská práce se zabývá ekofeminismem, různorodým sociálním, akademickým, aktivistickým a politickým hnutím, poukazujícím na analogii mezi útiskem a vykořisťováním přírody a žen, snažícím se o ...

MIKLÍKOVÁ, Veronika; DANĚK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pochopení interakce přechodných kovů s defektivním grafenem pomocí DFT
NAVRÁTIL, Jan; BLONSKI, Piotr; LAZAR, Petr
2019 - anglický
Techniky uchování dat pomocí jednotlivých atomů a katalýza pomocí samostatných atomů pro správnou funkci potřebují specifickou pozici, která by pevně uchytila "aktivní" atomy a zabránila jim ve shlukování. Tato teoretická bakalářská práce ukazuje, že adsorpce vybraných atomů přechodných kovů (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) do defektů v defektivním grafenu (jedna vakance, jedna vakance dekorovaná pyridinickými dusíky, dvojvakance, dvojvakance dekorovaná pyridinickými dusíky) je energeticky výhodná, ve spoustě případů byla vazba silnější než 5 eV. Zatímco atomy Pt jsou na čistém grafenu poměrně mobilní, vakance ukotvují adatom silněji než pozice vzdálenější od defektu. Strukturní, elektronické a magnetické vlastnosti byly pečlivě analyzovány. Trendy ve vypočtených charakteristikách byly prozkoumány a byla vypočtena jejich korelace s adsorpční energií. Relativistické nekolineární kalkulace ukázaly významné hodnoty magnetické anizotropní energie IrDVG (~ 7 meV) s jednoduchou osou magnetizace kolmou na rovinu grafenu. Opačným případem je IrSVNG, kde je jednoduchá osa paralelní s rovinou grafenu oproti ose kolmé na rovinu grafenu preferována o ~ 10 meV. Vlastnosti obou systémů jsou diskutovány na základě relativistických elektronických struktur. Single atom data storage and single atom heterogenous catalysis need for proper function specific position that thoroughly holds the concerned "active" atoms and prevents them from clustering. Presented theoretical thesis shows that adsorption of selected transition metal atoms (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) to defects in defective graphene (single vacancy, single vacancy decorated by pyridinic nitrogen atoms, divacancy, divacancy decorated by pyridinic nitrogen atoms) is energetically favourable, in many cases the binding is stronger than 5 eV. While Pt atoms at pristine graphene are rather mobile, vacancies anchor the adatom rather strongly, compared to the positions farther from the defect. Structural, electronic and magnetic properties were thoroughly analysed. Trends in the calculated characteristics were inspected and correlation with adsorption energy was evaluated. Relativistic non-collinear calculations showed remarkable magnetic anisotropy energy of IrDVG (~ 7 meV) with easy axis perpendicular to graphene plane. Contrary to this, magnetic axis perpendicular to the graphene plane of IrSVNG is disfavoured by ~ 10 meV in comparison with easy magnetic axis parallel to the graphene layer. Properties of both systems are discussed based on the relativistic electronic structures. Klíčová slova: grafen; defektivní grafen; grafen s vakancemi; pyridinický dusík; atomy přechodných kovů; katalýza pomocí samostatných atomů; uchování dat pomocí samostatných atomů; adsorpční energie; DOS; Baderovy náboje; MAE; SOC; DFT; graphene; defective graphene; vacancy graphene; pyridinic nitrogen; transition metal atoms; single atom catalysis; single atom data storage; adsorption energy; DOS; Bader charges; MAE; SOC; DFT Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pochopení interakce přechodných kovů s defektivním grafenem pomocí DFT

Techniky uchování dat pomocí jednotlivých atomů a katalýza pomocí samostatných atomů pro správnou funkci potřebují specifickou pozici, která by pevně uchytila "aktivní" atomy a zabránila jim ve ...

NAVRÁTIL, Jan; BLONSKI, Piotr; LAZAR, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Molekulární a funkční charakterizace embryonálního vývoje u dvojitých mutantů HSP90 a YODA
ZÁVORKOVÁ, Natálie; SAMAKOVLI, Despina; MARCHETTI, Cintia
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv YODA-MAPK kaskády a HSP90 na embryonální vývoj rostliny. Fenotypově i molekulárně byly charakterizovány vlivy jednotlivých komponentů signální dráhy, jmenovitě YDA, MPK3, MPK6, HSP90.1 a HSP90.3, na ranou embryogenezi, vývoj primárního kořene semenáčků a vývoj reprodukčních orgánů rostliny. Správný vývoj embrya je nezbytný pro celkový vývoj organismu. Defekty v embryogenezi mohou mít dalekosáhlé a nevratné následky v průběhu celého životního cyklu rostliny. Proto je důležité pochopit vývojový model rané embryogeneze. Je známo, že YDA-MAPK kaskáda se podílí na asymetrických buněčných děleníh, které řídí vývoj stomat a podílí se na prvním asymetrickém dělení zygoty při embryogenezi. Dalším již publikovaným faktem je ovlivnění výše zmíněné signální dráhy HSP90 v rámci procesu tvorby stomat. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda i v rámci raného embryonálního vývoje jsou tyto dva komponenty v interakci a zda oba ovlivňují embryogenezi v rámci jedné molekulární dráhy. Tohoto cíle bylo dosaženo zkoumáním jednoduchých a dvojitých mutantů členů YODA-MAPK kaskády a HSP90. Výsledky jednotlivých experimentů naznačují, že je YODA-MAPK kaskáda opravdu ovlivňována proteiny z rodiny HSP90. This bachelor thesis focused on the influence of YODA-MAPK cascade and HSP90 on the embryonic development of the plant. The phenotypic and molecular characterization of the individual components of the signaling pathway, namely YDA, MPK3, MPK6, HSP90.1 and HSP90.3, on early embryogenesis, development of primary root of seedling and development of plant reproductive organs were characterized. The proper embryonic development is essential for correct development of the organism. Defects in embryogenesis may have far-reaching and irreversible consequences for the continuation of the plant's life cycle. Therefore, it is important to understand the developmental pattern of early embryos. It is known that the YODA-MAPK cascade is involved in asymmetric cell divisions that control stomatal development and contribute to the first asymmetric division of a zygote in embryogenesis. Another already published fact is the influence of the HSP90 on the above-mentioned signaling pathway in the process of stomatal formation. The main aim of this work was to investigate whether these two components are in interaction even during the early embryonic development and whether they both influence embryogenesis within one molecular pathway. This goal was achieved by examining single and double mutants of the members of YODA-MAPK cascade and HSP90 protein family. The results of individual experiments suggest that the YODA-MAPK cascade is indeed influenced by proteins from the HSP90 family. Klíčová slova: Heat shock protein 90; MPK3; MPK6; raná embryogeneze; YDA YODA-MAPK signální dráha; WOX8; early embryogenesis; Heat shock protein 90; MPK3; MPK6; YDA; YODA-MAPK cascade; WOX8 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Molekulární a funkční charakterizace embryonálního vývoje u dvojitých mutantů HSP90 a YODA

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv YODA-MAPK kaskády a HSP90 na embryonální vývoj rostliny. Fenotypově i molekulárně byly charakterizovány vlivy jednotlivých komponentů signální dráhy, ...

ZÁVORKOVÁ, Natálie; SAMAKOVLI, Despina; MARCHETTI, Cintia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sport and its role in Soacha municipality, Colombia
CABALOVÁ, Kristína; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
2019 - anglický
Tento výzkum je zaměřen na roli sportu v rozvoji mladých lídrů a jejich dovedností, a také dopadem těchto dovedností na jejich život. Tiempo de Juego (nebo TDJ) je nevládní kolumbijská organizace, která pracuje ve třech lokalitách: Soacha, Santa Marta a Timbiquí. Vzhledem k tomu, že tato země prošla v posledních letech mnoha společenskými a politickými změnami, tato organizace přizpůsobila svou práci podmínkám a potřebám místních komunit. TDJ používá sport, umění a technologii jako nástroj k práci s komunitou, zároveň implementuje vlastní metodologii s názvem Koexistenční metodologie během každé aktivity. Tato metodologie je zaměřena na rozvoj technických, pedagogických a psychosociálních dovedností. Velmi důležitou součástí práce TDJ je dát svým účastníkům příležitost rozvíjet se jako mladí lídři, což jsou dobrovolníci, kteří se účastní workshopů ve "škole líderství" a naučené schopnosti a znalosti dále učí ostatními účastníky této organizace. Výsledky výzkumu ukazují sport jako nástroj, který přivádí děti a mládež do TDJ; dělá celý vzdělávací proces atraktivnějším a zábavnějším; a že má potenciál rozvíjet mnoho různých dovedností. Výzkum se zaměřuje na čtyři životní dovednosti - komunikaci, empatii, mezilidské vztahy a sebepoznání - a ukazuje jejich vliv na životy mladých lídrů, zejména v prostředí jejich rodin, škol a tréninků. This investigation is focused on the role of sport in the development of young peer leaders and their skills and on the impact of these skills to their lives. Tiempo de Juego (or TDJ) is a non-governmental organization from Colombia which works in three communities: Soacha, Santa Marta and Timbiquí. As this country passed through many social and political changes in last years, the foundation adapted its work on the condition and needs of local communities. TDJ uses sport, art and technology as a tool to reach and to work with community implementing its own methodology named Coexistence Methodology to every activity. This methodology is focused on a development of technical, pedagogical and psychosocial skills. A very important part of TDJ's work is to give to its participants an opportunity to be formed as young peer leaders, volunteers who attends capacity-building sessions of the School of Leadership and teaches learned abilities and knowledge with other participants. The results show sport as a tool that brings children and youngsters to the foundation; that it makes all the educational process more attractive and joyful; and its potential to develop many different skills. The research emphasizes into fours life skills - communication, empathy, interpersonal relations and self-knowledge - and shows their impact in lives of young peer leader, mainly in the environment of their families, schools and training sessions. Klíčová slova: sport pro rozvoj; životní dovednosti; Organizace Tiempo de Juego; rozvoj mládeže; Kolumbie; Soacha; Cazucá; Sport for Development; Life Skills; Foundation Tiempo de Juego; youth development; Colombia; Soacha; Cazucá Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sport and its role in Soacha municipality, Colombia

Tento výzkum je zaměřen na roli sportu v rozvoji mladých lídrů a jejich dovedností, a také dopadem těchto dovedností na jejich život. Tiempo de Juego (nebo TDJ) je nevládní kolumbijská organizace, ...

CABALOVÁ, Kristína; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona; ŠERÁ KOMLOSSYOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Satire in Jane Austen's Juvenilia, Northanger Abbey and Sanditon
PATSCHOVÁ, Jana; JELÍNKOVÁ, Ema; PLANKOVÁ, Gabriela
2019 - anglický
Satira Jane Austenové, zejména pak v případě pozdějších románů, zůstává nezřídka nepozornému čtenáři skryta, avšak v případě juvenilních textů a Opatství Northanger je zcela evidentní. Zde autorka satirizuje dobovou populární literaturu a určité společenské konvence. V posledním románu, nazvaném Sanditon, se Austenová vrací k ostrosti prvních literárních pokusů. Tato práce se zabývá satirou ve výše zmíněných dílech. Jane Austen's satire may especially in her mature writing pass unnoticed. However, it is quite ostentatious in her juvenile writing, as well as in her first finished novel, Nothanger Abbey. The author targets the popular fiction of her time and certain aspects of the contemporary society. In her last novel, Sanditon, Austen returns to the sharpness of her Juvenilia. My objective is to categorize satire mainly in the above mentioned works. Klíčová slova: Jane Austenová; satira; sentimentální román; gotický román; ironie; parodie; burleska; Jane Austen; Satire; Sentimental Novel; Gothic Novel; Irony; Parody; Burlesque Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Satire in Jane Austen's Juvenilia, Northanger Abbey and Sanditon

Satira Jane Austenové, zejména pak v případě pozdějších románů, zůstává nezřídka nepozornému čtenáři skryta, avšak v případě juvenilních textů a Opatství Northanger je zcela evidentní. Zde autorka ...

PATSCHOVÁ, Jana; JELÍNKOVÁ, Ema; PLANKOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tennyson's "The Lady of Shalott" in Literary and Artistic Context
TRUKSOVÁ, Barbora; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; ŠVÁCHOVÁ, Helena
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá básní "Paní ze Shalott" od Lorda Alfreda Tennysona. Hlavním cílem práce je poskytnout literární a tematickou analýzu básně v kontrastu s uměleckým zpracováním tří vybraných prerafaelitských malířů jimiž jsou - William Holman Hunt, William Maw Egley a John William Waterhouse. Druhá část práce se soustředí na srovnání těchto obrazů pomocí společných znaků, rozdílů a také vztahu k principům Prerafaelitů. This bachelor thesis is concerned about the poem "The Lady of Shalott" by Alfred Lord Tennyson. The main aim of the thesis is to provide literary and thematic analysis of the poem in contrast with artistic interpretation done by three selected Pre-Raphaelite painters - William Holman Hunt, William Maw Egley, and John William Waterhouse. The second part of the thesis deals with the comparison of the paintings, comparing the similarities, differences and relevance to the Pre-Raphaelite principles as well. Klíčová slova: Lord Alfred Tennyson; viktoriánská poezie; 19. století; Prerafaelité; Paní ze Shalott; William Holman Hunt; William Maw Egley; John William Waterhouse; Lord Alfred Tennyson; Victorian Poetry; 19th century; Pre-Raphaelite Brotherhood; The Lady of Shalott; William Holman Hunt; William Maw Egley; John William Waterhouse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Tennyson's "The Lady of Shalott" in Literary and Artistic Context

Tato bakalářská práce se zabývá básní "Paní ze Shalott" od Lorda Alfreda Tennysona. Hlavním cílem práce je poskytnout literární a tematickou analýzu básně v kontrastu s uměleckým zpracováním tří ...

TRUKSOVÁ, Barbora; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; ŠVÁCHOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze