Počet nalezených dokumentů: 4188
Publikováno od do

Dopady dostavby R35 na rozvoj ekonomiky Pardubického kraje
Šubrt, Jakub; Damborský, Milan; Hájek, Oldřich
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá dopady dostavby rychlostní komunikace R35 na rozvoj eko-nomiky Pardubického kraje. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou po-psány základní pojmy problematiky dopravy a regionálního rozvoje, vymezení dopravy a jejího postavení v ekonomice, ekonomické dopady výstavby rychlostních silnic a popsány základní strategické dokumenty týkající se dopravy. V praktické části je zpracována charakteristika Pardubického kraje, historie a vývoj stavby R35, popsána trasa R35 v Pardubickém kraji a na základě získaných informací je zpracována SWOT analýza a zhodnoceny celkové dopady R35 na ekonomiku Pardubického kraje. Klíčová slova: rychlostní komunikace; Pardubický kraj; doprava; dopravní infrastruktura; rozvoj; ekonomika; ekonomický rozvoj; expressways; Pardubice region; transport; transport infrastructure; development; economy; economy development Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Dopady dostavby R35 na rozvoj ekonomiky Pardubického kraje

Bakalářská práce se zabývá dopady dostavby rychlostní komunikace R35 na rozvoj eko-nomiky Pardubického kraje. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou po-psány základní pojmy ...

Šubrt, Jakub; Damborský, Milan; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti
Surovčák, Petr; Popesko, Boris; Hurta, Josef
2011 - český
Tato bakalářská práce nazývající se Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti si klade za cíl analyzovat náklady a výnosy dvou porovnatelných hospodářských středisek v rámci jednoho podniku. Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývající se problematikou podnikových nákladů. Praktická část zahrnuje charakteristiku podniku, analýzu výnosů a nákladů, analýzu bodu zvratu a pohled na náklady v ekonomickém pojetí. Na základě výsledků analýz jsou závěrem navrženy doporučení pro zlepšení v oblasti řízení nákladů. Klíčová slova: hospodářské středisko; analýza nákladů; variabilní náklady; fixní náklady; přímé náklady; nepřímé náklady; bod zvratu; economic profit centre; costs analyses; variable costs; fixed costs; direct costs; indirect costs; break-even point Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti

Tato bakalářská práce nazývající se Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti si klade za cíl analyzovat náklady a výnosy dvou porovnatelných hospodářských středisek v rámci ...

Surovčák, Petr; Popesko, Boris; Hurta, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky
Kostolná, Kristína; Fialová, Šárka; Dúhová, Mária
2011 - slovenský
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit míru spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce je rozdelená na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky získané z odborné literatury zaměřené na marketingový vý-zkum, spokojenost zákazníků a marketing ve zdravotnictví. V praktické části jsem vyhod-notila údaje získané marketingovým výzkumem a doporučila možnosti, jak zkvalitnit a zlep-šit služby u konkrétní všeobecné praktické lékařky. Klíčová slova: marketingový výzkum; dotazník; marketing ve zdravotníctví; spokojenost zákazníků; marketing research; questionnaire; healthcare marketing; customer's satisfaction Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit míru spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce je rozdelená na dvě ...

Kostolná, Kristína; Fialová, Šárka; Dúhová, Mária
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Plastika, a.s.
Zmeškalová, Jana; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
2011 - český
Předmětem bakalářské práce je analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě PLASTIKA a.s. Cílem této práce je na základě teoretických konceptů a provedené analýzy zhodnotit tento systém a navrhnout možnosti řešení, které by vedly ke zlepšení. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se obecným výkladem motivace zaměstnanců. Druhá část je praktická a je zaměřena na zhodnocení tohoto systému ve firmě. Pro získání vypovídajících informací byl použit průzkum formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných výsledků byly identifikovány problematické oblasti a byla navržena doporučení ke zlepšení současné situace. Klíčová slova: Odměňování; motivace; motivační systém; zaměstnanci; zaměstnanecké benefity; SWOT analýza; Remuneration; motivation; motivation system; employees; employee benefits; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Plastika, a.s.

Předmětem bakalářské práce je analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě PLASTIKA a.s. Cílem této práce je na základě teoretických konceptů a provedené analýzy zhodnotit tento systém ...

Zmeškalová, Jana; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Program rozvoje obce Jablůnka
Vizinová, Edita; Hubáčková, Veronika; Machů, Jiří
2011 - český
Cílem bakalářské práce je zpracovat Program rozvoje obce Jablůnka. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je zpracovat teoretické poznatky v oblasti strategického plánování na municipální úrovni. Praktická část je zaměřena na socioekonomickou analýzu obce Jablůnka. Na základě socioekonomické analýzy je vypracována SWOT analýza, která spočívá v definování silných a slabých stránek obce, jejích příležitostí a ohrožení. Poté jsou stanoveny jednotlivé strategické cíle, priority a opatření. Na závěr je navržen katalog projektů. Klíčová slova: obec; program rozvoje obce; strategické plánování; socioekonomická analýza; SWOT analýza; katalog projektů; municipality; municipal development program; strategic planning; socioeconomic analysis; SWOT analysis; project catalogue Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Program rozvoje obce Jablůnka

Cílem bakalářské práce je zpracovat Program rozvoje obce Jablůnka. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je zpracovat teoretické poznatky v oblasti strategického ...

Vizinová, Edita; Hubáčková, Veronika; Machů, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman
Horák, Martin; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
2011 - český
Cílem mé bakalářské práce je srovnání českého a evropského ombudsmana. V teoretické části se nejprve zabývám obecným vymezením instituce ombudsman. Dále se zaměřím na českého a evropského ombudsmana. U obou těchto institucí popíšu stručně jejich konstitu-ování, ustanovení do funkce a funkční období. Posléze uvedu jejich pravomoci, působnost a činnost, tedy to, čím se zabývají. V praktické části jsem analyzoval činnosti českého a evropského ombudsmana. V rámci této kapitoly jsem nejdříve srovnával vývoj počtu obdržených podnětů u obou institucí od vzniku až po rok 2009, posléze strukturu stížností z hlediska působnost a dále pak počet vyřízených stížností, zahájených šetření a zjištěných pochybení za rok 2009. Klíčová slova: český veřejný ochránce práv; evropský ombudsman; ochránce; pravomoc; působnost; stížnost; podnět; czech ombudsman; european ombudsman; competence; scope; complaint; motion Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

Cílem mé bakalářské práce je srovnání českého a evropského ombudsmana. V teoretické části se nejprve zabývám obecným vymezením instituce ombudsman. Dále se zaměřím na českého a evropského ombudsmana. ...

Horák, Martin; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Využití statistických metod v marketingovém výzkumu
Valigurová, Romana; Klímek, Petr; Ježík, Jan
2011 - český
Tématem mé bakalářské práce je využití statistických metod v marketingovém výzkumu. Rozhodla jsem se provést marketingový výzkum na téma nová cateringová společnost ve Zlíně. Tento průzkum jsem provedla pomocí dotazníkového šetření, na které jsem aplikovala vybrané statistické metody. Teoretická část zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se vztahují k marketingu a statistice. V praktické části jsem se zaměřila na samotný dotazník a jeho šetření. Výpočty statistických metod využité v marketingovém výsledku jsem nejdříve zpracovala sama a poté jsem provedla kontrolu se statistickým softwarem. Klíčová slova: marketing; marketingový výzkum; dotazník; statistické metody; software XLStatistics; marketing research; questionnaire survey; statistical methods Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Využití statistických metod v marketingovém výzkumu

Tématem mé bakalářské práce je využití statistických metod v marketingovém výzkumu. Rozhodla jsem se provést marketingový výzkum na téma nová cateringová společnost ve Zlíně. Tento průzkum jsem ...

Valigurová, Romana; Klímek, Petr; Ježík, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu
Hromadová, Dagmar; Kovářík, Michal; Novák, Petr
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podmínek pro založení nového podnikatelského subjektu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit přehledný postup povinností, které předcházejí vzniku nového podnikatelského subjektu a vybrat pro začínajícího podnikatele nejvhodnější právní formu podnikání. Součástí práce je SWOT analýza budoucího podnikatele. Práce dále obsahuje porovnání ekonomických subjektů dle právních forem podnikání ve Zlínském kraji a jeho okresech. Klíčová slova: podnik; podnikatel; osobní společnost; kapitálová společnost; sociální pojištění; zdravotní pojištění; daň z příjmů; účetnictví; Business; Entrepreneur; Partnership; Limited Lability Society; Social Insurance; Health Iinsurance; Income Tax; Accounting Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podmínek pro založení nového podnikatelského subjektu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit přehledný postup povinností, které předcházejí vzniku nového ...

Hromadová, Dagmar; Kovářík, Michal; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně
Bělotová, Jana; Pilík, Michal; Horňáková, Ladislava
2011 - český
Bakalářská práce ?Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně? se skládá ze dvou hlavních částí. V první teoretické části se autorka věnuje tématu arts managementu a neziskovým organizacím. V praktické části je představena Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, její návštěvníci a zároveň jsou prezentovány výsledky marketingového výzkumu. Na konci práce autorka navrhuje řešení některých odvětví. Původní teze, že marketingové aktivity organizací tohoto segmentu jsou výrazně méně rozvinuté než u ostatních subjektů na trhu, se částečně potvrdila. Mimo to autorka zaznamenala jistý posun od postojů dob minulých, kdy měly organizace tendence se před svými návštěvníky spíše uzavírat, než aby se projevily interaktivně a své zákazníky si získaly. Klíčová slova: analýza návštěvníků; arts marketing; dotazník; KGVUZ; komunikační plán; marketingová komunikace; marketingový výzkum; neziskový sektor; značka; Arts Marketing; Brand; Communication Plan; Marketing Communication; Marketing Research; Non-profit Sector; Visitor Analysis; Questionnaire Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně

Bakalářská práce ?Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně? se skládá ze dvou hlavních částí. V první teoretické části ...

Bělotová, Jana; Pilík, Michal; Horňáková, Ladislava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza konkurenceschopnosti firmy D print
Dyják, Zdeněk; Vydrová, Janka; Mandincová, Zuzana
2011 - český
Moje bakalářská práce je psána na téma analýza konkurenceschopnosti firmy Dprint, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy na teoretickou a praktickou část. V první části je možno najít teoretické poznatky k sestavování dílčích analýz ? Porterovy analýzy, SWOT analýzy a BCG analýzy. Druhá část potom zahrnuje analýzy sestavené ze skutečných dat přímo na tělo zmíněné firmy. Následuje zhodnocení současného stavu a moje návrhy a doporučení pro zlepšení současné konkurenceschopnosti. Klíčová slova: analýza konkurenceschopnosti; konkurenceschopnost; konkurenční strategie; Porter; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; SWOT analýza; BCG matice; analysis of competitiveness; competitiveness; competitive strategy; Porter's analysis; SWOT analysis; BCG analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza konkurenceschopnosti firmy D print

Moje bakalářská práce je psána na téma analýza konkurenceschopnosti firmy Dprint, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy na teoretickou a praktickou část. V první části je možno najít ...

Dyják, Zdeněk; Vydrová, Janka; Mandincová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze