Počet nalezených dokumentů: 15198
Publikováno od do

Analýza nákladů cateringové společnosti za rok 2014
Bobalík, Radim; Vránová, Šárka; Heczková, Eva
2015 - český
V bakalářské práci je zpracována analýza nákladů společnosti XY, která se zabývá cateringem. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, se zabývá základními termíny a dalšími pojmy týkající se nákladů a analýzy nákladů. Ve druhé části, praktické, se práce detailněji zaměřuje na náklady společnosti XY. Je zde provedena jejich podrobná analýza se zaměřením na náklady vynaložené na nákup surovin. Cílem této práce je navrhnout taková opatření, která povedou k maximálnímu snížení nákladů a tím k dosažení lepšího výsledku hospodaření do dalších let. Klíčová slova: náklady; provozní náklady; finanční náklady; materiálové náklady; nákladová analýza; dodavatelé; costs; operating costs; financial costs; material costs; cost analysis; suppliers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza nákladů cateringové společnosti za rok 2014

V bakalářské práci je zpracována analýza nákladů společnosti XY, která se zabývá cateringem. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, se zabývá základními termíny a dalšími pojmy ...

Bobalík, Radim; Vránová, Šárka; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh kalkulace metodou ABC pro společnost Cardbox Packaging s.r.o.
Brhlová, Markéta; Slavík, Pavel; Šilhánová, Jana
2015 - český
V bakalářské práci jsou prováděny výpočty kalkulace nákladů dle metody ABC. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy z oblasti nákladového řízení, kalkulačního systému. Dále je věnovaná pozornost například kalkulačním metodám. Hlavním cílem této práce je návrh na výpočet kalkulace metodou ABC a na případné změny. Nejprve jsou analyzovány jednotlivé náklady společnosti, poté jsou pak definovány jednotlivé aktivity a přiřazují se náklady k již zmíněné aktivitě. Na základě toho je možné redukovat nadbytečné a neefektivní aktivity. Východiskem pro tuto práci je studium odborné literatury související s tématem a vlastní zkušenosti z praxe. Klíčová slova: kalkulace; náklady; metoda ABC; cena; calculation; costs; ABC method; price Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh kalkulace metodou ABC pro společnost Cardbox Packaging s.r.o.

V bakalářské práci jsou prováděny výpočty kalkulace nákladů dle metody ABC. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy z oblasti nákladového řízení, kalkulačního systému. Dále je věnovaná ...

Brhlová, Markéta; Slavík, Pavel; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013
Gruniková, Jana; Krátký, Zdeněk; Brázdilová, Petra
2015 - český
Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 prostřednictvím finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem základních účetních výkazů, finanční analýzou, jejími metodami a vybranými ukazateli finanční analýzy. Praktická část obsahuje základní informace o firmě a vlastní finanční analýzu. Závěr práce tvoří návrhy a doporučením ke zlepšení finanční situace. Klíčová slova: výnosy; náklady; výkaz zisku a ztrát; rozvaha; finanční analýza; rentabilita; likvidita; obratovost; zadluženost; revenues; costs; profit and loss statement; balance sheet; financial analysis; profitability; liquidity; activity; indebtedness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013

Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 prostřednictvím finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...

Gruniková, Jana; Krátký, Zdeněk; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení nákladů výrobní divize z hlediska útvarů a výkonů
Hönigová, Kamila; Bělotová, Libuše; Šilhánová, Jana
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na náklady a dosavadní kalkulační systém ve výrobní divizi v Dolním Němčí. Teoretická část se zabývá pojetím nákladů a jejich členěním, základními pojmy souvisejícími s kalkulacemi a kalkulačními vzorci. Praktická část je zaměřena na představení firmy BAŤA, akciová společnost a výrobní divize, analýzu nákladů, analýzu současného kalkulačního systému výrobní divize. Dále se v praktické části nachází kalkulace na vybraný výrobek pomocí současného a retrográdního kalkulačního vzorce. V závěru práce jsou zpracované návrhy a doporučení, které můžou být pro výrobní divizi přínosné. Klíčová slova: Pojetí nákladů; členění nákladů; alokace nákladů; kalkulační vzorce; analýza nákladů a kalkulačního systému; Concept of Costs; Cost Classification; Cost Allocation; Calculation Formula; Cost Analysis; Analysis of Costing System Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení nákladů výrobní divize z hlediska útvarů a výkonů

Bakalářská práce je zaměřena na náklady a dosavadní kalkulační systém ve výrobní divizi v Dolním Němčí. Teoretická část se zabývá pojetím nákladů a jejich členěním, základními pojmy souvisejícími s ...

Hönigová, Kamila; Bělotová, Libuše; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení vnitřního kontrolního systému účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Jurčová, Františka; Večeřová, Hana; Šilhánová, Jana
2015 - český
V této bakalářské práci bude analyzován vnitřní kontrolní systém univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část představuje pojem kontrola, její metody a postupy. Dále řeší pojem a význam vnitropodnikových směrnic týkajících se správného vedení účetnictví. Poslední kapitola teoretické části se věnuje inventarizaci, jejím druhům a také sestavení inventarizačního zápisu. V praktické části bakalářské práce je představena konkrétní účetní jednotka. Dále navazuje na teoretickou část, tzn., že uvedené teoretické poznatky jsou srovnávány se skutečností. Zkoumá kvalitu vydaných směrnic, nakolik jsou srozumitelné pro zaměstnance a do jaké míry se s nimi řídí. V další části je analyzován průběh inventarizace v této neziskové organizaci. Konec této bakalářské práce je zaměřen na zhodnocení celého vnitřního kontrolního systému. Klíčová slova: kontrola; účetnictví; směrnice; inventarizace; nezisková organizace; control; accounting; directive; inventorying; non-profit organization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení vnitřního kontrolního systému účetnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

V této bakalářské práci bude analyzován vnitřní kontrolní systém univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část představuje pojem kontrola, její metody a postupy. Dále řeší pojem a význam ...

Jurčová, Františka; Večeřová, Hana; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení finanční situace firmy Paulín s důrazem na řízení pohledávek
Srcháčková, Jitka; Pechanec, Roman; Brázdilová, Petra
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy Paulín, s.r.o. v letech 2011- 2013. Cílem této práce je analyzovat danou společnost na základě jejich účetních výkazů a navrhnout opatření ke zlepšení její ekonomické situace. Zvláště pak se práce zaměří na analýzu pohledávek. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vysvětlen význam finanční analýzy a její účel, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací a metody finanční analýzy, řízení pohledávek. V navazující praktické části je nejdříve představena firma Paulín, s.r.o. a následně provedena finanční analýza za období 2011-2013. V bakalářské práci je také řešen problém řízení pohledávek ve firmě. Prozkoumán je způsob správy, zajištění a vymáhání pohledávek. Na závěr jsou shrnuty výsledky jednotlivých analýz, upozornění na problémové oblasti a návrh způsobu jejich řešení. Klíčová slova: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; řízení pohledávek; financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; vertical analysis; horizontal analysis; ration; management of receivable Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení finanční situace firmy Paulín s důrazem na řízení pohledávek

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy Paulín, s.r.o. v letech 2011- 2013. Cílem této práce je analyzovat danou společnost na základě jejich účetních výkazů a navrhnout opatření ...

Srcháčková, Jitka; Pechanec, Roman; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Problematika řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.
Staňková, Kristýna; Horák, Jaroslav; Heczková, Eva
2015 - český
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s. V teoretické části budou popsány všeobecné informace týkající se zásob získané z odborné literatury. Bude tak popsáno členění, oceňování, řízení, financování, skladování či význam zásob. V praktické části budou uvedeny základní informace o firmě TAJMAC-ZPS, a.s. Další část se bude zabývat současným vývojem zásob, jeho oceňováním, financováním či skladováním. Poté budou následovat výpočty základních ukazatelů souvisejících se zásobami a sestavení modelu analýzy ABC. V závěru budou nastíněna případná řešení, která by mohla firmě pomoci se zlepšením stavu řízení zásob. Klíčová slova: Zásoby; řízení zásob; doba obratu; rychlost obratu; metoda ABC; supplies; supply controling; turnover period; turnover speed; ABC method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Problematika řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s.

Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku řízení zásob ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s. V teoretické části budou popsány všeobecné informace týkající se zásob získané z odborné literatury. Bude tak ...

Staňková, Kristýna; Horák, Jaroslav; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh zaměstnaneckých benefitů pro společnost XY
Vypušťáková, Michaela; Sablová, Marika; Šilhánová, Jana
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému zaměstnaneckých benefitů pro společnost X a Y a navržením způsobu financování tohoto systému. Teoretická část se týká vysvětlení pojmů personalistika, řízení lidských zdrojů, motivace a kafeteria systém. V praktické části budou krátce představeny společnosti X a Y. Poté budou analyzovány výsledky dotazníkových šetření a dle nich navržen systém benefitů pro zaměstnance společností a způsob jejich financování. Klíčová slova: Personalistika; řízení lidských zdrojů; motivace; teorie motivace; odměňování zaměstnanců; zaměstnanecké benefity; kafeteria systém; Personnel management; human resources management; motivation; theory of motivation; remuneration of employees; employee benefits; cafeteria system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh zaměstnaneckých benefitů pro společnost XY

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému zaměstnaneckých benefitů pro společnost X a Y a navržením způsobu financování tohoto systému. Teoretická část se týká vysvětlení pojmů ...

Vypušťáková, Michaela; Sablová, Marika; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh rozpočtování nákladů a výnosů v obchodní korporaci XYZ, s.r.o.
Záhorská, Jiřina; Sadílek, Martin; Šilhánová, Jana
2015 - český
V bakalářské práci s názvem Návrh rozpočtování nákladů a výnosů v obchodní korporaci XYZ, s.r.o. je řešena problematika finančního rozpočtování nákladů a výnosů z pohledu manažerského účetnictví. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje a jiné dostupné zdroje týkající se rozpočetnictví. V praktické části je analyzována současná situace finančního rozpočtování nákladů a výnosů, používané metody a následné vyhodnocení tohoto rozpočtu. Na základě takto provedené analýzy je provedeno její zhodnocení a k případným zjištěným nedostatkům je navrženo řešení vedoucí k jejich minimalizaci. Cílem této bakalářské práce je dosažení takového návrhu na zlepšení rozpočtování nákladů a výnosů, jenž by odstranil případné zjištěné nedostatky z provedené analýzy rozpočtování nákladů a výnosů a umožnil by jeho snadnou implementaci v dané obchodní korporaci. Klíčová slova: náklady; výnosy; bod zvratu; rozpočetnictví; krátkodobý rozpočet; costs; revenue; break-even point; budgeting; short-term budget Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrh rozpočtování nákladů a výnosů v obchodní korporaci XYZ, s.r.o.

V bakalářské práci s názvem Návrh rozpočtování nákladů a výnosů v obchodní korporaci XYZ, s.r.o. je řešena problematika finančního rozpočtování nákladů a výnosů z pohledu manažerského účetnictví. V ...

Záhorská, Jiřina; Sadílek, Martin; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza a návrh řešení datového skladu a repor-tingu prodejů nad maloobchodní databází
Zálešák, Ondřej; Šilhavý, Petr; Prokopová, Zdenka
2015 - český
Tato práce se zabývá analýzou aktuálního řešení reportingu a návrhem optimalizovaného řešení nad obchodní databází firmy XY. Klíčová slova: Datový sklad; DWH; Business Intelligence; BI; OLAP; Online Analytical Processing; OLTP; Online Transaction Processing; Dimenze; Fakta; MS SQL Server; SSIS; SQL Ser-ver Integrační Služby; SSAS; SQL Server Analytické Služby; SSRS; SQL Server Repor-tovací Služby; Data Warehouse; Online Analytical Pro-cessing; Dimension; Fact; SQL Server Integration Services; SQL Server Analyses Services; SQL Server Reporting Services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza a návrh řešení datového skladu a repor-tingu prodejů nad maloobchodní databází

Tato práce se zabývá analýzou aktuálního řešení reportingu a návrhem optimalizovaného řešení nad obchodní databází firmy XY.

Zálešák, Ondřej; Šilhavý, Petr; Prokopová, Zdenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze