Počet nalezených dokumentů: 19538
Publikováno od do

Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015
Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
2017 - český
Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické pozadí představuje nezbytnou součást ke hledání dalších efektivnějších přístupů, neboť obecně lze konstatovat, že dosavadní pomoc ze strany Západu v tomto záměru selhala. Práce se tak dále zabývá jinými alternativami rozvojové spolupráce, které by mohly být schopné miliardu nejchudších vymanit z chudoby. Druhá část se pak zabývá výhradně rolí Číny v Africe, nejprve se snaží zmapovat aktivity, kterým se tu věnuje, a seznamuje s podobami spolupráce, které jsou rozdílné od těch s jinými zeměmi v minulosti. Představuje tak typ spolupráce, na kterém jsou postaveny nejhodnotnější investice této bilaterální pomoci, čímž jsou projekty na výstavbu dopravních a energetických infrastruktur výměnou za přístup k africkým přírodním zdrojům, zejména ropě. Dále pak práce věnuje pozornost charakteristice aktuálních socio-ekonomických situací Etiopie a Demokratické republiky Kongo a zhodnocuje vývoj nejdůležitějších ekonomicko-sociálních ukazatelů jako je HDP a HDI. Přitom zjišťuje, že tyto veličiny obecně zaznamenávají růst a zlepšení, který však není tak výrazný v sociální oblasti, u ukazatelů, které více vypovídají o kvalitě života obyvatel těchto zemí. Obecně tak práce přichází se závěrem, že vliv čínské přítomnosti v Africe je převážně pozitivní, že Čína jako země mající sama zkušenost s transformací ze zaostalé země v druhou největší ekonomiku na světě zvolila odlišný přístup ke spolupráci se Třetím světem, který tyto země pobízí k většímu využití své komparativní výhody, kterou je přítomnost nerostného bohatství a levná pracovní síla, výměnou za to, co akutně potřebují- rozvoj dopravní a energetické infrastruktury. The bachelor thesis deals with development aid in general, presents its definition and analyzes in particular the development of various attitudes that were previously discussed. This theoretical background is an essential part of finding more effective approaches, as it can generally be said that the Western assistance to date has failed to do so. The work is thus further dealt with by other development cooperation alternatives that could be capable of 'the poorest' billion out of poverty. The second part then deals exclusively with the role of China in Africa, first attempts to map out the activities it deals with, and acquaintances with forms of cooperation that are different from those with other countries in the past. It represents the type of cooperation on which the most valuable investments of this bilateral aid are built, which are projects for the construction of transport and energy infrastructures in exchange for access to African natural resources, especially oil. In addition, the work focuses on the characteristics of the current socio-economic situation of Ethiopia and the Democratic Republic of Congo and evaluates the development of the most important economic and social indicators such as GDP and HDI. It finds that these variables generally record growth and improvement, which is not so significant in the social sphere, indicators that are more tangible about the quality of life of the people in these countries. In general, the work comes to the conclusion that China's presence in Africa is largely positive, as China, as a country with experience of transformation from a backward country into the world's second largest economy, has chosen a different approach to cooperation with the Third World, Exploiting their comparative advantage, which is the presence of mineral wealth and cheap labor, in exchange for what they are acutely needed - the development of transport and energy infrastructure. Klíčová slova: rozvojová spolupráce; chudoba; přímé zahraniční investice; development aid; poverty; foreign direct investment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015

Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické ...

Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - český
Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční situaci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, metodologické části, je vymezen předmět finanční analýzy a dále metodika nutná pro pochopení druhé, praktické části, která se věnuje aplikaci této metodiky k samotnému vypracování finanční analýzy firmy sestavené z dat za roky 2011-2015. The aim of this bachelor thesis is to establish the financial position and health of Technodat, CAE-systémy, s.r.o. To perform the financial analysis, the publicly accesible data from period 2011-2015 are used. The thesis is divided into two parts, methodological and practical. The first part is aimed at defining the methodology of the thesis and the various indicators of financial analysis. Those methods are then applied to the chosen company in the second part in order to perform the financial analysis. Klíčová slova: horizontální analýza; bonitní modely; bankrotní modely; finanční analýza; vertikální analýza; credit scoring model; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční ...

Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nezávislost centrálních bank
Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a následném zkoumání vlivu stupně nezávislosti na průběh inflace a velikost odchylek inflace od cílované míry na vybraném vzorku zemí. Dále se práce zaměřuje na analýzu nezávislosti měnové politiky podle trilemmatu a její následné komparace s koeficientem nezávislosti. Podle předpokladu povede vyšší míra nezávislosti centrálních bank k příznivějšímu vývoji inflace, menších odchylek od cílované a dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň se bude koeficient nezávislosti velice podobat nezávislosti měnové politiky. Bachelor thesis focuses on the topic of central bank independence and its relation on inflation development. The main point of the thesis is description and formation of the coefficient of independence, its distribution on individual parts and subsequent examination of influence of the degree of independence on the course of inflation and the magnitude of the deviations of inflation from target inflation rate on the selected sample of countries. Further, the thesis focuses on the analysis of the independence of monetary policy according to the trilemma and its subsequent comparison with the coefficient of independence. It is assumed that higher levels of central bank independence will lead to more favorable inflation developments, smaller deviations from targeted inflation rate and long-term sustainability. At the same time, the coefficient of independence will very much resemble the independence of monetary policy. Klíčová slova: Cílovaná míra inflace; Inflace; Měnová politika; Koeficient nezávislosti; Centrální banka; Ekonomická nezávislost; Politická nezávislost; Trilemma; The trilemma; Targeted inflation rate; Inflation; Monetary policiy; Coefficient of independence; Political independence; Central bank; Economic independence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Nezávislost centrálních bank

Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a ...

Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility. This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical significance of all resulting parameters of each model, we have also succeeded in confirming that energy sector's beta is time varying. By testing the estimation of each beta coefficient alone, we have come to the conclusion that a statistically significant difference arises only when utilising an asymmetric volatility model. Klíčová slova: podmíněná beta; GJR GARCH; ADCC; DCC; CAPM; systematické riziko; GARCH; systematic risk; CAPM; conditional beta; GJR GARCH; GARCH; DCC; ADCC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost ...

Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zajistná smlouva z pohledu zajistitele
Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých položek, na kterých se strany musí dohodnout. Dosažení hlavního cíle je doprovázeno několika dílčími cíli. Primárně nastínit praktický příklad a dále objasnit teorii základních konceptů. Výsledkem je seznámit čtenáře s vybranými odvětvími a poskytnout co nejnázornější pohled na obecné i speciální výluky. V teoretické části jsou využity jednotlivé druhy abstrakce. S převažující složkou generalizující abstrakce doplněnou o abstrakci izolující. Autorův výsledek dává obsáhlé idealizované pozorování výluk využívané v praxi. Zkoumaným jevem jsou esenciální elementy zajištění. V praktické části je využita empirická metoda pozorování. Objektem slouží šablony smlouvy. Main goal of the bachelor thesis is to provide the reader with easily actionable insights to the fundamental elements of obligatory reinsurance treaty. Author tries to enlight the core of each item, which has to be agreed on. Acomplishment of the main goal is supported with few partial goals. Primarly show all in the most practical way and give basic concepts. The result is to make the reader aware of chosen situations and draw up comprehensive list of exclusions. In teoretical part is used mainly abstraction. Generalizing abstraction in majority acompanied with izolational abstraction. Author's result is giving examples on an idealized observations. Researched field are essential elements of reinsurance. Klíčová slova: zajištění; zajistná smlouva; dodatek; článek; reinsurance; article; exclusion; reinsurance treaty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zajistná smlouva z pohledu zajistitele

Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých ...

Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bankovní a finanční krize
Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, bankovní, dluhová a systémová krize. Ve druhé kapitole je nabídnut konkrétní pohled na aktuálně probíhající bankovní krizi v Itálii, její stručný historický i geografický vývoj. Zabývá se především nesplacenými úvěry obchodních bank a zpomalujícím se ekonomickým vývojem. Za tímto účelem je snahou práce popsat italský bankovní systém, vysvětlit strukturu bank a jejich hlavní ekonomické ukazatele. V poslední části je představena konkrétní italská banka, Monte dei Paschi di Siena. Je rozebrán její vznik, růst a vliv na zemi. Snahou je demonstrovat důvody jejího úpadku. The bachelor thesis is focused on the issue of financial and banking crisis which is shown in relation to a specific case. It is divided into three chapters. The first part discusses general concepts such as currency, banking, debt and systemic crises. The second chapter offers a specific view of the current banking crisis in Italy, its brief historical and geographical development. It deals mainly with the non-performing loans of commercial banks and the slowing economic development. For this purpose, the thesis attempts to describe the Italian banking system, to explain the structure of banks and their main economic indicators. In the last part, a particular Italian bank, Monte dei Paschi di Siena, is presented. The foundation, growth and its influence on the earth are discussed. The attempt is to demonstrate the reasons for its bankruptcy. Klíčová slova: non-performing loans; dluhová krize; systémová krize; bankovní krize; měnová krize; finanční krize; non-performing loans; systemic crisis; debt crisis; banking crisis; currency crisis; financial crisis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Bankovní a finanční krize

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, ...

Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.
Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
2017 - český
Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické části bakalářské práce jsou krátce vysvětleny základní pojmy a metodika finanční analýzy. V praktické části je podnik Transbeton, s. r. o. podroben finanční analýze, podle metodiky z teoretické části. V závěru je celkové hodnocení podniku. The subject of this bachelor´s thesis is the financial analysis of the company Transbeton, s. r. o. from 2011 to 2015 and it´s task is to assess financial health of this company and compare it with its competitors. The basic concepts and methodology of the financial analysis are briefly explained in the theoretical part of the bachelor´s thesis. In the practical part, Transbeton, s. r. o. is subjected to financial analysis, according to methodology from the theoretical part. At the end is the overall rating of the business. Klíčová slova: rentabilita; mezipodnikové srovnání; zadluženost; aktivita; likvidita; Finanční analýza; profitability; liquidity; activity; intercompany comparison; indebtedness; Financial analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Finanční analýza podniku TRANSBETON, s. r. o.

Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza podniku Transbeton, s. r. o. v letech 2011 až 2015 a má za úkol posoudit jeho finanční stav a porovnat ho s konkurenčními podniky. V teoretické ...

Sládek, Pavel; Dufková, Eva; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor
Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
2017 - český
Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická východiska bankovních krizí. Pozornost je věnována jak makroekonomickým, tak institucionálním faktorům. Ve druhé části jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé krizové epizody, jsou analyzovány jejich příčiny a je vyhodnocen jejich dopad na ruský bankovní sektor. Důraz je kladen na srovnání krizí v letech 1998 a 2008 a odlišnosti v politice Ruska a USA při obnovování stability bankovního sektoru v prostředí Globální finanční krize po roce 2008. Cílem práce je i) určit, jak velký dopad měly jednotlivé krize na ruskou bankovní soustavu i ekonomiku a co k tomu přispělo, a ii) přinést na základě tohoto zkoumání doporučení, jak těmto krizím přecházet, nebo snižovat jejich závažnost. This bachelor thesis gives detailed analysis of six bank crises in Russia in 1992-2014. The main objective was to examine their influence on the banking system and consequently on the economy of Russia. The first part covers the theoretical background of banking crises. Attention is paid to both macroeconomic and institutional factors. The second part describes and evaluates individual crisis episodes, analyzes their causes and evaluates their impact on the Russian banking sector. Emphasis is placed on the comparison between the crises in 1998 and 2008 and different policies of Russia and the USA to restore the stability of the banking sector in the context of Global Financial Crisis after 2008. The aim of the thesis is (i) to determine the impact of individual crises on the Russian banking system, economy and what has contributed to it. Consequently (ii) the second objective was to make recommendations on how to overcome these crises or at least reduce their severity. Klíčová slova: bankovní systém; korupce v bankovním systému; srovnání bankovních krizí; bankovní krize; corruption in the banking system; comparison of banking crises; banking system; banking crisis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor

Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická ...

Zhuravlov, Valerii; Dvořák, Michal; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy
Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci na finančním trhu. Dalším záměrem této práce je upozornění na existující významný problém na trhu USA a varování před možnými důsledky. Pozornost je také věnována propojenosti daného cyklu s volbami prezidenta USA. První kapitola obecně popisuje historii vývoje a transformaci regulace ve Spojených státech. Druhá kapitola je zaměřena na strukturu systému regulace a dohledu finančního trhu USA dle jednotlivých oblastí. Ve třetí části bakalářské práce jsou zanalyzovány vybrané impulsy změny regulace a je zde popsána dnešní situace na trhu USA. Závěr obsahuje shrnutí a můj názor na možnosti budoucího vývoje v oblasti regulace. The bachelor thesis is focused on the analysis of the US financial market regulation system and the investigation of certain cyclical events, which then lead to a change of regulation. The aim is to provide an overview of the real situation on the financial market. Another aim of this thesis is to highlight the existing significant issue in the US market and warn of possible consequences. Attention is also paid to the interconnection with the cycle of the US President's election. The first chapter generally describes the history of development and transformation of regulation in the United States. The second chapter focuses on the structure of the US financial market regulation and supervision system by regions. In the third part of the bachelor thesis, selected impulses of regulation change are analyzed and the current situation in the US market is described. The conclusion includes a summary and my opinion on the future development potential in the field of regulation. Klíčová slova: Cenné papíry; Dohled; Finanční trh; Deriváty; Regulace; Finanční bubliny; Financial market; Financial bubbles; Securities; Derivatives; Regulation; Supervision Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci ...

Malyk, Kateryna; Blahová, Naďa; Marková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnocení akcie Tesla Inc.
Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
2017 - český
V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění tohoto cíle a formulaci investičního doporučení, jsem provedl analýzu na třech úrovních. Globální analýza se zabývá vlivem makroekonomických ukazatelů na akciový titul na trhu Spojených států. Odvětvová analýza mapuje prostředí trhu s elektromobily a jeho směřování do budoucna. Závěrem je provedena firemní analýza, ve které je pro ocenění použit Free-Cash-Flow-to-Firm model. V neposlední řadě jsou použity i historické modely ocenění pro potvrzení dosažených závěrů. In my bachelor thesis, I worked on an analysis of Tesla Inc. (TSLA). The output was to decide whether the stock is undervalued, overvalued or at the level of its intrinsic value. In order to fulfill this objective and provide an investment recommendation I performed analysis from three perspectives. Global macro analysis was focused on the influence of macroeconomic variable on the stock and US capital market. Sector analysis was run deeply into market structure of electric vehicles to evaluate its potential in the future. Finally, fundamental analysis on the corporate level was done using Free-Cash-Flow-to-Firm method. Last, but not least I performed valuation using historical models in order to confirm my conclusion. Klíčová slova: elektromobily; Tesla; fundamentální analýza; akcie; vnitřní hodnota; electric vehicles; Tesla; fundamental analysis; stock; intrinsic value Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Ohodnocení akcie Tesla Inc.

V bakalářské práci se zabývám analýzou akciového titulu Tesla Inc. (TSLA). Výstupem práce bylo rozhodnutí, zda je titul na trhu podhodnocený, nadhodnocený či na úrovni vnitřní hodnoty. Pro naplnění ...

Adášek, Jan; Veselá, Jitka; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze