Počet nalezených dokumentů: 8899
Publikováno od do

Tvorba PLC programů pro měření a vyhodnocování dat
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou programů pro měření a vyhodnocování naměřených dat. Práce byla zpracována v kontextu on-line diagnostiky pro elektrické stroje, přičemž jejím hlavním cílem je akvizice klíčových provozních veličin, jejich vizualizace a následné vyhodnocení. Práce obsahuje základní informace o technické diagnostice v oblasti elektrických strojů a možných přístupech jejího provádění. Dále jsou diskutovány modely stárnutí za účelem určení zbývající životnosti zařízení v závislosti na různých degradačních faktorech. Jako hlavní degradační faktor byla zvolena teplota, čímž byly určeny jako hlavní provozní signály průběhy teplot v různých lokacích elektrického stroje. Akvizice a vizualizace těchto signálů i jejich vyhodnocení formou alarmů byla provedena prostřednictvím PLC systému sestaveného v požadovaném rozsahu s vhodně zvolenými senzory. Nad rámec zadání byla určována zbytková životnost v reálném čase na základě mocninného modelu tepelného stárnutí a byla provedena příprava ukládání záznamu dat. Klíčová slova: on-line diagnostika; degradační faktor; tepelné stárnutí; plc systém; vizualizace měření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Tvorba PLC programů pro měření a vyhodnocování dat

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou programů pro měření a vyhodnocování naměřených dat. Práce byla zpracována v kontextu on-line diagnostiky pro elektrické stroje, přičemž jejím hlavním cílem je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Textilní senzory pro ochranné oděvy a technické textilie
2022 -
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci teplotního vyšívaného senzoru pro e-textilie. Hlavním cílem práce je návrh, výroba a testování teplotního senzoru. V rešeršní části je uvedeno rozdělení e-textilií a materiálů substrátů a propojovacích cest. Dále jsou popsány způsoby a druhy propojovacích cest na textilu. Jsou zde uvedeny druhy konvenčních a textilních senzorů pro měření teploty. Praktická část je zaměřena na návrh, vyšití, kontaktování, testování a kalibraci realizovaných senzorů. V poslední části bakalářské práce je jsou diskutovány a kriticky zhodnoceny výsledky měření. Výsledné testy ukazují, že nejspolehlivější kontakty byly vytvořeny metodou odporového svařování. Senzory vykazují velmi dobré průběhy v závislosti na teplotě, které se přibližují komerčním senzorům. Vyšívané teplotní senzory by proto mohly být dalším krokem v rozvoji e-textilií. Klíčová slova: e-textilie; inteligentní textilie; senzory teploty; hybridní nit; vyšívání; kontaktování; kalibrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Textilní senzory pro ochranné oděvy a technické textilie

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci teplotního vyšívaného senzoru pro e-textilie. Hlavním cílem práce je návrh, výroba a testování teplotního senzoru. V rešeršní části je uvedeno ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Ošetřovatelský proces z pohledu studenta programu Všeobecné ošetřovatelství
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozporu teorie a praxe ošetřovatelského procesu pohledem studentů programu Všeobecné ošetřovatelství. V této práci byl mapován subjektivní názor studentů programu Všeobecné ošetřovatelství na realizaci ošetřovatelského procesu během konání odborné praxe. Klíčová slova: ošetřovatelský proces; výuka ošetřovatelského procesu; ošetřovatelství; vzdělávání; student Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ošetřovatelský proces z pohledu studenta programu Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozporu teorie a praxe ošetřovatelského procesu pohledem studentů programu Všeobecné ošetřovatelství. V této práci byl mapován subjektivní názor studentů ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Celiakie a její vliv na životní styl
2022 -
V bakalářské práci se pojednává o vlivu diagnostikování celiakie na životní styl pacienta. Celiakie je autoimunitní doživotní onemocnění, jehož doposud jedinou léčbou je dodržování bezlepkové diety. V teoretické části práce jsou do několika kapitol rozpracovány informace o samotném onemocnění a bezlepkové dietě. V praktické části práce jsou zpracovány rozhovory se čtyřmi participantkami, Výsledky jsou zpracovány a porovnány v diskuzi. Hlavním cílem práce bylo zmapovat a popsat, jak vnímají pacienti s nově diagnostikovanou celiakií její vliv na vybrané oblasti životního stylu. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. Klíčová slova: celiakie; bezlepková dieta; lepek; nesnášenlivost lepku; autoimunitní onemocnění Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Celiakie a její vliv na životní styl

V bakalářské práci se pojednává o vlivu diagnostikování celiakie na životní styl pacienta. Celiakie je autoimunitní doživotní onemocnění, jehož doposud jedinou léčbou je dodržování bezlepkové diety. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Ošetřovatelský proces u nemocného s roztroušenou sklerózou
2022 -
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u nemocných s roztroušenou sklerózou. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části tato práce popisuje anatomii nervové soustavy, roztroušenou sklerózu, její diagnostiku a následnou léčbu. Dále popisuje ošetřovatelský proces a edukaci sestrou. V praktické části je zvolen kvalitativní výzkum. Pomocí dvou rozhovorů, lékařské a sesterské dokumentace a hodnotících škál, jsou vypracovány kazuistiky a následně ošetřovatelský proces. Jako výstup z práce je vytvořen plán ošetřovatelské péče a leták o únavě. Klíčová slova: roztroušená skleróza; ošetřovatelský proces; model marjory gordon; edukace sestrou Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ošetřovatelský proces u nemocného s roztroušenou sklerózou

Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u nemocných s roztroušenou sklerózou. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části tato práce popisuje anatomii nervové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Význam možnosti defibrilace při první pomoci u selhání životních funkcí
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá významem možnosti defibrilace při první pomoci u se-lhání životních funkcí. Celé práce je teoretická a je psána metodou mapování informací. V práci popisuji první pomoc a resuscitaci, dále defibrilaci i se zaměřením na automatic-ký externí defibrilátor. Dále jsem zmapovala informace, které je možné najít na internetu o defibrilaci při první pomoci a o povědomí a ochotě veřejnosti. Klíčová slova: automatický externí defibrilátor; defibrilace; veřejnost; první pomoc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Význam možnosti defibrilace při první pomoci u selhání životních funkcí

Tato bakalářská práce se zabývá významem možnosti defibrilace při první pomoci u se-lhání životních funkcí. Celé práce je teoretická a je psána metodou mapování informací. V práci popisuji první pomoc ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vliv sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy.
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vlivem sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy (PPP). Kvalifikační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí jednotlivých PPP, rozebírá vlivy, které vedly ke vzniku onemocnění. Dále se zabývá klinickým obrazem, komplikacemi, ale také léčbou poruch příjmu potravy. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením pomocí rozhovoru se dvěma participant-kama, které si léčí/léčily s danou problematikou a zkoumá vlivy sociálních sítích, vliv rodinného či školního prostředí, přátel a společnosti. Výstupem do zdravotnické praxe jsou dvě edukační tabulky. První se zaměřuje na změny chování u nemocného, druhý poskytuje rady pro pečující. Posledním výstupem je leták, jež upozorňuje na věty, které nemocnému rozhodně neříkat. Klíčová slova: poruchy příjmu potravy; mentální anorexie; mentální bulimie; perfekcionismus; vlivy prostředí; vlivy médií Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy.

Bakalářská práce se zabývá vlivem sociálního prostředí na vznik poruch příjmu potravy (PPP). Kvalifikační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Změny proočkovanosti dětské populace
2022 -
Bakalářská práce se zaobírá problematikou očkování a proočkovanosti v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na historii očkování, vysvětluje základní pojmy jako je imunita, imunizace. Dále je zde uvedeno jakým způsobem se uskladňují vakcíny, jak probíhá proces vakcinace a jaké jsou její dopady. Následně popisuje infekční onemocnění, proti kterým se povinně i dobrovolně oč-kuje v České republice. Praktická část je postavena na výzkumném charakteru. Cílem této práce je poukázat na změny proočkovanosti v Karlovarském a Plzeňském kraji. Klíčová slova: očkování; imunizace; infekční onemocnění; vakcína; nežádoucí účinky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Změny proočkovanosti dětské populace

Bakalářská práce se zaobírá problematikou očkování a proočkovanosti v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na historii očkování, vysvětluje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Diagnostika rodu Clostridium a jeho výskyt ve FN Plzeň
2022 -
V posledních letech dochází k nárůstu výskytu C. difficile. Infekce vyvolané tímto klostridiem jsou vnímané jako nozokomiální infekce, souvisí totiž s antibiotickou léčbou. Tato bakalářská práce se nezabývá pouze C. difficile ale i ostatními zástupci rodu Clostridium. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnovaná jednotlivým zástupcům tohoto bakteriálního rodu, kde obecně popisujeme jejich morfologii, výskyt, patogenitu, onemocnění, diagnostiku a léčbu jimi vyvolaných onemocnění. Praktická část je zaměřena pouze na zástupce C. difficile. Týká se laboratorní diagnostiky C. difficile na ÚM FN Plzeň, zvýšení výskytu toxigenních kmenů, výskytu CLDI onemocnění v různých věkových kategoriích a ovlivněním pandemie COVID-19 na počtu vyšetření. Klíčová slova: klostridia; clostridioides difficile; lamp; imunochromatografické stanovení; vankomy-cin; botulotoxin; tetanus; toxiny; spory; anaerobní grampozitivní tyčinka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Diagnostika rodu Clostridium a jeho výskyt ve FN Plzeň

V posledních letech dochází k nárůstu výskytu C. difficile. Infekce vyvolané tímto klostridiem jsou vnímané jako nozokomiální infekce, souvisí totiž s antibiotickou léčbou. Tato bakalářská práce se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Stanovení cirkulujících mikroRNA u pacientů s melanomem
2022 -
Bakalářská práce se zaměřuje na v posledních letech stále aktuálnější téma, čímž je nádorové onemocnění maligní melanom. Do problematiky včasné detekce tohoto onemocnění, volby vhodné léčby a detekce případné recidivy vnáší příznivé vyhlídky molekuly mikroRNA, které by mohly nalézt uplatnění jako nové biomarkery. Cílem této bakalářské práce je izolace molekul mikroRNA z plazmy periferní krve pacientů, kteří se léčí s melanomem, zjištění výtěžnosti metody a čistoty izolované RNA. Součástí je také stanovení hladin exprese izolované miRNA metodou RT real-time PCR a zhodnocení, zda některé z vybraných mikroRNA vykazují specifický vztah k době celkového přežití a bezpříznakového období u pacientů s melanomem. Tato bakalářská práce je součástí širšího projektu, který probíhá na Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Klíčová slova: mikrorna; melanom; rt real-time pcr; hladiny exprese; izolace rna Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Stanovení cirkulujících mikroRNA u pacientů s melanomem

Bakalářská práce se zaměřuje na v posledních letech stále aktuálnější téma, čímž je nádorové onemocnění maligní melanom. Do problematiky včasné detekce tohoto onemocnění, volby vhodné léčby a detekce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze