Počet nalezených dokumentů: 280457
Publikováno od do

Antikoncepce z pohledu žen
VOKURKOVÁ, Eliška
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá tématem antikoncepčních metod a informovaností žen o tomto tématu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá vybranými antikoncepčními metodami (např. přerušovaný pohlavním styk, mužský kondom, ženský kondom, vaginální pesar, spermicidy, kombinovaná perorální antikoncepce, pilulka po nechráněném pohlavním styku, sterilizace ), spolehlivostí antikoncepce, plánováním rodičovství a rolí porodní asistentky v oblasti edukace o antikoncepčních metodách. Pro praktickou část byl zvolen jeden cíl a to konkrétně - Zjistit, zda jsou ženy informované v oblasti antikoncepce a odkud informace čerpají. Výzkumné šetření probíhalo na základě dotazníkového šetření. Dotazník byl vlastní konstrukce a tvořilo ho 26 otázek, které byly uzavřené, polouzavřené a jedna otázka byla otevřená. Dotazník byl distribuován online cestou na sociální síti Instagram. Pro vyhodnocení hypotéz byl použit dvouvýběrový (párový) Z test a test proporce (hypothesis test for proportion). Výzkumný soubor byl tvořen 573 respondentkami. Respondentky byly rozděleny celkem do čtyř věkových kategorií. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byly ženy ve věku 18-25 let (52,5 %). Naopak nejmenší zastoupení měly ženy ve věku 46-50 let (3,3 %). S výše uvedeným cílem souvisí hypotézy, které znějí následovně: H1: Mladší ženy mají více informací o antikoncepci než starší ženy. H2: Ženy mají více informací o antikoncepci z internetových zdrojů než od porodní asistentky. Výzkumné šetření prokázalo, že mladší ženy jsou více informované v oblasti antikoncepčních metod než ženy starší. Pro ověření této hypotézy byly původní čtyři věkové kategorie sloučené do dvou a to konkrétně - mladší ženy = 18-35 let, starší ženy 36-50 let. Dále z výzkumného šetření vyplynulo, že větší počet žen získává informace o antikoncepčních metodách z internetových zdrojů než od porodní asistentky. Internet jako zdroj informací ženy zvolily celkem 379x, porodní asistentku, jako zdroj informací uvedly ženy pouze 7x. 5 Výzkumné šetření tedy prokázalo, že ženy jsou v oblasti antikoncepčních metod informované. Je však nezbytné, aby porodní asistentky plně využívaly veškeré kompetence, které mají ve svém povolání. Obě hypotézy byly díky výzkumnému šetření potvrzeny. This bachelor's thesis deals with the topic of contraceptive methods and women's awareness of this topic. It is divided into two parts, the theoretical part, and the practical part. The theoretical part deals with the selected contraceptive methods (e.g. coitus interruptus, male condom, female condom, vaginal pessary, spermicides, combined oral contraceptive, a pill after unprotected intercourse, sterilization...), the reliability of contraception, the family planning, and the role of the midwife in the education about the contraceptive methods. For the practical part there was chosen one goal, specifically - to find out whether women were informed about the contraception issues and where they got the information from. The research was based on a questionnaire survey. The questionnaire was self-constructed and consisted of 26 questions that were closed, semi-closed and one open question. It was distributed online on the Instagram social network. For the evaluation of the hypothesis there were used a two-sample (paired) Z test and a test for proportion. The research group consisted of 573 female respondents. These respondents were divided into a total of four age categories. Women aged 18-25 (52,2 %) were the most represented age category. On the contrary, women aged 46-50 (3,4 %) had the smallest representation. The following hypotheses are related to the above-mentioned goal: H1: Younger women have more information about the contraception than older women. H2: Women have more information about the contraception from the Internet sources than from the midwives. The research showed that younger women were more informed about the contraceptive methods than older women. To verify this hypothesis, the original four age categories were merged into two categories, specifically - younger women = 18-35 years old, older women = 36-50 years old. Furthermore, the research showed that a greater number of women obtained information about the contraceptive methods from the Internet sources than from the midwives. Women chose the Internet as a source of information a total of 379 times, while midwives were mentioned as a source of information only 7 times. 7 The research thus proved that women were informed about of the contraceptive methods. However, it is essential for the midwives to make full use of all competencies they have in their profession. Both hypotheses were confirmed through the research investigation. Klíčová slova: Antikoncepční metody; spolehlivost antikoncepce; žena; porodní asistentka; edukace; Contraceptive methods; reliability of contraception; woman; midwife; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antikoncepce z pohledu žen

Tato bakalářská práce se zabývá tématem antikoncepčních metod a informovaností žen o tomto tématu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. ...

VOKURKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Potřeba intimity pacientek žen 65+
NOVÁKOVÁ, Pavlína
2024 - český
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit stav potřeby intimity a soukromí seniorek 65+ v pobytovém zařízení péče o seniory. Seniorky vstupem do kolektivního zařízení ztrácejí část svého soukromí. Podle stupně jejich závislosti na péči dochází při ošetřovatelských úkonech k narušování jejich intimní zóny. Ke zjištění stavu, jak se seniorky v takových situacích cítí a jak se s tím vyrovnávají, jsem použila metodu nestandardizovaných rozhovorů a přímého skrytého zúčastněného pozorování. Údaje jsem získala od 10 klientek a 4 členů ošetřovatelského personálu Domova pro seniory Stachy-Kůsov. Skupina klientek byla vybrána záměrně, aby reprezentovala seniorky různých stupňů sebeobsluhy, mobility a závislosti na péči. Z personálu byly zastoupeny všechny ošetřovatelské profese. V rozhovorech jsem zjišťovala, jak se klientky v situacích ztráty soukromí a intimity cítí, jak se s těmito pocity vyrovnávají, ptala jsem se na ochotu a schopnost o tomto tématu komunikovat. Zjišťovala jsem, jak tyto skutečnosti vnímá ošetřovatelský personál, schopnost jejich empatie a neverbální komunikace s ošetřovanými seniorkami. Ze získaných údajů jsem vyvodila závěry týkající se saturace potřeby intimity seniorek. Pro zlepšení pocitů příjemkyň péče je důležitý individuální přístup s vlídností a ohleduplností. Vždy je nutné jednat v zájmu zachování důstojnosti klientek, ponechat jim právo rozhodování o sobě samých, nesnižovat jejich schopnost sebeobsluhy a nabídnout možnost odreagování prostřednictvím pozitivních zážitků či aktivit. V mém výzkumu se ukázal jako limitující nedostatečný počet osob přímé obslužné péče k naplňování individuálních potřeb klientek a s tím související nedostatek času, který je možno každé klientce věnovat. The aim of this bachelor's thesis was to determine the status of the needs for intimacy and privacy of elderly women aged 65+ in a nursing home. Elderly women lose part of their privacy by entering such a facility. According to their degree of dependence on care, their intimate zone is violated during nursing care. I used the method of non-standardized interviews and direct covert participant observation to find out how the elderly women feel and cope in such situations. I collected data from 10 female clients and 4 members of the nursing staff of the Stachy-Kusov Nursing Home. The group of female clients was deliberately selected to represent seniors of different levels of self-care, mobility and care dependency. All nursing professions were represented among the staff. In the interviews, I explored how the clients felt in situations where they had to surrender some of their privacy and intimacy, how they coped with these feelings, and asked about their willingness and ability to communicate these topics. I investigated how nursing staff perceived these facts, their ability to empathize and communicate non-verbally with the elderly women in their care. From the data obtained, I drew conclusions regarding the saturation of the seniors' need for intimacy. It shows that individual approach with kindness and consideration is important to improve the feelings of care recipients. It is always necessary to act in the interest of preserving the dignity of the clients, to leave them the right to make decisions for themselves, not to reduce their capacity for self-care and to offer the possibility of relaxation through positive experiences or activities. In my research, the insufficient number of direct care workers to meet the individual needs of clients and the related lack of time that can be devoted to each client proved to be the limiting factor. Klíčová slova: Intimita; soukromí; potřeby; staré ženy; domov pro seniory; Intimacy; privacy; needs; erderly women; nursing home Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Potřeba intimity pacientek žen 65+

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit stav potřeby intimity a soukromí seniorek 65+ v pobytovém zařízení péče o seniory. Seniorky vstupem do kolektivního zařízení ztrácejí část svého soukromí. ...

NOVÁKOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Porod doma očima žen
DVOŘÁKOVÁ, Kristýna
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem žen na porody v domácím prostředí a na jejich vlastní zkušenosti s porodem doma. V teoretické části je charakterizována problematika domácích porodů, jejich výhody, nevýhody, komplikace, a především role porodní asistentky během porodu a v období po porodu v domácím prostředí. Je zde objasněn i legislativní rámec domácích porodů v České republice. V praktické části bakalářské práce byly vymezeny 2 cíle. Zjistit, jaké jsou nejčastější důvody volby žen pro porod doma a jakým způsobem se ženy na tento porod připravovaly. K výzkumnému šetření byla využita metoda kvalitativního výzkumu. Pro praktickou část bakalářské práce byl zvolen kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů se ženami, které alespoň jednou plánovaně porodily v domácím prostředí. Výběr výzkumného souboru byl uskutečňován pomocí metody sněhové koule. Rozhovory s informantkami probíhaly v únoru a březnu 2024. Rozhovory byly nahrávány na diktafon, následně přepsány a poté analyzovány pomocí metody tužka papír. Celkem byly vytvořeny 3 hlavní kategorie a 15 podkategorií. Z výzkumného šetření vyplývá, že rozhodnutí informantek pro porod doma ovlivnilo více důvodů. Byly to zejména osobní negativní zkušenosti informantek se zdravotnickým personálem, nekorektní přístup a komunikace, jiné chovaly vůči lékařům či zdravotníkům nedůvěru. Dále informantky zmiňovaly významnost zachování přirozenosti porodu bez zbytečných intervencí a respektování jejich přání. Z výzkumného šetření je také patrné, že se ženy na porod nepřipravovaly o nic více než na porod v porodnici. Velká část informantek se připravovala zejména samostudiem o porodu a vyhledávání informací k přirozenému porodu v odborné literatuře i na internetu. Pro téměř všechny informantky bylo důležité si zajistit komunitní porodní asistentku. Informantky také uváděly, že v průběhu těhotenství docházely na pravidelné kontroly ke své porodní asistentce a konzultovaly s ní svoje vize o porodu. Bakalářská práce by mohla být přínosným materiálem jak pro laickou, tak odbornou veřejnost a výsledky by mohly být prezentovány na konferencích pro porodní asistentky. This bachelor's thesis deals with the view of women on births in the home environment and their own experiences with home births. The theoretical part characterizes the issue of home births by their advantages, disadvantages, complications, and most importantly, the role of the midwife during birth and in the period after birth in the home environment. Additionally, the thesis explains the legislative framework for home births in the legislative Czech Republic. The practical part of the bachelor thesis defines two goals. The first one was to find out what are the most common reasons for women's choice to give birth at home and the second goal was to find out how women prepared for this birth. The research investigation was carried out by qualitative research method. Moreover, the practical part of the bachelor's thesis uses qualitative research using semi-structured interviews with women who had at least one planned birth at home. The participants were obtained using the snowball sampling method. The interviews with the informants took place during February and March 2024. The interviews were recorded on a dictaphone, transcribed, and then analysed using the pencil and paper method. In total, 3 main categories and 15 subcategories were created. The research shows that several reasons influenced the decision of the informants to give birth at home. Those were mainly personal negative experiences of the informants with medical personnel, incorrect approach, and communication. Others mistrusted doctors or medical professionals. The informants also mentioned the importance of preserving the naturalness of childbirth without unnecessary interventions and respecting their wishes. It is also evident from the research that women did not prepare for childbirth any more than for childbirth in a maternity hospital. A large part of the informants prepared mainly by self-study about childbirth, and they searched for information on natural birth in professional literature and on the Internet. For almost all informants, it was essential to secure a community midwife. The informants also stated that during pregnancy, they visited their midwife for regular check-ups and consulted with her about their childbirth visions. The bachelor's thesis could be a practical resource for both the lay and the professional public, and the results could be presented at conferences for midwives. Klíčová slova: Porod doma; domácí prostředí; porodní asistentka; péče porodní asistentky; porodnictví; žena; Birth at home; home birth; home environment; midwife; midwife care; midwifery; woman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Porod doma očima žen

Tato bakalářská práce se zabývá pohledem žen na porody v domácím prostředí a na jejich vlastní zkušenosti s porodem doma. V teoretické části je charakterizována problematika domácích porodů, jejich ...

DVOŘÁKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dívky a reprodukční zdraví
CHARVÁTOVÁ, Petra
2024 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na dívky a jejich informovanost o reprodukčním zdraví. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí reprodukčního zdraví, jeho rizikovými faktory a pojednává o sexuální výchově jako celoživotním procesu. Dále je v textu popsána problematika dospívání, včetně sekundárních pohlavních znaků, které se objevují u dívek během puberty. Detailněji je popsána menstruace, druhy antikoncepčních metod a pohlavně přenosné choroby včetně prevence. V neposlední řadě je definováno plánované rodičovství a kladen důraz na důležitost gynekologické prohlídky. V závěru teoretické části je charakterizována práce porodní asistentky, její kompetence včetně poskytované komunitní péče se zaměřením na dospívající dívky. Pro praktickou část byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat informovanost dívek na základní škole o reprodukčním zdraví. Druhým cílem bylo zjistit zdroje informací o reprodukčním zdraví u dívek na základní škole. Dále měla práce stanoveny dvě hypotézy, které zněly následovně. Hypotéza 1: Dívky na základní škole by uvítaly přednášku týkající se reprodukčního zdraví spíše od zdravotnického pracovníka než od učitele dané školy. Hypotéza 2: Dívky na základní škole získávají informace týkající se reprodukčního zdraví spíše z internetu než ze školní výuky. Výzkumný soubor byl tvořen 108 respondentkami (100 %). Konkrétně bylo 52 dívek (48 %) z 8. třídy a 56 dívek (52 %) z 9. třídy vybraných základních škol. Dívky odpovídaly na otázky týkající se reprodukčního zdraví. Zvolen byl kvantitativní sběr dat, ke kterému byl sestaven dotazník o 32 otázkách, z toho bylo 16 otázek uzavřených, 15 otázek polouzavřených a 1 otázka otevřená. Rozšířen byl v papírové podobě do vybraných základních škol. K vyhodnocení byl využit McNemarův test, skrze který se posuzovaly stanovené hypotézy. Hladina významnosti pro platnost hypotéz činila 0,05. Z výzkumného šetření vyplynulo, že 98 % dívek získalo informace týkající se reprodukčního zdraví od vyučujícího na základní škole, nikoli od zdravotnických pracovníků jako je lékař, zdravotní sestra či porodní asistentka. Avšak 79 % dívek uvedlo, že by mělo zájem o vzdělávací přednášky od porodní asistentky. Výzkumné šetření dále prokázalo, že dívky na základní škole získávají nejvíce informací týkajících se reprodukčního zdraví z internetu (49 %), od rodičů (38 %) a ze školy (37 %). Znepokojivé bylo zjištění, že se v jedné odpovědi objevilo, že nikdo žádné informace o reprodukčním zdraví dívce nepředal. Výsledky výzkumné části by mohly být využity porodními asistentkami jako inspirace, zejména pro přípravu podkladů na přednášky o reprodukčním zdraví pro dospívající dívky na základních školách. The bachelor thesis focuses on girls and their awareness of reproductive health. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the definition of reproductive health, its risk factors, and discusses sexual education as a lifelong process. The text also describes the issues of adolescence, including secondary sexual characteristics that appear in girls during puberty. Menstruation, types of contraceptive methods, sexually transmitted diseases including prevention are described in detail. Planned parenthood is defined emphasizing the importance of gynecological exams. In the conclusion of the theoretical part, the work of a midwife is characterized, including her competencies in providing community care focusing on adolescent girls. Two objectives were set for the practical part. The first objective was to map the awareness of girls in primary school about reproductive health. The second objective was to determine the sources of information about reproductive health among girls in primary school. Two hypotheses were also defined for the study: Hypothesis 1: Girls in primary school would prefer a lecture on reproductive health from a healthcare professional rather than a teacher from the school. Hypothesis 2: Girls in primary school acquire information about reproductive health more from the internet than from school education. The research sample consisted of 108 respondents (100 %), specifically 52 girls (48 %) from the 8th grade and 56 girls (52 %) from the 9th grade of selected primary schools. Girls answered questions related to reproductive health. A quantitative data collection method was chosen, in which a questionnaire of 32 questions was compiled, including 16 closed-ended questions, 15 semi-open questions, and 1 open-ended question. The questionnaire was distributed in selected primary schools in paper form. McNemar's test was used for evaluation to assess the hypotheses. The significance level for deciding on the null hypothesis was set at 0.05. The research revealed that 98 % of girls obtained information about reproductive health from teachers in primary school, not from healthcare professionals such as doctors, nurses, or midwives. However, 79 % of girls stated that they would be interested in educational lectures from midwives. The research also showed that girls in primary school acquire the most information about reproductive health from the internet (49 %), from parents (38 %), and from school (37 %). It was concerning to find that in one response, it was mentioned that no one had provided any information about reproductive health to the girl. The results of the research section could be used by midwives as inspiration, especially for preparing materials for lectures on reproductive health for adolescent girls in elementary schools. Klíčová slova: Reprodukční zdraví; dospívání; menstruace; antikoncepce; pohlavně přenosné choroby; Reproductive health; adolescence; menstruation; contraception; sexually transmitted diseases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dívky a reprodukční zdraví

Bakalářská práce se zaměřuje na dívky a jejich informovanost o reprodukčním zdraví. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí reprodukčního zdraví, jeho ...

CHARVÁTOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Těhotenství, porod a období šestinedělí z pohledu mužů
POCHOVÁ, Tereza
2024 - český
Tato bakalářská práce pojednává o tématu nahlížení mužů na těhotenství, porod a období šestinedělí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizováno období těhotenství, kde jsou popsány změny v organismu ženy, ke kterým v tomto období dochází, a diagnostika těhotenství. Jsou zde vypsána a charakterizována vyšetření, která jsou prováděna v prenatální poradně. Je rozebrána péče porodní asistentky a úloha muže během těhotenství. Poté se práce zaměřuje na jednotlivé doby porodní a péči porodní asistentky o rodící ženu a doprovázejícího muže během porodu. Rovněž je zde popsán průběh šestinedělí a k čemu v tomto období u ženy dochází. Jako poslední je zde zmíněn a objasněn pojem bonding. Pro praktickou část bakalářské práce bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření. Byl stanoven jeden cíl, a to zjistit, jak muži vnímají období těhotenství, porodu a šestinedělí u své partnerky. Na základě zvoleného cíle byly stanoveny tři výzkumné otázky. První výzkumná otázka je zaměřena na to, jak muži vnímají období těhotenství u své partnerky. Druhá výzkumná otázka zjišťuje, jak muži vnímají období porodu u své partnerky. A poslední výzkumná otázka se zabývá tématem, jak muži vnímají u své partnerky období šestinedělí. Pro sběr dat v praktické části bakalářské práce byl využit polostrukturovaný rozhovor. Kdy výzkumný soubor byl tvořen 10 muži, kteří mají zkušenost s těhotenstvím partnerky a zúčastnili se porodu. Tito muži byli informováni o zachování anonymity. Z tohoto důvodu jsou zde označováni jako M1 až M10. Souhlas s provedením rozhovoru a zpracováním získaných dat muži vyjádřili slovně. Dále nesouhlasili s vytvořením audionahrávky během rozhovoru. Z tohoto důvodu byla získaná data doslovně zapisována do počítače a následně byla analyzována pomocí metody kódování a barvení textu. Mužům byly položeny čtyři základní a předem připravené otázky. V případě potřeby byly položeny doplňující otázky pro upřesnění informací. Rozhovory probíhaly v domácím prostředí u informantů nebo v kavárně. Po zpracování a vyhodnocení získaných dat byly vytvořeny celkem 3 kategorie a 17 podkategorií. V podkategoriích jsou podrobně popsány výsledky a informace získané z výzkumného šetření. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že se muži během partnerčina těhotenství cítili dobře. Nejčastější změny, které u své partnerky během tohoto období zaznamenali, byly změny nálady, únava, zvýšená konzumace potravin, také ale nevolnost nebo zvýšení tělesné hmotnosti. Muži během období těhotenství své partnerky nepřišli do kontaktu s porodní asistentkou, jelikož svou partnerku nedoprovázeli do prenatální poradny, ani společně nenavštěvovali předporodní kurz. Tudíž informace o období těhotenství, porodu a období šestinedělí čerpali nejčastěji z internetu. Překvapujícím výsledkem bylo, že ne každý muž hodnotí kladně přístup a péči porodní asistentky k rodičce a k němu samotnému během porodu. Dále muži vnímali období šestinedělí jako bezproblémové. Výsledky této bakalářské práce mohou být použity pro zlepšení informovanosti mužů, například na předporodních kurzech. This bachelor thesis deals with the topic of men's perspectives on pregnancy, childbirth, and the postpartum period. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part characterizes the period of pregnancy, describing the changes in a woman's body that occur during this time, as well as the diagnosis of pregnancy. It lists and characterizes the examinations carried out in prenatal counseling. It discusses the care of a midwife and the role of men during pregnancy. The work then focuses on the various stages of childbirth and the care of a midwife for the laboring woman and accompanying man during childbirth. It also describes the postpartum period and what happens to women during this time. Lastly, the concept of bonding is mentioned and clarified. For the practical part of the thesis, a qualitative research study was chosen. The aim was to find out how men perceive the period of pregnancy, childbirth, and postpartum in their partners. Based on this aim, three research questions were established. The first question focuses on how men perceive the period of pregnancy in their partner. The second question explores how men perceive the period of childbirth in their partner. The final question addresses how men perceive the postpartum period in their partner. For data collection in the practical part of the bachelor's thesis, a semi-structured interview was used. The research sample consisted of 10 men who have experience with their partner's pregnancy and attended the birth. These men were informed about maintaining anonymity. For this reason, they are referred to as M1 to M10. The men verbally expressed their agreement to participate in the interview and data processing. They did not agree to have an audio recording made during the interview. Therefore, the data obtained was literally transcribed into a computer and subsequently analyzed using the method of coding and text coloring. Four basic and pre-prepared questions were asked to the men. Additional questions were asked if needed for clarification of information. The interviews took place in the informants' homes or in a café. After processing and evaluating the obtained data, a total of 3 categories and 17 subcategories were created. The subcategories provide detailed descriptions of the results and information obtained from the research survey. From the research, it was found that men felt good during their partner's pregnancy. The most common changes they noticed in their partners during this time were mood swings, fatigue, increased food consumption, as well as nausea or weight gain. Men did not come into contact with a midwife during their partner's pregnancy, as they did not accompany their partner to prenatal appointments or attend childbirth classes together. Therefore, they primarily obtained information about pregnancy, childbirth, and the postpartum period from the internet. Surprisingly, not every man evaluated the approach and care provided by midwives to the mother and himself positively during childbirth. Additionally, men perceived the postpartum period as unproblematic. The results of this bachelor thesis can be used to improve the awareness of men, for example in antenatal classes. Klíčová slova: Těhotenství; porod; šestinedělí; doprovázející partner; porodní asistentka; péče; Pregnancy; childbirth; postpartum period; accompanying partner; midwife; care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Těhotenství, porod a období šestinedělí z pohledu mužů

Tato bakalářská práce pojednává o tématu nahlížení mužů na těhotenství, porod a období šestinedělí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je charakterizováno období ...

POCHOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Postoje romských žen k reprodukčnímu zdraví
KREJČOVÁ, Adéla
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá postoji romských žen k reprodukčnímu zdraví. Byl stanoven cíl, a to zjistit, jaké jsou znalosti romských žen o reprodukčním zdraví. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika romského etnika. V jednotlivých podkapitolách je věnována pozornost romské historii, rodině, tradicím a zvykům a ošetřovatelské péči o Romy. Dále se teoretická část zabývá reprodukčním zdravím. V jednotlivých podkapitolách byl popsán menstruační cyklus i včetně menstruačních pomůcek, pohlavní styk, promiskuita, antikoncepce a její druhy. Dále je v podkapitolách rozebíráno těhotenství, jeho vznik, neplodnost, interrupce a prevence v oblasti reprodukčního zdraví. Výzkumná část bakalářské práce byla provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů, byla tedy zpracována kvalitativní metodou. Do sběru dat byly zapojeny romské ženy různého věku. Výzkumné šetření probíhalo od února do dubna 2024 a jednotlivé romské ženy byly označeny jako Ž1-Ž8. Polostrukturované rozhovory byly prováděné se souhlasem informantek na předem domluveném, klidném a ženám příjemném místě. Získaná data, která byla nahrávána na diktafon, byla vyhodnocena ručně, metodou "tužka-papír." Následně na základě získaných dat byly vytvořeny kategorie a podkategorie. První hlavní kategorií bylo Zdraví a jeho prevence. Obsahovala podkategorie s názvem Zdraví a reprodukční zdraví, Návštěvy lékaře a Sexuálně přenosné choroby. Druhou hlavní kategorií byl Bezpečný reprodukční život. Tato hlavní kategorie obsahovala podkategorie Menstruační cyklus, Těhotenství, Antikoncepce a Neplodnost. Z výzkumného šetření bakalářské práce bylo zjištěno, že informantky Ž2, Ž4, Ž6, Ž7 a Ž8 navštěvují lékaře až při záchytu nějakého onemocnění či zdravotní komplikace. Dále bylo zjištěno, že ženy Ž2, Ž5, Ž7 a Ž8 vnímají reprodukční zdraví jako něco, díky čemu mohou otěhotnět a mít potomka. Jejich znalost o reprodukčním zdraví je základní. This bachelor's thesis deals with the attitudes of Roma women towards reproductive health. The goal was to find out what kind of the knowledge Roma women have about reproductive health. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the characteristics of the Roma ethnicity are described, where attention is paid to Roma history, family, traditions and customs and nursing care for Roma in individual subsections. Furthermore, the theoretical part deals with reproductive health. The menstrual cycle including menstrual aids, intercourse, promiscuity, contraception and its types were described in individual subsections. Furthermore, the subsections discuss pregnancy and getting pregnent subject, infertility, abortion and prevention in the field of reproductive health. The research part of the bachelor's thesis was carried out using semi-structured interviews, so it was processed using a qualitative method. Roma women of different ages were involved in data collection. The research survey took place from February to April 2024 and individual Roma women were identified as Ž1-Ž8. Semi-structured interviews were conducted with the consent of the informants in a prearranged, quiet and pleasant place for the women. The obtained data, which was recorded on a voice recorder, was evaluated manually, using the "pencil-paper" method. Subsequently, categories and subcategories were created based on the obtained data. The first main category was Health and its prevention, which contained subcategories called Health and Reproductive Health, Doctor's Visits and Sexually Transmitted Diseases. The second main category was Safe Reproductive Life. This main category contained the subcategories Menstrual Cycle, Pregnancy, Contraception and Infertility. From the research investigation of the bachelor's thesis, it was found that informants Ž2, Ž4, Ž6, Ž7 and Ž8 visit the doctor only when they are diagnosed with an illness or health complication. Furthermore, it was found that women Ž2, Ž5, Ž7 and Ž8 perceive reproductive health as something, they can get pregnant and have a child. Their overall knowledge of reproductive health is basic. Klíčová slova: Romská žena; reprodukční zdraví; menstruace; pohlavní styk; antikoncepce; těhotenství; promiskuita; prevence; porodní asistentka; Roma woman; reproductive health; menstruation; sexual intercouse; contraception; pregnancy; promiscuity; prevention; midwife Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Postoje romských žen k reprodukčnímu zdraví

Tato bakalářská práce se zabývá postoji romských žen k reprodukčnímu zdraví. Byl stanoven cíl, a to zjistit, jaké jsou znalosti romských žen o reprodukčním zdraví. Bakalářská práce je rozdělena na ...

KREJČOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Role sociálních sítí v destinačním marketingu jižních Čech
PECHÁČKOVÁ, Anežka
2024 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci vlivu sociálních sítí a jeho gradaci, a to konkrétně v turistické destinaci jižní Čechy. Sociální sítě se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí a jsou propojitelné s mnoha oblastmi moderního světa. Práce se zaměří na Instagram a Facebook, protože tyto dvě platformy jsou v destinačním marketingu jižních Čech nejaktivnější. Na obou těchto platformách se jižní Čechy propagují a mají účet s názvem "Jižní Čechy". Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se hned po úvodu zaměříme na rešerši odborné literatury v oblastech cestovní ruch, destinační marketing a sociální sítě. Cílem praktické části je identifikace vlivu sociálních sítí na odvětví cestovního ruchu, konkrétně na turistickou destinaci jižní Čechy This bachelor thesis focuses on the identification of the influence of social networks and its gradation, specifically in the tourist destination of South Bohemia. Social networks have integral part in recent years and are connected to many areas of the modern world. The bachelor thesis will focus on Instragram and Facebook, as these two platforms are the most active in marketing the destination South Bohemia and on both of these platforms South Bohemia is promoted and has an account called "South Bohemia" Bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part of the bachelor thesis, right after the introduction, we will focus on the literature search in the field of tourism, destination marketing and social networks. The aim of the practical part in the bachelor thesis is to identify the influence of social networks on tourism, specifically on the tourist destination South Bohemia. Klíčová slova: cestovní ruch; marketing destinace; sociální sítě; destinace Jižní Čechy.; tourism; destination marketing; social networks; destinations South Bohemi Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Role sociálních sítí v destinačním marketingu jižních Čech

Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci vlivu sociálních sítí a jeho gradaci, a to konkrétně v turistické destinaci jižní Čechy. Sociální sítě se v posledních letech staly neodmyslitelnou ...

PECHÁČKOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Společenská odpovědnost podniků (CSR) v Jihočeském kraji
NOVÁKOVÁ, Sandra
2024 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR) malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Jedná se o oblast ekonomickou, sociální a environmentální. Nejprve jsou rozebrány a popsány tři základní pilíře tohoto tématu, následují základní pojmy a jednotlivé problémy. Cílem práce je také popsat postupný vývoj této problematiky. Další část práce se zabývá praktickou částí, kde bylo použito dotazníkové šetření. V tomto dotazníku jsou respondentům kladeny otázky týkající se problematiky CSR, jak ji vnímají a jak se starají o své zaměstnance. V neposlední řadě také na jejich postoj k životnímu prostředí z environmentálního hlediska. Metodika práce zahrnuje analýzu současného stavu a syntézu dat. Dále identifikaci přínosů a bariér při zavádění CSR. Na závěr práce jsou stanoveny návrhy a zjednodušený postup pro malé a střední podniky (MSP), jak zavést a implementovat CSR do každodenních procesů. This bachelor's thesis deals with the issue of corporate social responsibility (CSR) of small and medium-sized enterprises in the South Bohemian Region. It is an economic, social, and environmental area. First, the three basic pillars of this topic are discussed and described, followed by basic concepts and individual issues. The goal of the work is also to describe the history and gradual development of this issue. The next part of this work deals with the practical part, where was used questionnaire survey. In this questionnaire, respondents are asked questions about the issue of CSR, how they perceive it and how they take care of their employees. Finally, their attitude to the environment from an environmental point of view. The methodology of the work includes analysis of the current state and data synthesis. Next, the identification of benefits and barriers in the implementation of CSR. Klíčová slova: společenská odpovědnost firem; etické chování; sociální problém; péče o životní prostředí; syntéza dat; ethical behaviour; social issue; environmental care; data synthesis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Společenská odpovědnost podniků (CSR) v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR) malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Jedná se o oblast ekonomickou, sociální a environmentální. Nejprve ...

NOVÁKOVÁ, Sandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv robotizace a digitalizace na hospodaření firem v gastronomii
ŠNICEROVÁ, Nela
2024 - český
Tématem bakalářské práce je vliv digitalizace a robotizace na hospodaření firem v gastronomii. Zaměřuje se na vysvětlení různých druhů digitalizace a robotizace, které se v gastronomii využívají a přibližuje tak lidem technologie, které podniky používají. Pro zlepšení a zrychlení práce mohou zaměstnanci používat stroje a technologie nejen ve výrobě. Zároveň se nesmí zapomínat na zákazníky, kteří mohou využít technické pomůcky, které podniky nabízejí. Příkladem mohou být QR kódy v restauracích nebo samoobslužné tabule. Avšak digitalizace se netýká pouze výroby a příjmu objednávek, ale také způsobu doručení. Zde zákazníci mohou využít aplikací, díky kterým jim je zboží doručeno až ke dveřím. Dále je v bakalářské práci popsáno, jak dokázala digitalizace zvýšit tržby vybraného podniku a jak lidé využívají moderních technologií ke kterým mají přístup. The topic of the bachelor thesis is the impact of digitalization and robotization on the management of companies in the gastronomy industry. It focuses on explaining the different types of digitalization and robotization that are used in the gastronomy industry and thus bringing people closer to the technologies that businesses use. Employees can use machines in production to improve and speed up their work, but also not forgetting customers, who can take advantage of the technical aids that businesses offer, such as QR codes in restaurants or self-service boards. However, digitisation is not only about production and order taking, but also about the delivery method, where customers can use apps to have their food delivered to their door. Furthermore, the bachelor thesis describes how digitalization has been able to increase sales for the selected businesses and how people use the modern features they have access to. Klíčová slova: digitalizace; robotizace; automatizace; gastronomie; moderní technologie; digitization; robotization; automation; gastronomy; modern technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv robotizace a digitalizace na hospodaření firem v gastronomii

Tématem bakalářské práce je vliv digitalizace a robotizace na hospodaření firem v gastronomii. Zaměřuje se na vysvětlení různých druhů digitalizace a robotizace, které se v gastronomii využívají a ...

ŠNICEROVÁ, Nela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Plýtvání potravinami a potravinové banky ve zvoleném regionu
SCHULDESOVÁ, Simona
2024 - český
Bakalářská práce zkoumá plýtvání potravinami a potravinové banky v regionu se zaměřením na přístup velkých supermarketů a organizací. Teoretická část se zaměřuje na udržitelný rozvoj a jeho pilíře. Cílem je posoudit, zda velké řetězce efektivně spolupracují s potravinovými bankami, prozkoumat stávající podmínky spolupráce a předvídat budoucí výsledky. Praktická část obsahuje rozhovory se zástupci supermarketů a potravinových bank, zkoumá aktuální kroky ke snížení plýtvání potravinami a identifikuje jejich vize a plány pro budoucnost. Bakalářská práce zdůrazňuje důležitost tématu a představuje postoj organizací k problematice plýtvání potravinami. The bachelor's thesis examines food waste and food banks in the region, focusing on the approach of large supermarkets and organizations. The theoretical part focuses on sustainable development and its pillars. The aim is to assess whether large chains are effectively cooperating with food banks, to examine the current conditions of cooperation and to predict future results. The practical part includes interviews with representatives of supermarkets and food banks, exploring current steps to reduce food waste and identifying their visions and plans for the future. The bachelor's thesis emphasizes the importance of the topic and presents the attitude of organizations to the issue of food waste. Klíčová slova: plýtvání potravinami; potravinové banky; udržitelný rozvoj; supermarkety a organizace; spolupráce; food waste; food banks; sustainable development; supermarkets and organizations; cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Plýtvání potravinami a potravinové banky ve zvoleném regionu

Bakalářská práce zkoumá plýtvání potravinami a potravinové banky v regionu se zaměřením na přístup velkých supermarketů a organizací. Teoretická část se zaměřuje na udržitelný rozvoj a jeho pilíře. ...

SCHULDESOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze