Počet nalezených dokumentů: 183798
Publikováno od do

Agroturistika v Česku a v sousedních státech
Koutná, Nikoleta; Jančák, Vít; Žufan, Petr
2024 - český
The bachelor thesis deals with agritourism in Czechia and in neighbouring states. The aim of the thesis is to analyse the development and the current state in the last 10 years, to compare the position from the point of view of the whole state and its regional differentiation and to evaluate the financial support. A quantitative research method was used to achieve the set goals and answer to the research questions. A search of professional literature and an evaluation of available statistical data were used. Data on the number of agritourism entities were obtained from individual statistical offices. Information on financial support was found on the websites and specific ministries of individual states. The results of the research indicate that the development of agritourism does not take place in the same way in all states. Also, some states differ in the predominant location of agritourism entities. Furthermore, it was found that certain states do not make sufficiently use of financial support for the development of agritourism. It is important that it should be financially supported by the individual states and the European Union. Keywords: multifunctional agriculture, diversification of agricultural activity, agritourism, Czechia and neighbouring states, subsidy, Rural Development Programme... Bakalářská práce se zabývá agroturistikou v Česku a sousedních státech. Cílem práce je analyzovat vývoj a současný stav v posledních 10 letech, porovnat postavení z hlediska celého státu a jeho regionální diferenciace a zhodnotit finanční podporu. Pro dosažení stanovených cílů a odpovědí na výzkumné otázky byl použit kvantitativní způsob zkoumání. Byla využita rešerše odborné literatury a vyhodnocení dostupných statistických dat. Údaje o počtu agroturistických subjektů byly získány z jednotlivých statistických úřadů. Informace o finanční podpoře byly dohledány na webových stránkách a konkrétních ministerstvech jednotlivých států. Výsledky výzkumu naznačují, že vývoj agroturistiky neprobíhá ve všech státech stejně. Taktéž se některé státy liší v převážném umístění agroturistických subjektů. Dále bylo zjištěno, že určité státy nevyužívají dostatečně finanční podporu pro rozvoj agroturistiky. Je důležité, aby byla finančně podporována ze strany jednotlivých států a Evropské unie. Klíčová slova: multifunkční zemědělství, diverzifikace zemědělské činnosti, agroturistika, Česko a sousední státy, dotace, Program rozvoje venkova 2014-2020 Klíčová slova: multifunkční zemědělství; diverzifikace zemědělské činnosti; agroturistika; Česko a sousední státy; dotace; Program rozvoje venkova 2014-2020; multifunctional agriculture; diversification of agricultural activity; agritourism; Czechia and neighbouring states; subsidy; Rural Development Programme 2014-2020 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Agroturistika v Česku a v sousedních státech

The bachelor thesis deals with agritourism in Czechia and in neighbouring states. The aim of the thesis is to analyse the development and the current state in the last 10 years, to compare the ...

Koutná, Nikoleta; Jančák, Vít; Žufan, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Vliv chladové expozice na regeneraci kosterního svalstva
Novotná, Veronika; Kašík, Petr; Vašek, Daniel
2024 - český
Cold is a stressful stimulus to which the body responds with an extensive physiological response, making it important to understand its complex effects. Skeletal muscle is an important thermoregulatory organ and helps maintain a constant body temperature by both shivering and non-shivering thermogenesis. At the same time, it has a considerable regenerative capacity that is modulated by the inflammatory immune response. This paper summarizes the effects of cold on skeletal muscle regeneration and the inflammatory response that is triggered after intense exercise or skeletal muscle injury. The inflammatory response is essential for the successful completion of skeletal muscle regeneration, and if it is impaired, it can have a negative effect on muscle tissue recovery. The balance between the pro-inflammatory and anti-inflammatory phases of the immune response, which is determined by the presence of specific immune cell populations and cytokine release, is crucial. Cold exposure is generally accepted as an effective strategy to improve skeletal muscle regeneration, but the molecular basis of this effect is not fully understood, and thus the observation of the effect of cold on skeletal muscle regeneration is still a actual topic. Keywords: cold exposure, inflammation, skeletal muscle, regeneration,... Chlad je stresový stimul, na jehož vystavení tělo reaguje rozsáhlou fyziologickou odpovědí, a je tak důležité pochopit jeho komplexní působení. Kosterní svalstvo je významným termoregulačním orgánem a napomáhá udržet stálou teplotu těla třesovou i netřesovou termogenezí. Zároveň má značnou regenerační schopnost, která je modulována zánětlivou imunitní reakcí. Práce shrnuje účinky chladu na regeneraci kosterního svalstva a zánětlivou odpověď, která je spuštěna po intenzivním cvičení či poranění kosterního svalstva. Zánětlivá reakce je zásadní pro úspěšné dokončení regenerace kosterního svalstva a pokud dojde k jejímu narušení, může mít negativní vliv na obnovu svalové tkáně. Zásadní je rovnováha mezi prozánětlivou a protizánětlivou fází imunitní reakce, která je podmíněna přítomností specifických populací imunitních buněk a vyplavovaných cytokinů. Expozice chladu je obecně přijímána jako účinná strategie pro urychlení regenerace kosterního svalstva, avšak molekulární podstata tohoto účinku není zcela objasněna, a tak je pozorování vlivu chladu na regeneraci kosterního svalstva stále aktuální téma. Klíčová slova: chladová expozice, kosterní svalstvo, regenerace, termoregulace, zánět Klíčová slova: Chladová expozice; termoregulace; zánět; sval; regenerace; Cold exposure; thermoregulation; inflammation; muscle; regeneration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv chladové expozice na regeneraci kosterního svalstva

Cold is a stressful stimulus to which the body responds with an extensive physiological response, making it important to understand its complex effects. Skeletal muscle is an important ...

Novotná, Veronika; Kašík, Petr; Vašek, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Výpar z vodní hladiny
Novotný, Eduard; Šobr, Miroslav; Šuhájková, Petra
2024 - český
Evaporation and evapotranspiration are significant components of the hydrological cycle. Accurate measurement or calculation of evaporation is essential for studies of water resource development and management, as well as for efficient crop irrigation in agriculture. Throughout history, many models have been developed to calculate potential evapotranspiration based on various meteorological parameters. The accuracy of these models needs to be determined by comparing them with measured evaporation values obtained from an evaporation pan. In this study, 7 models for calculating potential evapotranspiration or evaporation from a free water surface based on air temperature are compared with evaporation measured by the VYPAR-1200 evaporation pan during the evaporation season 2021 at the Vrchlice meteorological station. The most accurate results were obtained with the models presented by Oudin et al. (2010) and Šuhájková et al. (2019), with RMSE values of 1.061 and 1.105 mm/day and MBE of 0.554 and 0.303 mm/day. Even so, the deviations are quite significant and for more accurate calculation of evaporation for the Vrchlice region, parameterization of these models would be necessary. Key words evaporation, water surface, evaporimeter, meteorological station Vrchlice Výpar a evapotranspirace jsou významným komponentem hydrologického cyklu. Přesné měření či výpočet výparu jsou zásadní pro studie budování a řízení vodních zdrojů či pro efektivní zavlažování plodin v zemědělství. V průběhu historie vzniklo mnoho modelů pro výpočet potenciální evapotranspirace na základě různých meteorologických veličin. U těchto modelů je nutné zjistit jejich přesnost, a to porovnáním s naměřenými hodnotami výparu výparoměrem. V této práci je porovnáváno 7 modelů pro výpočet potenciální evapotranspirace či výparu z volné vodní hladiny na základě teploty vzduchu s výparem naměřeným výparoměrem VYPAR-1200 za výparoměrnou sezónu 2021 v meteorologické stanici Vrchlice. Nejpřesnější výsledky měly modely představené Oudinem a kol. (2010) a Šuhájkovou a kol. (2019), s hodnotami RMSE 1,061 a 1,105 mm/den a MBE 0,554 a 0,303 mm/den. I tak jsou ale odchylky dosti značné a pro přesnější výpočet výparu pro oblast Vrchlice by byla nutná parametrizace těchto modelů. Klíčová slova výpar, vodní hladina, výparoměr, meteorologická stanice Vrchlice Klíčová slova: výpar; vodní hladina; výparoměr; meteorologická stanice Vrchlice; evaporation; water surface; evaporimeter; meteorological station Vrchlice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výpar z vodní hladiny

Evaporation and evapotranspiration are significant components of the hydrological cycle. Accurate measurement or calculation of evaporation is essential for studies of water resource development and ...

Novotný, Eduard; Šobr, Miroslav; Šuhájková, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Webová mapová aplikace Lipenské přehrady pro vodní sporty
Záhoř, Oldřich; Čábelka, Miroslav; Laštovička, Josef
2024 - český
This thesis is focusing on collection and processing of bathymetric data and its interpolation by using just open source tools. The theoretical part is focusing on modern bathymetric research methods, describing their benefits and disadvantages for mapping of freshwater bodies. Second part of the thesis is focusing on self-bathymetric research using sonar. Collected data is then processed in open source softwares such as QGIS and SAGA GIS. Furthermore, it discusses options of open source development of web map application. The final product is a web map application LipnoMap, as the first free accessible map application of this popular yachting region. Keywords: bathymetry, map application, dam Lipno, bathymetry methods Práce se zaměřuje na pořízení a následné zpracování batymetrických dat a jejich interpolaci pomocí bezplatných open source nástrojů. Teoretická část se věnuje moderním metodám sběru batymetrických dat, popisuje jejich výhody a nevýhody při mapování sladkovodních ploch. V druhé části se práce věnuje sběru batymetrických dat za pomoci sonaru, jejich zpracování a interpolaci v prostředí open source softwarů QGIS a SAGA GIS. Dále se zabývá možnostmi tvorby webové mapové aplikace s využitím pouze open source softwarů a volných dat. Výsledným produktem je webová mapová aplikace LipnoMap sloužící jako první volně dostupná mapová aplikace oblíbené jachtařské oblasti lipenské přehrady. Klíčová slova: batymetrie, mapová aplikace, vodní nádrž Lipno, metody batymetrie Klíčová slova: webová aplikace; Lipno; přehrada Lipno; batymetrie; jachting; web map application; Lipno; Lipno dam; bathymetry; yachting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Webová mapová aplikace Lipenské přehrady pro vodní sporty

This thesis is focusing on collection and processing of bathymetric data and its interpolation by using just open source tools. The theoretical part is focusing on modern bathymetric research methods, ...

Záhoř, Oldřich; Čábelka, Miroslav; Laštovička, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Vliv syndromu fragilního chromozomu X na život sourozence
Vychodilová, Klára; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
2024 - český
Klíčová slova: syndrom fragilního chromozomu X; mentální postižení; sourozenci; rodina; fragile X syndrome; mental disability; siblings; family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv syndromu fragilního chromozomu X na život sourozence

Vychodilová, Klára; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2024

Syndrom vyhoření a učitelé základní školy
Lopata, Monika; Hájková, Vanda; Kocourová, Veronika
2024 - český
Klíčová slova: Syndrom vyhoření; prevence; učitel; speciální pedagog; základní škola; Burnout syndrome; prevention; teacher; special education teacher; primary school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syndrom vyhoření a učitelé základní školy

Lopata, Monika; Hájková, Vanda; Kocourová, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov
Zátka, Josef; Lysák, Jakub; Svoboda, Jan
2024 - český
The thesis deals with ex post (i.e. not real time) analysis of data on the position of public transport vehicles. The aim of the work is to design and implement spatio-temporal analyses of this data that will be practically applicable to real public transport networks. Their functionality is verified on data from public transport in the towns of Most and Litvínov, recorded during October 2023. The data is a point record with information about the location of the vehicle, the time and date of recording, the line number, the final stop, the last passed stop, the azimuth and speed of the vehicle movement and its delay. A total of 5 analyses are proposed. The first two analyses deal with the possibilities of effective control of the input data, within them algorithms for positional and attribute control of data are presented. The third analysis monitors and evaluates the spatiotemporal differentiation of delays, focusing on trends in the distribution of delays along the routes of individual lines over time of day and over longer time scales. The fourth analysis looks at the occurrence of delays at individual stops. The final analysis studies the reliability of transfers between public transport links at interchanges. The proposed methods were implemented through scripts written in the Python... Práce se zabývá ex post (tj. nikoliv real time) analýzou dat o poloze vozidel městské hromadné dopravy. Cílem práce je navrhnout a implementovat časoprostorové analýzy těchto dat, které budou prakticky využitelné pro reálné sítě MHD. Jejich funkčnost je ověřována na datech z MHD v Mostě a Litvínově zaznamenaných v průběhu měsíce října roku 2023. Data mají charakter bodového záznamu s informací o poloze vozidla, s časem a datem záznamu, číslem linky, konečnou zastávkou, poslední projetou zastávkou, azimutem a rychlostí pohybu vozidla a o jeho zpoždění. Celkem je navrženo 5 dílčích analýz. První dvě analýzy se zabývají možnostmi efektivní kontroly vstupních dat, v rámci nich jsou navrženy algoritmy pro polohovou a atributovou kontrolu dat. Třetí analýza sleduje a vyhodnocuje časoprostorovou diferenciaci zpoždění, zaměřuje se na trendy v rozložení zpoždění v průběhu tras jednotlivých linek jak v průběhu denní doby, tak za delší časové úseky. Čtvrtá analýza se věnuje zpoždění na příjezdu linek na jednotlivé zastávky. Závěrečná analýza zkoumá spolehlivost přestupů mezi spoji MHD na přestupních uzlech. Navržené metody byly implementovány prostřednictvím skriptů napsaných v programovacím jazyku Python, pro práci s prostorovými daty byla využita knihovna ArcPy. Implementace metod je přizpůsobena struktuře... Klíčová slova: veřejná doprava; poloha vozidel; časoprostorové analýzy; ArcPy; Most; Litvínov; public transport; vehicle location; spatio-temporal analysis; ArcPy; Most; Litvínov Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov

The thesis deals with ex post (i.e. not real time) analysis of data on the position of public transport vehicles. The aim of the work is to design and implement spatio-temporal analyses of this data ...

Zátka, Josef; Lysák, Jakub; Svoboda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)
Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
2024 - český
The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on capturing the sandstone rocks and showing the remains of the quarrying that slowly blend into the nature. The rock objects are depicted using the contour method and are based on data obtained by drone and detailed airborne laser scanning (LLS). The photogrammetric data was obtained by own mapping in the locality and the LLS data was taken from the GeNeSiS project. Other data for the creation of the topographic database was derived from a geodetic mapping of the quarry and from the own field mapping, for which ArcGIS Field maps was used. The resulting map was processed in ArcGIS Pro software. The map is in digital form and is created at a scale of 1 : 700, its length and width are 430 mm. Key words: old quarry Commite Steinbruch, rock representation, mining remains, large scale map, drone photogrammetry, LLS Cílem této bakalářské práce je vytvořit mapu velkého měřítka bývalého lomového areálu Commite Steinbruch poblíž obce Hřensko v CHKO Labské pískovce. Práce se soustředí na zachycení pískovcových skal a zachycení pozůstatků těžby, které pomalu pohlcuje příroda. Skalní objekty jsou znázorněny konturovou metodou a vychází z dat získaných dronovou fotogrammetrií a podrobným leteckým laserovým skenováním (LLS). Fotogrammetrická data byla získána vlastním šetřením v lokalitě a LLS data byl převzata z projektu GeNeSiS. Ostatní data pro vytvoření topografické databáze byla odvozena z geodetického zaměření lomu a z vlastního terénního mapování, pro které byla využita aplikace ArcGIS Field maps. Výsledná mapa je zpracována v softwaru ArcGIS Pro. Mapa je v digitální podobě a je vytvořena v měřítku 1 : 700, její délka i šířka je 430 mm. Klíčová slova: bývalý lom Commite Steinbruch, znázorňování skal, pozůstatky těžby, mapa velkého měřítka, dronová fotogrammetrie, LLS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)

The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on ...

Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
Univerzita Karlova, 2024

Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova
Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
2024 - český
Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources and their ways of transport in karst areas. Due to the high velocity of water flow in karst areas, most contaminants are transported rapidly and spread over long distances. Therefore, it is necessary to actively address the issue of contamination in karst environments, focusing mainly on contamination prevention and water flow studies. In the practical part of the thesis, a quantitative tracer test was carried out in the karst system near Turnov using NaCl as a tracer. The measurements confirmed a high water flow velocity of several kilometers per day and the dominance of advection as the main transport process. These results are consistent with previous research. The connection between the sinking stream Šálení smyslů and the Slapy and Bezednice springs was also reconfirmed, with a total recovery of around 50%. This implies that water from the Šálení smyslů most likely flows to other, yet unknown, locations. No communication with the Bartošova pec cave or with the springs used as a source for the local brewery has been demonstrated, so the question remains where all the water from the sinking stream... Krasové oblasti představují důležitý zdroj pitné vody, jsou však výrazně ohroženy kontaminací. Teoretická část práce se zaměřuje na jednotlivé druhy kontaminace, jejich zdroje a způsoby šíření v krasových oblastech. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v krasových oblastech dochází k rychlému transportu většiny kontaminantů a k rozšíření na velké vzdálenosti. Proto je nezbytné se aktivně věnovat problematice kontaminace krasového prostředí a cílit převážně na prevenci kontaminace a studium proudění vody. V praktické části byla provedena kvantitativní stopovací zkouška v krasové oblasti u Turnova s použitím NaCl jako stopovací látky. Měření potvrdilo vysokou rychlost proudění vody v řádu jednotek kilometrů za den a převahu advekce jakožto hlavního transportního procesu. Takové výsledky odpovídají předešlým výzkumům. Též bylo znovu potvrzeno spojení ponoru Šálení smyslů a pramenů Slapy a Bezednice, jejichž celková návratnost se pohybuje okolo 50 %. Z toho vyplývá, že voda ze Šálení smyslů proudí s největší pravděpodobností i do dalších, dosud neznámých míst. Nebyla prokázána komunikace s jeskyní Bartošova pec ani s prameny sloužícími pro odběr vody místního pivovaru, zůstává tedy otázkou, kam konkrétně proudí veškerá voda z ponoru Šálení smyslů. Klíčová slova: kras, krasové kanály, kontaminace,... Klíčová slova: kras; krasové kanály; kontaminace; stopovací zkouška; transportní procesy; karst; karst channels; contamination; tracer test; transport processes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova

Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources ...

Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí
Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
2024 - český
Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or a railway. Furthermore, ecoducts enlarge the home ranges of species, ensure gene flow between populations, and influence interspecies interactions. Ecoducts built in the Czech Republic are often criticized, especially because of their high cost and low efficiency. Majority of the existing studies compare ecoducts with other types of migration objects, such as underpasses, and often focus on selected aspects of these structures, such as their dimensions or location. There are very few summarizing studies focusing solely on ecoducts and what influences their permeability for animals. In this paper, I summarize what species are using ecoducts in Europe and North America, and I discuss how is the use of an ecoduct by animals affected by anthropogenic disturbances, design of the ecoduct, and its location in the landscape. Lastly, I describe monitoring methods used when studying wildlife overpasses. In the end, I summarize gained knowledge and list gaps in the existing research. Ekodukty neboli zelené mosty jsou nejen v České republice, ale i v Evropě, často stavěným migračním objektem umožňujícím zvířatům bezpečné překonání překážky, například silnice či železnice. Dále ekodukty zvětšují areály výskytu druhů, zajišťují genový tok mezi populacemi a mají vliv na mezidruhové interakce. Ekodukty v České republice jsou často kritizované, a to obzvláště kvůli jejich vysoké ceně a nízké efektivitě. Většina dosavadních prací porovnává ekodukty s jinými typy migračních objektů, například podchody, a často se zaměřují jen na vybrané aspekty těchto staveb, například jejich rozměry nebo umístění. Shrnujících studií zaměřujících se pouze na ekodukty a co ovlivňuje jejich prostupnost je velmi málo. V této práci shrnuji, jaké druhy se na ekoduktech v Evropě a Severní Americe vyskytují, a rozebírám, jak je prostupnost ekoduktu pro zvířata ovlivněna antropogenními vlivy, konstrukcí ekoduktu a jeho umístěním v krajině. V neposlední řadě popisuji metody monitoringu využívané při studiu zelených mostů. V závěru shrnuji nabyté poznatky a uvádím mezery v dosavadním výzkumu. Klíčová slova: ekodukt; zelený most; konektivita krajiny; bariérový efekt; ecoduct; wildlife overpass; landscape connectivity; barrier effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí

Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or ...

Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze