Number of found documents: 214
Published from to

Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně
Kráčmerová Tereza; Pavliková Tatiana; Koláček Michal
2018 - Slovak
Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej tomografie (SPECT), pri aplikovaní difosfátov značených rádioaktívnym technéciom 99mTc. Cieľom práce je zoznámiť sa s touto chorobou rastových buniek mandibuly a oboznámiť sa so základným postupom liečby pri riešení tohto problému, a to za použitia nukleárnej medicíny. Keďže v Českej republike nie je zavedená metóda a presná kvantifikácia nie je štandardom ani v zahraničí, cieľom práce bolo zoznámenie sa s možnými kvantifikačnými metódami, používanými pre jednostrannú kondylárnu hyperpláziu. K tomu bolo nutné spoznať aj základné problémy, ktoré vznikajú pri hodnotení obrazu SPECT v malých objemoch. Tieto aspekty boli hodnotené na fantómových štúdiách, ktoré boli v rámci práce vykonané. Na základe týchto meraní, boli vybrané kombinácie najvhodnejších akvizičných a rekonštrukčných parametrov. Použitie SPECT sa javí ako vhodná kvantitatívna metóda pre hodnotenie rastovej aktivity mandibuly. Najvhodnejším spojením akvizičných a rekonštrukčných parametrov sa javí metóda skombinovania akvizície s nastavením: matica 128x128, rotácia 180° na detektor, 64 projekcií na detektor, 15 sekúnd na projekciu, step and shoot mode, noncircular mode spolu s iteratívnou rekonštrukciou OSEM 2D s 8 subsetmi, 2 iteráciami a 7 mm Gaussovským filtrom.An uneven mandibular growth caused by unilateral condylar hyperplasia (UCH) leads to an asymmetry of mandible. The current world standard for diagnostics of condyles is the utilization of bone scintigraphy using a single photon emission computed tomography (SPECT) applying diphosphates labelled as radioactive technetium 99mTc. The aim of the thesis is to become acquainted with the disease of mandibular growth and to familiarize with the main treatment schema, which is used to solve the problem utilizing the nuclear medicine. Since no method is established in the Czech Republic nor is a particular method standardized abroad, the other purpose was to introduce possible quantitative methods for evaluating UCH. It was also necessary to familiarize with the main problems arising from evaluating SPECT image in small volumes. These aspects were analysed on phantom studies, which were carried out within the bachelor?s thesis. Based on the experiments, there were chosen the best combinations of acquisition and reconstruction parameters. As a result, using SPECT indicates to be an eligible quantitative method for evaluating the growth activity of the mandible. The most suitable combination of acquisition and reconstruction parameters proved to be the method of acquisition with matrix 128x128, rotation 180 degrees per detector, 64 views per detector, 15 seconds per view, step and shoot mode, noncircular mode in combination with iterative reconstruction OSEM 2D with 8 subsets and 2 iterations with 7 mm Gauss filter. Keywords: asymetria mandibuly,jednostranná kondylárna hyperplázia,mandibulárny rast,SPECT; mandibular asymmetry,mandibular growth,SPECT,unilateral condylar hyperplasia Available at various departments of the ČVUT.
Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně

Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou ...

Kráčmerová Tereza; Pavliková Tatiana; Koláček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí
Kohout Jan; Páterek Benjamín; Komárek Tomáš
2018 - Slovak
Multi-inštančné učenie je typom strojového učenia, v ktorom sú inštancie usporiadané do súborov. V tomto odvetví zohrávajú doležitú úlohu reprezentácie a funkcie pre výpočet vzdialenosti medzi súbormi. Táto práca skúma ich rozne typy zavedenia dostupné v literatúre, a navyše navrhnuje možné modifikácie či úplne nový prístup k reprezentácii súboru. Dalej popisuje postupy, ktorých ciel'om je experimentálne overenie kvality jednotlivých funkcií vzdialenosti a reprezentácií. Aplikáciou týchto postupov boli získané cenné závery, ktoré poukazujú napríklad na to, že kombinovanie bežne používaných funkcií vzdialenosti viedlo ku zvýšeniu kvality a konzistentnosti dosahovaných výsledkov.Multiple instance learning is a form of machine learning where instances are arranged in bags. This thesis deals with several types of representations and distance functions which play a key role in this field. Some of them were taken from literature and their possible modifications were designed, and a new approach to bag representation is dealt with as well. The thesis also describes relevant procedures with the goal of measuring the quality of individual distance functions and representations experimentally. By executing these procedures, valuable results were received. For instance, they suggest that averaging of commonly used distance functions leads to better results. Keywords: multi-inštančné učenie,funkcie vzdialenosti,reprezentácie súboru,multi-inštančná klasifikácia,multi-inštančná zhluková analýza; multiple instance learning,distance functions,bag representations,multi-instance classification,multi-instance clustering Available at various departments of the ČVUT.
Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí

Multi-inštančné učenie je typom strojového učenia, v ktorom sú inštancie usporiadané do súborov. V tomto odvetví zohrávajú doležitú úlohu reprezentácie a funkcie pre výpočet vzdialenosti medzi ...

Kohout Jan; Páterek Benjamín; Komárek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly
Distler Petr; Mindová Miriam; Janda Jiří
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové perspektívne fluorované rozpúšťadlo BK1 spolu s extrakčným činidlom CyMe4-BTBP, ktoré je referenčnou molekulou SANEX procesu. V teoretickej časti bolo popísané ako nakladať a prepracovávať vyhorené jadrové palivo. V praktickej časti bolo cieľom práce skúmanie samoextrakcie rozpúšťadla bez pridania extrakčného činidla, kinetiky extrakcie a extrakčných vlastností systému v závislosti od rôznych koncentrácii HNO3.This bachelor thesis describes the mutual separation of Eu (III) (as a representative of trivalent lanthanides) and minor actinides (Am(III) and Cm(III)) by liquid extraction. The new perspective fluorinated solvent BK1 was used in the extraction system together with the extracting agent CyMe4-BTBP, which is the reference molecule of the SANEX process. How to handle and reprocess spent nuclear fuel has been described in the theoretical part. In the practical part, the aim of the work was to investigate solvent extraction of neat diluent without addition of extracting agent, extraction kinetics and extraction properties of the system depending on different concentrations of HNO3. Keywords: separácia,minoritné aktinoidy,lantanoidy,SANEX proces; separation,minor actinides,lantanides,SANEX process Available at various departments of the ČVUT.
Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly

Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme ...

Distler Petr; Mindová Miriam; Janda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student
Doubrava Karel; Hudaček Filip; Padovec Zdeněk
2018 - Slovak
Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být získán přehled o silách působících na měřené prvky během jízdy vozidla. Práce má sloužit k ověření vypočtených hodnot a umožnit v příštích letech úpravu těchto prvků.This work is focused on examining the stress of the FS.10 racing vehicle's strain of the CTU CarTech team by means of a strain gauges measurement using a compact measuring set in the vehicle. This measurement should provide an overview of the forces acting on the measured elements while driving. The work is intended to validate the calculated values and allow them to be modified in the following years by editing these elements. Keywords: Nápravy,tenzometr,tenzometrické měření; Axle,strain gauge,strain gauge measurement Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student

Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být ...

Doubrava Karel; Hudaček Filip; Padovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Energetické zhodnocení zásobování vodou
Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
2018 - Slovak
Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky náročné a nadmernou spotrebou energie môžu prispievať k vysokej cene vody. Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť spôsob hodnotenia vodárenských prevádzok z energetického hľadiska. Teoretická časť sa zaoberá zhodnotením energetickej náročnosti jednotlivých prvkov systému zásobovania vodou, od zdroja vody až po distribúciu vody k spotrebiteľovi. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie konkrétnych prevádzok a ich zaradenie do navrhnutého systému hodnotenia. Na záver sú uvedené opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu a zníženiu nárokov na energie v jednotlivých prevádzkach.Electricity costs are an important part of drinking water costs. Electricity is needed for water treatment, water transport and many other processes in water supply systems. It is possible to find energy demanding procedures and elements in many water services. These energy demanding procedures can contribute to high water prices, by their excessive use of energy. The subject of this thesis is to create the evaluation criteria for water work systems from energetical point of view. Theoretical part deals with energy evaluation of individual parts of water work systems, from abstraction of the raw water from source, to water distribution to consumers. Practical part focuses on energy evaluation of particular water utilities and their classification according to created evaluation system. In the conclusion are presented steps, which could help individual water utilities to improve their practices and reduce their energy consumption. Keywords: zásobovanie vodou,energetické zhodnotenie,energetická náročnosť zásobovacích systémov,energetické straty v zásobovaní vodou; water supply,energy evaluation,energy demands of water work systems,energy losses in water work systems Available in digital repository of ČVUT.
Energetické zhodnocení zásobování vodou

Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ...

Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie a protiľahlý svah, ale aj vhodná orientácia parcely na juh. Pri pohľade z opačnej strany údolia pozemok poskytuje možnosť nenápadného začlenenia domu do jeho bezprostredného okolia. Koncept rodinného domu vychádza predovšetkým zo zakrivenia vrstevníc svahu, ktoré jasne definuje orientáciu hlavných obytných častí domu na na juhozápad a západ.Vzdialenosti domu od hraníc pozemku sú prispôsobené jeho priestorným možnostiam a snahe využiť čo najväčšiu plochu jeho južnej časti pre pobytové účely. Koncept domu zrkadlí snahu o maximálne začlenenie sa do svahu.The subject of the bachelor thesis is to design a detached family house on specified plot located in Prague in the cadastral area of Košíře. The potential of the plot grows with steep slope of the hill as well as clear view over the valley and ideal south orientation. When looking from the other side of the valley the plot provides an oportunity of subtle integration of the house to its surroundings. The concept itself copies the contour lines of the hill, which define the orientation of the main residential areas of the house to southwest and west. The mass is situated on the parcel with the intention of utilizing its spatial possibilities the best way possible with the optimal orientation in mind. While designing the concept of the detached house, the main focus of this thesis is to merge the house with the hill. Keywords: dom,svah,praha,drevo,zelena strecha; dom,svah,praha,drevo,zelena strecha Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie ...

Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zatížení podzemního díla klíčovým blokem
Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a urcenie tohto bloku stereogrametrickou metódou. Následným výpoctom pomocou metódy oddelených prvkov, v programe UDEC, od spolocnosti Itasca, je overená platnost tejto hypotézy.In this work, blocky masif is being studied in which the underground structure is excavated. The free block surfaces are created by excavation and it leads to creation of the keyblock. The subject of this thesis is description of the keyblock theory and determination of this block by stereogrametric method. By the following computation using the distinct element method in UDEC software by Itasca is validated hypothesis made by stereographic method. Keywords: teória klúcového bloku,KBT,diskontinuity,stereogrametria,DEM,UDEC; keyblock theory,KBT,discontinuities,stereogrametry,DEM,UDEC Available in digital repository of ČVUT.
Zatížení podzemního díla klíčovým blokem

V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis ...

Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady
Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou orientáciou sever-juh. Prístup sa nachádza v najnižšej časti pozemku cez spoločnú komunikáciu pre peších aj vozidlá. Disponuje panoramatickým výhľadom na Radlice a Smíchov a má vo svojej blízkosti stanicu metra. Koncept domu vychádza z dvoch hmôt, tá hlavná kopíruje terén a umožňuje tak maximálne spojenie so záhradou. Povrchové materiály sú prírodné, fasádne drevené obklady a zelené strechy zapadnú do prostredia. Druhou hmotou je zapustená garáž, jej povrch tvorí pohľadový betón. Dom bol navrhnutý v nízkoenergetickom štandarte pre štvorčlennú rodinu.The subject of this Bachelor thesis is the design of a detached house. The appointed location is situated in Dívčí Hrady, which is the northern slope of the hill Děvín in the city district of Praha 5, Radlice. The selected building site is a rectangle with axial orientation from north to south. Access is from the lowest part of the site by joint pathway for both pedestrians and cars. The site posseses a panoramatic view of Radlice and Smíchov and is close to the metro station. The idea for the house design is based on two masses, the major is paralell to the slope so as to warrant the utmost connection between the mass and the garden. The surface materials are natural, wooden cladding and green roofs will match the building´s enviroment. The second mass is the embedded garage, visual concrete covers its surface. This house was designed to the low-energy standard for family of four members. Keywords: rodinný dom,architektonická štúdia,Dívčí Hrady,Praha 5,svah,architektúra; detached house,Dívčí Hrady,Prague 5,slope,architecture,architectural study Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou ...

Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
2018 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. Navrhovaný objekt vychádza z požiadaviek investora na priestrannosť, otvrorenosť a kontakt so záhradou a výhľadom. Kompozícia hmoty rodinného domu je preto navrhnutá s dôrazom na využitie výhľadov, ktorú dopĺňa dominanta v podobe veže. Navrhovaný rodinný dom poskytuje jeho obyvateľom honosný spoločenský priestor pre spoločenské vyžitie, ale splňuje aj požiadavku súkromia.The subject of this bachelor thesis is the design of a family villa with two children in Prague 8, Troja. The entered plot closes the street and offers a panoramic view of Prague, making it more attractive. The proposed object is based on the investor's requirements for spaciousness, openness and contact with the garden and the view. The composition of the mass of the family house is therefore designed with the emphasis on the use of the views, complemented by the dominance in the form of a tower. The proposed family house provides its inhabitants with a splendid social space for social purposes but also meets the requirement of privacy. Keywords: bakalářska práce,rodinný dům,villa; bachelor thesis,family house,villa Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. ...

Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroj pro první návrh EV převodovky
Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom teoretickej časti je rešerš o elektrických pohonoch a prevodovkách používaných v elektrických autách, z ktorých sú následne vybrané 3 typy, s ktorými nástroj pracuje. Hlavná časť práce je venovaná návrhu prevodoviek pre zadané vstupné parametre, pri ktorom je detailnejšie vysvetlené fungovanie nástroja. Záverečná kapitola porovnáva vypočítané hodnoty.This thesis deals with creating a Microsoft Excel tool for the first proposal of gearboxes used in electric cars. The purpose of the tool is to accelerate the proposal and development of gearboxes. The content of the theoretical part is the research of electric powertrains and gearboxes used in electric cars. Based on results of the research, three types of gearboxes for the tool are chosen. The main part of the work describes the proposal of gearboxes for the entered input parameters, which explains the operation of the tool. The final chapter compares results. Keywords: : jednostupňová prevodovka,ozubené kolesá,Microsoft Excel; single stage gearbox,helical gears,Microsoft Excel Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro první návrh EV převodovky

Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom ...

Achtenová Gabriela; Kováč Maroš; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases