Number of found documents: 28
Published from to

Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících
ŠINDLER, Martin
2015 - Slovak
Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with sampling Schlott-Bauer method in a volume of 20 and 60 liters. The samples were divided into taxonomic groups and species, classified in so-called filterable zooplankton over 500 m. From the pond water parameters was monitored oxygen, pH, temperature, transparency and acid neutralizing capacity and their impact on production in ponds. Control fish out in each month showed a direct correlation with the increase in biomass Common carp (Cyprinus carpio) on the abundance of filterable zooplankton comparing the pond no. 1 and 3. Stocking was fed with feed wheat (Triticum) during the season. The abundance of zooplankton was different in different ponds and gradually changed by increasing fish stocking. A greater abundance of filterable zooplankton of Daphnia - Cladocera and lower species was noticed in the pond no. 1 as in the pond no. 3. With the increasing biomass of fish stocking has been demonstrated reduced of filtrable zooplankton where the number of small zooplankton (< 500 m) ind.l-1. Zooplankton was represented particularly by species Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. In order copepods - Copepoda were seen mainly nauplius and copepod stages of type Acanthocyclops americanus, rotifers were represented mainly by Brachionus sp. and Polyartha sp.. Increased abundance of filterable zooplankton has a impact on the final amount of biomass of fish stocking expressed by growth SGR (% .day-1) and a reduction coefficient relative FCR. Due to intensive farming combined with farming of poultry during the last decades has been observated accelerated eutrophication process of reducing the size of the littoral zone with a share of macrophytes. Pravidelným vzorkovaním zooplanktónu približne v dvojtýždňových intervaloch od apríla do októbra 2014, bola sledovaná dynamika zooplanktónu a meniace sa parametre rybničnej vody na Boheľovských rybníkoch, odoberaním vzoriek Schlott-Baurovou metódou v objeme 20 a 60 l. Vzorky boli rozdelené do taxonomických skupín a druhov, triedené na tkz. filtrovateľný zooplanktón nad 500 m. Z rybničných parametrov vody bol sledovaný kyslík, pH, teplota, priehľadnosť a kyselinová neutralizačná kapacita a ich vplyv na produkciu v rybníkoch. Kontrolnými odlovmi v jednotlivých mesiacoch bola dokazovaná priama závislosť prírastku biomasy kapra rybničného (Cyprinus carpio) na abundancii filtrovateľného zooplanktónu s porovnaním rybníka č. 1 a 3. Počas sezóny bola obsádka prikrmovaná kŕmnou pšenicou (Triticum). Abundancia zooplanktónu bola v jednotlivých rybníkoch rozdielna a postupne sa menila podľa narastajúcej rybej obsádky. V rybníku č. 1 bola zaznemenaná väčšia abundancia filtrovateľného zooplanktónu perloočiek Cladocera a nižšia druhová početnosť ako v rybníku č. 3. Narastajúcou biomasou rybej obsádky bola dokázaná znížená abundancia fitrovatelného zooplanktónu, kde prevažoval počet drobného zooplanktónu (< 500 m) ind.l-1. Zooplanktón bol zastúpený najmä druhmi Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. V rade klanonožcov (Copepoda) boli zachytené prevažne naupliové a kopepoditové štádia druhu Acanthocyclops americanus, vírnici boli zastúpení hlavne Brachionus sp. a Polyartha sp.. Zvýšená abundancia filtrovateľného zooplanktónu, má vplyv na konečný objem biomasy rybej obsádky vyjadrená rastom SGR (%.deň-1) a zníženia koeficientu RKK. Vplyvom intenzívneho hospodárenia spojeného s chovom hydiny počas posledných dekád bol viditeľný zrýchlený proces eutrofizácie so znížením veľkosti litorálneho pásma s podielom makrofytov. Keywords: abundance; carp biomass; control fish out; littoral; natural food; pond water parameters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících

Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině
KAMENSKÁ, Barbora
2015 - Slovak
This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is to describe ingressive and inchoate verbal periphrases and thereafter to analyse them according to corpus of Spanish royal academy CREA. The verbal periphrases will be investigated in various functional styles of language such as: fiction, journalist, technical, and colloquial style. On the basis of obtained results we will find out the frequency of every single verbal periphrases in every researched functional style of language. The observations are summarized in graphs and tables. In the end of the thesis the results will be compared with the theory of Czech, Slovak and Spanish linguists. Bakalářská práce je zaměřena na výzkum frekvence a užití opisných slovesných vazeb vyjadřujících počátek děje v různých funkčních stylech. Cílem této práce je popis jednotlivých ingresivních a inchoativních opisných slovesných vazeb a jejich následná analýza podle korpusu Španělské královské akademie CREA. Opisné slovesné vazby budou zkoumány na různých stylech, kterými jsou: beletrie, publicistický, odborný a hovorový styl. Na základě daných výsledků budeme zjišťovat u každé opisné slovesné vazby její frekvenční užití v každém funkčním stylu. Výsledky budou zaznamenány v tabulkách a grafech. Na závěr práce budou zjištěné výsledky (na základě korpusu CREA) porovnány s teorií českých, slovenských a španělských lingvistů. Keywords: verbal periphrases; Beggining of Verbal Action; frequency analysis; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině

This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is ...

KAMENSKÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.
STRMEŇOVÁ, Radka
2015 - Slovak
In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses. The aim of the thesis is to examine the frequency of use of conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses, and use of verb tenses and moods in such sentences. To achieve this goal, the work is divided into two sections, theoretical and practical. In the first, theoretical section, we focus on studying this problem from the perspective of selected authors from both Czech and Spanish linguistic community. In the subsequent, practical section, the set goal is achieved by analysis of journalistic texts, the results of which we will compare with the theoretical knowledge described in the first section. In the conclusion we again summarize the results of our study, which are supplemented by résumé in Spanish language. V této závěrečné práci se primárně zabýváme vyjadřováním podmínkových vztahů v současné španělštině, přičemž důraz je kladen hlavně na spojky a spojkové výrazy v podmínkových větách. Cíl práce představuje zkoumání frekvence užití podmínkových spojek a spojkových výrazů a použití slovesných časů a způsobů v daných větách. Ke splnění tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V první, teoretické části se zaměřujeme na studium této problematiky z perspektivy vybraných autorů, tak české, jakož i španělské lingvistické obce. V následné praktické části dochází k uskutečnění stanoveného cíle prostřednictvím analýzy publicistických textů, jejíž výsledky porovnáme s teoretickými poznatky uvedenými v první části. V závěru ještě jednou shrneme výsledky našeho zkoumání, které jsou doplněny o resumé ve španělském jazyce. Keywords: conditional sentences; conjunctions; conjunctive phrases; verb tenses; verb moods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.

In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional ...

STRMEŇOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.
SADLOŇ, Patrik
2015 - Slovak
The aim of the experiment was to test the semi-intensive rearing of grayling (Thymallus thymallus) using technical equipment to lure flying insects. The experimental fish came from two sources and were reared in these localities: The Trout Farm ČRS Kaplice and The Experimental Fish Culture and Experimental Facility (ERPP) of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters SBU in Vodňany. The rearing was carried out between the beginning of May and the end of October or half November 2014. Three concrete troughs were used in Kaplice. One for the control group and the other ones with technical elements installed to lure insects: one with a light source pointed to a plastic board placed under the water surface and the second with electric insect traps. In Vodňany, the fish were reared in two nurseries. One was used for the control group and the second was fitted with the combination of underwater light and insect traps. All groups were fed with commercially manufactured pellet feed. The fish were regularly measured (total length, body length, weight) and examined by a veterinarian. During the experiment, better growth in the trough with the lighted board was noticed in the first period of rearing in Kaplice. It was visually confirmed that the fish took the insects in the vicinity of the technical elements in both localities. The course of the experiment was later strongly influenced by the deteriorating health condition of the fish with the subsequent bad intake of feed in both localities especially between June and the end of September. In Kaplice, the inflow water quality became unstable and some predatory fish invaded the rearing trough. This led to high losses of the reared fish in both localities. In spite of some positive findings, the effect of the applied elements on grayling rearing in the selected objects has not been successfully proved. Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch zdrojov a boli odchovávané v objektoch Pstruhařství ČRS Kaplice a Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) Fakulty rybářství a ochrany vod JU vo Vodňanoch. Odchov prebiehal od začiatku mája do konca októbra až polovice novembra 2015. V Kaplici boli využité 3 betónové žľaby. Jeden kontrolný a na ďalšie boli inštalované technické prvky k lákaniu hmyzu: jeden so svetlom namiereným na plastovú dosku inštalovanú pod hladinu a druhý s elektrickými lapačmi hmyzu. Vo Vodňanoch boli ryby odchovávané v dvoch sádkach. Jedna bola použitá pre kontrolnú skupinu a v druhej boli spoločne otestované podvodné svetlo a lapače hmyzu. Všetky skupiny boli taktiež kŕmené komerčne vyrábaným granulovaným krmivom. Ryby boli pravidelne merané (celková dĺžka, dĺžka tela, hmotnosť) a vyšetrované veterinárnym lekárom. V priebehu experimentu bol v prvých obdobiach odchovu v Kaplici zaznamenaný lepší rast v žľabe s osvetlenou doskou. Vizuálne bolo potvrdené, že ryby prijímali hmyz v blízkosti technických prvkov v oboch lokalitách. Priebeh experimentu bol v oboch lokalitách, hlavne v období od júla do konca septembra, silne ovplyvnený zhoršením zdravotného stavu rýb s následným horším príjmom krmiva. V Kaplici došlo rovnako ku kolísaniu kvality prítokovej vody a vniknutiu dravých rýb do odchovných nádrží. To viedlo k veľmi vysokým stratám odchovávaných rýb v oboch lokalitách. I cez niektoré pozitívne zistenia sa efekt použitých prostriedkov pre odchov lipňa v zvolených objektoch nepodarilo preukázať. Keywords: grayling; Thymallus thymallus; rearing; young breeding fish; natural prey; self-seeded insect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.

The aim of the experiment was to test the semi-intensive rearing of grayling (Thymallus thymallus) using technical equipment to lure flying insects. The experimental fish came from two sources and ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích
LIETAVCOVÁ, Martina
2015 - Slovak
This bachelor thesis is focused on the profession of a preschool teacher. The aim is to monitor the students' opinions of the profession, their motivations for a chosen profession, attitude and worries related to the profession of preschool teachers. The theoretical part focuses on the concepts of the profession of a preschool teacher, motivation for choosing this profession and further studies, worries associated with the profession and the role of a preschool teacher. Furthermore, thematic collages are talked over as a technique suitable for teacher self-reflection, their characteristics, possibilities and limits of their interpretation. In the practical part, students' collages on the topic "I as a teacher in all his positions and roles" are processed and interpreted. The same features as well as differences in the approaches of present and distance students, students beginners and students who have a long history in teaching practice are sought. The main emphasis is put on the interpretation of professional collages of selected students in relation to their teaching experience. The collages made prior to the teaching experience and following collages created one year experience at nursery school later are interpreted. Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, jejich postoje a obavy související s profesí učitele mateřské školy, přiznávané i neuvědomované. Teoretická část se zaměřuje na pojmy profese učitele mateřské školy, na otázky motivace k volbě této profese i ke studiu a°obavy související s vykonáváním profese, na zastávání rolí učitele mateřské školy. Dále jsou rozebírány tematické koláže jako technika vhodná k sebereflexi učitele, jejich charakteristika, možnosti a limity jejich interpretace. V praktické části jsou zpracovávány a interpretovány koláže studentů na téma "Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích". Jsou hledány shodné momenty i rozdíly v přístupech studentů prezenční i kombinované formy studia oboru, studentů začínajících a studentů, kteří jsou již delší dobu v učitelské praxi. Hlavní akcent je kladen interpretacím profesních koláží vybraných studentů v souvislosti s jejich zkušenostmi s pedagogickou praxí. Interpretovány jsou koláže před zahájením pedagogické praxe a následující koláže vytvořené s odstupem jednoho roku praxe v mateřské škole. Keywords: Teacher; preschool teacher; the role od preschool teacher; thematic collages. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích

This bachelor thesis is focused on the profession of a preschool teacher. The aim is to monitor the students' opinions of the profession, their motivations for a chosen profession, attitude and ...

LIETAVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Umelý výter a polointenzívny odchov násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus L.)
VÝBOŠŤOK, Michal
2014 - Slovak
The aim of the experiment was to verify the possibility of semi-intensive production of three month old European grayling (Thymallus thymallus) stocks for stocking into open waters. The grayling fry was stocked in small ponds in FROV JU experimental fish culture facility and trout farm Kaplice after the first feeding in shallow troughs. In ponds, the fry was fed by naturally occurring zooplankton with dry food addition. The highest level of survival was 32 %. Fish captured after 9 weeks of rearing in the pond (to 12.7.) were a mean weight of 2.7 g and mean total length of 70 mm. Preserving of hygiene, implementation of preventive therapeutic interventions and ensuring an adequate level of nutrition during firs feeding in the trough are the key factors of this method. The second requirement is thorough preparation and treatment of ponds used for rearing. The experiment also showed a wide tolerance of grayling fry to the physico-chemical parameters of water during the first year of life. Cieľom pokusu bolo overiť možnosť polointenzívnej produkcie švrtročnej násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) pre zarybňovanie voľných vôd. Plôdik lipňa bol po počiatočnom rozkŕmení na žľaboch vysadený do menších rybníkov modelového hospodárstva FROV JU vo Vodňanoch a pstruhárne Kaplice. Ako potrava slúžil prirodzene sa vyskytujúci zooplanktón a zároveň boli ryby prikrmované suchým krmivom. Najvyššie dosiahnuté prežitie po 9 týždňoch odchovu v rybníku (do 12.7.) bolo 32 % pri priemernej hmotnosti vylovených rýb 2,7 g celkovej dĺžky 70 mm. Kľúčovým faktorom pre využitie tejto metódy odchovu je dodržanie hygieny a vykonávanie preventívnych liečebných zákrokov v priebehu rozkrmu na žľaboch, pri súčasnom zabezpečení dostatočnej úrovne výživy. Druhým predpokladom je dôkladná príprava a ošetrenie rybníkov slúžiacich k odchovu. Experiment taktiež preukázal širokú toleranciu lariev lipňa tymiánového k fyzikálno - chemickým parametrom vody v priebehu prvého roka života. Keywords: European grayling; stock; rearing; troughs rearing; first feeding Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Umelý výter a polointenzívny odchov násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus L.)

The aim of the experiment was to verify the possibility of semi-intensive production of three month old European grayling (Thymallus thymallus) stocks for stocking into open waters. The grayling fry ...

VÝBOŠŤOK, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Jindřich Prucha, dynamika života a tvorby
TRČKOVÁ, Olga
2014 - Slovak
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jindřich Prucha, dynamika života a tvorby

TRČKOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Život vysokoškoláka
ŠIMKOVÁ, Silvia
2014 - Slovak
Thesis is devoted to the topic of lifestyle Master's student of the Department of Health Education. The aim of this work is to determine the extent to which individual informants identify and live in accordance with the spirit and the reference department studied. The theoretical part describes the specific components of a healthy lifestyle. Also focuses on the factors that harm human health. Discusses the different developmental stages of man and life satisfaction. The empirical part of the thesis is devoted to a research investigation. It is detected whether students are satisfied with their lives. Perceptions of study in the Department of Health Education. To fulfill the research objectives was chosen qualitative approach, in-depth interview method. Bakalárska práca sa venuje téme životného štýlu vysokoškolského študenta odboru Výchova ke zdraví. Cieľom práce je zistiť, do akej miery sa jednotliví informanti stotožňujú a žijú v súlade s myšlienkou a odkazom študovaného odboru. V teoretickej časti sú popísané konkrétne zložky zdravého životného štýlu. Zameriava sa aj na faktory, ktoré poškodzujú zdravie človeka. Rozoberá jednotlivé vývojové etapy človeka a jeho spokojnosť so životom. Empirická časť bakalárskej práce je venovaná výskumnému šetreniu. Je v nej zisťované, či sú študenti spokojní so svojím životom. Ako vnímajú štúdium na odbore Výchova ke zdraví. K naplneniu výskumných cieľov bol zvolený kvalitatívny prístup, metóda hĺbkového rozhovoru. Keywords: lifestyle; lifestyle component; undergraduate; physical activity; nutrition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život vysokoškoláka

Thesis is devoted to the topic of lifestyle Master's student of the Department of Health Education. The aim of this work is to determine the extent to which individual informants identify and live in ...

ŠIMKOVÁ, Silvia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
MICHEL, Tomáš
2013 - Slovak
Bachelor thesis deals with personnel radiation exposure in interventional procedures in patients with different BMI. Therefore we have decided to clarify the hypothesis to what extent the impact of BMI on patient radiation exposure of personnel. The thesis is divided into 2 parts: In the theoretical part of the thesis deals with the hitherto known in the field of radiation protection in workplaces with ionizing radiation. The information obtained from the State Office for Nuclear Safety and National Radiation Protection Institute we detail the current methods of protection against ionizing radiation, radiation protection, which is based on three basic principles defined by international institutions and the legal system in all developed countries: 1. The justification of exposure 2. Optimization of protection 3. Establishment of exposure In the second part of the thesis devoted to a particular hypothesis of proof. Hypothesis is that the BMI of the patient greatly affects the radiation exposure of personnel for interventional procedures. Statistical analysis the thesis consists of two parts. The first part is a set of patients after PTA pelvic arteries and the second part is a set of patients after biliary drainage. To calculate the statistical dependence, we chose a simple linear correlation (Pearson r), resulting will be a regression line. The base set includes about 100 patients, after examining and identifying the data needed to calculate the radiation dependence, we had about half of the patients discarded for the following reasons: - We were unable to verify information in the database RO. - We were unable to verify the values for BMI. - Patients who were treated in 2006, we scrapped because they were treated to another type of angiographic device that worked in very different dose rates. - PTA in pelvic arteries undergoing different type of exercise intervention, for example: diagnosis of aortic arch, carotid arteries and examination of the lower extremities. The most serious limits of the study, however, include the use of different protective shield in each case, which brings to the measurements and calculations greatest uncertainty. It shows especially when comparing sets DZC sets and PTA, in terms of the relationship BMI and dose of physician. The DZC is used for practical reasons, only a limited, would have bothered himself transferred power. The PTA is quite the contrary, investigating may preferably between himself and the radiation field to insert shield in the form of protective Plexiglas absorbance, which is part of angiographic complete. Above all this, we explain why statistical significance BMI and dose of physician for DZC is traceable, while at the PTA it is not. From a statistical perspective, the relationship of BMI and dose impacting on patient at DZC relatively very tight at the PTA was a little less tight. This fact can be explained by the fact that the measurement data is not affected so many uncertain variables such as dose measurements in the apron. The correction of different difficulty of performance was used dividing the total fluoroscopic doses with a total time of fluoroscopy. The expression of experts on radiation protection initially resulted transferred to study with skepticism. Surprise, but was relatively strong statistical dependence in relation BMI and dose of both entities in DZC. In terms of number of patients and the homogeneity of each group is more of a pilot study. Group of patients with DZC need of the above reasons, considered more representative than the group of patients with PTA. From the findings we can confirm the existence of a correlation between the dose and the patient's constitution and staff performing interventional radiology procedures. These established facts may be relevant to the protection of personnel and should be taken into account in the design of radiological measures. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou radiačnej záťaže personálu u intervenčných výkonov u pacientov s rozličnou hodnotou BMI. Rozhodli sme sa preto objasniť hypotézu do akej miery ma BMI pacienta vplyv na radiačnú záťaž personálu. Bakalárska práca je rozdelená na 2 časti: V teoretickej časti sa práca zaoberá doposiaľ známymi poznatkami o radiačnej ochrane na pracoviskách s ionizujúcim žiarením. Z informácii získaných zo Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť a Štátneho úradu radiačnej ochrany sme podrobne opísali súčasne spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením, zabezpečenie radiačnej ochrany, ktoré vychádza z troch základných princípov, definovaných medzinárodnými inštitúciami a ustanovených v právnom systéme všetkých vyspelých krajín: 1. Odôvodnenosť ožiarenia 2. Optimalizácia ochrany 3. Stanovenie limitov ožiarenia V druhej časti sa práce venuje konkrétnemu dokazovaniu hypotézy. Hypotéza spočíva v tom, že BMI pacienta výrazne ovplyvňuje radiačnú záťaž personálu v rámci jednotlivých intervenčných výkonov. Štatistické spracovanie v bakalárskej prací sa skladá z dvoch častí. V prvej časti je súbor pacientov po PTA panvových tepien a druhej časti je súbor pacientov po drenáži žlčových ciest. Na výpočet štatistickej závislosti sme zvolili jednoduchú lineárnu koreláciu (Pearsonovo r) a výsledkom bude regresná priamka. Základný súbor obsahoval cca 100 pacientov, po preskúmaní a zisťovaní údajov potrebných na výpočet radiačnej závislosti, sme museli približne polovicu pacientov vyradiť z nasledujúcich dôvodov: - nemohli sme verifikovať údaje v databáze RO. - nemohli sme verifikovať hodnoty pre výpočet BMI. - pacienti, ktorí boli liečení v roku 2006 sme vyradili z dôvodu, že boli liečení na inom type angiografického prístroja, ktorý pracoval pri úplne odlišných dávkových príkonov. - pri PTA panvových tepien podstúpili aj iný typ intervenčného výkonu, napr. diagnostika oblúku aorty, krčných tepien a vyšetrenie dolných končatín. Medzi najzávažnejšie limity štúdie však patrí rozdielne používanie ochranného štítu v jednotlivých prípadoch, ktoré vnáša do merania a výpočtov najväčšiu mieru neistoty. Ukazuje sa to predovšetkým pri porovnávaní súboru DŽC a súboru PTA, z hľadiska vzťahu BMI a lekárskej dávky. U DŽC sa používa z praktických dôvodov len obmedzene, vadil by totiž samotnému prevedeniu výkonu. U PTA je to celkom naopak, vyšetrujúci môže s výhodou medzi seba a radiačné pole vložiť tienidlo v podobe ochranného absorpčného plexiskla, ktoré je súčasťou angiografického kompletu. Predovšetkým týmto sme si vysvetľovali, prečo štatistická závislosť BMI a lekárskej dávky je u DŽC sledovateľná, zatiaľ čo u PTA tomu tak nie je. Zo štatistického hľadiska bol vzťah BMI a dávky dopadnutej na pacienta u DŽC relatívne veľmi tesný, u PTA bol o niečo menej tesný. Túto skutočnosť si vysvetľujeme tým, že meranie dát nie je ovplyvnené toľkými neurčitými premennými ako je u merania dávky na zástere. Ku korekcii rozdielnej obťažnosti jednotlivých výkonov bolo použite lomenie celkových skiaskopických dávok celkovou dobou skiaskopie. Z vyjadrenia odborníkov na radiačnú ochranu zo začiatku vyplývala k prevádzanej štúdii veľká skepsa. Prekvapením, ale bola pomerne silná štatistická závislosť vo vzťahu BMI a dávky oboch subjektov u DŽC. Z hľadiska množstva pacientov a homogenity jednotlivých skupín ide skôr o pilotnú štúdiu. Skupinu pacientov s DŽC musíme z výše uvedených dôvodov pokladať za reprezentatívnejší ako skupinu pacientov s PTA. Zo zistených skutočností môžeme potvrdiť existenciu závislosti medzi konštitúcii nemocného a dávkou personálu vykonávajúceho intervenčné rádiologické výkony. Tieto zistene skutočnosti môžu mať význam pre ochranu personálu a mali by byť brané v úvahu pri návrhu protiradiačných opatrení. Keywords: BMI; radiation exposure; dose personnel; statistical significance; dose patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii

Bachelor thesis deals with personnel radiation exposure in interventional procedures in patients with different BMI. Therefore we have decided to clarify the hypothesis to what extent the impact of ...

MICHEL, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie
MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
2012 - Slovak
Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, using connection with the fine art for the people in advanced old age. The aim is to feed the emotions of people in late old age through the art therapy program and provide joy and satisfaction of creating in the last moments of life. Bakalárska práca predkladá pohľad na emocionálnu saturáciu prostredníctvom arteterapie. Práca je prezentáciou aplikácie arteterapeutického programu, ktorý zakomponováva Rožnovskú arteterapiu a pri tom využíva súvislosť s výtvarným umením u ľudí v pokročilej starobe. Cieľom práce je nasýtiť emóciami ľudí v neskorej starobe prostredníctvom arteterapeutického programu a poskytnúť radosť a uspokojenie z tvorby v posledných chvíľach života. Keywords: Emotions; Emotional saturation. Art Therapy. Elements of fine art. Late age. Dying. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie

Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, ...

MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases