Number of found documents: 962
Published from to

Manažérske techniky a štýl vedenia v konkrétnom podniku
Lukáčová, Monika
2023 - Slovak
The bachelor's thesis focuses on the proposal of recommendations for the enterprise Belve, s. r. o. in the area of workers' satisfaction with management, in order to eliminate weaknesses. Literary research contains basic knowledge for conducting an analysis in the field of leadership in the results of the work. The research was carried out through a questionnaire survey and in-depth interviews with the management, according to which we determined the strengths and weaknesses, which were the basis for the recommendations. At the end, the recommendations were economically evaluated. Bakalárska práca sa zameriava na návrh odporúčaní pre podnik Belve, s. r. o. v oblasti spokojnosti pracovníkov s vedením, za účelom odstránenia slabých stránok. Literárna rešerš obsahuje základné poznatky pre vykonanie analýzy v oblasti vedenia vo výsledkoch práce. Výskum prebiehal prostredníctvom dotazníkového šetrenia a hĺbkových rozhovorov s vedením, podľa ktorých sme stanovili silné a slabé stránky, ktoré boli podkladom pre odporúčania. Odporúčania boli na záver ekonomicky zhodnotené. Keywords: spokojenost pracovníků s vedením; kouč; personalista; workers' satisfaction with management; coach; HR Available in digital repository of Mendel University.
Manažérske techniky a štýl vedenia v konkrétnom podniku

The bachelor's thesis focuses on the proposal of recommendations for the enterprise Belve, s. r. o. in the area of workers' satisfaction with management, in order to eliminate weaknesses. Literary ...

Lukáčová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh svietidla z umelého kameňa LG Hi-Macs
Harňáková, Barbora
2023 - Slovak
In the process of creating a bachelor's thesis, a column lamp with possible variations was designed from LG Hi-Macs artificial stone. The work consists of two main parts, namely the theoretical and practical parts. In the first part, the material used, its development, technological processing and surface treatments are discussed today. It also includes the development of the design of lamps and light sources. The second part is already about the concrete, final design of the lamp, about the thought processes that gave rise to the ideal shape of the lamp. It lists all the necessary details related to the production of the final model as well as prototypes in which deficiencies were found. V procesu tvorby bakalářské práce bylo navrženo sloupové svítidlo s možnými variacemi z umělého kámen LG Hi-Macs. Práce je složena ze dvou hlavních částí a těmi jsou teoretická a praktická část. V první části se prodiskutuje použitý materiál jeho vývoj, technologické zpracování a povrchové úpravy v současnosti. Také obsahuje vývoj designu svítidel a světelných zdrojů. Druhá část je již o konkrétním, finálním návrhu svítidla, o myšlenkových pochodech ze kterých vznikl ideální tvar svítidla. Uvádí všechny potřebné náležitosti spojené s výrobou finálního modelu ale i prototypů při kterých byly zjištěny nedostatky. Keywords: stín; světlo; umělý kámen; artificial stone; light; shadow Available in digital repository of Mendel University.
Návrh svietidla z umelého kameňa LG Hi-Macs

In the process of creating a bachelor's thesis, a column lamp with possible variations was designed from LG Hi-Macs artificial stone. The work consists of two main parts, namely the theoretical and ...

Harňáková, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Spokojnosť obyvateľov s klientskými službami poisťovní v oblasti zákonného havarijného poistenia
Čajková, Viktória
2023 - Slovak
This bachelor thesis deals with the satisfaction of the population with the client ser- vices of insurance companies in the field of liability and colision insurance. Nowa- days, the insurance market is considered to be the important and powerful compo- nent of the financial market. This thesis examines whether there is any insurance company that outperforms others in the area of customer satisfaction. I have chosen to focus only on the areas of liability insurance and collision insurance. The aim of the thesis is to find out whether it is worthwhile for current or prospective motor vehicle owners to stay with their insurance companies. And whether any of the in- surers should focus on improving their services for the satisfaction of their clients. The bachelor's thesis uses a questionnaire survey methodology and the data col- lected is evaluated and compared. Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností obyvatelstva s klientskými službami pojišťoven v oblasti zákonného a havarijního pojištění. Pojistný trh je v dnešní době považován za důležitou a silnou složku finančního trhu. Práce zkoumá, zda existuje pojišťovna, která v oblasti spokojenosti klientů převyšuje ostatní. Rozhodla jsem se zaměřit pouze na oblast zákonného a havarijního pojištění. Cílem práce je zjistit, zda se současným či budoucím majitelům motorových vozidel vyplatí zůstat u pojišťovny, u které mají sjednáno pojištění. A zda by se některá z pojišťoven neměla zaměřit na zlepšení svých služeb pro spokojenost svých klientů. V bakalářské práci je použita metodika dotazníkového šetření a získané údaje jsou vyhodnoceny a porovnány. Keywords: dotazníkové šetření; havarijní pojištění; klientské služby; konkurenceschopnost; pojistný trh; pojišťovny; průzkum; spokojenost; zákonné pojištění; collision insurance; competitiveness; customer service; insurance companies; insurance market; liability insurance; questionnaire survey; satisfaction; survey Available in digital repository of Mendel University.
Spokojnosť obyvateľov s klientskými službami poisťovní v oblasti zákonného havarijného poistenia

This bachelor thesis deals with the satisfaction of the population with the client ser- vices of insurance companies in the field of liability and colision insurance. Nowa- days, the insurance market ...

Čajková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využitelnost recyklátu dřevovláknitých desek ve výrobě kompozitních materiálů
Valko, Filip
2023 - Slovak
The research dealt with the issue of the usability of fiberboard recyclate in the production of composite materials based on particleboard and wood fiber. The investigated properties were moisture content, density, density profile, thickness swelling, flexural strength, modulus of elasticity and tensile strength perpendicular to the fibers. The results were evaluated in Excel after the tests. A comparison of the results between the different boards was then carried out. The use of recycled wood fiber in composite materials has a positive effect on the physical properties, modulus of rupture and tensile strength perpendicular to the plane of the board. Výzkum se zabýval otázkou použitelnosti recyklátu dřevovláknitých desek pro výrobu kompozitních materiálů na bázi dřevotřískových desek a dřevních vláken. Zkoumanými vlastnostmi byly vlhkost, hustota, hustotní profil, tloušťkové bobtnání, pevnost v ohybu, modul pružnosti a pevnost v tahu kolmo k desce. Výsledky byly po provedení zkoušek vyhodnoceny v programu Excel. Poté bylo provedeno porovnání výsledků mezi deskami. Použití recyklovaných dřevních vláken v kompozitních materiálech má pozitivní vliv na fyzikální vlastnosti, pevnost v tahu a pevnost v tahu kolmo k rovině desky. Keywords: dřevovláknitá deska; dřevovláknitý recyklát; hustota; hustotní profil; mez pevnosti; modul pružnosti v ohybu; tloušťkové bobtnání; třísky; vlhkost; density; density profile; fiberboard; fiberboard recyclate; chips; modulus of elasticity; modulus of rupture; moisture; thickness swelling Available in digital repository of Mendel University.
Využitelnost recyklátu dřevovláknitých desek ve výrobě kompozitních materiálů

The research dealt with the issue of the usability of fiberboard recyclate in the production of composite materials based on particleboard and wood fiber. The investigated properties were moisture ...

Valko, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh odporúčaní pre zvýšenie konkurencie schopnosti podniku Levické mliekárne a.s.
Balážová, Anna
2023 - Slovak
The bachelor thesis is focused on the proposal of recommendations for the company Levické mliekárne a.s. in order to increase its competitiveness. In the lite-rature search are explained the basic concepts necessary for creating a strategy and also analyses that are later used in the results section. Methods such as PESTE ana-lysis, Porter’s five forces framework and Principle of key factors are used in the ana-lysis of the external and internal environment. All identified opportunities, threats, strengths and weaknesses of the company are summarized in a SWOT analysis. Sub-sequently, using the SWOT matrix are proposed recommendations for the company Levické mliekárne a.s. The most suitable recommendation is financially evaluated and time-limited. Balážová, A. Návrh doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku Levické mlékárny a.s. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá návrhem doporučení pro podnik Levické mlékárny a.s. za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. V literární rešerši jsou vysvětleny základní pojmy potřebné k tvorbě strategie a také analýzy, které jsou později využity ve výsledkové části. Pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí jsou využity metody jako PESTE analýza, Porterův model pěti hybných sil a Princip klíčových faktorů. Všechny identifikované příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky podniku jsou shrnuty ve SWOT analýze. Následně jsou pomocí SWOT matice navržena doporučení pro podnik Levické mlékárny a.s. Nejvhodnější doporučení je finančně zhodnoceno a časově vymezeno. Keywords: analýza vnitřního prostředí; analýza vnějšího prostředí; PESTE analýza; Porterův model pěti hybných sil; Princip klíčových faktorů; strategie; SWOT analýza; analysis of the external environment; analysis of the internal environment; PESTE analysis; Porter’s five forces framework; Principle of key factors; strategy; SWOT analysis Available in digital repository of Mendel University.
Návrh odporúčaní pre zvýšenie konkurencie schopnosti podniku Levické mliekárne a.s.

The bachelor thesis is focused on the proposal of recommendations for the company Levické mliekárne a.s. in order to increase its competitiveness. In the lite-rature search are explained the basic ...

Balážová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ochrana osobných údajov zamestnancov v praxi obchodnej spoločnosti
Jopeková, Frederika
2023 - Slovak
Jopeková, F. Protection of Personal data of Employees in the Practise of the Business Organization. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023 The bachelor thesis is focused on the topic of protection of personal data and privacy of employees in the practise of the business organization. The literature research includes basic terminology of this topic, law requirements in the Slovak republic, the competence of the Office for personal data protection and consequences in case of not following the law. The original part analyses processing and protection of personal data and privacy of the employees. These activities begin in the process of recruiting the employees, then during the employment relationship and after termination of employment. The own research is devoted to both physical protection and legal requirements that have been mentioned in the literature research. In case of some deficiencies in the business organizations, there will be created propositions to ensure the compliance with the legislation of the Slovak Republic. Jopeková, F. Ochrana osobních údajů zaměstnanců v praxi obchodní společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2023 Bakalářská práce je zaměřena na téma ochrany osobních údajů a soukromí v pracovněprávních vztazích. Literární rešerše obsahuje základní pojmy této problematiky, legislativní požadavky České republiky, nebo působnost úřadu a následky nedodržování právní úpravy. V části vlastní práce jsou analyzovány procesy týkající se zpracování, ochrany osobních údajů a soukromí v daných obchodních společnostech. Tyto činnosti jsou zkoumány od výběrového procesu, přes průběh pracovního poměru, až po jeho skončení. Analýza je zaměřena na fyzická opatření ochrany, jakož i na legislativní požadavky obsažené v literární rešerši. V případě zjištění nedostatků v daných obchodních společnostech, budou navržena doporučení k jejich nápravě, aby byla v souladu s právní úpravou České republiky. Keywords: ochrana osobních údajů; osobní údaje; soukromí; personal data; privacy; protection of personal data Available in digital repository of Mendel University.
Ochrana osobných údajov zamestnancov v praxi obchodnej spoločnosti

Jopeková, F. Protection of Personal data of Employees in the Practise of the Business Organization. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023 The bachelor thesis is focused on the topic ...

Jopeková, Frederika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh nábytku z betonu v kombinaci s kovem (společenský stolek)
Kršáková, Karolína
2023 - Slovak
The bachelor thesis deals with the design of a coffee table made of concrete and metal. During processing, a set of three tables of different heights, diameters and tops was created. These boards are made of concrete, MDF and LTD boards. The aim of this work is to compare individual materials and verify their real usability in practice. The theoretical part includes the specifications of these materials, technical and safety requirements for table furniture and standards. The practical part deals with research, design, prototype production and consideration of the appropriateness of the use of individual materials. Bakalářská práce se zabývá návrhem společenského stolku z betonu a kovu. Při zpracování se vytvořil set tří stolků různé výšky, průměru a vrchních desek. Tyto desky jsou z betonu, MDF a LTD desek. Cílem této práce je porovnání jednotlivých materiálů a ověření si reálné využitelnosti v praxi. Teoretická část zahrnuje specifikace těchto materiálů, technické a bezpečnostní požadavky na stolní nábytek a normy. V praktické části se věnuje rešerši, návrhu, výrobě prototypu a rozvaze o vhodnosti využití jednotlivých materiálů. Keywords: stolní nábytek; beton; design; konferenční stolek; kovová podnož; LTD; MDF; concrete; conference table; metal base; table furniture Available in digital repository of Mendel University.
Návrh nábytku z betonu v kombinaci s kovem (společenský stolek)

The bachelor thesis deals with the design of a coffee table made of concrete and metal. During processing, a set of three tables of different heights, diameters and tops was created. These boards are ...

Kršáková, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Refactoring mobilnej aplikácie Průvodce Severem pre OS Android a iOS
Šťastný, Nikolas
2023 - Slovak
The aim of this bachelor thesis is to create a new version of existing mobile application Průvodce Severem. Application downloads and shows places of interest in Brno-sever. The practical part of the work is an introduction to the necessary elements, design and implementation of mobile application. At the end of the work discussion is located. Cílem této bakalářské práce je vytvořit novou verzi již stávající mobilní aplikace Průvodce Severem. Aplikace stahuje a zobrazuje místa zájmu v lokalitě Brno-Sever. V praktické části práce se nachází seznámení s potřebnými prvky, návrhem, designem a implementací mobilní aplikace. Na konci práce se nachází diskuse. Keywords: Android; Firebase; iOS; Jetpack Compose; Kotlin; Mobilní aplikace; MVVM; Swift; SwiftUI; Mobile applications Available in digital repository of Mendel University.
Refactoring mobilnej aplikácie Průvodce Severem pre OS Android a iOS

The aim of this bachelor thesis is to create a new version of existing mobile application Průvodce Severem. Application downloads and shows places of interest in Brno-sever. The practical part of the ...

Šťastný, Nikolas
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
Huba, Radovan
2023 - Slovak
The main goal of the work will be to design a new destination product and the optimal method of marketing communication for the city of Prievidza. Secondary goals of the work are the creation of a visitor profile and the evaluation of the current situation of tourism in the city of Prievidza. Another secondary goal is to formulate recommendations for service providers in the field of tourism in the city of Prievidza based on the results. The above goals of the work will be achieved through the analysis of tourism in the city of Prievidza based on the obtained statistical data and a questionnaire survey among visitors to the city of Prievidza and the city of Bojnice. Basic statistics include total city attendance, visitor demographics, attendance at cultural events and establishments in the city, and the like. A questionnaire survey will be conducted with the aim of creating a profile of the visitor and determining the impact of the city's marketing communication on the visitor's final decision. Hlavním cílem práce bude navrhnout nový destinační produkt a optimální způsob marketingové komunikace města Prievidza. Vedlejšími cíli práce jsou vytvoření profilu návštěvníka a zhodnocení aktuální situace cestovního ruchu města Prievidza. Dalším vedlejším cílem je na základě výsledků formulovat doporučení pro poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu ve městě Prievidza. Výše uvedené cíle práce budou dosaženy prostřednictvím analýzy cestovního ruchu ve městě Prievidza na základě zpracovaných získaných statistických údajů a dotazníkového šetření mezi návštěvníky města Prievidza a města Bojnice. Součástí práce bude i literární rešerše, která přesně definuje terminologii a blíže seznámí s předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve městě Prievidza. Keywords: Bojnice; cestovní ruch; Prievidza; profil návštěvníka; rozvoj; development; tourism; visitor profile Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza

The main goal of the work will be to design a new destination product and the optimal method of marketing communication for the city of Prievidza. Secondary goals of the work are the creation of a ...

Huba, Radovan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Tvorba metodiky pre výber zamestnancov s využitím merenia elektrodermálnej aktivity so zameraním na kariérnu orientáciu a motiváciu
Slivoňová, Lucia
2023 - Slovak
Slivoňová, L. Creation of a methodology for employee selection using electrodermal activity measurement with a focus on career orientation and motivation. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis deals with the development of a new methodology for the se-lection of employees for employment and examines the actual motivation and orientation of employees; emphasis is also placed on personality traits. The rese-arch is conducted using a neuromarketing tool, electrodermal activity, which me-asures skin activity and is complemented by traditional methods. The literature review describes consumer neuroscience, neuromarketing, personality theory, and work motivation and orientation. The analytical part focuses on the analysis of personality and motivation, the analysis of the questionnaire survey and the measurement of electrodermal activity, and finally the overall linking of the results of the analyses into a whole. Slivoňová, L. Tvorba metodiky výběru zaměstnanců pomocí měření elektrodermální aktivity se zaměřením na profesní orientaci a motivaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou nové metodiky výběru zaměst-nanců do zaměstnání a zkoumá skutečnou motivaci a orientaci zaměstnanců, dů-raz je kladen i na osobnostní rysy. Výzkum je prováděn pomocí neuromarketingo-vého nástroje, elektrodermální aktivity, který měří aktivitu kůže a je doplněn tra-dičními metodami. Rešerše literatury popisuje problematiku spotřebitelské neu-rovědy, neuromarketingu, teorie osobnosti a pracovní motivace a orientace. Ana-lytická část je zaměřena na analýzu osobnosti a motivace, analýzu dotazníkového šetření a měření elektrodermální aktivity, a nakonec celkové propojení výsledků analýzy do jednoho celku. Keywords: elektrodermální aktivita; motivace; neuromarketing; osobnost; spotřebitelské neurovědy; consumer neuroscience; electrodermal activity; motivation; personality Available in digital repository of Mendel University.
Tvorba metodiky pre výber zamestnancov s využitím merenia elektrodermálnej aktivity so zameraním na kariérnu orientáciu a motiváciu

Slivoňová, L. Creation of a methodology for employee selection using electrodermal activity measurement with a focus on career orientation and motivation. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This ...

Slivoňová, Lucia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases