Number of found documents: 73886
Published from to

Typology of manipulative situations in the work of Kazma
Fořtová, Klára; Štoll, Martin; Soukup, Martin
2024 - Czech
Keywords: Kazma; manipulace; klam; bulvární média; video; Kazma; manipulation; deception; tabloid media; video Available in a digital repository NRGL
Typology of manipulative situations in the work of Kazma

Fořtová, Klára; Štoll, Martin; Soukup, Martin
Univerzita Karlova, 2024

The role of disease-related olfactory cues in diagnostics
Adamová, Adéla; Schwambergová, Dagmar; Eretová, Petra
2024 - Czech
Správná a rychlá diagnostika onemocnění je klíčovým prvním krokem k úspěšné léčbě. U mnoha nemocí je zároveň včasná diagnostika dokonce zcela zásadní pro úplné uzdravení organismu. Řada běžně využívaných diagnostických nástrojů je však pro pacienty poměrně náročná a zdlouhavá, neboť sestává z celého souboru vyšetření. Jednou z dalších potencionálních možností je diagnostika na základě lidské tělesné vůně. Tělesná vůně člověka je do jisté míry stálá, existují ale faktory, které ji mohou alterovat. Jedním z těchto faktorů jsou právě určitá onemocnění. Kvalitativní i kvantitativní změny v látkách, které tělesná vůně pacientů obsahuje, mohou být identifikovány některými zvířaty, zejména trénovanými psy, či za pomoci analytických metod, například plynové chromatografie. V poslední době se používáním těchto metod zabývá celá řada studií, které se snaží objasnit šíři jejich využití a zároveň poukázat na jejich neinvazivnost. Cílem bakalářské práce je vytvoření teoretického přehledu studií, které se zabývají diagnostikou onemocnění z tělesné vůně člověka, a to zejména pomocí zvířecího čichu. Práce shrnuje literaturu zaměřující se na toto téma, upozorňuje na výhody i nevýhody diagnostiky pomocí tělesné vůně, kriticky hodnotí využívanou metodiku prezentovaných studií a poukazuje na možné budoucí výhledy.... Correct and prompt diagnosis of the disease is the key first step to successful treatment. At the same time, for many diseases, early diagnosis is even essential for a complete recovery of the organism. However, many of the commonly used diagnostic tools are quite demanding and time-consuming for patients, as they consist of a whole set of examinations. One of the other potential options is diagnosis based on human body odour. Human body odour is somewhat stable, but there are factors that can alter it. One of these factors is certain diseases. Qualitative and quantitative changes in the substances contained in the body odour of patients can be identified by certain animals, particularly trained dogs, or by analytical methods such as gas chromatography. Recently, a number of studies have investigated the use of these methods, seeking to clarify the breadth of their use while highlighting their non-invasiveness. The aim of this bachelor thesis is to provide a theoretical review of studies that deal with the diagnosis of diseases from human body odour, particularly using animal olfaction. The thesis summarizes the literature focusing on this topic, highlights the advantages and disadvantages of diagnosis using body odour, critically evaluates the methodology used in the presented studies and points... Keywords: tělesná vůně; diagnostika; čich; onemocnění; body odor; diagnostics; smell; illness Available in a digital repository NRGL
The role of disease-related olfactory cues in diagnostics

Správná a rychlá diagnostika onemocnění je klíčovým prvním krokem k úspěšné léčbě. U mnoha nemocí je zároveň včasná diagnostika dokonce zcela zásadní pro úplné uzdravení organismu. Řada běžně ...

Adamová, Adéla; Schwambergová, Dagmar; Eretová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Theory and research of disinformation in contemporary media studies
Steinwald, Robert; Podzimek, Jan; Miessler, Jan
2024 - Czech
Dezinformace jsou významným tématem, na něž je v současné době kladena značná pozornost nejen v akademických kruzích, ale i ve veřejné sféře. Důvodem je jejich potenciálně silný a nevyzpytatelný vliv. Navzdory významu tohoto tématu se setkáváme s tím, že sám pojem "dezinformace" není zcela ustálený a jeho význam se může lišit dle jednotlivých autorů či přístupů. Neliší se však pouze význam ve smyslu formulace definice, ale i vlastnosti a vnitřní struktura a vztah k souvisejícím pojmům, jako jsou fake news, hoaxy, misinformace apod. A právě zmapování rozličných pojetí dezinformací bude výzkumným cílem této bakalářské práce. Materiálem přitom budou teoreticky zaměřené odborné publikace k tématu od různých autorů. Pojem dezinformace však nebude zkoumán jen na sémantické rovině, ale i ve vztahu k sociálnímu prostředí a dění, včetně vztahu k mediální legislativě, regulaci a gramotnosti i k některým tématům, v souvislosti, s kterými se šíří řada dezinformací (např. covid-19). Zohlednění tohoto proběhne na několika studiích a zprávách zaměřených na dezinformace v současné společnosti. Disinformation is an important topic, which is currently receiving considerable attention not only in academic circles, but also in the public sphere. The reason is their potentially strong and unpredictable influence. Despite the importance of this topic, we find that the very concept of "disinformation" is not entirely stable and its meaning may vary according to individual authors or approaches. However, it is not only the meaning in terms of definition, but also the properties and internal structure and the relationship to related concepts such as fake news, hoaxes, misinformation, etc. And it is the mapping of various concepts of disinformation that will be the research goal of this bachelor thesis. The material will be theoretically focused professional publications on the topic from various authors. However, the concept of misinformation will not only be examined on a semantic level, but also in relation to the social environment and events, including the relationship to media legislation, regulation and literacy, as well as to certain topics in connection with which a number of misinformations are spreading (eg covid- 19). This will be taken into account in several studies and reports focused on misinformation in today's society. Keywords: Dezinformace; Výzkum; Misinformace; Definice; Disinformation; Research; Misinformation; Definition Available in a digital repository NRGL
Theory and research of disinformation in contemporary media studies

Dezinformace jsou významným tématem, na něž je v současné době kladena značná pozornost nejen v akademických kruzích, ale i ve veřejné sféře. Důvodem je jejich potenciálně silný a nevyzpytatelný vliv. ...

Steinwald, Robert; Podzimek, Jan; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2024

The impact of information overload on the psyche of adolescents and coping strategies
Havránková, Anna; Háša, Marek; Vochocová, Lenka
2024 - Czech
Bakalářská práce s názvem Informační přetížení a jeho vliv na psychiku adolescentů a strategie jeho zvládání se zabývá informačním přesycením a psychickou kondicí adolescentů. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem ovlivňuje příliš velké množství informací na sociálních sítích psychickou pohodu dospívajících. Teoretická část poskytuje vhled do problematiky informačního přehlcení na digitálních platformách. Věnuje se také různým typům a dělením informačního přetížení, příčinám jeho vzniku a projevům a dopadům tohoto přetížení na člověka. Kromě toho se také zabývá strategiemi, které slouží ke zvládání informačního přehlcení. Teoretická část rovněž poskytuje podrobnější charakteristiku adolescentů. Zaměřuje se na jejich kognitivní vývoj, sociální změny, duševní vývoj a jejich vztah k sociálním sítím. Na tuto část navazuje poslední kapitola věnující se vlastnostem sociálních sítí a souvislostem mezi nimi a informačním přesycením. V metodologické části jsou představeny hlavní cíle výzkumu a výzkumné otázky, které se zabývají pohledem adolescentů na sociální sítě, způsobem, jakým prožívají informační přehlcení, důsledky tohoto přetížení a strategiemi, které adolescenti využívají k jeho zvládání. Výzkumná data byla získána za pomoci polostrukturovaných rozhovorů, kterých se zúčastnilo jedenáct... The bachelor thesis entitled Information overload and its impact on adolescents' psyche and coping strategies deals with information overload and adolescents' psychological condition. The aim of this thesis is to find out how too much information on social media affects the psychological well-being of adolescents. The theoretical part provides insight into the issue of information overload on digital platforms. It also looks at the different types and classifications of information overload, the causes of information overload, and the manifestations and effects of information overload on people. In addition, it also looks at strategies used to manage information overload. The theoretical section also provides a more detailed characterization of adolescents. It focuses on their cognitive development, social changes, mental development and their relationship with social networks. This section is followed by a final chapter on the characteristics of social networks and the links between them and information overload. The methodology section presents the main research objectives and research questions, which address adolescents' perspectives on social networks, the way they experience information overload, the consequences of this overload, and the strategies adolescents use to cope with it. The... Keywords: informační přetížení; adolescenti; sociální sítě; FOMO; psychika; information overload; adolescents; social media; FOMO; psyche Available in a digital repository NRGL
The impact of information overload on the psyche of adolescents and coping strategies

Bakalářská práce s názvem Informační přetížení a jeho vliv na psychiku adolescentů a strategie jeho zvládání se zabývá informačním přesycením a psychickou kondicí adolescentů. Cílem této práce je ...

Havránková, Anna; Háša, Marek; Vochocová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Mammalian septins in cellular processes
Hrbáč, Patrik; Libusová, Lenka; Zelená, Marie
2024 - Czech
Septiny jsou cytoskeletární GTP vazebné proteiny s unikátními vlastnostmi. Vyskytují se od jednobuněčných eukaryot až po savce s výjimkou vyšších rostlin. Napříč organismy mají septiny dobře konzervovanou strukturu i funkci. V buňkách jsou septiny lokalizovány v cytoplazmě, kde jsou schopné tvořit filamenta a struktury vyššího řádu. Mimoto interagují s buněčnými membránami, aktinovými filamenty, mikrotubuly a množstvím různorodých proteinů. Změny v expresi septinů se často projeví poruchami rozličných buněčných procesů a jsou tak spjaty s různými nemocemi. Kvůli tomu se nabízí pro savčí septiny možnost klinického využití. Se stále rostoucím počtem rolí v buňce se septinům dostává nemalé pozornosti a poznatky o nich rostou závratným tempem. V této rešerši se pokusím shrnout co největší množství informací o struktuře, skladbě, funkci a praktickém využití savčích septinů. Septins are cytoskeletal GTP-binding proteins with unique properties that can be found in species ranging from single-cell eukaryotes to mammals with the exclsuion of vascular plants. Septins are well conserved across species in both their structure and function. They are located in the cytoplasm, where they can assemble into filaments and higher order structures. Moreover, septins can interact with membranes, actin filaments, microtubules, and various proteins. Changes in septin expression often result in numerous defects in cellular processes and are, therefore, linked to a multitude of diseases. For that reason, mammalian septins appear to be of clinical importance. With the ever-increasing number of discovered cellular roles, septins are becoming a point of interest for many and the amount of information known about them grows rapidly. In this review, I attempt to summarise knowledge about the structure, assembly and function of mammalian septins, as well as their possible practical use. Keywords: savčí septiny; cytoskelet; membrána; filamenta; mammalian septins; cytoskeleton; membrane; filaments Available in a digital repository NRGL
Mammalian septins in cellular processes

Septiny jsou cytoskeletární GTP vazebné proteiny s unikátními vlastnostmi. Vyskytují se od jednobuněčných eukaryot až po savce s výjimkou vyšších rostlin. Napříč organismy mají septiny dobře ...

Hrbáč, Patrik; Libusová, Lenka; Zelená, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Evaluation of Selected Biomechanical Parameters in Triple Jump
Sivila, Siddartha Humberto; Hojka, Vladimír; Kaplan, Aleš
2024 - Czech
Název bakalářské práce: Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku Zpracoval: Siddartha Humberto Sivila Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit, jak souvisí jednotlivé fáze s celkovým výkonem v trojskoku, zda je náběhová rychlost faktorem ovlivňující výkon a jestli je nějaká souvislost výkonu s délkou opory v jednotlivých fázích. Metodika práce: Tato studie se zaměřila na využití metody sekundární analýzy a korelačního porovnání k identifikaci vztahů a trendů v datech získaných z mistrovství České republiky v atletice, publikovaných na webových stránkách Českého atletického svazu. Výsledky práce: Výzkum prokázal, že největší rozhodující roli u výkonu hraje fáze poskoku následovaná fází kroku. 18,8 % výkonu v trojskoku se dá vysvětlit náběhovou rychlostí. Klíčová slova: atletika, trojskok, analýza, hodnocení, biomechanika, výkon. Bachelor thesis title: Evaluation of selected biomechanical parameters in triple jump Prepared by: Siddartha Humberto Sivila Supervisor of the bachelor thesis: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Aims of the thesis: The aim of the thesis was to determine the correlation between individual phases and overall performance in the triple jump, whether approach speed is an influencing factor, and if there is any correlation between performance and ground contact time in individual phases. Methodology: This study focused on utilizing the method of secondary analysis and correlation comparison to identify relationships and trends in data obtained from the Championship of Czech Republic, published on the website of the Czech Athletic Association. Results: The research demonstrated that the most decisive role in triple jump performance is determined by the hop phase, followed by the step phase. 18,8 % of the triple jump performance can be explained by the approach speed. Keywords: athletics, triple jump, analysis, evaluation, biomechanics, performance. Keywords: atletika; trojskok; analýza; hodnocení; biomechanika; výkon; athletics; triple jump; analysis; evaluation; biomechanics; performance Available in a digital repository NRGL
Evaluation of Selected Biomechanical Parameters in Triple Jump

Název bakalářské práce: Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku Zpracoval: Siddartha Humberto Sivila Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Cíle práce: Cílem práce bylo ...

Sivila, Siddartha Humberto; Hojka, Vladimír; Kaplan, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

(NO) deposit required: case study of communication around introduction of national PET bottles deposit scheme
Rück, Filip; Klabíková Rábová, Tereza; Koudelková, Petra
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
(NO) deposit required: case study of communication around introduction of national PET bottles deposit scheme

Rück, Filip; Klabíková Rábová, Tereza; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Attitudes of Outdoor Education Specialization Students at Charles University Faculty of Physical Education and Sport towards Adrenaline Sports
Štucaurová, Nikola; Bačáková, Radka; Brtník, Tomáš
2024 - Czech
Název: Postoje studentů specializace výchovy v přírodě na UK FTVS k adrenalinovým sportům. Cíle: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vztah studentů specializace výchovy v přírodě na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy k adrenalinovým sportům či výzvovým aktivitám a zjistit, zda se jejich postoj po volbě této specializace změnil. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 83 studentů specializace výchovy v přírodě. Byla použita anonymní metoda anketního šetření. Anketa byla vytvořena v online platformě Survio a následně rozeslána prostřednictvím e-mailu nebo osobního kontaktu. Obsah ankety tvořil 19 otázek, z toho 13 uzavřených, 3 polouzavřené a 3 otevřené otázky. Výsledná data byla zpracována a vyhodnocena v programu Microsoft Excel a následné hodnoty byly vloženy do výsečových a sloupcových grafů a stručně popsána. Všechna data, která byla získaná prostřednictvím této ankety, byla použita pro výsledky výzkumu. Výsledky: Výsledky anketního šetření prokázaly, že celkový postoj respondentů k adrenalinovým sportům je ze 75,9% pozitivní. Vyjma jednoho z respondentů si každý z nich měl možnost alespoň jednou vyzkoušet nějaké adrenalinové sporty a 65,1% se těmto aktivitám pravidelně věnuje. Naprostá většina respondentů (92,80%) by si v budoucnu ještě chtěla některé další adrenalinové sporty... Title: Attitudes of Outdoor Education Specialization Students at Charles University Faculty of Physical Education and Sport towards Adrenaline Sports. Aims: The aim of my bachelor's thesis is to analyse the relationship of students specializing in outdoor education at the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, towards adrenaline sports or challenging activities and determine whether their attitudes have changed after choosing this specialization. Methods: 83 students specializing in outdoor education participated in the research. An anonymous survey method was used. The survey was created on the Survio online platform and subsequently distributed via email or personal contact. The survey consisted of 19 questions, including 13 closed-ended, 3 semi-closed, and 3 open-ended questions. The resulting data were processed and evaluated using Microsoft Excel, and the subsequent values were inserted into pie charts and bar graphs and briefly described. All data obtained through this survey were used for the research results. Results: The results of the survey showed that the overall attitude of respondents towards adrenaline sports is 75.9% positive. Except for one respondent, each of them had the opportunity to try adrenaline sports at least once, and 65.1% regularly engage in these... Keywords: adrenalinové sporty; postoje studentů; osobnostní rozvoj; komfortní zóna; zážitková pedagogika; výchova v přírodě; adrenaline sports; student attitudes; personal development; comfort zone; experiential pedagogy; outdoor education Available in a digital repository NRGL
Attitudes of Outdoor Education Specialization Students at Charles University Faculty of Physical Education and Sport towards Adrenaline Sports

Název: Postoje studentů specializace výchovy v přírodě na UK FTVS k adrenalinovým sportům. Cíle: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vztah studentů specializace výchovy v přírodě na Fakultě ...

Štucaurová, Nikola; Bačáková, Radka; Brtník, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Marketing communication analysis of the Czech Olympic team during the 2022 Olympic Games
Kohout, Jakub; Turková, Kateřina; Halada, Jan
2024 - Czech
Má bakalářská práce "Analýza marketingové komunikace Českého olympijského týmu na ZOH 2022" za pomocí dostupných dat zkoumá komplexní marketingovou komunikaci Českého olympijského týmu. V práci nejdříve popisuji teoretické základy oboru marketingu a sportovního marketingu, následně představuji problematiku marketingové komunikace v rámci olympijských her. V praktické části za pomocí polostrukturovaných rozhovorů s členy marketingového týmu Českého olympijského týmu a SWOT analýzy vyvozuji závěry a nabízím doporučení pro další strategii marketingové komunikace Českého olympijského týmu. Práce podrobně zkoumá všechny marketingové nástroje a kanály Českého olympijského týmu. My bachelor thesis "Marketing communication analysis of the Czech Olympic team during the 2022 Olympic Games" examines the complex marketing communication of the Czech Olympic Team using available data. In the thesis I first describe the theoretical foundations of the field of marketing and sports marketing, then I introduce the issues of marketing communication within the Olympic Games. In the practical part, with the help of semi-structured interviews with members of the Czech Olympic Team marketing team and SWOT analysis, I draw conclusions and offer recommendations for further marketing communication strategy of the Czech Olympic Team. The thesis examines in detail all marketing tools and channels of the Czech Olympic Team. Keywords: Český olympijský tým; marketingová komunikace; sport; zimní olympijské hry; sportovní marketing; Czech Olympic Team; marketing communication; sport; Winter Olympic Games; sports marketing Available in a digital repository NRGL
Marketing communication analysis of the Czech Olympic team during the 2022 Olympic Games

Má bakalářská práce "Analýza marketingové komunikace Českého olympijského týmu na ZOH 2022" za pomocí dostupných dat zkoumá komplexní marketingovou komunikaci Českého olympijského týmu. V práci ...

Kohout, Jakub; Turková, Kateřina; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Prevalence of kratom use among 8th and 9th-grade students in primary schools in the Nymburk district - a questionnaire survey
Škabradová, Barbora; Jandáč, Tomáš; Votavová, Aneta
2024 - Czech
Východiska: Mitragyna Speciosa- rostlina, pod známějším názvem kratom, která má svou historii a tradici v jihovýchodní Asii už po staletí. V posledních desítkách let nabývá na oblibě po celém světě. Kromě benefitů, do kterých bychom zařadili nabuzení energií, úlevu od bolesti a stresu, nebo také snížení odvykacích příznaků u opiátů, s sebou nese užívání kratomu i zdravotní rizika společně se vznikem závislosti. V České republice není kratom zatím legislativně zakotven, jeho užívání není regulováno a mají k němu přístup všichni, včetně dětí. Cíle: Cílem práce bylo zmapovat celoživotní prevalenci u žáků 8. a 9. ročníků okresu Nymburk a vzorce užívání, jejich informovanost z hlediska účinků, rizik a dostupnosti, zdroje získávání informací o kratomu a postoj vůči němu. Metody: Data byla sbírána pomocí dotazníku v papírové podobě na čtyřech základních školách v okrese Nymburk. Školy byly vybrány náhodným výběrem. Šetření se účastnilo 287 žáků. Výsledky: Zkušenost s kratomem mělo 17,8 % žáků. Chlapci uváděli zkušenost častěji než dívky. Přes polovinu respondentů se zkušeností užilo kratom nanejvýš dvakrát, získali ho zdarma od kamaráda a vyzkoušeli ho ze zvědavosti. Nejznámější žádoucí účinky v povědomí žáků byly pocit uklidnění a relaxace a zvýšená bdělost a energie. Nejznámějším rizikem kratomu pro... Background: Mitragyna Speciosa - a plant, more commonly known as kratom, that has a history and tradition in Southeast Asia for centuries. In recent decades, it has been gaining popularity worldwide. In addition to its benefits, which include energizing, pain and stress relief, and reducing opiate withdrawal symptoms, kratom use carries health risks along with the development of addiction. In the Czech Republic, kratom is not yet legislated, its use is not regulated and everyone, including children, has access to it. Aims: The aim of this study was to map the lifetime prevalence among 8th and 9th graders in the Nymburk district and patterns of use, their awareness in terms of effects, risks and availability, sources of information about kratom and attitudes towards it. Methods: The data were collected using a paper questionnaire in four primary schools in the Nymburk district. The schools were selected by random sampling. 287 pupils participated in the survey. Results: 17.8% of pupils had experience with kratom. Boys reported experience more often than girls. More than half of the respondents with experience have used kratom at most twice, got it for free from a friend and tried it out of curiosity. The most well-known desirable effects in pupils' minds were feeling calm and relaxed and increased... Keywords: kratom; mitragyna speciosa; základní škola; žák; prevalence; dotazníková studie; okres Nymburk; kratom; mitragyna speciosa; primary school; pupil; prevalence; questionnaire study; Nymburk district Available in a digital repository NRGL
Prevalence of kratom use among 8th and 9th-grade students in primary schools in the Nymburk district - a questionnaire survey

Východiska: Mitragyna Speciosa- rostlina, pod známějším názvem kratom, která má svou historii a tradici v jihovýchodní Asii už po staletí. V posledních desítkách let nabývá na oblibě po celém světě. ...

Škabradová, Barbora; Jandáč, Tomáš; Votavová, Aneta
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases