Number of found documents: 2130
Published from to

Fyzické projevy emocí v staroseverských textech
Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
2023 - Slovak
Keywords: staroseverské ságy; stredoveká literatúra; emócie; gender; smrť; Old Norse sagas; medieval literature; emotions; gender; death Available in a digital repository NRGL
Fyzické projevy emocí v staroseverských textech

Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí
Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
2023 - Slovak
Keywords: Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fiodor Dostojevskij; Zápisky z podzemia; Genealógia morálky; Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fyodor Dostoyevsky; Notes from the Underground; Genealogy of Morals Available in a digital repository NRGL
Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí

Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2023

Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana
Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana

Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech
Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
2023 - Slovak
Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej perzekúcií štátnych orgánov. Počas 60. rokov si ČSR prešla obdobím významných politických zmien, ktoré ovplyvnili vývoj rôznych sociálnych a kultúrnych fenoménov. V tejto práci skúmam dynamiku vzťahov medzi niektorými špecifickými aspektmi trampingu a bezpečnostnými zložkami v 60. rokoch. Cieľom práce je analyzovať fenomén trampingu a jeho špecifiká v meniacom sa politickom podnebí 60. rokov. Kľúčové slová Tramping, príroda, bezpečnostné zložky, 60. roky v ČSR, politické zmeny Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Tramping is a common phenomenon in Czech countries. This popularity might be surprising at first glance, but it can be at least partly explained by the need to escape a stressful life by seeking refuge and relaxation in the welcoming arms of nature. Tramping adherents have historically faced severe persecution from public authorities. However, in the 1960s, Czechoslovakia went through a period of significant political changes that influenced the development of various social and cultural phenomena. The present work will therefore analyse how were specific tramping aspects altered in the changing political climate of the 1960s. Keywords Tramping, nature, security forces, 1960s in Czechoslovakia, political changes Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Available in a digital repository NRGL
Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech

Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej ...

Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Literární repotráž: teoretické vymezení žánru a aplikace poznatků v autorském textu
Briatková, Nina; Čeňková, Jana; Maňák, Vratislav
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Literární repotráž: teoretické vymezení žánru a aplikace poznatků v autorském textu

Briatková, Nina; Čeňková, Jana; Maňák, Vratislav
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj bilaterálních obchodních vztahů USA a Číny v období 2017-2022
Kříteková, Nikola; Kozák, Kryštof Přemysl; Pondělíček, Jiří
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Vývoj bilaterálních obchodních vztahů USA a Číny v období 2017-2022

Kříteková, Nikola; Kozák, Kryštof Přemysl; Pondělíček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Sociální produkce prostoru knihovny
Lacinová, Rebeka; Novotná, Hedvika; Lehečka, Michal
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Sociální produkce prostoru knihovny

Lacinová, Rebeka; Novotná, Hedvika; Lehečka, Michal
Univerzita Karlova, 2023

Diákhálozat - Studentská síť a činnost studentských spolků (česko)slovenských Maďarů
Hrncsjárová, Rebeka; Gál, Eugen; Tóth, Andrej
2023 - Slovak
Zameraním predloženej práce je predstavenie študentskej siete (Diákhálozat) spájajúcej (česko)slovenských Maďarov, jej funkcie a význam. Študentská sieť je organizácia spájajúca slovensko-česko-maďarských vysokoškolských študentov na Slovensku, V Čechách a v Maďarsku. Jedným z primárnych možností združovania osôb s rovnakými záujmami, hodnotami alebo zvykmi sú spolky. V práci je venovaná pozornosť študentským spolkom, ich aktivitám, činnosti a úlohe v študentských životoch a taktiež Maďarom žijúcim v už spomínaných krajinách. Študentské spolky sú zastrešované práve organizáciou Diákhálózat, a teda tvoria istú poprepletanú (študentskú) sieť, vďaka ktorej sa študenti venovať rôznym projektom a aktivitám v rámci spolkov a aj nad jej rámec. Kľúčové slová: študentské spolky; spolkové aktivity; kultúra; slovenskí Maďari; českí Maďari The focus of the presented work is the presentation of the student network (Diákhálozat) connecting (Czech)Slovak Hungarians, its functions and significance. Student network is an organization connecting Slovak-Czech-Hungarian university students in Slovakia, Czech Republic, and Hungary. One of the primary possibilities for grouping people with the same interests, values or customs is associations. The thesis pays attention to student associations, their activities, work, and role in student lives, as well as Hungarians living in the already mentioned countries. Student associations are brought under the organization Diákhálózat, and thus they form a certain interwoven (student) network, thanks to which students devote themselves to various projects and activities within the associations and beyond. Keywords: student's associations; association activities; culture; Slovak Hungarians; Czech Hungarians Keywords: študentské spolky|spolkové aktivity|kultúra|slovenskí Maďari|českí Maďari; student's associations|association activities|culture|Slovak Hungarians|Czech Hungarians Available in a digital repository NRGL
Diákhálozat - Studentská síť a činnost studentských spolků (česko)slovenských Maďarů

Zameraním predloženej práce je predstavenie študentskej siete (Diákhálozat) spájajúcej (česko)slovenských Maďarov, jej funkcie a význam. Študentská sieť je organizácia spájajúca ...

Hrncsjárová, Rebeka; Gál, Eugen; Tóth, Andrej
Univerzita Karlova, 2023

Pražská Oáza. Etnografie ostrova Štvanice
Borovská, Ruth; Novotná, Hedvika; Lehečka, Michal
2023 - Slovak
Keywords: sociokultúrna antropológia; urbánna antropológia; etnografia; antropológia miesta a priestoru; materiálna kultúra; domov; sociálna produkcia priestoru; ostrov; sociocultural anthropology; urban anthropology; ethnography; anthropology of place and space; material culture; home; social production of space; island Available in a digital repository NRGL
Pražská Oáza. Etnografie ostrova Štvanice

Borovská, Ruth; Novotná, Hedvika; Lehečka, Michal
Univerzita Karlova, 2023

Bezpečnost míst gay sociability v Československu v 80. a 90. letech 20. století
Gyenes, Miroslav; Himl, Pavel; Šima, Karel
2023 - Slovak
Keywords: bezpečí; LGBTQ+ komunita; Československo; 80. a 90. léta 20. století; security; LGBTQ+ community; Czechoslovakia; 1980s-1990s Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost míst gay sociability v Československu v 80. a 90. letech 20. století

Gyenes, Miroslav; Himl, Pavel; Šima, Karel
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases