Number of found documents: 256
Published from to

Návrh aplikace pro podporu výuky Matlabu a Simulinku pro kombinované studium
Kadlečík, Patrik; Perůtka, Karel; Kubalčík, Marek
2015 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou výučbového materiálu pre prácu v programe MATLAB a Simulink. Hlavným cieľom je vytvoriť prehľad základných príkladov (príkazov) a navrhnúť výučbovú aplikáciu vhodnú pre študentov, ktorí začínajú s programom MATLAB a Simulink. V teoretické časti je vykonaná analýza literárnych a výučbových zdrojov z prostredia MATLAB a Simulink. Praktická časť je zameraná na popis základných príkazov v programe MATLAB, ktoré slúžia pre vysvetlenie funkčnosti a syntaxie jednotlivých príkazov. Na konci každej kapitoly sú vytvorené príklady k precvičeniu danej problematiky. V závere bakalárskej práce je popísaná tvorba grafického programu v prostredí MATLAB (GUI), ktorý slúži pre podporu výučby, najmä pre študentov kombinovanej formy štúdia. Keywords: MATLAB; Simulink; príkaz; vetvenie; syntaxia; Command; Branching; Syntax Available in digital repository of UTB.
Návrh aplikace pro podporu výuky Matlabu a Simulinku pro kombinované studium

Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou výučbového materiálu pre prácu v programe MATLAB a Simulink. Hlavným cieľom je vytvoriť prehľad základných príkladov (príkazov) a navrhnúť výučbovú aplikáciu ...

Kadlečík, Patrik; Perůtka, Karel; Kubalčík, Marek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Moderní metody tvorby multiplatformních aplikací
Osuský, Andrej; Bližňák, Michal; Vala, Radek
2015 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť informácie o moderných metódach tvorby multiplatformných aplikácii. V teoretickej časti sú klasifikované rôzne metódy a objasnené rozdiely medzi nimi. Taktiež sú tu predstavené niektoré z najpoužívanejších nástrojov pre multiplatformný vývoj a vysvetlené na akých technológiách sú tieto nástroje založené. V praktickej časti som demonštroval skutočný vývoj aplikácie pomocou týchto nástrojov a porovnal ich implementačné náročnosti. Keywords: multiplatformné nástroje; mobilné aplikácie; vývoj aplikácii; aplikačný rámec; Qt; Phonegap; Xamarin; cross-platform tools; mobile apps; application development; framework Available in digital repository of UTB.
Moderní metody tvorby multiplatformních aplikací

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť informácie o moderných metódach tvorby multiplatformných aplikácii. V teoretickej časti sú klasifikované rôzne metódy a objasnené rozdiely medzi ...

Osuský, Andrej; Bližňák, Michal; Vala, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Model infračerveného diaľkového ovládača
Dolinský, Martin; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
2015 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a realizovať model diaľkového ovládania, ktorý by bol schopný vyslať základné povely vo zvolenom kódovaní RC-5. V rámci práce bola vyrobená doska plošného spoja, ktorá bola základom k realizácií modelu. Práca tiež popisuje programové riešenie pre samotnú funkčnosť zariadenia. Výsledkom bakalárskej práce je zariadenie, ktoré spĺňa podmienky pre predpokladané použitie. Keywords: Diaľkový ovládač; RC-5; DPS; PIC16F676; LED-dióda; Remote controller; LED-diode Available in digital repository of UTB.
Model infračerveného diaľkového ovládača

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a realizovať model diaľkového ovládania, ktorý by bol schopný vyslať základné povely vo zvolenom kódovaní RC-5. V rámci práce bola vyrobená doska plošného spoja, ...

Dolinský, Martin; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Cloud služby v administrativě a firemních systémech
Bajzíková, Ľuba; Šenkeřík, Roman; Králík, Lukáš
2015 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na priblíženie problematiky cloud computingu. V teoretickej časti sú popisované základné charakteristiky, delenie a komponenty cloud computingu, ako aj výhody a nevýhody spojené s jeho využívaním. Bližšie je popísaná i otázka bezpečnosti a rizík, ktoré so sebou cloud computing prináša. Praktická časť je zameraná na popis a po-rovnanie najvyužívanejších cloud služieb. Popisované sú parametre a funkcie daných slu-žieb, ich prínos pre užívateľov a jednotlivé cenové ponuky najväčších hráčov na trhu. Keywords: cloud computing; cloud služba; distribučný model; model nasadenia; IaaS; PaaS; SaaS; dátové úložisko; kancelársky balík; cloud service; service model; deployment model; data storage; office packs Available in digital repository of UTB.
Cloud služby v administrativě a firemních systémech

Bakalárska práca je zameraná na priblíženie problematiky cloud computingu. V teoretickej časti sú popisované základné charakteristiky, delenie a komponenty cloud computingu, ako aj výhody a nevýhody ...

Bajzíková, Ľuba; Šenkeřík, Roman; Králík, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zásah pracovníkov hasičského záchranného zboru z hľadiska obrany
Bušo, Slavomír; Maláník, Zdeněk; Šustek, Michal
2015 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou zásahu hasičov z hľadiska obrany. Teda použitím nutnej obrany, zadržania osoby podozrivej alebo krajnej núdze. V práci sú popísané základné právomoci a povinnosti príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Práca tiež popisuje nebezpečné látky a materiály, ktoré sa môžu pri zásahu vyskytnúť. Takisto rieši problematiku nálezu zbraní a cenností pri zásahu. Sú tu aj rozobraté situácie zásahov, ktoré pripomínajú priamo jednanie v krajnej núdzi. Výsledkom bakalárskej práce sú štatistiky zo zásahov hasičov a zistenie, že z obrannými situáciami sa v praxi stretávajú. Keywords: hasičský a záchranný zbor; obrana; krajná núdza; zadržanie; nebezpečné látky; zbrane; cennosti; zásah; Fire and Rescue; Defense; Extreme emergency; Detention; Dangerous substances; Guns; Valuables; Intervention Available in digital repository of UTB.
Zásah pracovníkov hasičského záchranného zboru z hľadiska obrany

Cieľom bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou zásahu hasičov z hľadiska obrany. Teda použitím nutnej obrany, zadržania osoby podozrivej alebo krajnej núdze. V práci sú popísané základné ...

Bušo, Slavomír; Maláník, Zdeněk; Šustek, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Bezpečnostní opatření v prostředí sportovního klubu
Rojko, Radoslav; Zelinka, Stanislav; Štefka, Vladislav
2015 - Slovak
Cieľom tejto práce je zistiť ako sa zaisťuje bezpečnosť na futbalových zápasov a ako túto problematiku rieši futbalový klub FC FASTAV Zlín. Cieľom je i zistenie bezpeč-nosti futbalistov a ich zranení. Tento problém som riešil prečítaním si rôznych predpisov, príručiek a manuálov pre futbalové kluby, kde som zistil potrebné požiadavky na organizovanie zápasov. Prepojil som to i s praxou a zisťoval som, ako to funguje v realite. Podarilo sa mi zistiť, že v realite sa podmienky na štadiónoch s požiadavkami v predpisoch zhodujú len okolo 50 %. V zranení hráčov je zaujímavé, že až 76 % zranení je dôsledkom nekoordinovaného pohybu alebo pádu i keď príčinou toho je často súper. Táto práca môže slúžiť usporiadateľským službám ako sprievodný manuál pri or-ganizovaní zápasov. Ďalej klub môže na základe mojich zistení napraviť chyby, ktoré som jasne pomenoval. Svoje miesto si nájde i u trénerov, hlavne časť, v ktorej pojednávam zra-nenia. To sú prínosmi tejto práce. Keywords: futbalový klub; bezpečnostné opatrenia; fanúšikovia; diváci; štadión; zranenia futbalistov; návštevný poriadok; Football Club; Safety Measures; Fans; Spectators; Stadium; Football Injuries; Ground Regulations Available in digital repository of UTB.
Bezpečnostní opatření v prostředí sportovního klubu

Cieľom tejto práce je zistiť ako sa zaisťuje bezpečnosť na futbalových zápasov a ako túto problematiku rieši futbalový klub FC FASTAV Zlín. Cieľom je i zistenie bezpeč-nosti futbalistov a ich zranení. ...

Rojko, Radoslav; Zelinka, Stanislav; Štefka, Vladislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Implementace CCTV v zabezpečovací technice za účelem ochrany majetku
Ružička, Radoslav; Adámek, Milan; Drga, Rudolf
2015 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na aplikáciu kamerových systémov v zabezpečovacej technike. V teoretickej časti sa zaoberá popisom kamerových systémov, ich súčasťami a funkcionalitou na základe výberových kritérií. V praktickej časti bude spracovaný návrh kamerového systému pre reálnu prevádzku i so vzdialeným prístupom z Internetu.Súčasťou práce bude i cenová kalkulácia a porovnanie systémov. Keywords: CCTV; kamera; CCD snímač; CMOS snímač; Prenos signálu; Kompresia obrazu; Návrh systému; camera; CCD sensor; CMOS sensor; Signal transduction; An image compression; System design Available in digital repository of UTB.
Implementace CCTV v zabezpečovací technice za účelem ochrany majetku

Bakalárska práca je zameraná na aplikáciu kamerových systémov v zabezpečovacej technike. V teoretickej časti sa zaoberá popisom kamerových systémov, ich súčasťami a funkcionalitou na základe ...

Ružička, Radoslav; Adámek, Milan; Drga, Rudolf
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Využití access listů pro vymezení přístupu uživatelů ve firemní počítačové síti
Košťál, Adrián; Matýsek, Miroslav; Sysel, Martin
2015 - Slovak
Předmětem práce bude návrh a konfigurace access listů u Cisco aktivních prvků pro diferencovaný přístup skupin nebo jednotlivých uživatelů k firemním síťovým prostředkům a Internetu. Keywords: Počítačová sieť; Bezpečnosť; Ochrana; Prístupové Zoznamy; IP adresa; Computer network; Security; Firewall; Access List; IP address Available in digital repository of UTB.
Využití access listů pro vymezení přístupu uživatelů ve firemní počítačové síti

Předmětem práce bude návrh a konfigurace access listů u Cisco aktivních prvků pro diferencovaný přístup skupin nebo jednotlivých uživatelů k firemním síťovým prostředkům a Internetu.

Košťál, Adrián; Matýsek, Miroslav; Sysel, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Užití GTEM cely pro testy elektromagnetické kompatibility zabezpečovacích systémů
Polka, Oliver; Křesálek, Vojtěch; Soldán, Josef
2015 - Slovak
Cílem práce bude popis postupů měření pomocí GTEM cely FRANKONIA, kterou máme v laboratoři EMC fakulty a to jak pro studium vyzařování testovaných elektronických systémů, tak zkoušky odolnosti. Student vybere vhodný elektronický systém a provede požadované zkoušky a měření včetně zpracování výsledků a jejich diskuse. Keywords: elektromagnetická kompatibilita; EMC; rušivé signály; GTEM cela; zabezpečovacia technika; kamerové systémy; IP camera; electromagnetic compatibility; interference sources; GTEM cell; security technology; CCTV systems Available in digital repository of UTB.
Užití GTEM cely pro testy elektromagnetické kompatibility zabezpečovacích systémů

Cílem práce bude popis postupů měření pomocí GTEM cely FRANKONIA, kterou máme v laboratoři EMC fakulty a to jak pro studium vyzařování testovaných elektronických systémů, tak zkoušky odolnosti. ...

Polka, Oliver; Křesálek, Vojtěch; Soldán, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh zabezpečovacího systému soukromého vinařství
Schlik, Roman; Skočík, Petr; Štefka, Vladislav
2015 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť optimálny bezpečnostný systém skladu, ktorý sa bude stavať v areáli súkromného vinárstva. Práca popisuje technickú ochranu, ktorá rozo-berá zariadenia zvyšujúce bezpečnosť objektu. Súčasťou práce je model skladu vytvorený v prostredí modelačného programu AutoCAD. V práci sú vypracované dva návrhy zabez-pečenia skladu. Prvý návrh je spracovaný podľa kritérií, ktoré zadali majitelia vinice. Druhý návrh je spracovaný podľa mojich kritérií a uvážení. Návrhy obsahujú výkresovú do-kumentáciu, v ktorej sú spracované originálne technické plány skladu. Výsledkom bakalár-skej práce je zhodnotenie návrhov. Keywords: bezpečnosť; poplachový zabezpečovací systém; technické prostriedky ochrany; kamerový systém; safety; intrusion alarm systém; technical means of protection; camera systems Available in digital repository of UTB.
Návrh zabezpečovacího systému soukromého vinařství

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť optimálny bezpečnostný systém skladu, ktorý sa bude stavať v areáli súkromného vinárstva. Práca popisuje technickú ochranu, ktorá rozo-berá zariadenia zvyšujúce ...

Schlik, Roman; Skočík, Petr; Štefka, Vladislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases