Number of found documents: 1860
Published from to

Riadenie projektov - Rekonštrukcia budovy bývalých kasární so zameraním na vykurovanie
Rabíková, Martina; Borovička, Adam; Melechovský, Jan
2017 - Slovak
Constructional and technological planning is an important milestone between an investment plan and its final realization. Time schedule, working plan, price, duration and quality are significant indicators in process of project planning. All of these indicators are connected to each other and only efficient project management can help to optimize them. Therefore, it represents an integrating element across the whole construction process. The objective of this bachelor thesis is to create a real project, using the MS Project, which would represent the planning and controlling of all reconstruction works of an old barrack building with the special focus on its heating system. This particular project should demonstrate the methods and principles of project management theory. In the beginning of the thesis, there are terms and methods and different models of project management presented. In the second part of the thesis the project itself is described including its analysis of duration, costs, sources and risks based on gathered data. At the end of the thesis the comparison of the designed project with the real barrack building that was already reconstructed is done. Stavebně-technologická příprava před začátkem stavby je významným milníkem na cestě od investičního záměru k hotovému dílu. Důležitým kritériem při tvorbě projektu k stavbě je časový plán, pracovní plán, cena, délka realizace či kvalita. Všechny tyto elementy jsou vzájemně propojené a efektivní řízení projektů je dokáže optimalizovat a představuje tak integrující prvek při procesu výstavby. Cílem této bakalářské práce je vytvořit reálny projekt pomocí programu MS Project, plánující a řídicí projekt stavební rekonstrukce se zaměřením se na část vytápění stavby. Tento konkrétně vytvořený projekt by měl demonstrovat metody a postupy teorie řízení projektů. V úvodě práce jsou vysvětlené základní pojmy, uvedené metodiky a modely řízení projektů. Další část se zaobírá plánovaním projektu, jeho časové, nákladové a zdrojové analýzy a analýzy rizika, na základě získaných informací a dat. V závěru práce je porovnání vytvořeného projektu s reálnou, již uskutečněnou stavbou. Keywords: analýza; řízení projektů; vytápění; Microsoft Project; analysis; heating; Microsoft Project; Project Management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Riadenie projektov - Rekonštrukcia budovy bývalých kasární so zameraním na vykurovanie

Constructional and technological planning is an important milestone between an investment plan and its final realization. Time schedule, working plan, price, duration and quality are significant ...

Rabíková, Martina; Borovička, Adam; Melechovský, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Koeficienty kvality vo financovaní vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku
Chlebuš, Jakub; Urbánek, Václav; Bušovský, Ladislav
2017 - Slovak
Educated people are becoming one of the most important priorities for the countries nowadays. It is the educated population that is the main prerequisite, which can ensure economic growth, stability and prosperity of a country. Because universities are considered the top education centers, it is suitable to focus on themselves. Tertiary education is one of the areas which is bound to national budgets of both the Czech Republic and Slovakia. Both countries must solve difficult questions focused on allocation of funds to individual levels of education and the schools themselves. The bachelor thesis focuses on financial system of tertiary education in the two monitored countries and in description of mechanisms, which govern the subsidy policy. At the introduction, the education is set into the context of public finance, where its dimension is perceived as a positive externality. Later it fluently continues to a legislative framework of tertiary education of both countries as one of the factors, which affects the economics of universities with funds. Then an analysis of system of financing the tertiary education is performed, where there are quality coefficientes introduced in the Czech Republic. It consists of partial indexes, therefore the amount of obtained funds from the government for public universities depends on indexes of the coefficient. It is for instance results of development, research and art activities, number of professors and associate professors, or number of employed alumnis. At the conclusion the goals and knowledge coming from the analysis are summarized. Vzdělaní lidé se pro dnešní státy stávají jednou z nejdůležitějších priorit. Právě vzdělané obyvatelstvo je hlavním předpokladem, který dané zemi může zabezpečit ekonomický růst, stabilitu a prosperitu. Jelikož jsou vysoké školy považovány za vrcholná centra vzdělanosti, je vhodné jim věnovat samostatnou pozornost. Vysoké školství je jednou z oblastí, která je přímo navázána na státní rozpočet a to jak v České tak i ve Slovenské republice. Obě země musí řešit složité otázky zaměřené na alokaci finančních prostředků do jednotlivých úrovní školství a škol samotných. Bakalářská práce je zaměřena na popis systému financování vysokého školství ve dvou sledovaných krajinách a na vykreslení mechanizmů, kterými se řídí jejich dotační politiky. Úvodem práce je vzdělávání zasazeno do kontextu veřejných financí, kde je vnímán jeho rozměr, mj. jako pozitivní externalita. Pak plynule navazuje na legislativní rámec vysokoškolského vzdelávání obou zemí jako jednoho z faktorů, který ovlivňuje hospodařední vysoké školy s finančními prostředky. Následně je podána analýza systému financování, kde se od roku 2010 v českém systému financování vysokých škol zavádí koeficient kvality. Ten je složený z několika dílčích ukazatelů, tudíž je výše získaných finančních prostředků od státu pro veřejné vysoké školy v ČR závislá na ukazatelích tohoto koeficientu. Jde například o výsledky vývoje, výzkumné nebo umělecké činnosti, počty profesorů a docentů, nebo počty zaměstnaných absolventů. Závěrem jsou shrnuty cíle a poznatky, které z analýz vyplynuly. Keywords: terciární vzdělávání; koeficient kvality K; rozpočet vysoké školy; dotační politika; veřejné vysoké školy; rozpočtované výdaje; public universities; subsidy policy,; university budget; quality coefficient K; budgeted expenses; tertiary education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Koeficienty kvality vo financovaní vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku

Educated people are becoming one of the most important priorities for the countries nowadays. It is the educated population that is the main prerequisite, which can ensure economic growth, stability ...

Chlebuš, Jakub; Urbánek, Václav; Bušovský, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nutričný problém a prevencia pred osteoporózou
Jáňová, Nikola; Kuncová, Martina; Sekničková, Jana
2017 - Slovak
The bachelor thesis Diet Problem and Osteoporosis Prevention is, among other things, dedicated to a brief introduction to linear programming. It represents a procedure to solve linear programming tasks. It also focuses on the essence of the diet problem, its history and its use in praxis. Besides the diet problem, the word osteoporosis appears in the title, because the thesis deals with diet-based prevention of osteoporosis. An introduction to the subject of osteoporosis is also included. After defining the theoretical basis, the one-day and five-day diet models are formulated. Both models have to meet many criteria and constraints. The models emphasize two categories of people: adults aged from 18 to 50 and adults older than 50. One-day diet models are solved in MS Excel. A solution of the extended five-day model is designed with MPL for Windows. Bakalářská práce s názvem Nutriční problém a prevence před osteoporózou se zabývá stručným úvodem do problematiky lineárního programování. Představuje postup řešení úloh lineárního programování. Dále se zaměřuje na podstatu nutričního problému, jeho historii, a také využití v praxi. Vzhledem k tomu, že v názvu figuruje i slovo osteoporóza, je práce spjatá a řešením prevence před osteoporózou na základě stravy. Součástí je i uvedení do tematiky samostatné osteoporózy. Následně jsou formulované modely stravy, které splňují podmínky pro příjem potřebných minerálů, nejprve na jeden den, poté na pět dní. Modely jsou zaměřeny na dva typy osob: dospělí ve věku 18 až 50 let a dospělí nad 50 let. Modely, které se zaobírají stravou na jeden den jsou řešeny pomocí MS Excel. Rozšířené modely, které formují stravu na pět dní se řeší pomocí programu MPL for Windows. Keywords: osteoporóza; nutriční problém; prevence; osteoporosis prevention; nutrition; diet problem Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Nutričný problém a prevencia pred osteoporózou

The bachelor thesis Diet Problem and Osteoporosis Prevention is, among other things, dedicated to a brief introduction to linear programming. It represents a procedure to solve linear programming ...

Jáňová, Nikola; Kuncová, Martina; Sekničková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Maastrichtské fiškálne kritéria, ich vznik a problémy plnenia v EÚ
Mihalec, Lukáš; Izák, Vratislav; Klazar, Stanislav
2017 - Slovak
This work deals with the Maastricht criteria and analyses the compliance with its fiscal rules in the period form 1995 till 2015 on the given sample of countries: Slovakia, Belgium, Germany and Greece. The assessment of compliance with fiscal Maastricht criteria in the case of given countries forms the main goal of this work. The thesis is divided into tree chapters. The first chapter introduces basis of the theory of the optimal currency area. Following this theory, the second chapter focuses on the Maastricht criteria as such. The third chapter includes the analysis of compliance with fiscal Maastricht criteria in the case of give countries Tato práce pojednává o Maastrichtských kritériích a analýze dodržování fiskálních pravidel dané smlouvy v letech 1995 až 2015 na vybraném vzorku zemí eurozóny: Slovensko, Belgie, Německo a Řecko. Vyhodnocení dodržování těchto pravidlech u daných států je cílem naší práce. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole najdeme základy teorie optimální měnové oblasti. Ve druhé kapitole na tuto teorii navazuje samotné obeznámení se s Maastrichtskými kritérií. Ve třetí kapitole je provedena analýza dodržování fiskálních kritérií na našem vzorku zemí. Keywords: fiskální kritéria; optimální měnová oblast; euro; euro; optimal currency area; Maastricht criteria Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Maastrichtské fiškálne kritéria, ich vznik a problémy plnenia v EÚ

This work deals with the Maastricht criteria and analyses the compliance with its fiscal rules in the period form 1995 till 2015 on the given sample of countries: Slovakia, Belgium, Germany and ...

Mihalec, Lukáš; Izák, Vratislav; Klazar, Stanislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikácia optimalizačných modelov v distribúcii mliečnych výrobkov
Hanko, Filip; Fábry, Jan; Skočdopolová, Veronika
2017 - Slovak
This bachelor thesis focuses on the distribution of SABI milk products into MILK AGRO, spol s.r.o. retail stores, which are located in Prešov. The main objective is to optimize goods distribution and minimize costs. At the same time, the customer's demands have to be fulfilled and vehicle capacity cannot be exceeded. The problem of goods distribution from depot to stores is solved by the Vehicle routing problem model in MPL. It is necessary to consider specifications of a Heterogenous fleet, because the company holds vehicles with different capacities. The practical part includes comparison of costs, which are spent on goods distribution with vehicles of particular capacities. It also includes an application of the Heterogenous fleet vehicle routing problem with time windows to this specific problem. Following interpretation, results from the task are compared with real distribution system used by the company. Bakalářská práce se zaobírá distribucí mléčných výrobků značky SABI do maloobchodních prodejen společnosti MILK AGRO, spol s.r.o., které jsou soustředěné v městě Prešov. Cílem je optimalizovat rozvoz zboží tak, aby byly minimalizované náklady na distribuci. Zároveň musí být kompletně splněné požadavky odběratelů a nepřekročené kapacity vozidel. Problém rozvozu výrobků ze skladu do jednotlivých poboček je řešený formou modelu Rozvozního problému v programe MPL. V tomto případě je potřebné vzít do úvahy i specifikum v podobě heterogenního vozového parku, jelikož firma disponuje vozidly s rozdílnou kapacitou. Praktická část obsahuje porovnání výšky nákladů na rozvoz v případě vozidel s jednotlivými kapacitami, respektive samotnou aplikací Rozvozního problému s heterogenním vozovým parkem a časovými okny na daný konkrétní problém. Po interpretaci jsou nalezené výsledky porovnané se systémem distribuce, který firma využívá v realitě. Keywords: optimalizace distribuce; heterogenní vozový park; rozvozní problém; časová okna; time windows; vehicle routing problem; optimization of distribution; heterogenous fleet Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Aplikácia optimalizačných modelov v distribúcii mliečnych výrobkov

This bachelor thesis focuses on the distribution of SABI milk products into MILK AGRO, spol s.r.o. retail stores, which are located in Prešov. The main objective is to optimize goods distribution and ...

Hanko, Filip; Fábry, Jan; Skočdopolová, Veronika
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Empirická analýza faktorov volebného úspechu krajnej pravice na Slovensku
Osuský, Peter; Zouhar, Jan; Formánek, Tomáš
2017 - Slovak
The aim of the thesis is to find factors that were catalysts or inhibitors of the unexpected electoral success of the far-right Slovak party People's Party - Our Slovakia and to create a model that describes its electoral gains elections across districts in the latest 2016 Slovak parliamentary election. For this purpose, methods of linear regression and spatial regression analysis are applied. The thesis concludes that using specific demographic, socioeconomic and in the case of spatial regression as well geographic characteristics of individual electoral districts such as share of population with higher education, share of male population, substantial presence of Roma or Hungarian minority etc., the electoral gains of the party across them can be relatively accurately estimated. Cílem práce je najít faktory, které byly katalyzátory resp. inhibitory nečekaného volebního úspěchu slovenské, krajně pravicové strany Lidová strana Naše Slovensko ("LSNS") a vytvořit model, který popisuje její volební zisky v okresech Slovenska v ostatních parlamentních volbách v roce 2016. Pro jeho dosažení je v práci aplikována metoda regresní a prostorově - regresní analýzy. Práce přichází k závěru, že pomocí demografických, socioekonomických a v případě prostorové regrese i geografických charakteristik jednotlivých okresů jako míra podíl vysokoškolsky vzdělané populace, podíl mužů, přítomnost romské, nebo maďarské menšiny atd. lze relativně přesně odhadnout volební zisk LSNS v nich. Keywords: lineární regrese; Marian Kotleba; politický extrémismus; krajní pravice; prostorová regrese; linear regression; Marian Kotleba; spatial regression; political extremism; far-right Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Empirická analýza faktorov volebného úspechu krajnej pravice na Slovensku

The aim of the thesis is to find factors that were catalysts or inhibitors of the unexpected electoral success of the far-right Slovak party People's Party - Our Slovakia and to create a model that ...

Osuský, Peter; Zouhar, Jan; Formánek, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Rozbor a vývoj amerického a britského investičného bankovníctva
Jurčišin, Rastislav; Musílek, Petr; Kábrt, Tomáš
2017 - Slovak
The aim of the bachelor thesis "Analysis and development of US and UK investment banking" is primarily to provide a unified view of the issue of investment banking in the global notion and then to compare its developments in England and the USA. The thesis will gradually follow the historic development of investment banking and what regulation and legislative changes has gone through until the present. The main focus of this bachelor thesis will be on the situation in the USA and England before the fall of Lehman Brothers and during the financial crisis in 2008 along with the situation that followed. At the end of this work, there is comparation of four selected banks, two from the USA and two from England, describing their different behaviors during the crisis or the bank itself, looking at different aspects, such as the country of origin. Cílem bakalářské práce "Rozbor a vývoj amerického a britského investičního bankovnicví" je především podat ucelený pohled na problematiku investičního bankovnictví v celosvětovém pojetí a následně porovnat jeho vývoj v Anglii a USA. Práce bude postupně zachycovat historický vývoj investičního bankovnictví a to jakými regulacemi a legislativními úpravami si prošlo až do současnosti. Hlavní důraz diplomové práce bude kladen na situaci v USA a v Anglii před pádem Lehman Brothers a během vypuknutí finanční krize v roce 2008 spolu i se situaci, která následovala po ní. V závěru této práce se nachází srovnání 4 vybraných bank, 2 z USA a 2 z Anglie, přičemž si popíšeme jejich odlišné chování během krize či banky samotné, přihlížejíc se při tom na různé aspekty jako je například země původu. Keywords: finanční krize 2008; CDO; Lehman Brothers; deregulace; investiční bankovnictví; regulace; deregulation; Lehman Brothers; CDO; investment banking; regulation; financial crisis 2008 Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Rozbor a vývoj amerického a britského investičného bankovníctva

The aim of the bachelor thesis "Analysis and development of US and UK investment banking" is primarily to provide a unified view of the issue of investment banking in the global notion and then to ...

Jurčišin, Rastislav; Musílek, Petr; Kábrt, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza bonity spoločnosti Vítkovice a.s.
Svatová, Ivana; Cibulka, Jakub; Plíva, Rostislav
2017 - Slovak
The aim of the bachelor thesis is to describe the methods used by the bank to determine the rating of client and to evaluate the creditworthiness of Vítkovice a.s. In the theoretical part of the thesis is defined credit risk and internal rating models of banks that are used in the assessment. Internal rating models vary from one bank to another. However, the basis for assessing the creditworthiness is the analysis of quantitative and qualitative indicators, which are explained in more detail in chapter three. The credit registers presented in chapter four also play an important role in assessing the client. In the practical part, the selected quantitative indicators are calculated. The results of the indicators are then compared with the sector. The conclusion of the work is a review of the company and a recommendation whether it is appropriate to provide the client with a loan. Cílem bakalářské práce je popsat metody, které se používají při stanovení ratingu klienta bankou a zhodnotit bonitu společnosti Vítkovice a.s. V teoretické části práce je charakterizováno úvěrové riziko a interní ratingové modely bank, které se využívají při hodnocení klienta. Interní ratingové modely se v rámci jednotlivých bank liší. Avšak základem pro zhodnocení bonity klienta je analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které jsou blíže vysvětleny ve třetí kapitole. Důležitou roli při hodnocení klienta hrají i úvěrové registry, které jsou představeny ve čtvrté kapitole. V praktické části jsou vypočteny vybrané kvantitativní ukazatele, které banky využívají v rámci interních ratingových modelů. Výsledky ukazatelů jsou následně porovnány s odvětvím. Závěr práce tvoří zhodnocení společnosti a doporučení, zda je vhodné klientovi poskytnout úvěr. Keywords: bonita klienta; finanční analýza; úvěrové riziko; interní ratingové modely; financial analysis; creditworthiness; credit risk; internal rating models Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza bonity spoločnosti Vítkovice a.s.

The aim of the bachelor thesis is to describe the methods used by the bank to determine the rating of client and to evaluate the creditworthiness of Vítkovice a.s. In the theoretical part of the ...

Svatová, Ivana; Cibulka, Jakub; Plíva, Rostislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj sektora družstevných záložní v Českej republike
Plavčko, Matúš; Blahová, Naďa; Marková, Jana
2017 - Slovak
The bachelor thesis is focused on the topic of credit union sector of the Czech Republic. The theoretical part introduces the historical development of the sector along with the legislative changes. The empirical part follows an analysis of the current situation with an emphasis on the relevant indicators of financial health. The findings point to a deviation from the original principles and the introduction of profitability orientation, which leads to increased risk of credit union market. In response to the sector crisis, an amendment of Act was adopted in 2014, opening up the question of the future of individual market participants. The thesis introduces 3 basic scenarios of the future development - the bankruptcy, the continuation of the activity as a credit union or transformation into a bank. Bakalářská práce se zabývá problematikou sektoru družstevních záložen v České republice. V teoretické části je představen historický vývoj sektoru spolu s legislativní úpravou spořitelních a úvěrních družstev. Empirická část navazuje analýzou současného stavu s důrazem na relevantní ukazatele finančního zdraví. Zjištění poukazují na odklon od původních principů a zmenu orientace na ziskovost, což v konečném důsledku vede ke zvyšování rizikovosti na trhu družstevních záložen. V reakci na krizi sektoru byla v roce 2014 přijata novela zákona, která otevírá otázku budoucnosti jednotlivých spořitelních družstev. Práce představuje 3 základní scénáře budoucího vývoje - zánik, pokračování v činnosti jako družstevní záložna nebo transformace na banku. Keywords: novela zákona; družstevní záložna; finanční stabilita; financial stability; amendment of Act; credit union Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vývoj sektora družstevných záložní v Českej republike

The bachelor thesis is focused on the topic of credit union sector of the Czech Republic. The theoretical part introduces the historical development of the sector along with the legislative changes. ...

Plavčko, Matúš; Blahová, Naďa; Marková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Riadenie kurzového rizika v podnikovej sfére
Strákoš, Michal; Durčáková, Jaroslava; Šíma, Ondřej
2017 - Slovak
The bachelor thesis focuses on the issue of exchange rate risk and the possibilities of its management in the corporate sphere. The aim of the thesis is to analyze implications of the Czech national bank's exchange rate commitment for the financial management of the export-oriented company on the hypothetical data. The benefit of the thesis is the comparison of different hedging opportunities offered by Czech banks and also the possibilities and impacts of hedging under different foreign exchange arrangements on the financial management in the microsphere. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kurzového rizika a možností jeho řízení v podnikové sféře. Cílem práce je na základě analýzy hypotetických dat ukázat důsledky uplatnění kurzovního závazku ze strany České národní banky na řízení finančního hospodaření exportní firmy. Přínosem práce je porovnání možností zajištění na českém trhu a také analýza vlivu změny systému měnového kurzu na finanční hospodaření v mikrosféře. Keywords: kurzové riziko; zajištění; devizová pozice; foreign exchange position; exchange rate risk; hedging Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Riadenie kurzového rizika v podnikovej sfére

The bachelor thesis focuses on the issue of exchange rate risk and the possibilities of its management in the corporate sphere. The aim of the thesis is to analyze implications of the Czech national ...

Strákoš, Michal; Durčáková, Jaroslava; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases