Number of found documents: 4292
Published from to

Extrakce vztahů z textu
Královič, Kristián; Ondřej, Karel; Smrž, Pavel
2023 - Slovak
This bachelor thesis focuses on the extraction of semantic relations between named entities in natural text using learning with a small number of supporting examples. The theoretical part of the thesis introduces methods for natural language representation using dense vectors and named entity recognition. Next, deep learning based approaches for semantic relation extraction are described. The theoretical part also includes a description of learning with a small number of training examples in the context of semantic relation extraction In the implementation part, a system for extracting semantic relations from text has been proposed. The system uses pairwise classifiers based on pre-trained language models like transformers to classify the relations. For the purpose of this work, the ELECTRA-PAIR, RoBERTa-PAIR and BERT-PAIR models were trained. In the experimental part of the thesis, these models are evaluated over different datasets. The experimental part also includes experiments aimed at classifying more complex semantic relations. Táto bakalárska práca sa zameriava na extrakciu sémantických vzťahov medzi pomenovanými entitami v prirodzenom texte pomocou učenia s malým počtom pomocných príkladov. V teoretickej časti práce sú predstavené metódy reprezentácie prirodzeného jazyka pomocou hustých vektorov a rozpoznávanie pomenovaných entít. Ďalej sú opísané prístupy k extrakcii sémantických vzťahov založené na hlbokom učení. Teoretická časť zahŕňa aj popis učenia s malým počtom trénovacích príkladov v kontexte extrakcie sémantických vzťahov. V implementačnej časti bol navrhnutý systém pre extrakciu sémantických vzťahov z textu. Systém ku klasifikácii vzťahov využíva párové klasifikátory založené na predtrénovaných jazykových modeloch typu transformers. Pre potreby práce boli natrénované modely ELECTRA-PAIR, RoBERTa-PAIR a BERT-PAIR. V experimentálnej časti práce sú tieto modely vyhodnotené nad rôznymi dátovými sadami. Experimentálna časť zároveň zahrňuje aj experimenty zamerané na klasifikáciu zložitejších sémantických vzťahov. Keywords: semantic relation extraction from text; transformers; FewRel; BERT-PAIR; RoBERTa-PAIR; ELECTRA-PAIR; FewRel; datasets; few-shot training Available in a digital repository NRGL
Extrakce vztahů z textu

This bachelor thesis focuses on the extraction of semantic relations between named entities in natural text using learning with a small number of supporting examples. The theoretical part of the ...

Královič, Kristián; Ondřej, Karel; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zpracování obrazu za účelem detekce laserového paprsku v otevřeném prostoru
Šoková, Lenka; Regéciová, Dominika; Kolář, Dušan
2023 - Slovak
This Bachelor’s thesis deals with image processing in order to detect the laser beam in open space. It describes the basic principles of laser operation, its behaviour and methods of detecting objects in the image. Also, it implements a system whose input is an image of a laser beam, which detects and then calculates its trajectory using a vector. Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou obrazu za účelom detekcie laserového lúča v otvorenom priestore. Popisuje základné princípy funkčnosti lasera, jeho vlastnosti a metódy detekcie objektov v obraze. Zároveň implementuje systém, ktorého vstupom je snímka laserového lúča, ktorý detekuje a definuje jeho trajektóriu pomocou vektora. Keywords: laser; image processing; edge detection; triangulation; Hough transform Available in a digital repository NRGL
Zpracování obrazu za účelem detekce laserového paprsku v otevřeném prostoru

This Bachelor’s thesis deals with image processing in order to detect the laser beam in open space. It describes the basic principles of laser operation, its behaviour and methods of detecting objects ...

Šoková, Lenka; Regéciová, Dominika; Kolář, Dušan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Generování syntetických otisků prstů s daktyloskopickými markanty
Kodaj, Radoslav; Sakin, Martin; Kanich, Ondřej
2023 - Slovak
The goal of this thesis is to improve algorithm for synthetic fingerprint generation using dactyloscopic minutiae. The focus will be on the analysis of minutiae and on the creating of algorithm that will generate enhanced fingerprints. The improvement consists in using larger scale of minutiae . This work also includes basic knowledge about fingerprints, their sensing and recognition. The theory also deals with the study of generation methods from which the improved generator is also developed. The improved generator is created according to the design. The results of the improvement of fingerprint generation by the new algorithm are also summarized. Cieľom tejto práce je vylepšenie doterajšieho algoritmu pre generovanie syntetických odtlačkov prstov prostredníctvom daktyloskopických markantov. Zameranie je kladené najmä na ich analýzu a vytvorenie algoritmu, ktorý bude generovať vylepšené odtlačky prstov. Vylepšenie spočíva vo využití väčšej škály markantov. Práca taktiež zahrnuje základné poznatky týkajúce sa odtlačkov prstov, ich snímanie a rozpoznávanie. Teória sa tiež zaoberá preštudovaním metód generovania, z ktorých sa odvíja aj vylepšený generátor implementovaný v tejto práci. Vylepšený generátor je vytvorený podľa návrhu a sú taktiež zhrnuté výsledky vylepšenia generovania odtlačkov novým algoritmom. Keywords: Fingerprint; minutiae; synthetic fingerprint; fingerprint generator; ridge pattern; singularities; dactyloscopy; orientation field Available in a digital repository NRGL
Generování syntetických otisků prstů s daktyloskopickými markanty

The goal of this thesis is to improve algorithm for synthetic fingerprint generation using dactyloscopic minutiae. The focus will be on the analysis of minutiae and on the creating of algorithm that ...

Kodaj, Radoslav; Sakin, Martin; Kanich, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Webová aplikace pro vytváření relačních databázových schémat
Országh, Roman; Burget, Radek; Bartík, Vladimír
2023 - Slovak
The goal of this work is to make a web application for creating relation database schemas and migration files for PHP framework Laravel. Relation databases can be created by using simple input fields or via pseudo-code, which are then generated into individual files into the Laravel like structure. React.js is used as a front-end of the web application, and PHP Framework Laravel as back-end. The whole application is manageable by simple and intuitive user interface, which contains individual projects which represents database schemas. Created database schemas include all required tables and their defined columns. Web application also offers remote cooperation via web sockets Cieľom tejto práce je vytvorenie webovej aplikácie pre tvorbu relačných databázových schém a vytváranie migračných kódov pre PHP aplikačný rámec Laravel. Databázové schémy môžu byť vytvorené za pomoci jednoduchých vstupných políčok alebo pomocou navrhnutého pseudokódu, ktoré sa potom automaticky generujú do jednotlivých súborov s využitím štruktúry Laravelu. Aplikácia je na frontende implementovaná s využitím knižnice React.js a PHP aplikačný rámec Laravel, ktorý slúži ako backend. Celá aplikácia je ovládateľná prostredníctvom jednoduchého a intuitívného užívateľského prostredia, ktorá obsahuje jednotlivé projekty reprezentujúce databázové schémy. Vytvorené databázové schémy zahrňujú všetky potrebné tabuľky a ich definované stĺpce. Aplikácia taktiež umožňuje vzdialenú kooperáciu pomocou web soketov. Keywords: web; web application; database schemes; migration scripts; pseudocode; remote cooperation; React; Next.js; Laravel; MySQL; sockets Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro vytváření relačních databázových schémat

The goal of this work is to make a web application for creating relation database schemas and migration files for PHP framework Laravel. Relation databases can be created by using simple input fields ...

Országh, Roman; Burget, Radek; Bartík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vestavný systém pro detekci lidské agrese
Hlavienka, Boris; Malaník, Petr; Strnadel, Josef
2023 - Slovak
This bachelor thesis focuses on design and implementation of detection system based on aggresion recognition through combinations of physiological changes such as heart rate, voice intensity and skin resistance. The goal is to implement the system on embedded device and test efficency of such system through an experiment. This paper carries out analysis of individual types and expressions of aggresion, on the basis of which they are then chosen methods of its detection. The final product is then tested using an experiment on a group of voulenteers, who were exposed to various stimuli with the aim of inducing aggressive behavior. The findings may be put to use in the field of aggression prevention and safety protection in various environments as well as medicine. Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh a implementáciu detekčného systému na rozpoznanie agresie pomocou kombinácie fyziologických zmien, ako sú srdečný tep, intenzita hlasu a odpor kože. Cieľom práce je implementovať systém na vstavanom zariadení a otestovať efektívnosť takéhoto systému pomocou experimentu. V tejto práci je prevedený rozbor jednotlivých druhov a prejavov agresie, na základe ktorých sú potom zvolené metódy jej detekcie. Výsledný produkt je následne otestovaný pomocou experimentu na skupine dobrovoľníkov, ktorí boli vystavení rôznym stimulom s cieľom vyvolať agresívne správanie. Tieto výsledky by mohli mať praktické uplatnenie v oblasti prevencie agresie aochrany bezpečnosti v rôznych prostrediach, ako aj lekárstve. Keywords: aggression detection; anger; microcontroller; embedded system; ESP32; heartbeat; ECG; GSR; I2S; skin resistance; hardware; pan-tompkins; filtering; Fourier transform; peripherals; physiology Available in a digital repository NRGL
Vestavný systém pro detekci lidské agrese

This bachelor thesis focuses on design and implementation of detection system based on aggresion recognition through combinations of physiological changes such as heart rate, voice intensity and skin ...

Hlavienka, Boris; Malaník, Petr; Strnadel, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití statistických metod pro podporu analýzy dat vybrané společnosti
Rendešová, Terézia; Luhan, Jan; Novotná, Veronika
2023 - Slovak
The bachelor thesis discusses the use of specific statistical methods to analyse data associated with diagnosis-related insurance events for a selected company providing and instituting insurance. In the theoretical background section we clarify the problem areas of the thesis. In the problem analysis part we evaluate the current state of the problem and the applicable technologies. We conclude the thesis by describing the proposal for a statistical analysis solution in the chosen tool of the company and evaluating the contributions of the thesis. Bakalárska práca sa zaoberá využitím konkrétnych štatistických metód k analýze dát spojených s poistnými udalosťami viazanými na diagnózy pre vybranú spoločnosť poskytujúcu a zriaďujúcu poistenie. V časti teoretických východísk objasňujeme problematiku oblastí práce. V časti analýzy problému hodnotíme súčasný stav a použiteľné technológie. Prácu zakončujeme popisom navrhnutého riešenia štatistických analýz vo zvolenom nástroji spoločnosti a zhodnotením prínosov práce. Keywords: probability; insurance; insurance claim; diagnosis; Business Intelligence; correlation Available in a digital repository NRGL
Využití statistických metod pro podporu analýzy dat vybrané společnosti

The bachelor thesis discusses the use of specific statistical methods to analyse data associated with diagnosis-related insurance events for a selected company providing and instituting insurance. In ...

Rendešová, Terézia; Luhan, Jan; Novotná, Veronika
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zlepšování procesu evidence materiálu ve vybrané společnosti
Sarnovský, Matúš; Juřica, Pavel; Bartošek, Vladimír
2023 - Slovak
The bachelor thesis focuses on improving the process of material registration in the warehouse of the company A.G.E.S. s.r.o. The theoretical part defines terms necessary to understand the given issue. This is followed by the analysis and evaluation of the current state of processes in company by using available analytical methods. In the final part of the thesis is presentation of options for process improvement and own solution is created based on the selection of the most suitable option. Bakalárska práca sa zameriava na zlepšenie procesu evidencie skladovaného materiálu v sklade spoločnosti A.G.E.S s.r.o. Teoretická časť vymedzuje pojmy, potrebné na pochopenie danej problematiky. Nasleduje analýza a vyhodnotenie súčasného stavu procesov v spoločnosti, pomocou dostupných analytických metód. V poslednej časti práce sú predstavené možnosti zlepšenia procesu, a vytvorenie vlastného riešenia na základe výberu najvhodnejšej z predstavených možností. Keywords: process; storage; improvement; process analysis; material registration Available in a digital repository NRGL
Zlepšování procesu evidence materiálu ve vybrané společnosti

The bachelor thesis focuses on improving the process of material registration in the warehouse of the company A.G.E.S. s.r.o. The theoretical part defines terms necessary to understand the given ...

Sarnovský, Matúš; Juřica, Pavel; Bartošek, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metody in-situ analýzy fotosyntetických pigmentů v bakteriálních buňkách
Janošec, Juraj; Vodička, Juraj; Slaninová, Eva
2023 - Slovak
This bachelor's thesis deals with the design and characterization of an appropriate combination of methods for the analysis of photosynthetic pigments in a model organism that produces such pigments. Specifically, the microorganism Rhodospirillum rubrum was investigated, which, in addition to photosynthetic pigments, also produces significant products such as potential plastic substitutes called polyhydroxyalkanoates. Structural and quantitative composition of the pigments was analyzed under different cultivation conditions with respect to light conditions. The methods used included spectroscopic techniques, particularly UV-VIS spectroscopy. Specifically, single-beam and double-beam UV-VIS spectroscopy in transmission and diffuse transmission modes, as well as fluorescence spectroscopy, were employed. These methods confirmed the presence of bacteriochlorophyll and several carotenoids, with the highest representation being of spirilloxanthin. Táto bakalárska práca sa zaoberá navrhnutím a charakterizáciu vhodnej kombinácie metód analýzy fotosyntetických pigmentov v modelovom organizme produkujúcich fotosyntetické pigmenty. Konkrétne bol skúmaný mikroorganizmus Rhodospirillum rubrum, ktorý okrem fotosyntetických pigmentov produkuje aj významné produkty, ako napríklad možnú náhradu plastov, polyhydroxyalkanoáty. Pri rôznych spôsoboch kultivácie s ohľadom na svetelné podmienky, bolo analyzované štrukturálne a kvantitatívne zloženie pigmentov. Medzi použité metódy boli zahrnuté najmä spektroskopické metódy v oblasti UV-VIS. Konkrétne, jednopaprsková a dvojpaprsková UV-VIS spektroskopia v transmisnom, difúzne transmisnom móde a fluorescenčná spektroskopia. Pomocou týchto metód bola preukázaná prítomnosť bakteriochlorofylu a viacerých karotenoidov s najvyšśím zastupením spiriloxantínu. Keywords: Photosynthetic pigments; Rhodospirillum rubrum; spectroscopic methods; UV-VIS spectroscopy; fluorescence spectroscopy; photosynthesis. Available in a digital repository NRGL
Metody in-situ analýzy fotosyntetických pigmentů v bakteriálních buňkách

This bachelor's thesis deals with the design and characterization of an appropriate combination of methods for the analysis of photosynthetic pigments in a model organism that produces such pigments. ...

Janošec, Juraj; Vodička, Juraj; Slaninová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Tvorba IPv6 paketů pomocí programu Scapy pro použití v generátoru provozu Trex
Hamran, David; Jeřábek, Jan; Koláčková, Aneta
2023 - Slovak
The bachelor work is devoted to the creation of packets in the Scapy for use in networks capable of Segment Routing over IPv6. The work contains five main parts describing Internet Protocol version 6, Segment Routing over IPv6, Scapy, script for easier work with packets and the program for generating network traffic Trex. Bakalárska práca sa venuje tvorbe paketov v programe Scapy pre použitie v sieťach schopných pracovať s SRv6. Práca obsahuje päť hlavných častí popisujúcich Internet protokol verzie 6 (IPv6), Segmentové smerovanie skrz IPv6 (SRv6), program Scapy, skript pre prácu s paketmi a program pre generovanie sieťovej premávky Trex. Keywords: Internet protocol version 6 IP address Segment routing Segment routing over IPv6 Scapy Packet Header Script Python Splice Identifier Available in a digital repository NRGL
Tvorba IPv6 paketů pomocí programu Scapy pro použití v generátoru provozu Trex

The bachelor work is devoted to the creation of packets in the Scapy for use in networks capable of Segment Routing over IPv6. The work contains five main parts describing Internet Protocol version 6, ...

Hamran, David; Jeřábek, Jan; Koláčková, Aneta
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Hlačinová, Vanesa; Karas, Michal; Petrová, Kateřina
2023 - Slovak
This bachelor's thesis deals with proposal for changes in a motivational programme in a selected organization. The thesis consists of three parts. The theoretical part introduces basic terms and definitions in the field of motivation and human resources. The analytical part describes the selected organization and the current state of their motivational programme using an employee questionnaire. Proposal part then consists of suggestions to improve the motivational programme on basis of the carried out analysis. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien v motivačnom programe vybranej spoločnosti. Práca sa skladá z troch častí. Teoretická časť obsahuje základné pojmy a definície z oblasti motivácie a ľudských zdrojov. Analytická časť opisuje vybranú spoločnosť a analyzuje súčasný stav jej motivačného systému pomocou dotazníkového prieskumu. Návrhová časť sa skladá z vlastných návrhov zlepšenia motivačného systému zamestnancov v danej spoločnosti na základe vykonanej analýzy. Keywords: motivation; stimulation; employee motivation; motivational programme; human resources Available in a digital repository NRGL
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci

This bachelor's thesis deals with proposal for changes in a motivational programme in a selected organization. The thesis consists of three parts. The theoretical part introduces basic terms and ...

Hlačinová, Vanesa; Karas, Michal; Petrová, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases