Number of found documents: 16
Published from to

Hadždž a rituály púte
Kudláčová, Svetlana
2014 - Slovak
The work is devoted to islamic pilgrimage hajj. The first part is focused on anthropology of ritual and pilgrimage. There are general infromation about basis of islam also. In the second part there is description of rites and their anthropological explanation. Práca je venovaná islamskej púti hadždž. Prvá časť je zameraná na antropológiu rituálu a púte. Tiež obsahuje všeobecné informácie o základoch islamu. V druhej časti sa nachádza opis a priebeh rituálov a ich antropologické vysvetlenie. Keywords: hadždž; pouť; islám; Mekka; obětní svátek; kamenování satana; hajj; pilgrimage; islam; Mecca; sacrificial feast; stoning of satan Available in digital repository of ZČU.
Hadždž a rituály púte

The work is devoted to islamic pilgrimage hajj. The first part is focused on anthropology of ritual and pilgrimage. There are general infromation about basis of islam also. In the second part there is ...

Kudláčová, Svetlana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu
Czeller, Martin
2012 - Slovak
As a topic of my bachelor work I have chosen to create package design of an industrial product in terms of graphic design. A perfect product for presentation of my ideas became an alcohol bottle. I created several etiquettes for four types of alcohol to present generally applicable system for this type of product. Another part of my work are posters and a short video. A final design should be interesting and sophisticated but on the other hand I also tried to show my personal opinions, so it is more an ideological artwork in a certain way. Ako tému svojej bakalárskej práce som si vybral vytvorenie obalového designu priemyselného produktu z hľadiska grafického designu. Ideálnym produktom pre prezentovanie mojich myšlienok sa stal alkohol. Vytvoril som niekoľko etikiet pre štyri typy destilátov na prezentovanie všeobecne aplikovateľného vizuálneho systému. Ďalšou časťou mojej práce sú plagáty a krátke video. Konečné dielo by malo byť pre pozorovateľa zaujímavé a premyslené, na druhej strane som sa snažil vyjadriť aj svoje osobné názory, takže v určitom zmysle je to viac ideové dielo. Keywords: grafický design; obalový design; alkohol; reklama; lahev; etiketa; plakáty; video; graphic design; package design; alcohol; advertisements; bottle; etiquette; posters; video Available in digital repository of ZČU.
Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu

As a topic of my bachelor work I have chosen to create package design of an industrial product in terms of graphic design. A perfect product for presentation of my ideas became an alcohol bottle. I ...

Czeller, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Intelektuálně-náboženské prostředí ovlivňující Mahmúda Ahmadínedžáda
Blaženiaková, Beáta
2012 - Slovak
The work deals with the situation and development of Islamic Republic of Iran from the 60th of the 20th century, when Mahmoud Ahmadinejad was born and focus on developments that influenced Ahmadinejad and introduces selected movements, which are associated with his person. Ahmadinejad has close ties with Ayatollah Mesbah-e Yazdi and Ayatollah Jannati and introduces also the political system of Iran, which was established after the Islamic revolution in 1979. Práca sa venuje situácii a vývoju Iránskej islamskej republiky od 60. rokov 20. storočia, keď sa Mahmúd Ahmadínedžád narodil a sústredí sa na vývoj, ktorý vplýval na činnosť a myšlienkové smerovanie Ahmadínedžáda a vybrané hnutia, ktoré sú s jeho osobou spájané. K jeho blízkym osobám, ktoré sú v práci predstavené, patrí ájatolláh Mesbah-e Jazdí a ájatolláh Džannatí a tiež politický systém Iránu, ktorý vznikol po Islamskej revolúcii v roku 1979. Keywords: Mahmúd Ahmadínežád; hodždžatíje; Jazdí; Džannatí; Irán; revolúcia; Mahmoud Ahmadinejad; hojjatieh; Yazdi; Jannati; Iran; revolution Available in digital repository of ZČU.
Intelektuálně-náboženské prostředí ovlivňující Mahmúda Ahmadínedžáda

The work deals with the situation and development of Islamic Republic of Iran from the 60th of the 20th century, when Mahmoud Ahmadinejad was born and focus on developments that influenced Ahmadinejad ...

Blaženiaková, Beáta
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Kolekce oděvů inspirovaná kultovní osobností
Zendeková, Alena
2012 - Slovak
Bachelor thesis is inspired by the cult of person Ariane Daniele Forster, added punk and reggae culture formed in England in late seventies. The thesis contains four outfits, theoretical part, illustrations and photos. V bakalárskej práci som sa inšpirovala kultovou osobnosťou Ariane Daniele Forster, vychádzala som z punkovej a reggae kultúry sedemdesiatych rokov v Anglicku. Práca obsahuje štyri odevné kompozície, teoretické vypracovanie, ilustrácie a fotodokumentáciu. Keywords: Ariane Daniele Forster; punk; reggae; Indonézia; móda; 70. léta; Ariane Daniele Forster; punk; reggae; Indonesia; fashion; 70s Available in digital repository of ZČU.
Kolekce oděvů inspirovaná kultovní osobností

Bachelor thesis is inspired by the cult of person Ariane Daniele Forster, added punk and reggae culture formed in England in late seventies. The thesis contains four outfits, theoretical part, ...

Zendeková, Alena
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Ahmad ibn Tajmíja a politický islam 2. pol. 20. storočia
Ostrolucký, Ján
2012 - Slovak
This paper is dedicated to analysis and destription of ideological influence of medieval islamic scholar Ahmad Ibn Taymyyiah on the thoughts of political islam in the period of the 2nd half of 20th century. The main focus is turned to concepts of jihaad, applying sharia law and geo-political ideas in Islam. Attention is also paid to the main characteristics of the ideal muslim ruler. Paper also brings in the comparison of two historical periods, age of Ibn Taymiiyah and Farag in order to decide if it is correct to consider Farags application of Taymiiyah teachings on modern Egypt vulgarized or purpose- built. In conclusion, paper describes ideological influence of Ibn Taymiiyah on Abd Al-Wahhab and Saudi Arabia, Mawdudi and Qutb, Abd As-Salam Farag and the net of Al-Qaeda. Práca sa venuje analýze a popisu myšlienkového vplyvu stredovekého islamského učenca, komentátora a právnika Ibn Tajmíju na politický islam neskoršieho 20. storočia. Zameriava sa hlavne na koncept džihádu, otázku aplykácie islamského práva a geopolitické predstavy politického islamu. Práca taktiež prináša stručné porovnanie dejinných období života Ibn Tajmíju a egyptského islamistu Abdasaláma Faraga. Keywords: Al-Kajda; Usáma bin Ládin; džihád; šaría; fundamentalismus; islamismus; islám; Egypt; Saudská Arábie; Afghánistán; Mamlúci; Al-Qaeda; Osama bin Laden; jihad; sharia; fundamentalism; islamism; islam; Mamluks; Egypt; Afghanistan; Saudi Arabia Available in digital repository of ZČU.
Ahmad ibn Tajmíja a politický islam 2. pol. 20. storočia

This paper is dedicated to analysis and destription of ideological influence of medieval islamic scholar Ahmad Ibn Taymyyiah on the thoughts of political islam in the period of the 2nd half of 20th ...

Ostrolucký, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Oděv a jeho konstrukce, linie, geometrie, kinetika
Karasová, Lenka
2012 - Slovak
The topic I chose for mine bachelor thesis was Dress and its construction, line, geometrics and kinetics. When I chose the topic, I realized that my mini collection will be perceived more from its shape side as an object with kinetics properties than the practical clothes for common use. The inspiration for me was the shape of folding fans combined with roll up blinds. Témou mojej bakalárskej práce sa stal Odev a jeho konštrukcia, línia, geometria a kinetika. Už pri výbere témy som vedela, že moja minikolekcia nebude funkčná a praktická pre bežné nosenie, ale bude vnímaná skôr tvarovo a so začlenením kinetiky bude mať ráz objektu.Mojou inšpiráciou sa v tejto oblasti stali skladacie vejáre v kombinácii s rolovacími žalúziami. Keywords: kinetika; linie; tvar; transparentnost; vzdušnost; lehkost; vějíř; sklady; kinetics; line; shape; transparency; airiness; lightness; fan; storage Available in digital repository of ZČU.
Oděv a jeho konstrukce, linie, geometrie, kinetika

The topic I chose for mine bachelor thesis was Dress and its construction, line, geometrics and kinetics. When I chose the topic, I realized that my mini collection will be perceived more from its ...

Karasová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases