Number of found documents: 9906
Published from to

Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami
Nekvasil, Adam
2024 - Slovak
NEKVASIL, A. Intensity of trade in the EU with agricultural commodities, Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis focuses on the measurement of international trade intensity of agricultural commodities and their associated industries in the EU27 in 2010 and 2020. The theoretical part of the thesis summarises the basic theories of interna-tional trade and trade intensity calculation. In this part, the results of international trade intensity measurement so far are also present. In the practical part, the measurement is carried out using principles based on intra-industry trade and comparative advantage. Intra-industry trade is calculated by the Grubel-Lloyd in-dex and comparative advantages are calculated by the NRCA index. The indices are then compared at the country level and across time periods to see, which country excels in comparative advantage and intra-industry trade. NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami a s nimi spojenými odvětvími v EU27 v letech 2010 a 2020. Teoretická část práce shrnuje základní teorie mezinárodního obchodu a výpočet intenzity obchodu. V této části jsou také uvedeny dosavadní výsledky měření intenzity mezinárodního obchodu. V praktické části je měření provedeno s využitím principů založených na vnitroodvětvovém obchodu a komparativních výhodách. Vnitroodvětvový obchod se počítá pomocí Grubel-Lloydova indexu a komparativní výhody se počítají pomocí indexu NRCA. Indexy se pak porovnávají na úrovni jednotlivých zemí a v různých časových obdobích, aby se určilo, která země vyniká komparativní výhodou a vnitroodvětvovým obchodem. Keywords: intenzita mezinárodního obchodu; komparativní výhoda; vnitroodvětvový obchod; zemědělské komodity; agriculture commodity; comparative advantage; intesity of international trade; intra-industry trade Available in digital repository of Mendel University.
Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami

NEKVASIL, A. Intensity of trade in the EU with agricultural commodities, Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis focuses on the measurement of international trade ...

Nekvasil, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě
Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
2023 - Slovak
Keywords: Romové; sociální práce; vyloučená lokalita; Slovensko; kvalitativní výzkum; Roma; social work; excluded locality; Slovakia; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě

Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989
Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
2023 - Slovak
Keywords: orálna história; post-pozitivistické prístupy; historická subjektivita; Česká republika; divadlo; Nežná revolúcia; oral history; post-positivist approaches; historical subjectivity; Czech Republic; theatre; Velvet revolution Available in a digital repository NRGL
Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989

Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Psychická zátěž studentů na odborné praxi
Kurišová, Miroslava; Mádlová, Ivana; Javůrková, Alena
2023 - Slovak
Práca sa zamerala na psychickú záťaž študentov na odbornej praxi a s nej súvisiaci sebadôveru študentov. Ciele som si stanovila nasledovné: 1. Zanalyzovať súčasný stav problematiky psychickej záťaže študentov na odbornej praxi s využitím vedeckých zdrojov a článkov v českej a zahraničnej literatúre 2. Pripraviť neštandardizovaný štruktúrovaný dotazník a zadať cieľovým respondentom- študentom Univerzity Karlovej 2. a 3. LF /lekárskej fakulty/ v Prahe a študentom Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity na Slovensku 3. Zistiť prípadné rozdiely v identifikácii stresorov v priebehu odbornej praxe a hodnotení záťaže študentami 4. Navrhnúť doporučenia pre zlepšenie vzdelávania a prípravy počas štúdia Metodika práce spočívala v analýze dát získaných pomocou štruktúrovaného dotazníku vlastnej konštrukcie, ktorý som distribuovala elektronicky celkovo 92 študentom odboru Všeobecné ošetrovateľstvo 2. a 3. ročníku na 2. a 3. LF Univerzity Karlovy v Prahe a na študentom 2. a 3. ročníku na Fakulte zdravotníctva na Katolícke univerzite v Ružomberku, Slovensko. Konečný počet respondentov za obidve univerzity bol 66, čo je miera návratnosti 72%. K analýze dát bol použitý tabuľkový procesor MS excel 2016 a štatistický software IBM SPSS Statistics verzia 22 (USA) a program Statistica verzia 12. Hypotézy boli... The thesis focused on the psychological burden of students on professional practice and the related self-confidence of students. I set myself the following goals: 1. To analyze the current state of the issue of mental stress of students in professional practice using scientific sources and articles in Czech and foreign literature 2. Prepare a non-standardized structured questionnaire and assign the target respondents - students of Charles University 2nd and 3rd Faculty of Medicine / Faculty of Medicine / in Prague and students of the Faculty of Health Care of the Catholic University in Slovakia 3. Identify potential differences in the identification of stressors in the course of professional practice and assessment of load by students 4. Propose recommendations for improving education and training during studies The methodology: the work consists of data analysis obtained using a structured questionnaire, which was distributed electronically among students of General Nursing in 2nd and 3rd year in Czech Republic and in the 2nd and 3rd year in Slovakia. The final number of respondents for both universities was 66, a rate of return of 72%. MS excel 2016 spreadsheet processor and IBM SPSS Statistics software version 22 (USA) and Statistica version 12 were used for data analysis. The hypotheses were... Keywords: Stres; zátěž; studenti ošetřovatelství; klinická praxe; Stress; stress factors; nursing students; clinical practice; practical training Available in a digital repository NRGL
Psychická zátěž studentů na odborné praxi

Práca sa zamerala na psychickú záťaž študentov na odbornej praxi a s nej súvisiaci sebadôveru študentov. Ciele som si stanovila nasledovné: 1. Zanalyzovať súčasný stav problematiky psychickej záťaže ...

Kurišová, Miroslava; Mádlová, Ivana; Javůrková, Alena
Univerzita Karlova, 2023

Fyzické projevy emocí v staroseverských textech
Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
2023 - Slovak
Keywords: staroseverské ságy; stredoveká literatúra; emócie; gender; smrť; Old Norse sagas; medieval literature; emotions; gender; death Available in a digital repository NRGL
Fyzické projevy emocí v staroseverských textech

Gálová, Sofia; Novotná, Marie; Suchý, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí
Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
2023 - Slovak
Keywords: Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fiodor Dostojevskij; Zápisky z podzemia; Genealógia morálky; Resentiment; Friedrich Nietzsche; Fyodor Dostoyevsky; Notes from the Underground; Genealogy of Morals Available in a digital repository NRGL
Resentiment v Dostojevského Zápiscích z podzemí

Stanová, Michaela; Chavalka, Jakub; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2023

Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana
Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Politika obrazů Georgesa Didi- Hubermana

Dragun, Adam; Fulka, Josef; Váša, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech
Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
2023 - Slovak
Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej perzekúcií štátnych orgánov. Počas 60. rokov si ČSR prešla obdobím významných politických zmien, ktoré ovplyvnili vývoj rôznych sociálnych a kultúrnych fenoménov. V tejto práci skúmam dynamiku vzťahov medzi niektorými špecifickými aspektmi trampingu a bezpečnostnými zložkami v 60. rokoch. Cieľom práce je analyzovať fenomén trampingu a jeho špecifiká v meniacom sa politickom podnebí 60. rokov. Kľúčové slová Tramping, príroda, bezpečnostné zložky, 60. roky v ČSR, politické zmeny Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Tramping is a common phenomenon in Czech countries. This popularity might be surprising at first glance, but it can be at least partly explained by the need to escape a stressful life by seeking refuge and relaxation in the welcoming arms of nature. Tramping adherents have historically faced severe persecution from public authorities. However, in the 1960s, Czechoslovakia went through a period of significant political changes that influenced the development of various social and cultural phenomena. The present work will therefore analyse how were specific tramping aspects altered in the changing political climate of the 1960s. Keywords Tramping, nature, security forces, 1960s in Czechoslovakia, political changes Title/názov práce Tramping and its specifics in Czech countries in 1960s Tramping a jeho specifika v 60. letech v českých zemích Available in a digital repository NRGL
Tramping a jeho specifika v českých zemích v 60. letech

Tramping je populárny fenomén v českých krajinách, ktorého hlavnou ideou je útek od stresujúceho života do náručia prírody za účelom relaxácie. Prívrženci trampingu museli často čeliť tvrdej ...

Skoupilová, Nina; Kocian, Jiří; Šmidrkal, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Literární repotráž: teoretické vymezení žánru a aplikace poznatků v autorském textu
Briatková, Nina; Čeňková, Jana; Maňák, Vratislav
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Literární repotráž: teoretické vymezení žánru a aplikace poznatků v autorském textu

Briatková, Nina; Čeňková, Jana; Maňák, Vratislav
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj bilaterálních obchodních vztahů USA a Číny v období 2017-2022
Kříteková, Nikola; Kozák, Kryštof Přemysl; Pondělíček, Jiří
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Vývoj bilaterálních obchodních vztahů USA a Číny v období 2017-2022

Kříteková, Nikola; Kozák, Kryštof Přemysl; Pondělíček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases