Počet nalezených dokumentů: 7456
Publikováno od do

Prediktivní řízení modelu magnetické levitace
Malý, Martin; Chalupa, Petr; Sámek, David
2015 - český
Tato práce pojednává o problematice prediktivního řízení modelu reálného systému magnetické levitace CE152. Část práce byla věnována vytvoření modelu systému magnetické levitace, který by měl věrně vystihovat chování tohoto systému. Další částí bylo nalezení algortimů použitelných pro tento řízený systém a jejich následná aplikace a testování na modelu a posléze i na reálném systému. Pro simulace a řízení bylo použito programové prostředí MATLAB/SIMULINK. Klíčová slova: Magnetická levitace; Maglev; Prediktivní řízení; MPC; Řízení; Simulace; Modelování; CE152; Pozorovatel stavu; Magnetic levitation; Predictive control; Control; Simulation; Modelling; Regulation; State observer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Prediktivní řízení modelu magnetické levitace

Tato práce pojednává o problematice prediktivního řízení modelu reálného systému magnetické levitace CE152. Část práce byla věnována vytvoření modelu systému magnetické levitace, který by měl věrně ...

Malý, Martin; Chalupa, Petr; Sámek, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Automatická identifikace pilových pásů
Koutný, Luděk; Gazdoš, František; Mudrová, Martina
2015 - český
V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. Navrhovaný systém obsahuje hlavní uživatelské prostředí a několik režimů pro ukládání a editaci nasnímaných profilů. Úvod práce je věnován rešerši podobných systémů na trhu. Pokračuje charakteristikou pilových pásů a obecnou teorií křivek. Úvod praktické části začíná ukázkou současného průběhu identifikace a měření pilových pásů. V závěru jsou prezentovány dosavadní výsledky spolu s dalšími možnostmi vývoje a zpracování dat pro CNC stroj. Klíčová slova: pilový pás; identifikace; zpracování obrazu; Bézierova křivka; geometrické transformace; bend saw; identification; image processing; Bézier curve; geometric transformation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Automatická identifikace pilových pásů

V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. ...

Koutný, Luděk; Gazdoš, František; Mudrová, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu
Skovajsa, Jan; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
2015 - český
Diplomová práce pojednává o využití integrovaných systémů v budově rodinného domu, který prochází rekonstrukcí. Součástí praktického projektu, který vychází z teoretické části práce, je zhodnocení stávajících parametrů budovy a návrh patřičných opatření. Na jejich základě bude vypracován návrh vhodné tepelné soustavy s využitím obnovitelných zdrojů energie. Nedílnou součástí integrování systémů je také návrh silnoproudé elektroinstalace, zabezpečovacího sytému a sběrnicového řídicího systému, který poskytne komplexní řízení instalovaných technologií. Práce obsahuje také ekonomické ohodnocení projektu. Klíčová slova: elektroinstalace; tepelné čerpadlo; fotovoltaika; sběrnice; SCADA; CIB; tepelná soustava; HVAC; solární kolektory; PZTS; electrical installation; heat pump; photovoltaics; BUS; thermal system; solar collectors; I&HAS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu

Diplomová práce pojednává o využití integrovaných systémů v budově rodinného domu, který prochází rekonstrukcí. Součástí praktického projektu, který vychází z teoretické části práce, je zhodnocení ...

Skovajsa, Jan; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Implementace 3D tisku prostřednictvím průmyslového robotu Stäubli RS40B
Škamrala, Adam; Navrátil, Petr; Lédl, Jaroslav
2015 - český
Účelem práce bylo navržení funkce 3D tisku na průmyslovém robotu. Teoretická část podává základní informace o problematice a vývoji 3D tisku s následným zaměřením na metodu FDM, které bylo využito. Dále rozebírá technické a programové specifikace použitého mikrokontroléru a 4-osého robota. V praktické části je celé vlastní řešení daného tématu. Byla sestavena tisková hlava, kterou bude prováděn tisk. Dále byla navržena a realizována elektronická část k řízení tiskové hlavy. Nakonec byla provedena implementace programu mikrokontroléru, kterým je dosaženo programové řízení všech součástí tiskové hlavy a vyhřívané podložky. Klíčová slova: 3D tisk; tisková hlava; PWM řízení; PID řízení; mikrokontrolér Arduino Uno; 4-osý robot Stäubli RS40B; sériová komunikace RS232; 3D printing; printing head; PWM control; PID control; Arduino Uno microcontroller; 4-axis robot Stäubli RS40B; serial communication RS232 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Implementace 3D tisku prostřednictvím průmyslového robotu Stäubli RS40B

Účelem práce bylo navržení funkce 3D tisku na průmyslovém robotu. Teoretická část podává základní informace o problematice a vývoji 3D tisku s následným zaměřením na metodu FDM, které bylo využito. ...

Škamrala, Adam; Navrátil, Petr; Lédl, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu
Mičo, Mário; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - slovenský
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom nadštandardného rodinného domu s bazénovou halou. Do navrhovaných systémov patrí: obvodová konštrukcia, vykurovanie, vzduchotechnika pre bazénovú časť, zabezpečovací systém a riadenie celého objektu. Vďaka návrhu obvodových konštrukcií z kvalitných materiálov a vypočítaným nízkym tepelným stratám v objekte, mohli byť vo vykurovacej sústave navrhnuté obnoviteľné zdroje energie, tepelné čerpadlo a solárne kolektore. Bolo potrebné zvoliť vzduchotechnickú jednotku, ktorá dokáže odoberať potrebné množstvo vzduchu aby nedochádzalo k porušeniu hygienických noriem v miestnosti. Jednotlivé systémy sú prepojené pomocou zbernice KNX. Práca obsahuje moderný 3D model navrhovaného domu aj so vzduchotechnikou. Klíčová slova: tepelné čerpadlo; bivalentný zdroj; vzduchotechnická jednotka; inteligentný dom; KNX; heat pump; bivalent source; air handling unit; intelligent house Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom nadštandardného rodinného domu s bazénovou halou. Do navrhovaných systémov patrí: obvodová konštrukcia, vykurovanie, vzduchotechnika pre bazénovú časť, ...

Mičo, Mário; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Uplatnění simulačních metod pro optimalizaci návrhu vytápění budov s proměnnou tepelnou akumulací
Chodúr, Ján; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - slovenský
Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa v teoretickej časti s problematikou vykurovania budov, parametrami vnútorného prostredia, výpočtovými metódami pre návrh vykurovania. Ďalej práca popisuje zdroje tepla používané pre vykurovanie budov. Súčasťou teoretickej práce je štúdium vhodných dostupných simulačných metód. V praktickej časti diplomovej práce je v úvode popísaný konkrétny objekt zvolený pre meranie vnútorných parametrov, tepelne technické parametre konštrukcií a energetická náročnosť vykurovacieho systému. Ďalšia časť je venovaná meraniu parametrov vnútorného prostredia s teoretickými výpočtami a pomocou simulačných metód je stanovený výsledný stav prostredia. Klíčová slova: Tepelná akumulácia; vykurovanie; simulačné metódy; SolidWorks; kĺzavá teplota vonkajšieho vzduchu; Heat accumulation; heating; simulation methods; running mean temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Uplatnění simulačních metod pro optimalizaci návrhu vytápění budov s proměnnou tepelnou akumulací

Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa v teoretickej časti s problematikou vykurovania budov, parametrami vnútorného prostredia, výpočtovými metódami pre návrh vykurovania. Ďalej práca popisuje ...

Chodúr, Ján; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Možnosti ovlivnění tepelně-akumulačních parametrů budov s velkou tepelnou zátěží
Durec, Marián; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - slovenský
Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá požiadavkami budov z hľadiska tepelnej stability a vnútorného prostredia, problematikou budov s veľkou tepelnou záťažou a ich riešením, tepelnými stratami a ziskami budov. V práci sú obsiahnuté druhy využívaných tepelne akumulačných jadier využívaných v tepelne akumulačných paneloch, ich charakteristika a aplikácie v stavebníctve. Teoretickú časť uzatvára opis vybraných simulačných prostredí používaných v oblasti projektovania budov. Praktická časť zachytáva meranie reálneho objektu, výpočet jeho tepelno-technických parametrov a zmeny v tepelno akumulačných parametroch použitím tepelne akumulačných panelov. Teoretické výpočty boli overené simuláciami. Klíčová slova: Tepelná akumulácia; akumulačný materiál skupenského tepla; súčiniteľ prestupu tepla; časová konštanta; akumulačná doba; COMSOL Multiphysics; Heat accumulation; latent heat of storage material; heat transfer coefficient; time constant; accumulation time Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Možnosti ovlivnění tepelně-akumulačních parametrů budov s velkou tepelnou zátěží

Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá požiadavkami budov z hľadiska tepelnej stability a vnútorného prostredia, problematikou budov s veľkou tepelnou záťažou a ich riešením, tepelnými ...

Durec, Marián; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v rekonstruované budově rodinného domu
Juríček, Ondřej; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
2015 - český
Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného systému v rodinném domě. Celý systém je navržen pro co nejvyšší úsporu energií. Zavedením tohoto systému dochází ke zvýšení komfortu obývaného objektu. Do jisté míry se jedná o automatizaci procesů v domě. Systém vytápění a přípravy teplé vody je navržen s ohledem na vnější a vnitřní podmínky. Součástí diplomové práce je i návrh silnoproudé elektroinstalace a inteligentní elektroinstalace KNX. Celý dům je chráněn zabezpečovacím systémem a ve vybraných místnostech požárními hlásiči. Pro zvýšení komfortu je pro všechny systémy navržen vizualizační systém SCADA. Klíčová slova: vytápění; příprava teplé vody; inteligentní elektroinstalace; zabezpečovací systém; KNX; SCADA; tepelné ztráty; solární systém; fotovoltaický systém; okrajové podmínky; vizualizace; heating; prepare of hot water; intelligent electrical instalation; security system; heat loss; solar system; photovoltaic system; boundary conditions; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v rekonstruované budově rodinného domu

Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného systému v rodinném domě. Celý systém je navržen pro co nejvyšší úsporu energií. Zavedením tohoto systému dochází ke zvýšení komfortu obývaného objektu. ...

Juríček, Ondřej; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Osladil, Petr; Paseková, Marie; Crhová, Zuzana
2015 - český
Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis důležitých standardů IFRS a jejich srovnání s českou účetní legislativou. Praktická část se zabývala analýzou položek účetních výkazů a definováním rozdílů, které bylo nutné upravit při transformaci. V projektové části byla provedena transformace účetních výkazů pomocí jednotlivých nezbytných úprav. Realizace důležitých úprav vedla k sestavení finálního výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku v souladu s IFRS. Na závěr byly uvedeny přínosy a náklady zavedení projektu. Pro úplnost byly porovnány vlivy aplikace IFRS na výkonnost a finanční pozici společnosti prostřednictvím finanční analýzy vybraných poměrových ukazatelů. Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; IFRS; účetní výkazy; výkaz o finanční pozici; výkaz o úplném výsledku; účetní závěrka; transformace; vykazování; International Financial Reporting Standards; accounting statements; statement of financial position; statement of comprehensive income; accounting closing; transformation; reporting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis důležitých standardů IFRS a jejich srovnání s českou ...

Osladil, Petr; Paseková, Marie; Crhová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingová komunikace společnosti Svět Plodů
Horák, Přemysl; Harantová, Lenka; Chovancová, Miloslava
2015 - český
Diplomová práce na téma marketingová komunikace společnosti Světa Plodů je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce věnována teoretickým východiskům v oblasti marketingu obecně, marketingovým nástrojům, vývoji marketingu a jeho novým formám. Praktická část nejprve analyzuje stav marketingu do Února roku 2014, vyhodnocuje pomocí tří analýz: PEST, SWOT, Porterova. Na základě výsledků analytické části jsou popisované projekty, které jsme realizovali. Práce je zakončena návrhem dalších projektů do budoucna. Klíčová slova: Svět Plodů; marketingová komunikace; nízkonákladový marketing; vývoj reklamy; PEST analýza; SWOT analýza; Porterova analýza; zdravá výživa; trvanlivé potraviny; marketing communications; low-cost marketing; advertising development; PEST analysis; SWOT analysis; Porter's analysis; healthy diet; perishable foods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketingová komunikace společnosti Svět Plodů

Diplomová práce na téma marketingová komunikace společnosti Světa Plodů je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce věnována teoretickým východiskům v oblasti marketingu ...

Horák, Přemysl; Harantová, Lenka; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze