Number of found documents: 20820
Published from to

Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu
Petrovčíková, Lucia; Postler, Milan; Průša, Přemysl
2017 - Slovak
This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of this, they managed to conquer the masses through social networks thanks to their unique personality and authenticity. The first chapter focuses on online marketing and explains the basic concept of it, its tools and communication mix, along with data on the structure of the Czech Internet population. The second chapter is devoted to the social media and it also explains Word-of-mouth marketing, as it is one of the ways in which awareness of influences is spread. The third chapter aims to familiarize the reader with the YouTube portal and it also includes statistics about the Czech YouTube. The last chaptermedia. The aim of this master thesis is to give a comprehensive overview of the phenomenon of influencers, with particular regard to YouTubers who represent the influencers of the present. The practical part of this thesis is the to identify target group of influencers (YouTubers) and the subsequent characteristic of this target group. Tato diplomová práce s názvem Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu se zabývá novým trendem součastnosti, ve kterém vystupují místo známých osobností a celebrit obyčejní lidé, kteří si ale svojí jedinečnou osobností a autenticitou prostřednictvím sociálních sítí podmínili mnoho uživatelů. První kapitola se zaměřuje na internetový marketing a vysvětluje základní pojmy z online marketingu, jeho nástroje a komunikační mix, spolu s údaji o struktuře české internetové populace. Vzhledem k tomu, že hlavním místem působení influencrů jsou sociální média, je druhá kapitola věnována této tématice. Dále je v této kapitole vysvětlen pojem Word-of-mouth marketing, protože jde o jednu z možností, kterou dochází k širšímu pojetí influencrů. Třetí kapitola má za cíl seznámit čitatela s portálem YouTube, obohacená je také o počty návštěvnosti tohoto portálu v České republice. Poslední kapitola obsahuje samotný výzkum zaměřený na influencry na sociálních sítích. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na fenomén influencrů se zaměřením na YouTuberov, kteří reprezentují influencry současnosti. Předmětem praktické části této práce je zjištění cílové skupiny influencrů (YouTuberů) a následná charakteristika této cílové skupiny. Keywords: influencer; online marketing; youtuber; youtuber; online marketing; influencer Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu

This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of ...

Petrovčíková, Lucia; Postler, Milan; Průša, Přemysl
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Valuation of Manchester United Football Club
Hostaša, Martin; Svačina, Pavel; Kvíz, Martin
2017 - Czech
The thesis Valuation of Manchester United Football Club deals with the fundamental differences between the sports club and the usual business in its theoretical part. Further, the basic methods of business valuation are summarized there and also some alternative approaches that are used in practice. We focused mainly on the practical part of the thesis, for which we have chosen Manchester United Football Club. The main reason why we chose this club was primarily due to publicly available information and data about the club as its shares are traded on the NYSE. We conducted both financial and strategic analysis of the club and used the results of the analysis in our own valuation. Then we compared the valuation with market capitalization and alternative valuation according to Forbes. We analyze the differences in conclusion. Diplomová práce Ocenění fotbalového klubu Manchester United se v teoretické části věnuje základním odlišnostem sportovního klubu oproti běžnému podniku. Dále jsou zde shrnuty základní metody oceňování podniku a představeny některé alternativní přístupy, které se využívají v praxi. Hlavní pozornost byla věnována především praktické části, pro kterou jsme si zvolili profesionální anglický fotbalový klub Manchester United Football Club. Hlavním důvodem výběru tohoto sportovního klubu bylo především množství veřejně dostupných informací a dat o tomto klubu a to díky tomu, že se s jeho akciemi obchoduje na New York Stock Exchange. V praktické části jsme klub podrobili jak finanční, tak i strategické analýze. Výstupy těchto analýz jsme dále zohlednili v samotném ocenění. Závěr této práce spočívá v porovnání našeho vlastního ocenění s tržním oceněním a alternativním oceněním dle magazínu Forbes a rozbor rozdílů. Keywords: Ocenění; Manchester United; Fotbal; Valuation; Manchester United; Football Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Valuation of Manchester United Football Club

The thesis Valuation of Manchester United Football Club deals with the fundamental differences between the sports club and the usual business in its theoretical part. Further, the basic methods of ...

Hostaša, Martin; Svačina, Pavel; Kvíz, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Real estate taxation in the Czech Republic and Ireland
Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
2017 - Czech
This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical development of real estate taxation in the monitored countries is mapped out, followed by a more detailed description of the current legislation on the taxation of real estate in the Czech Republic and Ireland. The third part brings a macroeconomic comparison, where the combined tax quota of both countries is compared, as well as the analysis of the development of the absolute tax collection for taxes related to real estate, both in the Czech Republic and Ireland. In the last part, using the model examples, is quantified and then compared the magnitude of the tax burden on real estate taxation in the monitored countries. First, a comparison of the Czech real estate tax and Irish local tax is compared, and then the real estate tax introduced in the Czech Republic is compared with the stamp duty introduced in Ireland. Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích, na které navazuje detailnější deskripce aktuální právní úpravy zdanění nemovitých věcí v ČR a Irsku. Třetí část přináší makroekonomické srovnání, kde dochází ke komparaci složené daňové kvóty obou zemí, a také analýze vývoje absolutního daňového inkasa u daní, které se týkají nemovitých věcí jak v ČR, tak v Irsku. V poslední části je pomocí modelových příkladů kvantifikována a poté porovnána velikost daňové zátěže u zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích. Nejprve dochází k porovnání české daně z nemovitých věcí a irské místní daně z nemovitosti a poté se srovnává daň z nabytí nemovitých věcí, která je zavedena v České republice, s kolkovným, které je zavedeno v Irsku. Keywords: majetkové daně; kolkovné; inkaso majetkových daní; výnos daně; daň z nabytí nemovitých věcí; složená daňová kvóta; místní daň z nemovitosti; daň z nemovitých věcí; local property tax; compound tax quota; tax revenue; property taxes; property tax; real estate tax; stamp duty on property; collection of property taxes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Real estate taxation in the Czech Republic and Ireland

This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical ...

Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamental analysis of selected investment opportunity
Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
2017 - Czech
The aim of the thesis is to decide, whether to invest in the shares of E4U, a. s. as of January 1st, 2016. The work is divided into several parts, which can be grouped in notional terms into thirds. The first one deals with the analysis of the surveyed company, from the macroeconomic environment and its development, in which the subject is working, to the internal financial strength. The second third is devoted to the forecast of the future of the company, which is shown in its financial plan. The last part, which is developed in 3 scenarios to see how the results can change, deals with the determining of the possible length of the investment and its expected return. Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá analýzou zkoumané společnosti, od makroekonomického prostředí a jeho vývoje, v němž se subjekt pohybuje, až po vnitřní finanční sílu. Druhá třetina je věnována prognóze budoucnosti závodu, která je vyobrazena v jeho finančním plánu. Poslední část, která je ukázaná ve 3 scénářích pro lepší zobrazení volatility výsledků, se věnuje stanovení možné délky investice a její očekávané výnosnosti. Keywords: model amortizační hodnoty; generátory hodnoty; finanční plán; finanční analýza; strategická analýza; dividendový diskontní model; value drivers; financial analysis; financial plan; amortization value; dividend discount model; strategic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamental analysis of selected investment opportunity

The aim of the thesis is to decide, whether to invest in the shares of E4U, a. s. as of January 1st, 2016. The work is divided into several parts, which can be grouped in notional terms into thirds. ...

Mašek, Pavel; Brada, Jaroslav; Kováč, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Charging of inland waterways in the European Union
Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
2017 - Czech
Continuous growth in transport performance leads to deterioration of the transport infrastructure and there is also a need for states to raise funds to cover the costs of repairs, maintenance and modernization of this infrastructure. One option is to charge users of such infrastructure. In the Czech Republic there is a system of charges only for the use of road and rail transport routes. There is no charging of waterways in the Czech Republic, but it exists in some european countries. This diploma thesis deals with the issue of the charging of waterways in the European Union and thus points out the existence of an alternative possibility of financing expenditures for repairs, maintenance or modernization of the transport infrastructure serving the Czech water transport. The first three chapters contain the theoretical background, focusing in particular on the importance of freight water transport and European policy. The other chapters include an analysis of the established charging system for waterways in Germany. Subsequently, the total revenue from the charging of users of waterways for freight transport is calculated. From this analysis, the thesis is also based on the creation of a model for charging the Elbe waterway in the Czech Republic. After creating the preconditions for charging the Elbe waterway, the potential revenue obtained by this charging was also calculated and compared with the average annual cost of repairs and maintenance of watercourses in the Czech Republic. Neustálý růst dopravních výkonů vede k opotřebování dopravní infrastruktury a s tím vzniká i potřeba států získat finanční prostředky na úhradu nákladů na opravy, údržbu a modernizaci dopravní infrastruktury. Jednou z možností je zpoplatnění uživatelů dopravních cest. V České republice (dále ČR) existuje systém poplatků pouze za užívání silničních a železničních dopravních cest. Zpoplatnění vodních cest v ČR zavedeno není, avšak v některých státech existuje. Tato diplomová práce se proto blíže zabývá problematikou zpoplatnění vodních cest v Evropské unii (dále EU) a poukazuje tak na existenci alternativní možnosti financování výdajů na opravy, údržbu či modernizaci dopravní infrastruktury sloužící vodní dopravě ČR. První tři kapitoly obsahují teoretická východiska věnující se zejména významu nákladní vodní dopravy a politice EU. Další kapitoly obsahují analýzu zavedeného systému zpoplatnění vodních cest v Německu. Následně je uveden propočet celkového výnosu ze zpoplatnění uživatelů vodních cest pro nákladní dopravu. Z této analýzy práce dále vychází při tvorbě modelu pro zpoplatnění Labské vodní cesty v ČR. Po vytvoření předpokladů pro zpoplatnění Labské vodní cesty byl dále vypočítán potenciální výnos získaný tímto zpoplatněním a porovnán s průměrnou roční výší nákladů na opravy a údržbu vodních toků v ČR. Keywords: princip uživatel platí; opravy a údržba vodních cest; zpoplatnění vodních cest; Labská vodní cesta; financování dopravní infrastruktury; financing of transport infrastructure; charging of inland waterways; user-pays principle; repairs and maintenance of waterways; Elbe waterway Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Charging of inland waterways in the European Union

Continuous growth in transport performance leads to deterioration of the transport infrastructure and there is also a need for states to raise funds to cover the costs of repairs, maintenance and ...

Horynová, Dana; Zídková, Hana; Bukovský, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Application of growth economic theory on Ireland comparing to southern countries of eurozone (PIIGS)
Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
2017 - Czech
The Ireland´s recovery from the crisis that broke in the Irish economy was fast comparing to other eurozone nations so-called PIIGS. Therefore, the thesis identify sources and turning points that generate the inclusive growth of the Irish economy. Economic growth comes from the accumulation of labour and capital inputs combined with improvements in the productivity of labour associated with technological progress. There are clear signals that all these factors contribute to the economy growth in Ireland. Ireland benefits from large inflows of foreign direct investment that helps to spread technological progress, know-how into the country. This has resulted in export of hi-tech goods and services. Labour force in Ireland are skilled individuals. In addition, both, labour force and labour market in Ireland are highly adaptable to change. Above mentioned drivers and others are fundamental to economic growth. Overall, Ireland´s economy is reasonably well established and it has made significant progress in many areas that contrast with southern economies in PIIGS group. Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné skupiny (PIIGS) se zeměmi jižní periferie eurozóny, tak se mu podařilo nejrychleji se vyrovnat s následky finanční krize. Vše naznačuje tomu, že znovuobnovení hospodářského růstu v Irsku nebylo podpořeno pouze jedním faktorem, ale mimořádnou kombinací několika faktorů. Irská ekonomika je postavena na vysoké produktivitě výrobních faktorů díky značným investicím do moderních technologií, inovací, vědy a výzkumu. Pro pokrok technologického rázu měly nepopiratelný význam přímé zahraniční investice, díky kterým dochází k transferu know-how, znalostí, myšlenek. Zásluhu na hospodářském růstu má také bez pochyby např. specializace na hi-tech zboží a služby, mladá kvalifikovaná a především flexibilní pracovní síla. Těmito oblastmi Irsko kontrastuje jižním zemím, které by měly následovat irský příklad. Keywords: Růstové modely; Ekonomický růst; PIIGS; Irsko; PIIGS; Ireland; Economic growth; Growth model theory Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Application of growth economic theory on Ireland comparing to southern countries of eurozone (PIIGS)

The Ireland´s recovery from the crisis that broke in the Irish economy was fast comparing to other eurozone nations so-called PIIGS. Therefore, the thesis identify sources and turning points that ...

Nguyen, Phuong; Šíma, Ondřej; Dvořák, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Labor share of Czech Republic in years 1993–2015
Souček, Ondřej; Kubelková, Karina; Řežábek, Pavel
2017 - Czech
Labor share in the neoclassical context is perceived as a share of the labor income in GDP. A very basic way to compute the labour share simply entails dividing compensation of employees by gross value added. After a series studies and the rise of neoclassical economics, the assumption of labor share stability over time was introduced. With the publication of Kaldor's theory of growth, the assumption of labor share stability became a generally accepted fact. The aim of this thesis is to answer the question on how the labor share and its individual characteristics evolved in the Czech Republic in the years 1993-2015 and whether its average level and the overall trend in this period corresponds to the neoclassical labor share theories. Labor share v neoklasickém kontextu vnímáme jako podíl pracovního důchodu na HDP a v praxi se zjednodušeně vypočítá jako poměr náhrad zaměstnancům k přidané hodnotě. Po řadě výzkumů a s nástupem neoklasické ekonomie se v ekonomické teorii začal prosazovat předpoklad stability labor share v čase. Se zveřejněním Kaldorovy teorie růstu se pak předpoklad stability labor share stal obecně přijímaným faktem. Cílem práce je zodpovědět otázku, jak se vyvíjel labor share a jeho jednotlivé charakteristiky v České republice v letech 1993 až 2015 a zda jeho průměrná úroveň a vývoj v tomto období odpovídá neoklasickým teoriím labor share. Keywords: technologické změny; labor share; rozložení změn labor share; labor share; decomposition of movements in the labor share; technological changes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Labor share of Czech Republic in years 1993–2015

Labor share in the neoclassical context is perceived as a share of the labor income in GDP. A very basic way to compute the labour share simply entails dividing compensation of employees by gross ...

Souček, Ondřej; Kubelková, Karina; Řežábek, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The success rate of candlestick patterns in technical analysis
Vašíček, Marek; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - Czech
This diploma thesis deals with the testing of the success of individual candlestick patterns of technical analysis. In the first part the theoretical basis of technical analysis and candlestick patterns will be presented. The second part will define basic candlestick patterns and their program definition. Backtesting on historical data will verify the success of individual candlestick patterns on EURUSD currency pair. In the third part, a trading system will be built based on the results of the testing of the candlestick patterns. An optimal setting of the trading system will be proposed. The aim of the thesis is to test success rate of candlestick patterns and find out if the candlestick pattern trading system is able to generate profits. Tato diplomová práce se zabývá testováním úspěšnosti jednotlivých svícových formací technické analýzy. V první části bude uveden teoretický základ technické analýzy a svícových formací. V druhé části budou definovány základní svícové formace a jejich programové vymezení. Pomocí backtestingu na historických datech bude ověřena úspěšnost jednotlivých formací na měnovém páru EURUSD. Ve třetí části budou vyhodnoceny jednotlivé svícové formace a zároveň bude postaven obchodní systém na základě nejúspěšnějších svícových formací. Cílem práce je otestování úspěšnosti svícových formací v technické analýze a prověření, zda obchodní systém postavený na svícových formacích je schopen opakovaně generovat zisky. Keywords: svícové formace; obchodní strategie; intradenní obchodování; technická analýza; intraday trading; candlestick patterns; technical analysis; trading strategies Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The success rate of candlestick patterns in technical analysis

This diploma thesis deals with the testing of the success of individual candlestick patterns of technical analysis. In the first part the theoretical basis of technical analysis and candlestick ...

Vašíček, Marek; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The effect of New Credit Consumer Law on mortgages
Turský, Martin; Rajl, Jiří; Radová, Jarmila
2017 - Czech
The goal of the diploma thesis is to show influence of the new Consumer Credit Law on mortgages in Czech Republic and its effect on real data. The thesis is dealing with issues of mortgages, shows types of mortgages and the possibility of repaid. Description of making deal between bank and client is written in next part of thesis. There are shown parameters like LTV, loan interest rate and RPSN as well as possibilities of insurance of client and secure of mortgage. Practical part of thesis shows difference between new and old Consumer Credit Law on real data, and shows effect on interest rate and number of contracts after effectiveness of the new law. There is written influence of new law on prices of resident estates. Last part of the thesis describes offers of mortgages of selected banks on Czech market. Cílem práce je ukázat, jak nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil hypoteční úvěry v České republice a zda to mělo dopad na reálná data. Práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů ve vztahu ke změnám v legislativě koncem roku 2016. Jsou rozebrány základy hypotečních úvěrů, jejich rozdělení na jednotlivé typy a jakými způsoby je možné je splácet. Je zde znázorněn postup při sjednávání hypotečního úvěru mezi bankou a žadatelem o úvěr. Následně jsou popsány základní parametry hypotečních úvěrů jako je ukazatel LTV, úroková sazba a roční procentní sazba nákladů a jejich fixace nebo pojištění schopnosti splácet úvěr klientem a zajištění úvěru. Část práce je věnována vývoji legislativní úpravy hypotečních úvěrů v České republice. Praktická část porovnává starou a novou právní úpravu na reálných datech, konkrétně na průměrné zápůjční úrokové sazbě a na načerpaných úvěrech. Vliv nové legislativy je vztažen i k cenám rezidenčních nemovitostí. Závěr práce je věnován nabídce hypotečních úvěrů vybraných bank na českém trhu. Keywords: Hypoteční úvěr; Zákon o spotřebitelském úvěru; Úroková sazba; Nemovitosti; Credit Consumer Law; interest rate; estates; mortgage Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The effect of New Credit Consumer Law on mortgages

The goal of the diploma thesis is to show influence of the new Consumer Credit Law on mortgages in Czech Republic and its effect on real data. The thesis is dealing with issues of mortgages, shows ...

Turský, Martin; Rajl, Jiří; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of promotional mix of Enterprise
Demuthová, Denisa; Postler, Milan; Lukešová, Michaela
2017 - Czech
This Masters Thesis deals with an analysis of promotion mix of the company Enterprise. The objective of this thesis is to introduce company Enterprise Holdings along with its marketing and communication strategies. Furthermore, it includes a survey that was conducted in order to discover respondents awareness of Enterprise Rent A Car marketing activities and additional products. The recommendations are introduced on the basis of the surveys results. Moreover, in the theoretical part there are explained the basic marketing terms, e.g., integrated marketing communication, marketing mix, SWOT analysis and communication strategies. These strategies are crucial for understanding the thesis practical part. The marketing research and the methods of information collection are explained in the last chapter of the thesis theoretical part. The practical part is divided into three main chapters. The company Enterprise Holdings is introduced in the first chapter including its brands. There were conducted two analyses in the first chapter: a competitive analysis and SWOT analysis. The second and also the most elaborated part is focused on the marketing and communication strategies of the company. Additionally, the objectives of the entire company are described there as well as the goal achievement. The conclusion does not include only the survey evaluation but also the authors recommendations. These recommendations target at companys weak points and try to increase awareness of the company among European citizens. Tato diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Enterprise. Cílem práce je představit společnost Enterprise Holdings spolu s jejími marketingovými a komunikačními strategiemi, dále prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech značky Enterprise Rent A Car a představit vlastní doporučení plynoucí z výsledků šetření. V teoretické části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy jako například integrované marketingové komunikace, marketingový mix, komunikační mix, SWOT analýza a komunikační strategie, které jsou zásadní pro pochopení praktické části práce. V poslední kapitole teoretické části je vysvětlen marketingový výzkum včetně metod získávání informací. Praktická část je rozdělena do třech hlavních částí. Z nichž první představuje společnost Enterprise Holdings včetně všech jejích značek a jsou zde také provedeny dvě analýzy: konkurenční analýza a SWOT analýza. Druhá a největší část se zaměřuje na marketingové a komunikační strategie společnosti, kde jsou popisovány cíle celé společnosti včetně prostředků, které zajišťují jejich dosažení. V závěru praktické části je proveden vlastní průzkum, který zjišťuje povědomí o marketingových aktivitách a dalších produktech společnosti Enterprise Rent A Car. Součástí závěrečného vyhodnocení průzkumu je také vlastní doporučení autorky, jak posílit slabé stránky společnosti a rozšířit povědomí o společnosti hlavně na evropském trhu. Keywords: Analýza komunikačního mixu; marketingový mix; Enterprise; komunikační strategie; komunikační mix; communication strategy; promotional mix; Enterprise; marketing mix; Analysis of the promotional mix Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of promotional mix of Enterprise

This Masters Thesis deals with an analysis of promotion mix of the company Enterprise. The objective of this thesis is to introduce company Enterprise Holdings along with its marketing and ...

Demuthová, Denisa; Postler, Milan; Lukešová, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases