Number of found documents: 75
Published from to

Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992
2023 -
Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž První část představuje rybníkářství a rybářské právo do roku 1918. Tato část poskytne čtenáři hlubší nahlédnutí do prvopočátků rybářství, následuje období rodu Přemyslovců, Lucemburků, doba pohusitská, vláda Jiřího z Poděbrad, období Jagellonců, a nakonec Habsburská a Habsbursko-Lotrinská dynastie. Druhá část práce je zaměřena na rybníkářství a rybářské právo do roku 1945, tedy zejména na meziválečné období a období Protektorátu Čechy a Morava. Obsahem třetí části je rybníkářství a rybářské právo do roku 1992. Důraz je kladen zejména na období Československé republiky, Československé socialistické republiky a České a Slovenské federativní republiky. Všechny zmíněné části rigorózní práce jsou doplněny o významnou právní judikaturu vztahující se ke konkrétním zákonům daného sledovaného období. Ve čtvrté části rigorózní práce je pro porovnání s historickým exkurzem stručně nastíněn aktuální stav rybníkářství v ČR a současná právní úprava rybářského práva. Následně v práci dochází ke stručné komparaci české právní úpravy s právní úpravou slovenskou. Keywords: rybářské právo; rybářství; rybníkářství; ochrana rybníkářství; rybářská stráž; právo rybolovu; rybářský revír; produkční rybářství; sportovní rybolov; zákon o rybářství; historie rybníkářství a rybářského práva. Available in digital repository of ZČU.
Historický vývoj rybníkářství a rybářského práva v českých zemích se zaměřením na jihočeský region od počátků do roku 1992

Hlavním záměrem této rigorózní práce je provést historický exkurs rybníkářstvím a rybářským právem v českých zemích od prvopočátků do roku 1992, konkrétně se zaměřením na jihočeský region. Práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování
2023 -
Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné zvyšovat. Problematika institutu nájmu bytu je zákonodárcem relativně komplexně upravena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle názoru autora je však problematice plateb spojených s nájmem bytu věnována v odborné literatuře menší pozornost, než jakou by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Hlavním přínosem práce je proto dle autora ucelená publikace týkající se této problematice, ve které autor poskytuje výklad a možná východiska pro praxi k ustanovením, ohledně kterých nepanuje v odborných kruzích shoda. Keywords: pronajímatel; nájemce; nájem bytu; nájemné; smlouva o nájmu bytu; zvyšování nájemného; platby spojené s nájmem bytu; smluvní pokuta; jistota. Available in digital repository of ZČU.
Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování

Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)
2023 -
Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních trestně-procesních právních kodexů a jejich vzájemnou komparaci. Práce obsahuje ucelený výklad o klíčových rozdílech a společných znacích porovnávaných trestních řádů. Keywords: historický kontext; kodifikace práva; trestní justice; trestní právo procesní; trestní řád; unifikace Available in digital repository of ZČU.
Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)

Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj právní úpravy institutu oddlužení
2023 -
Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro zadlužené občany. Práce se zaměřuje i na budoucí vývoj oddlužení v ČR, zejména pak s ohledem na evropskou legislativu. Keywords: insolvence; oddlužení; konkurs; dlužník; věřitel; soud; novela; zákon; insolvenční správce; formuláře; evropská unie Available in digital repository of ZČU.
Vývoj právní úpravy institutu oddlužení

Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od fáze předcházející nařízení likvidace až po postup navazující na vydání rozvrhového usnesení. Práce se také zabývá nejasně vymezenými fázemi řízení a pomocí úvah de lege ferenda navrhuje možnosti pro vyjasnění celého procesu, s čímž souvisí i zjednodušení činnosti soudního komisaře. V závěru se práce zaměřuje na komparaci s předchozí právní úpravou. Keywords: likvidace pozůstalosti; předlužená pozůstalost; dluhy; uspokojování věřitelů; pozůstalost; úmrtí Available in digital repository of ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celní sazebník a jeho aplikace
2023 -
Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v kontextu právních předpisů, které danou oblast upravují. Následně provazuje teoretickou část s částí praktickou a propojuje teoretické poznatky s judikaturou českých i evropských soudů a poukazuje na dopady nesprávného postupu při sazebním zařazování. Keywords: clo; společný celní sazební; harmonizovaný systém; taric; sazební zařazení; závazná informace o sazebním zařazení; rozhodovací praxe soudů v oblasti sazebního zařazení Available in digital repository of ZČU.
Celní sazebník a jeho aplikace

Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daňověprávní aspekty sportu v ČR
2023 -
Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí jednoho z nejpopulárnějších sportovních odvětví, fotbalu. Práce je členěna do tří samostatných kapitol. V první kapitole se věnuji primárně právu sportovnímu a jeho aktuální pozici v českém a slovenském právním řádu. První kapitola je dále obohacena o exkurz do struktury fotbalového prostředí na národní i mezinárodní úrovni. Druhá kapitola poskytuje přehled vybraných institutů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se kterými je ve zbylém textu pracováno. Těžištěm práce je kapitola třetí, která se věnuje jednotlivým praktickým aspektům z oblasti přímých daní a sportovního práva. Závěry z jednotlivých subkapitol třetí části mají za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled na aktuální situaci v oblasti zdaňování příjmů profesionálních sportovců v ČR a nabídnout možná řešení ?de lege ferenda?. Keywords: daň; sport; sportovní právo; daňové právo; daň z příjmů fyzických osob; závislá činnost; samostatně výdělečná činnost; sportovní činnost Available in digital repository of ZČU.
Daňověprávní aspekty sportu v ČR

Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy
2023 -
Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této práce spočívá ve snaze vymezit hranice odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. Po obecném vymezení vztahu sportu a práva se práce zaměřuje na obecné aspekty odpovědnosti za sportovní úrazy v obecném a historickém hledisku a též z hlediska pojetí této problematiky z pohledu doktrín převažujících v jednotlivých státech. V neposlední řadě se práce snaží objasnit úlohu sportovních pravidel v posuzování odpovědnosti za sportovní úrazy. Práce se v závěru snaží zjištěné poznatky aplikovat na oblast českého trestního práva a následně i zhodnotit vývoj české judikatury. Keywords: trestněprávní odpovědnost; soukromoprávní odpovědnost; sport; sportovní úrazy; sportovní právo; trestní právo; subsidiarita trestní represe; okolnosti vylučující protiprávnost; sportovní riziko Available in digital repository of ZČU.
Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Na cestě k vietnamské válce: Spojené státy a konflikt v Indočíně v letech 1945-1954
2023 -
Práce je analýzou zahraniční politiky Spojených států vůči Francouzské Indočíně, konkrétněji Vietnamu, v letech 1945-1954. V tomto období se pod třemi administrativami prezidentů Franklina D. Roosevelta, Harryho S. Trumana a Davida D. Eisenhowera formoval vztah Spojených států vůči Francouzské Indočíně. Od počátečního nepřímého angažmá po konci druhé světové války se v rámci nového konfliktu, studené války, přešlo na začátku 50. let k otevřené podpoře Paříže. Významným předělem bylo konání ženevská konference v roce 1954, která měla řešit otázku obnovy míru. Ačkoliv v této věci neuspěla, pro americkou zahraniční politiku se jednalo o zásadní předěl. Od tohoto bodu došlo k postupnému převzetí hlavní zodpovědnosti za vedení konfliktu od Francouzů. Tento směr vývoje později směřoval k americké intervenci ve Vietnamu v polovině šedesátých let, kdy ovšem, jak je cílem této práce, lze základy této budoucí ?amerikanizace? vietnamské války nalézt již ve sledovaném období. Keywords: ženeva; konference; 1945-1954; válka v indočíně; truman; roosevelt; eisenhower; dulles; dien bien phu; intervence; studená válka; united action Available in digital repository of ZČU.
Na cestě k vietnamské válce: Spojené státy a konflikt v Indočíně v letech 1945-1954

Práce je analýzou zahraniční politiky Spojených států vůči Francouzské Indočíně, konkrétněji Vietnamu, v letech 1945-1954. V tomto období se pod třemi administrativami prezidentů Franklina D. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu
2023 -
Tato práce představuje kritickou analýzu právních nástrojů pro mezinárodní výměnu daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu informací. Vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je aktuálně nejvýznamnějším druhem výměny informací, je ji v této práci věnována největší pozornost. Mezinárodní výměna daňových informací je pak nejprve stručně představena jako celek, kdy klíčovou roli v tomto ohledu hrají daňové ráje, daňové úniky a jejich vzájemná souvislost. Následně je přistoupeno k samotné matérii výměny informací. Jako první je pojednáno o konkrétních druzích mezinárodní výměny daňových informací, které jsou vedle základního popisu doplněny rovněž o jejich zhodnocení z pohledu účinnosti v praxi. Následně je provedena analýza jednotlivých právních nástrojů umožňující výměnu informací, přičemž největší pozornost je věnována FATCA, Společnému standardu pro oznamování a směrnici DAC, jakožto třem hlavním systémům pro výměnu informací. Na výměnu informací je v této páci sice pohlíženo z nadnárodního hlediska, přesto je výklad v relevantních částech zasazen do kontextu právního řádu České republiky. Keywords: mezinárodní spolupráce v oblasti daní; mezinárodní výměna daňových informací; automatická výměna; fatca; společný standard pro oznamování; dac Available in digital repository of ZČU.
Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu

Tato práce představuje kritickou analýzu právních nástrojů pro mezinárodní výměnu daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu informací. Vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases